ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T “BN ÁN” CAO ĐÀI đến ĐO LNH s 01/1978
Hay là “Ai gii tán Hi Thánh Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh?”
(Nguyên Thi - Môn đệ Cao Đài Tây Ninh)

 

* T̀NH H̀NH CHUNG:

Biến cố 30/4/75 là đánh dấu giai đoạn đen tối nhứt của Đạo và của Đất nuớc.

Chiếm được miền Nam, nhà cầm quyền CS bắt đầu cho cộng cuộc gọi là cải tạo ṭan diện miền Nam trên các lănh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xă hội . .theo mô h́nh toàn trị dưới chế độ độc tài Cộng sản.

Trong bối cảnh đó, Tôn giáo là một trong những  lănh vực  đựợc chú trọng đặc biệt, v́ đây là mảng tín đồ quần chúng được tổ chức trong các giáo hội như Phật Giáo, Cao Đài, Ḥa Hảo, Thiên Chúa Giáo, Tin Lành . .được xem là những đối lực nguy hiểm với chủ thuyết Vô thần của Cộng Sản và được xem là công cụ tay sai của thực dân Đế quốc chống lại xăm lược của chúng cần phải được loai trừ, tiêu diệt.

Trong bối cảnh chung trên, riêng đối với Đạo Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh, từ sau năm 1975, nhà cầm quyền Cộng Sản VN đă cho tiến hành những họat động bắt bớ, khủng bố, tù đày những Chức sắc, tín đồ trung kiên của Đạo; nhiều tín đồ trung kiên của Đạo đă bị xử tử, bị chết trong ngục tù Cộng sản . .

Sau 3 năm tiến hành “cải tạo” Đạo Cao Đài, nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam bắt đầu thực hiện chủ truơng tiêu diệt Đạo Cao Đài mà giai đọan khởi đầu là kết tội  Đạo Cao Đài qua một Bản Án hết sức nghiệt ngă dựa trên ngụy tạo sự kiện, xuyên tạc lịch sử do Mặt Trận Tổ Quốc tỉnh Tây Ninh kư ngày 20 tháng 9 năm 1978 để thực hiện âm mưu thâm độc tiêu diệt Đạo Cao Đài.

Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài, người viết xin giới hạn phần tŕnh bày trong những năm từ khi Bản Án ra đời đến lúc Hội Thánh Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh bị giải tán. (khoảng thời gian từ 20/9/ 1978 đến 1/3/1979), qua đó truy t́m những chứng tích để xác định ai là thủ phạm giải tán Hội Thánh Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh qua Đạo Lịnh số 01, được xem là khởi điểm cho việc thực hiện âm mưu tiêu diệt Đạo về sau nầy.

T̀M HIỂU
TƯ TƯỞNG CHỈ ĐẠO TRONG “BẢN ÁN” CAO ĐÀI

Vào ngày 20/9/ 1978, Mặt Trận Tổ Quốc Tây Ninh cho ra đời một Văn kiện mang tên là “Bản Án hoạt động Phản cách mạng của một số tên phản động trong giới Cầm đầu Giáo Phái Cao Đài Tây Ninh” để lên án và kết tội Đạo Cao Đài, mà chính là kết án Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc và các bậc Tiền Khai Đại Đạo. Tư tưởng chỉ đạo trong Bản Án tựu trung gồm các điểm chính sau:

- Gọi Cao Đài Tây Ninh là một Giáo Phái và buộc tội đây “là một tổ chức chánh trị dưới h́nh thức tôn giáo của một nhóm người quan lại, địa chủ phong kiến đứng ra sáng lập, có tham vọng chánh trị, tham vọng cầm quyền . . .”

 - Bản Án buộc tội gay gắt, bội nhọ các bậc Tiền khai Đại Đạo mà chúng gọi là những tên cầm đầu phản động cụ thể như: “Trên nửa thế kỷ qua, một số tên trong những người cầm đầu giáo phái này không ngừng lợi dụng xương máu, mồ hôi, nước mắt của tín đồ, mà tuyệt đại bộ phận là nông dân và nhân dân lao động yêu nước, để làm hậu thuẫn chính trị phản động cho các đế quốc xâm lược nước ta qua thời kỳ lịch sử của dân tộc. . .”

