ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

Cửu thập nhứt niên

T̉A THÁNH TÂY NINH

 

Truyền Trạng HTĐ: TRẦN ANH DŨNG.

Quản Văn Pḥng HTĐ Ṭa Thánh Tây Ninh.

       Kính gởi: Quư Hiền Muội Ban Nghi Lễ BÁO ÂN ĐƯỜNG THC

                      - Trần thị Bé Hai

                           - Nguyễn Thị Minh Hà

                           - Đoàn thị Kim Liên.

                      - Vơ Thị Châu.

       Kính Quư Hiền!

       Tôi vừa nhận 2 văn bản của Quư Hiền:

    - Đơn Xin Minh Xét Pháp Lư Và Trách Nhiệm đề ngày 20-09 năm Bính Thân (dl 20-10-2016)

    - Tờ Tŕnh đề ngày 23-09 năm Bính Thân (dl 23-10-2016)

       Đồng thời đính kèm các Văn Bản nội vụ:

    *  Đơn Khiếu Nại gởi BĐH THC ngày 15-09 năm Bính Thân (15-10-2016) của 4 vị trong Ban Nghi Lễ Báo Ân Đường THC.

    *  Quyết Nghị số 06/QN ngày 15-09- Bính Thân (dl 15-10-2016) của BĐH THC h́nh phạt những vị có tên trong Quyết Nghị:

       - Mỗi người quỳ 3 hương, mỗi ngày quỳ một hương tại BAĐ.

       - Quỳ hương xong, phải chuyển đi chổ khác hành Đạo.

    * Quyết Định Trả Về Gia Đ́nh: số 08/QĐ ngày 20-09 năm Bính Thân (dl 20-10-2016) của BĐH THC đối với 4 vị có tên trong bản Quyết Định.

       Tôi (Truyền Trạng Dũng) Minh Định Pháp Lư: theo tinh thần 2 Văn Bản trên của quư hiền trong Ban Nghi Lễ BAĐ THC:

     *   Xét về t́nh trạng của vị Nguyễn Hoàng Hồng Trưởng Ngành Gia BĐH THC.

       *   Xét về t́nh trạng của 4 vị Đạo Muội Ban Nghi Lễ BAĐ THC

       a)   Về t́nh trạng của vị Nguyễn Hoàng Hồng:

       Theo kết luận Đơn Xin Minh Xét Pháp Lư và Trách Nhiệm của 4 vị Đạo Muội ở Ban Nghi Lễ Báo Ân Đường THC có đoạn viết:

       “Ông Nguyễn Hoàng Hồng được lịnh bổ của Ngài Cải Trạng LÊ MINH KHUYÊN bổ nhiệm”

       Căn cứ Qui Điều Phạm Môn 3 Cung (Trí Huệ Cung, Trí Giác Cung, Vạn Pháp Cung) trực thuộc HTĐ.

       Do đó, Huấn Lịnh số 03/85-HTĐ-VT ngày 25-02 năm Canh Dần (dl 09-04-2010) của Hiền Huynh Cải Trạng LÊ MINH KHUYÊN bổ nhiệm vị Nguyễn Hoàng Hồng Trưởng Ngành Gia và 8 vị khác đăm nhiệm các chức vụ trong Ban Điều Hành THC, cho đến nay các vị nầy vẫn c̣n làm việc tại BĐH.

       Lúc đó tôi (T.Tr. Trần Anh Dũng Quản Văn Pḥng HTĐ) vâng lịnh kư tên ban hành Huấn lịnh bổ nhiệm này.

       Vừa qua, Thông Báo số 10/TB ngày 28-03 năm Bính Thân(dl 4-5-2016) của BĐH THC giăi nhiệm chức vụ Trưởng Ngành Gia của vị Nguyễn Hoàng Hồng không thông qua HTĐ.

