ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TƯ LIỆU

 

1abu292.gif (28/10/2023) Để trả lời bài viết: Nọc độc Khổng Tử của Huỳnh Viên. Tăng Quốc Kiệt. 

1abu292.gif Góc SỬ KIẾN NGUYÊN (P1):

       Bài 6: Thánh Thất Phú Chánh - Một cuộc bể dâu!    

       Bài 5: Hội Yến Diêu Tŕ Cung do Cửu Trùng Đài chủ lễ là Thất Pháp.     

       Bài 4: Ư nghĩa và Bí pháp cuộc lễ Hội Yến Diêu Tŕ Cung.  

       Bài 3: Thánh Thất Cai Lậy (Những điều trông thấy mà đau đớn ḷng!)   

       Bài 2: Vài nét về Thánh Thất Wichita, bang Kansas.   

       Bài 1:  Ni Trưởng Diệu Minh Vơ Duy Nhất (Đạo Nhơn) 

1abu292.gif Bảo Cô Quân Dương văn Giáo. Thiên Vân.

1abu292.gif Hội Thánh hiện tại ở đâu ra? Ngô văn Trí.

1abu292.gif Phối sư Thái Khí Thanh & Bức cẩm nang của Đức Hộ Pháp. Thiên Vân. 

1abu292.gif Trần Quang Vinh và cuộc truyền đạo ở Pháp quốc. Thiên Vân.

1abu292.gif Giáo hữu Thái Abadie Thanh & cuộc Diễn thuyết về Đạo Cao Đài tại Hà Nội. Thiên Vân. 

1abu292.gif Lê Đạo Long và Vĩnh Nguyên Tự. Thiên Vân. 

1abu292.gif Nguyễn văn Ca và Chi phái Minh Chơn Lư. Thiên Vân.

1abu292.gif Vương Quan Kỳ và Chi phái Cầu Kho. Thiên Vân. 

1abu292.gif Ngô văn Chiêu và phái Chiếu Minh Tam Thanh Vô Vi. Thiên Vân. 

1abu292.gif Yết Ma Trần văn Giống và Đàn cơ Lộc Giang. Thiên Vân. 

1abu292.gif Nguyễn văn Lai và Đàn cơ Tân Kim. Thiên Vân. 

1abu292.gif Nữ sĩ Đoàn thị Điểm trước và trong thời Tam Kỳ Phổ Độ. Trần thị Tố Nga. 

1abu292.gif Các Đàn cơ phổ độ đầu tiên của đạo Cao Đài ở  Sài G̣n Chợ Lớn và vùng phụ cận. Thiên Vân. 

1abu292.gif Nghi thức và ư nghĩa cầu siêu trong đạo Cao Đài. Thiên Vân. 

1abu292.gif Thánh Vệ và Bảo Thể. Thiên Vân. 

1abu292.gif Vài văn bản liên quan đến Thánh Thị Vô Pḥng Thủ - Thánh Địa Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh. 

1abu292.gif Một vài văn kiện quí chung quanh Hiến Chương 1965.  

1abu292.gif Bài thuyết tŕnh của Giáo sư Nguyễn Lương Hưng trước Hội Đồng Lập Pháp Quốc Gia VNCH về Đạo Cao Đài. Dương Xuân Minh chuyển đăng. 

1abu292.gif Bài thuyết đạo của ngài Bảo Đạo Hiệp Thiên Đài. Dương Xuân Minh đề tựa và chuyển đăng. 

1abu292.gif Theo Ḍng Sử Cũ. Bài Bốn: Tu là lo cứu khổ cho nhơn sanh hay chờ nhơn sanh lo cho? Dương Xuân Minh. 

1abu292.gif Tờ Yêu Cầu gởi UBND tỉnh Tây Ninh về vấn đề nghĩa trang Cực Lạc Thái B́nh.  

1abu292.gif Theo Ḍng Sử Cũ. Bài Ba: Dụng ḥa để trị Đạo của Hội Thánh. Dương Xuân Minh.  

1abu292.gif Theo Ḍng Sử Cũ. Bài Hai: Nh́n lại câu nói của Đức Lư Giáo Tông về trường hợp Lễ Sanh Thượng Tám Thanh. Dương Xuân Minh. 

1abu292.gif Theo Ḍng Sử Cũ. Bài Một: Văn thư của nguyên Ngọc Chánh Phối Sư Ngọc Non Thanh gởi ông Hiển Trung. Dương Xuân Minh. 

1abu292.gif KIẾN NGHỊ hủy bỏ Bản Án Cao đài và khắc phục hậu quả gởi chánh quyền trung ương VN của Chức Sắc Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng Đài và Phước Thiện.  