“ . . Lịch sử giáo phái Cao Đài Tây Ninh do những người cầm đầu dẫn dắt trong nửa thế kỷ qua, là một quá tŕnh liên tục lợi dụng khối quần chúng tín đồ và những người cầm đầu nối tiếp nhau làm tay sai cho các đế quốc xâm lược nước ta, đă làm hoen ố thanh danh Đạo..”

- Bán Án lên án “Cơ Bút” trong Đạo Cao Đài cho đây chỉ là “Thuật chiêu hồn”, một phương pháp cơ bản để thực hiện tham vọng, . . . .  lấy các lời Cơ bút ấy hướng dẫn tư tưởng và hành động cho tín đồ nhằm để lừa mị và lợi dụng ḷng yêu nước của tín đồ mê tín thần quyền và che đậy dă tâm của những người lănh đạo”.

* Chú thích: Nội dung trên phản ánh một sự mù quáng “. .nói lên hiểu biết nông cạn về lănh vực Tâm linh thần học, v́ Cơ Bút là một phương pháp tân kỳ, huyền diệu phổ thông trong thế kỷ 20, có tánh cách khoa học huyền linh Thiên Nhân giao cảm, chớ không phải dị đoan mê tín theo thuật chiêu hồn của đồng, cốt, bóng, chàn .”. (2)

- Bản Án c̣n tung ra những sự kiện ngụy tạo như sau “Sau giải phóng, bọn này không ra tŕnh diện cải tạo mà hiện nay vẫn c̣n mang áo đội măo Chức sắc tiếp tục hoạt động chống phá cách mạng”, . . “bọn chúng vẫn c̣n lại không ít trong tôn giáo này, ẩn náu trong các cơ sở, cơ quan của Đạo t́m mọi cách chống phá cách mạng, tiếp tay cho các đế quốc và bọn phản động quốc tế bên ngoài”, . . .“phải kiên quyết nghiêm trị bọn phản động, bọn t́nh báo đế quốc đang lợi dụng Đạo để bảo vệ Đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho Đạo trở lại tu hành thuần tuư . .”

Cần phải thấy rơ các luận điệu nêu trên chính là để dọn đường cho những hoạt động khủng bố, bắt bớ tù đày các Chức sắc, tín đồ trung kiên với Đạo mà chúng gọi là những phần tử phản động cần phải nghiêm trị, để tiên tới trưng thu, trưng dung các cơ sở của Đạo, giải tán tổ chức Cơ quan Đạo mà nhà cầm quyền CS gọi là nơi ẩn náo của bọn phản động chống phá cách mạng. .(Phần II, khoản 4 của Bản Án)

- Để tiến tới cưỡng đọat, tịch thu Tài sản của Đạo, Bản Án đưa ra luận cứ như sau: “ Điều kiện kinh tế đảm bảo cho Cao Đài Tây Ninh hoạt động họ dựa vào 4 nguồn : tiền đóng góp của tín đồ (hành hương, lạc quyên, công quả), bóc lột sức lao động của những người công quả, hiến thân; kinh doanh các cơ sở kinh tế thu sản phẩm và lợi nhuận, và tiền, hiện vật của các Đế quốc và Nguỵ quyền viện trợ đầu tư vào cho Hội Thánh. . . V́ vậy, tài sản, dinh thự, các cơ sở kinh doanh của Hội Thánh không phải là của riêng ai, mà là tài sản của đế quốc đă rút chạy để lại, là của nhân dân lao động đóng góp. . .

Nhân dân lao động cần phải quản lư sử dụng đẩy mạnh sản xuất xây dựng chủ nghĩa xă hội. Đồng thời, phải tước đoạt những phần tài sản của Chức sắc do tham ô, ăn cắp, và dựa thế lực Đế quốc tạo ra. (Phần II, khoản 5 của Bản Án)

*Tóm lại:

Bản Án được dàn dựng dựa trên sự kiện được ngụy tạo, xuyên tạc lịch sử để khủng bố Chức sắc và tín đồ Cao Đài, bôi lọ và xúc phạm các Bậc Tiền Khai Đại Đạo, nhứt là xúc phạm Đức Hộ Pháp Phạm Công Tác, một vị lănh đạo Tối Cao khả kính của toàn Đạo, được thế giới ngưỡng mộ và kính trọng, đă hy sinh cả cuộc đời v́ Đạo Pháp và Dân tộc, từng vào tù ra khám, phải lưu vong và bỏ xác ở xứ ngự̀i . .