       Nên HTĐ có Thông Báo đề ngày 29-03- năm Bính Thân (dl 3-5-2016) gởi BĐH THC để vô hiệu hóa Thông Báo nói trên của BĐH THC, lư do không có cơ sở pháp lư.

       Như vậy, ông Nguyễn Hoàng Hồng vẫn c̣n trách nhiệm Trưởng Ngành Gia của BĐH THC theo Huần Lịnh số: 03/85 của Hiền Huynh Cải Trạng HTĐ LÊ MINH KHUYÊN.

       b)   Về t́nh trạng của 4 vị Đạo Muội Ban Nghi Lễ Báo Ân Đường:

       Quí Hiền đă được BĐH THC tiền nhiệm bổ dụng hợp pháp làm công quả tại Ban Nghi Lễ Báo Ân Đường THC kể từ năm 2003 đến nay, mỗi người từ 8 năm đến trên 10 năm công quả tại BAĐ THC trong tinh thần v́ đại nghiệp Đạo, luôn làm tṛn nhiệm vụ cấp trên giao phó, không vi phạm pháp luật Đạo, Qui Điều Phạm Môn và Thập Điều Cấm Răn của ĐHP.

       Nay BĐH đương nhiệm có Quyết Nghị số 06 ngày 15-09 năm Bính Thân (dl 15-10-2016) h́nh phạt mỗi người quỳ 3 hương tại BAĐ và c̣n một h́nh phạt nữa là chuyển đi sở khác hành Đạo.

       Theo nội dung Quyết Nghị này của BĐH không nói rỏ lư do phạm tội, do đó bắt buộc Quí Hiền có Đơn Khiếu Nại ngày 15-09 năm Bính Thân (dl 15-10-2016) gởi BĐH THC yêu cầu có Văn Bản nói rỏ lư do phạm tội.

       Trái lại, BĐH THC không có văn bản nào trả lời,

       Đến ngày 20-09- năm Bính Thân (dl 20-10-2016) BĐH THC ban hành Quyết Định số 08/QĐ trả về gia đ́nh đối với 4 vị trong Ban Nghi Lễ Báo Ân Đường với tội danh: “kư tên Tờ Thỉnh Nguyện” tập thể với đồng Đạo Bảo Thủ Chơn Truyền là vi phạm Nội Qui và Thập Điều Giới Răn của ĐHP.

       Quyết Định nầy của BĐH không nói rỏ Quư Hiền vi phạm vào điều khoản nào trong Nội Qui và Thập Điều Giới Răn của ĐHP.

       Do vậy, Quư Hiền không chấp nhận h́nh phạt theo Quyết Định nói trên của BĐH THC, nên có Tờ Tŕnh đề ngày 23-09 năm Bính Thân (dl 23-10-2016) gởi đến tôi (T.Tr. Dũng Quản Văn Pḥng Hiệp Thiên Đài) xin minh định: Quư Hiền kư tên chung với đồng Đạo Bảo Thủ Chơn Truyền gởi Thỉnh Nguyện đến BĐH THC xin được an vị Thánh Cốt của Đức Thất Nương Diêu Tŕ Cung có tội hay không? 

       Theo minh định của tôi (T.Tr. Dũng):

       Nguyên nhân đồng Đạo Bảo Thủ Chơn Truyền Đạo Cao Đài kư tên Tờ Thỉnh Nguyện đề ngày 26-2 năm Bính Thân (dl 03-04-2016) gồm 444 chữ kư có 4 chữ kư của Quư Hiền trong Ban Nghi Lễ BAĐ gởi cho BĐH THC nội dung yêu cầu BĐH chấp thuận cho an vị Phật Cốt Thất Nương DTC và 12 tro cốt thân nhân của Đức Bà tại BAĐ THC để tưởng nhớ đại công của Đức Thất Nương DTC đối với Đạo Cao Đài từ buổi sơ khai.