1abu292.gif TỜ YÊU CẦU đ́nh chỉ Đại Hội Nhơn Sanh 2017.  

1abu292.gif Một thông điệp có giá trị mọi thời gian. Nguyễn Minh Thiện. 

1abu292.gif Hiệp Thiên Đài: - Một Cơ quan tối cần cho Đại Đạo

                              - Một Cơ quan khó chịu đối với Chưởng quản Hội Thánh. Ngô văn Trí   

1abu292.gif Từ việc 12 cửa vào nội ô Ṭa Thánh bị đổi số đến Văn Thư số 67/TĐS.TT được tung ra. Nguyễn Thanh Nhàn    

1abu292.gif Bản Minh Định lập trường của Ban Thế Đạo Miền Nam Cali về "Đại Hội Nhơn Sanh Hải Ngoại"

 1abu292.gif TỜ YÊU CẦU (thay Đơn Khởi Tố) của Chức sắc Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng Đài, Phước Thiện, Ban Thế Đạo và Đồng đạo gởi Chánh quyền VN về nội vụ tro cốt Thất Nương.  

1abu292.gif Thánh Thất Hương đạo Phú Thành, Tam Nông, Đồng Tháp đă mất như thế nào? 

1abu292.gif Tờ Tường Tŕnh của Chức sắc Phước Thiện và Cơ sở gởi Ban Đại Diện HT Tây ninh & Ban Điều Hành Cơ quan Phước Thiện v/v nội dung phiên họp ngày07-12-Bính Thân (04-01-2017). 

1abu292.gif Tờ Tŕnh của Chức việc và Tín hữu Cao Đài TTTN gởi Chánh phủ nước CHXHCNVN ngày 29-2-Đinh Dậu 

  1abu292.gif TÂM THƯ CỦA LÂM ĐIỀN SƠN GỞI CHO BAN ĐIỀU HÀNH TRÍ HUỆ CUNG 

 1abu292.gif  TỜ YÊU CẦU CỦA NHƠN SANH GỞI CHÁNH QUYỀN TỈNH TÂY NINH V/V THÁNH CỐT THẤT NƯƠNG   

 1abu292.gif   VĂN THƯ PHÚC ĐÁP của Quản Văn Pḥng Hiệp Thiên Đài TTTN       

1abu292.gif    THƯ NHẬN XÉT Ư KIẾN VÀ ĐỀ NGHỊ CỦA H/H NGUYỄN HOÀNG HỒNG    

1abu292.gif      BỨC TÂM THƯ của Truyền Trạng Trần Anh Dũng, Quản Văn Pḥng Hiệp Thiên Đài 

 1abu292.gif      THÔNG BÁO CỦA CHỨC SẮC HIỆP THIÊN ĐÀI TTTN về tổ chức Cao Đài Hải Ngoại      

  1abu292.gif       ĐƠN XIN MINH XÉT PHÁP LƯ VÀ TRÁCH NHIỆM      

   1abu292.gif      THÔNG BÁO CỦA CHỨC SẮC HIỆP THIÊN ĐÀI TTTN  

    1abu292.gif     TỜ TƯỜNG TR̀NH CỦA CHỨC SẮC HTĐ  V/v Trật Tự Nội Ô ngăn cản, không cho vào Đền Thánh dự cúng  

     1abu292.gif    THÔNG BÁO CỦA HIỆP THIÊN ĐÀI

        V/v Đại Lễ Hội Yến diêu Tŕ Cung ngày 15-8-Bính Thân (2016)  

      1abu292.gif  Thông Bạch Của Quản Văn Pḥng Hiệp Thiên Đài

               (V/v Lễ Hội Yến Diêu Tŕ Cung ngày 15-8-Bính Thân)  

      1abu292.gif   THÔNG BÁO CỦA CHỨC SẮC HIỆP THIÊN ĐÀI TTTN  

     1abu292.gif  MỘT SỐ VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN TƯỢNG ĐỨC HỘ PHÁP TẠI THÁNH THẤT KIM BIÊN - VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA

       1abu292.gif KỸ NIỆM TR̉N HAI THÁNG NGÀY AN VỊ

              TIÊN CỐT THẤT NƯƠNG DIÊU TR̀ CUNG - Điền Lạc.