Từ nội dung và tư tưởng chỉ đạo trong Bản Án, nhà cầm quyền Cộng Sản từng buớc thực hiện các biện pháp tiếp theo để tiêu diệt Đạo Cao Đài mà kế tiếp là thanh trừng và bắt bớ tù dày, tử h́nh những Chức sác, tín đồ trung kiên với Đạo, tiến đến giải tán Hội Thánh, tich thu tài sản của Đạo qua cái gọi là Đạo Linh số 01 ra đời do áp đặt của nhà cầm quyền Cộng Sản mà cụ thể là Mặt Trận Tổ Quốc, Ban Tôn Giáo và chính quyền tỉnh Tây Ninh thực hiện, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy Tây Ninh.

T̀M HIỂU ĐẠO LỊNH SỐ 01
(Ngày 01/03/1979)

A- BỐI CẢNH RA ĐỜI CỦA ĐẠO LỊNH SỐ 01:

1)- Khủng bố, trấn áp:

Việc khủng bố, bắt bớ tù đày không phải chỉ xảy ra sau khi có Bản Án dọn đường cho sự ra đời của Đạo Linh số 01 mà ngay sau khi chiếm Miền Nam, đối với Cao Đài Tây Ninh chúng đă liên tục thực hiện khắp nơi, khắp chốn đối với những Chức sắc tín đồ trung kiên với Đạo, mà chúng cho là phần tử phản quốc, nguy hiểm cho Cách mạng, những kẻ phản động, tay sai cũa Mỹ Nguỵ . . .

Thế nhưng trong kế hoach thực hiện chủ trương tiêu diệt Đạo Cao Đài, nhằm áp lực với Hội Thánh để trợ lực cho Đạo Linh số 01 ra đời, nhà cầm quyền Cộng Sản đă tiếp tục không ngừng đẩy mạnh các hoạt động khủng bố, bắt bớ trấn áp liên tục đối với Chức sắc tín đồ Cao Đài trung kiên với Đạo  . .

Đạo Lịnh số 01 ra đời sau Bản Án Cao Đài chỉ vỏn vẹn có 5 tháng 11 ngày. Thời gian nầy được xem là chuỗi tháng ngày khắc khoải đầy biến động đau thương trong vùng Thánh Địa Tây Ninh. Dưới áng mây đen ảm đạm bao trùm khắp chốn, tín đồ Cao Đài phải chứng kiến hàng loạt các cuộc khủng bố, bắt bớ tù đày của nhà cầm quyền cộng Sản.

Tiếp theo Vụ Án của Phạm Ngọc Trảng và một số trí thức của Đạo (gồm 19 vị) (1) đựợc qui là phản động và đưa ra Ṭa xét xử với mức án nặng nề: có 3 bị tử h́nh, 3 chung thân và số c̣n lại từ 07 năm đến 20 năm. (Ngài Bảo Đạo, ông Phối Sư Thái Hiểu Thanh, Bà Phối Sư Hương Mây được mời phải tham dự), và vụ án Đinh Văn Kịp được dàn dựng ở nhà xe Giáo Tông Đường và cho là phản động để tiến hành tiếp cuộc khủng bố bắt bớ, tù đày . . 

-Ngày 29 và 30 tháng 10 năm 1978, vu cáo can án chính trị, bắt Chưởng Quản Nông Viện và một sô Chức sắc khác; ngụy tạo tang vật bắt Nguyễn thị Hoài (tức Tám Ngoài) tại cư xá thợ hồ nữ phái trong Nội Ô, một nhân viên công quả phát thuốc tại Y Viện Phước Thiện, để từ đó chiếm đọat Y, Nông Viện Phước Thiện, xâm nhập kiểm sóat khu vực Nội Ô Ṭa Thánh.

