ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

Cửu Thập Nhứt Niên

TOÀ THÁNH TÂY NINH
 
 

o o o O o o o

BỨC TÂM THƯ

     Kính gởi: Đồng Đạo khắp nơi trong và ngoài nước và chư Đồng Đạo hữu thệ nơi Trí Huệ Cung.

     Vừa qua có người gởi đến tôi một phong b́ của Ban Điều Hành Trí Huệ Cung (BĐH-THC) không ghi số, không ghi niên Đạo đề kính gởi Quư Huynh Chức Sắc Hiệp Thiên Đài. Tôi mở ra xem th́ thấy bên trong đựng một văn bản khác, không phải của BĐH-THC mà là một lá thơ cá nhân của một văn pḥng có tên là Văn Pḥng Thủ Bổn. Văn pḥng này không có trong cửa Đạo từ trước đến nay. Người kư tên lá thư này là h/h Trịnh Thanh Quan.

     Xét thấy lá thư này cả h́nh thức lẫn nội dung đều không đúng phép tắc với nhiều lời lẽ trịch thượng bất kính, bất tuân luật pháp của Đạo, có tính cách trích điểm hơn là thỉnh giáo để học hỏi, nên nay tôi không cần thiết phải trả lời, tranh luận hay giải thích cho việc không thành ư của đàn em h/h Trịnh Thanh Quan mà Hiệp Thiên Đài quản lư d́u dẫn tu học.

     Từ khi Hiệp Thiên Đài về lo việc Đạo, ổn định từng bước những việc sai trái đă diễn ra trong thời gian dài gần 40 năm, HTĐ chưa có gởi riêng cho thủ bổn Trí Huệ Cung một văn thư nào để làm việc liên quan đến vấn đề tài chánh cả. Nay cá nhân Thủ Bổn Trịnh Thanh Quan không thay mặt cho BĐH-THC lại ghi thơ hồi âm là một điều vô lư hổn xược. Tuy lá thư này có kư tên nhưng không đúng chức năng nhiệm vụ, không nhằm mục đích học hỏi, lại có ư lăng mạ Chư Chức Sắc HTĐ, nên tôi xem đây là thư mạo danh nên không cần thiết phải hồi đáp.

     Tuy nhiên, để rộng đường cho dư luận phán xét và t́m hiểu sâu xa hơn Luật Pháp của Đạo, tôi có mấy ư ngắn gọn sau đây kính gởi đến Đồng Đạo trong và ngoài nước đang quan tâm:

     1)    Huấn Lịnh 03/85 có ghi câu: “những vị được công nhận trong Ban Điều Hành Trí Huệ Cung phải tùng vị Trưởng Ban mà hành sự”. H/h Trịnh Thanh Quan tự ư thêm vào để tung hoả mù cho dư luận làm cho câu chuyện thêm rôi ren bất ổn Đạo sự và đồng thời củng để biện hộ cho việc làm sai trái vừa qua của cả BĐH-THC. Là một điều không nên có trong Cửa Tu Chơn.

     2)    Tất cả những người có tên trong điều 1 huấn lịnh 03/85 và tôi (Quản Văn Pḥng) chịu trách nhiệm thi hành Huấn Lịnh nầy. Như vậy, giả sử h/h Nguyễn Hoàng Hồng có vi phạm Thập điều giới răn thật đi nữa th́ BĐH-THC chỉ được phép phúc sự lên HTĐ kèm theo vi bằng đă làm việc tại Báo Ân Đường để HTĐ quyết định, chứ không được quyền kéo bè kéo cánh, cậy thế ỷ quyền, cậy đông hiếp yếu như BĐH-THC đă làm vừa qua. V́ lẽ công bằng, Chức sắc Hiệp Thiên Đài đă gởi Thông Báo vô hiệu hoá đến toàn đạo rơ rồi.

     3)    Về vấn đề “tu tại gia”, đồng Đạo cũng nên hiểu rơ cụm từ này: không có một văn bản nào của Hội Thánh bổ nhiệm một ai về tu tại gia cả. Thế nhưng gần đây, cụm từ nầy được một số người canh cải chơn truyền dùng đi dùng lại nhiều lần làm cho khái niệm tu tại gia như là có thiệt để phủ nhận vai tṛ của Chư Chức Sắc Hiệp Thiên Đài. Căn cứ Bảng Phân Công Điều Hành Cơ Quan Pháp Luật Đạo HTĐ số: 001/HTĐ ngày 26-10 Kỷ Sửu (dl 12-02-2009) Trưởng Huynh Cải Trạng Lê Minh Khuyên Phó Chưởng Quản Điều Hành Pháp Luật Đạo phân công 21 vị Chức sắc HTĐ gồm 4 bộ phận cơ quan Pháp Luật Đạo đă thông qua Sở Nội Vụ, Ban Tôn Giáo tỉnh Tây Ninh thống nhất các bộ phận này.