     1abu292.gif  VI BẰNG PHIÊN HỌP BẤT THÀNH GIỮA CHỨC SẮC HIỆP THIÊN ĐÀI

           & BAN ĐIÊU HÀNH TRÍ HUỆ CUNG ngày 8/4/Bính Thân

           VÀ GÓC NH̀N CỦA FACEBOOKER "2 - 9 - Ất Mùi"   

     1abu292.gif  THÔNG BÁO CỦA HIỆP THIÊN ĐÀI V/v vô hiệu hóa Thông Báo của BĐH Trí Huệ Cung 

     1abu292.gif  NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN BAN ĐIỀU HÀNH BÁO ÂN ĐƯỜNG TRẢ LỜI - Điền Lạc  

     1abu292.gif  TÂM THƯ CỦA ĐỒNG ĐẠO GỞI BAN ĐIỀU HÀNH TRÍ HUỆ CUNG Về TỜ TR̀NH ngày 17/4/2016 gởi các cơ quan chánh quyền tỉnh Tây Ninh  

     1abu292.gif  CHỨC SẮC, CHỨC VIỆC VÀ TÍN ĐỒ CAO ĐÀI TTTN HƯỞNG ỨNG TINH THẦN THÔNG BÁO NGÀY 30/10/2015 & 26/11/2015 CỦA CHỨC SẮC HIỆP THIÊN ĐÀI T̉A THÁNH TÂY NINH  

     1abu292.gif  THÔNG BẠCH ỦNG HỘ CHỨC SẮC HIỆP THIÊN ĐÀI CỦA TỘC ĐẠO TUY PHƯỚC, CHÂU ĐẠO B̀NH ĐỊNH  

     1abu292.gif  TIỂU SỬ CÔNG NGHIỆP CỦA CỐ GIÁM ĐẠO TRẦN THANH DANH  

     1abu292.gif  TỜ THỈNH NGUYỆN CỦA NHƠN SANH kính gởi BAN ĐIỀU HÀNH TRÍ HUỆ CUNG 

     1abu292.gif  THÔNG BÁO CỦA CHỨC SẮC HIỆP THIÊN ĐÀI V/v Hoàn Thành Lễ An Vị Thánh Cốt Thất Nương  

     1abu292.gif  Chức Sắc Hiệp Thiên Đài Phát Biểu Cảm Tưởng Trong Lễ An Vị Thánh Cốt Thất Nương  

     1abu292.gif  TÂM THƯ CỦA TRUYỀN TRẠNG TRẦN ANH DŨNG VÀ CẢI TRẠNG NGUYỄN MINH NHỰT

           V/v Rút lại chữ kư trong bút tự ngày 10 - 01 - 2016 

     1abu292.gif  Vài nhận định về Đạo Lịnh 01 và Thông Tri số 01/HT-TT - Đoàn Minh Tuấn  

     1abu292.gif  Sự khác nhau giữa Hiệp Thiên Đài của Đức Chí Tôn & Hiệp Thiên Đài đặt dưới quyền của ông Nguyễn Thành Tám  

     1abu292.gif  THÔNG BÁO CỦA CHỨC SẮC HIỆP THIÊN ĐÀI NGÀY 26/11/2015  

     1abu292.gif  THÔNG BÁO CỦA CHỨC SẮC HIỆP THIÊN ĐÀI ngày 30/10/2015

     1abu292.gif  MỘT SỐ VĂN BẢN CỦA VĂN PH̉NG HIỆP THIÊN ĐÀI  

     1abu292.gif  THÔNG BÁO CỦA CHỨC SẮC HIỆP THIÊN ĐÀI

          V/v Vi Bằng phiên họp đầu tiên của Chức Sắc HTĐ bị Hội Thánh của ông Nguyễn Thành Tám chiếm đoạt  

     1abu292.gif  Báo cáo về các trường hợp Chính phủ Việt Nam xâm phạm quyền tự do tôn giáo của công dân  

     1abu292.gif  BÍ PHÁP HỘI YẾN DIÊU TR̀ CUNG  

     1abu292.gif  KIẾN NGHỊ CỦA CHỨC SẮC THIÊN PHONG, CHỨC VIỆC VÀ TÍN ĐỒ V/v Tượng Đức Hộ Pháp Bị Đập Phá  

     1abu292.gif  "CHỈNH SÁT CÚNG PHẨM " LÀ G̀ ? - Thanh Hoàng  

     1abu292.gif  HỘ ĐÀN PHÁP QUÂN và Cây Cờ Lịnh Của Hộ Đàn Pháp Quân - Thanh Hoàng  

     1abu292.gif  HOÁN ĐÀN và THÔNG BÁO CỦA TRUYỀN TRẠNG NGUYỄN CẪM LUÂN 

     1abu292.gif  MẪU SỚ VĂN  

     1abu292.gif  ĐẠI ĐẠO BÍ SỬ (Phần một, phần hai, phần ba, phần bốn)