-Tíêp tục bắt bớ một số Chức sắc (Hành Chánh, Phước Thiện) có gốc Quân Đội Cao Đài phải đi học 45 ngày để trấn áp tinh thần Đạo . . Một số chức sắc Phuớc Thiện khác đều bị bắt mà không cho biết lư do gồm Chơn Nhơn Trần Văn Lợi, Phó Chưởng Quản Phước Thiện; Chơn Nhơn Phạm Văn Oai, Thượng Thống Lễ Viện Phước Thiện; Đạo Nhơn Ḥa, Phụ Thống Lại Viện Phước Thiện  . . .

Theo một số tác giả nhận định về sau nầy th́ giai đọan bắt bớ trấn áp nầy dọn đường cho việc xâm nhập Nội Ô Ṭa Thánh, khủng bố tinh thần Chức sắc và tín đồ Cao Đài, mở đường cho việc phát động học tập Bản Án Cao Đài để chuẩn bị cho Đao Lịnh số 01 ra đời.

2)-Khủng bố tinh thần: “Các cuộc Đấu tố và học tập Bán Án”.

Sau đợt bắt bớ trấn áp, nhà cầm quyền Cộng Sản bắt đằu đợt học tập “Bản Án” nhằm bội nhọ kết tội các Bâc Tiền Khai, nhứt là Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc. Họ không từ nan bất cứ thủ đọan xấu xa nào như mua chuộc, hăm dọa những nguời yếu đức tin tuân theo ư đồ của họ để đuợc hưởng sự khoan hồng của cách mạng (?). .

- Truớc khi phát động “Học tập Bản Án”, vào ngày 01-11-1978 và ngày 2-11-1978, nhà cầm quyền Cộng Sản cho triển khai “Bản Án” tại chợ Long Hoa và Cung Trí Giác, trưng bày tài liệu, h́nh ảnh, bút tích ngụy tạo của các Chức Sắc Thiên Phong cấp lănh đạo, trong đó có Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc để làm bằng cớ kết tội…

Thực chất chúng mở cuộc đấu tố, áp lực quần chúng tín đồ tố cáo, kết án các Bậc Tiền Khai và trấn áp tinh thần của Đạo. Qua cuộc đấu tố nầy, có những tín đồ trung kiên với Đạo lên tiếng phản biện như quư vị Lê văn Luợm, Nguyễn văn Thế không đồng t́nh với Bản Án để rồi sau đó đều bị bắt giữ.

H́nh thức đấu tố nầy c̣n liên tiếp được tổ chức tại một số Thánh Thất ở các địa phương để bôi nhọ, làm oen mố thanh danh của Chức sắc Tiền Khai khởi đầu cho các giai đoạn tiếp để tiêu diệt Đạo.

-Tiếp sau đợt đấu tố, tất cả chức việc Bàn Trị Sự trong 20 phận Đạo vùng Thánh Địa nhận lịnh phải đi học tập Bản Án trong đợt đầu tiên ngày 3-11-1978 tại các địa  điểm chỉ định và bị ép buộc phải tố cáo Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc và các  bậc Tiền khai của Đạo. Tuy nhiên theo tài liệu ghi nhận được, ư đồ của họ bất thành được v́ chỉ có 4 trên 200 Bàn Trị Sự làm việc nầy v́ yếu Đức tin hoặc bị mua chuộc hăm dọa . .

Nhà cầm quyền Cộng Sản cũng không từ bỏ bất cứ thủ đọan gian xảo, phi nhân nào trong thực hiện mưu đồ của chúng. Họ ép buộc, khuyến dụ, hứa hẹn với những Chức sắc, tín đồ bị bắt đang bị giam giữ gọi là “học tập” trong các trại cải huấn đứng ra tố cáo lỗi lầm của Chức sắc lănh đạo trong Đạo gọi là “phản tỉnh” để được sớm trả tự do. Thật là một sự chua xót, đắng cay trước cơn khảo đảo nghiệt ngă lúc bấy giờ.