     Với luận điệu cho rằng: “Chức sắc tu tại gia”, chứng tỏ đây là người chưa am hiểu hết trách nhiệm người lảnh đạo của ḿnh là thế nào?

     Nay tôi nói rơ thêm, những Chức sắc, Chức việc không hợp tác theo nhóm canh cải chơn truyền, để chờ thời cơ lập lại trật tự kỷ cương Đạo Pháp. Nay thời cơ đă đến, nên ngày 2-9 Ất Mùi Quư Chức Sắc về hội nhóm phiên đầu tiên tại Văn Pḥng Hiệp Thiên Đài bầu được một vị Quyền Chưởng Quản và Chư Chức Sắc trách nhiệm các bộ phận cấp dưới.v.v…. Tôi đă làm nhiệm vụ trên 60 năm qua và vẫn tiếp tục từ khi Đạo Lịnh 01 ra đời đến nay cũng là Chức sắc tu tại gia sao?

     4)    Cuộc công cử Q. Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài và Chư Chức sắc trách nhiệm các bộ phận trực thuộc HTĐ là hoàn toàn phù hợp Pháp Chánh Truyền, Hiến Pháp Hiệp Thiên Đài. Sự công cử nầy đă được Đức Hộ Pháp phê chuẩn trước bằng Thánh Lịnh 257. Đây là việc làm hợp pháp hiển nhiên, không thể tranh cải hay bác bỏ. Chỉ có những người không tùng Luật Pháp mới t́m cách bẻ cong sự việc mà thôi.

     5)    Những câu hỏi đại khái như: “Văn Pḥng Hiệp Thiên Đài đặt ở đâu? Đàn cơ nào phong phẩm cho quư Ông (Chức sắc HTĐ) là những câu hỏi chứng tỏ sự hiểu biết luật pháp của Đạo c̣n hạn hẹp hoặc có ư đồ không tốt, nên tôi không cần thiết phải giải đáp, mà để cho nhơn sanh giải đáp thay v.v…

     6)    HTĐ chúng tôi đă nhận xét kể từ ngày đem 13 linh cốt về Báo Ân Đường, giữa BĐH-THC có nhiều việc mất đoàn kết cùng Hiệp Thiên Đài đây là việc nhỏ.

     Một điều quan trọng là BĐH-THC không tuân lời dạy của Đức Hộ Pháp vi phạm vào Thập điều giới răn, và thất hiếu cùng Tông Đường Phạm Môn. Đức Hộ Pháp sợ người kế thừa sau nầy phản tâm nên Đức Ngài bắt buộc lập lễ Thọ Đào Viên Pháp (Hồng Thệ) trước quyền Thiêng Liêng chứng giám nhưng hôm nay không tránh được điều này.

     Từ các nội dung Hiệp Thiên Đài chúng tôi mở phiên hợp vào lúc 14g ngày 8-4 Bính Thân (dl 14-05-2016) tại Báo Ân Đường Trí Huệ Cung mời quư Chức Sắc Hiệp Thiên Đài và Ban Điều Hành THC họp mặt để kiễm thảo về sở hành trong giai đoạn vừa qua, nhận khuyết điểm cùng nhau để khắc phục lại cho đúng lời dạy của Đức Hộ Pháp và Tông Đường Phạm Môn không tủi phận.

     Thánh nhân đă nhũ rằng: “ta không sợ những kẻ làm sai, nhưng ta sợ những kẻ không biết sửa sai”.

     Hiệp Thiên Đài chúng tôi đến chờ đợi đến 14 giờ 40 phút nhưng Ban Điều Hành không đến tham dự và không văn bản hồi đáp với lư do ǵ, nên đành phải đ́nh chỉ phiên hợp. Đây là sự khinh thường Chức Sắc Hiệp Thiên Đài một cách trắng trợn.

     Điều quan trọng, tôi muốn gởi đến chư đồng Đạo như sau: Đạo Trời là của quư báu, không đem này ép cho ai. Do sự hiểu biết của riêng ḿnh mà tin hay không tin Đạo, ai muốn về với Chí Tôn th́ học Đạo của Thầy, giử Luật Pháp của Thầy. Ai muốn về nơi khác th́ cứ canh cải luật pháp của Thầy, đó là duyên phận của mỗi tín đồ hữu thệ, ta phải gánh lấy trách nhiệm mà ta đă làm, đă hiễu và đă ǵn giữ lời minh thệ hay không mà thôi. Hiệp Thiên Đài vẫn luôn làm nhiệm vụ của ḿnh.

     Cuối cùng tôi xin thay mặt toàn thể Chức Sắc Hiệp Thiên Đài chúc cho con cái của Đức Chí Tôn được nhiều hồng ân của Người, để tiếp tục con đường lập công bồi đức.

 

Nay kính

Thánh Địa, ngày 08-04 Bính Thân

(dl 14-05-2016)

Quản Văn Pḥng HTĐ

 

 

Truyền Trạng: Trần Anh Dũng

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634