       Như vậy, Quư Hiền trong Ban Nghi Lễ Báo Ân Đường THC và đồng Đạo Bảo Thủ Chơn Truyền đồng kư tên Tờ Thỉnh Nguyện gởi BĐH THC với mục đích nêu trên là đúng pháp luật Đạo và Thập Điều Giới Răn của ĐHP, Điều thứ IX:

“Phải ở như các thánh hiền, đừng vong công bội đức”.

       Xác định đồng Đạo Bảo Thủ Chơn Truyền của Đạo Cao Đài không phải là một tổ chức ngoại đạo, hay một đảng phái nào cả.

       Theo nội dung tờ tŕnh của Quí Hiền gởi cho tôi (T.Tr. Dũng) có đoạn viết “vậy nhóm Bảo Thủ Luật Pháp Chơn Truyền nầy ai là người chủ trương? và người Bảo Thủ Chơn Truyền Luật Pháp sao lại có tội?

       Để trả lời câu hỏi vừa nêu trên của Quí Hiền tôi xác định cụm từ “Bảo Thủ” tức là ǵn giử luật pháp, chơn truyền của Đạo Cao Đài.

       Những người Bảo Thủ Luật Pháp Chơn Truyền của Đạo Cao Đài không phải là nhóm mà là cả khối tín đồ Cao Đài hửu thệ với Đức Chí Tôn khi nhập môn cầu Đạo, “chẵng đổi dạ đổi ḷng hiệp đồng chư môn đệ ǵn luật lệ Cao Đài, như sau có ḷng hai, th́ thiên tru địa lục”

       Và làm theo Thập Điều Cấm Răn của ĐHP, Điều thứ I: “phải tuân y Luật Pháp Chơn Truyền của Đức Chí Tôn”.

       Vậy việc Bảo Thủ Luật Pháp Chơn Truyền của Đạo Cao Đài là để ǵn giử nền Chánh Giáo của Đức Chí Tôn không bị trở nên phàm giáo thất kỳ truyền, là trách nhiệm thiêng liêng của mổi tín đồ Cao Đài chân chính, trung kiên không phản bội lời minh thệ với Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế, không ai chủ trương và hoàn toàn vô tội trước pháp luật của Đạo Cao Đài.

       KẾT LUẬN:

       a)    Vị Nguyễn Hoàng Hồng vẫn c̣n trách nhiệm Trưởng Ngành Gia của Ban Điều Hành THC theo Huấn Lịnh 03/85-HTĐ-VT của Cải Trạng LÊ MINH KHUYÊN.

       b)    Quyết Định số 08 của BĐH THC do vị Trưởng Ban Lê Hoàng Ân kư tên ban hành là quyền lực của người có chức quyền trong BĐH để áp đặt đàn em trong cửa Tu Chơn (Phạm Môn) không lấy sự thương yêu của Thập Điều Giới Răn  của Đức Hộ Pháp làm căn bản để đối xử với đàn em đă dày công với Đạo từ 8 đến 10 năm công quả tại Báo Ân Đường THC.

       Và không làm theo Phương Luyện Kỷ đặng vào con đường thứ III Đại Đạo mà Đức Hộ Pháp đă dành cho cửa Tu Chơn (Phạm Môn):

“Phải ân hậu và khoan hồng.

Phải độ lượng, khoan dung, tha thứ”.

       Theo Qui Điều Phạm Môn đă qui định tại Chương II Điều 8.

       Vậy Quí Hiền (4 vị) trong Ban Nghi Lễ Báo Ân Đường THC kư tên vào tờ Thỉnh Nguyện với Đồng Đạo Bảo Thủ Chơn Truyền gởi cho BĐH THC xin được an vị Thánh Cốt của Đức Thất Nương DTC và các tro cốt của thân nhân Đức Bà là không vi phạm pháp luật Đạo, không vi phạm Qui Điều Phạm Môn và Thập Điều Giới Răn của Đức Hộ Pháp

 

 

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634