     1abu292.gif  Ngày Lễ Kỷ Niệm Đức Hộ Pháp Giáng Sinh & Qui Thiên - Tầm Nguyên 

     1abu292.gif  THƯ GỞI THỦ TƯỚNG VN CỦA PHỐI SƯ THÁI THẾ THANH & THỪA SỦ LÊ QUANG TẤN 

     1abu292.gif  THÔNG TƯ SỐ 02 CỦA BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ  

     1abu292.gif  THÔNG BÁO SỐ 319 CỦA BAN DÂN VẬN TRUNG ƯƠNG  

     1abu292.gif  THÔNG BÁO SỐ 10 CỦA BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ  

     1abu292.gif  HƯỚNG DẪN SỐ 31 CỦA BAN DÂN VẬN TRUNG ƯƠNG  

     1abu292.gif  ĐẠO LỊNH 01  

     1abu292.gif  BẢN CẢI ÁN CAO ĐÀI  

     1abu292.gif  BẢN ÁN CAO ĐÀI  

     1abu292.gif  Chức Sắc Xin Kế Thừa Hiến Chương 1965  

     1abu292.gif  Chức Sắc Tọa Đàm Với Mặt Trận Tổ Quốc Trung Ương  

     1abu292.gif  Chức Sắc Hiệp Thiên Đài Kiến Nghị Dự Thảo Hiến Chương Đinh Sữu 2007 

     1abu292.gif  BẢN TỐ CÁO 

     1abu292.gif  VĂN TẾ ĐỨC CAO THƯỢNG PHẨM 

     1abu292.gif  BIA KỶ NIỆM ĐỨC CAO THƯỢNG PHẨM 

     1abu292.gif  Bài 5: Tuyên Cáo Về Việc Làm Thất Nhân Tâm Của Hội Đồng Chưởng Quản 

     1abu292.gif  Bài 4:  Tuyên Cáo Bất Tín Nhiệm - Cơ Quan Truyền Giáo Hải Ngoại

    1abu292.gif  Bài 3:  Hội Đồng Chưởng Quản Là Một Hệ Phái Tây Ninh - Sĩ Tải Phùng Văn Phan

    1abu292.gif  Bài 2:  Giáo Sư Tám Lấn Quyền Phối Sư

    1abu292.gif  Bài 1:  HĐCQ Không Có Trong Luật Pháp Đạo - CTS Huỳnh Văn Mấn

    1abu292.gif  Đôi Ḍng Tưởng Niệm (phần 5 - hết): HĐCQ họp về Giác Thư của Chức Sắc Hiệp Thiên Đài

    1abu292.gif  Đôi Ḍng Tưởng Niệm (phần bốn): Giác Thư Của Chức Sắc Hiệp Thiên Đài

    1abu292.gif  Đôi Ḍng Tưởng Niệm (phần ba) : HĐCQ ngưng chức Thừa Sử của Thừa Sử Lê Quang Tấn và thu hồi phẩm Hiền Tài của Hiền Tài Hồ văn Nhường

    1abu292.gif  Đôi Ḍng Tưởng Niệm (Phần Hai): V/v làm thất nhân tâm của Hội Đồng Chưởng Quản - TS Lê Quang Tấn & HT Hồ Văn Nhường

   1abu292.gif  ĐÔI D̉NG TƯỞNG NIỆM (Phần Một) - Khối Bảo Thủ Luật Pháp Chơn Truyền

    1abu292.gif  Bài thi mang tính tiên tri của Đức Hộ Pháp  

    1abu292.gif  Vài Văn Bản Của "Nhóm Tín Hữu Cao Đài Hóc Môn" (1995, 1996) 

    1abu292.gif  Huấn Lịnh số 638  

    1abu292.gif  E-book: PHU THÊ LUẬN ĐẠO  -  Tầm Nguyên  

    1abu292.gif  E-Book: Tuân Y Và Thi Hành TL 257 - Sưu Tầm Và Thực Hiện: Tầm Nguyên

    1abu292.gif  MỘT KHOẢNH KHẮC TRONG ĐẠO LỊNH 01 - Biên khảo HUỲNH TÂM  

    1abu292.gif  TỪ “BẢN ÁN” CAO ĐÀI đến ĐẠO LỊNH số 01/1978 - Nguyên Thi  

    1abu292.gif  Tuyên bố báo chí về Chuyến thăm Nước Cộng ḥa Xă hội Chủ nghĩa Việt Nam của đặc phái viên

            Liên Hiệp Quốc về tự do tôn giáo và tín ngưỡng  

    1abu292.gif  Quyết Nghị của HĐND Tỉnh Tây Ninh Khoá I Ngày 13-12-1978 

 

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634