- Sau đợt học tập của Chức việc Bàn Trị Sự, kế tiếp là tất cả Chức Sắc từ phẩm Giáo Hữu đổ lên phải đi học tập Bản Án trong Nội Ô Ṭa Thánh trong 5 ngày. Trước thảm cảnh nghiệt ngă lúc bấy giờ, chính Ngài Hồ Bảo Đạo đứng ra phát biểu tự ḿnh nhận tội như vầy: “Tôi là nhà trí thức lại lớn tuổi, tôi không để cho ai lường gạt tâm lư được. Chính tôi nhận định đường lối phải tôi mới theo. Nếu chánh quyền định h́nh phạt Đức Hộ Pháp thế nào tôi xin gánh chịu như thế đó, tôi không bao giờ chối cải những hành động của tôi đă làm trong 20 năm qua”.

-Đến ngày 20-11-1978, nhà cầm quyền Cộng Sản bắt từ cấp Lễ Sanh và các cấp tương đương gồm Luật Sự, Sĩ Tăi, Giao Thiện, Giáo Nhi, bếp Nhạc (tất cả 1029 vị) đi học Tập Bản Án trong thời hạn 10 ngày, chính thức bắt đầu từ ngày 22-11-1978. Dù  duới áp lực của chính quyền, phần lớn những vị tham dự nhứt là các Luật sự,  Sĩ Tải Hiệp Thiên Đài kiên quyết giữ vững Đức Tin, không đồng t́nh với Bản Án và dứt khóat không tố cáo, kết tội Đức Hộ Pháp.

B- HỢP THỨC HÓA BẢN ÁN (Chuẩn bị cho Đạo Lịnh số 01 ra đời).

1)- Nghị Quyết của Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Tây Ninh:

Ngày 13.12.1978, Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết Nghị đăng trên báo Tây Ninh bộ mới số 47, ngày thứ bảy, 23-12-1978. Quyết Nghị gồm 05 Điều mà quan trọng nhất là Điều 3 và 4 như sau:

- Giải tán và nghiêm cấm họat động hệ thống tổ chức Hành chánh Đạo từ trên đến cơ sở.

- Xóa bỏ và nghiêm cấm Cơ bút,

- Chính quyền sẽ quản lư toàn bộ các cơ sở vật chất mà Đạo đang quản lư kinh doanh không thuộc chức năng tôn giáo để phục vụ cho lợi ích xă hội.

-Căn cứ vào tính cách tu hành, chính quyền sẽ qui định cụ thể số cơ sở để chuyên lo việc tín ngưỡng.

- Giao cho Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Tây Ninh chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, thực hiện thắng lợi Nghị quyết này, và báo cáo kết quả lên cấp trên, và Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh trong kỳ họp tới.

2)- Triển khai Nghị Quyết:

Ngày 28-12-1978, Ngài Hồ Bảo Đạo được mời ra UBND Tỉnh dự buổi triển khai Nghị Quyết của Hội Đồng Nhân Dân và yêu cầu Hội Thánh ra Thông Tri thông qua các điểm của Nghị Quyết nầy để từ đó dọn đường cho Đạo Lịnh số 01.

Trong buổi họp, Ngài Hồ Bảo Đạo đă có những phát biểu không hoàn toàn tán đồng với nội dung của Nghị Quyết nhứt là việc giải tán Đạo; cấm Cơ bút cũng như việc nhà cầm quyền Cộng Sản sẽ quản lư toàn bộ các cơ sở vật chất của Đạo . . .

3)- Thông Tri số 01/HT/TT ngày 16 tháng giêng Kỷ Mùi (dl. 12-2-1979).

Nhà cầm quyền Cộng Sản buộc Hội Thánh phải ra Thông Tri cho toàn Đạo rơ về thực hiện Nghị Quyết của Hội Đồng Nhân Dân để dọn đường tiêu diệt Đạo.

Dưới áp lực của cường quyền, Hội Thánh đành phải chấp nhận Bản Dự thảo Thông Tri được sọan ra (mà tên Trương Ngọc Anh tự 5 Anh, gốc là tín đồ Cao Đài Bến Tre, đựơc Cộng Sản cài vào Hội Thánh lên đến chức Thừa sử Hiệp Thiên Đài, sau đó bỏ ra bưng, được kết nạp đảng viên, sau 1975 về giữ chức Phó Chủ Tịch Mặt Tổ Quốc VN Tỉnh Tây Ninh lúc bấy giờ, sau nầy tự nhận là đóng góp phần lớn nội dung của Dự Thảo).

Bản Dự thảo Thông Tri được đem ra thảo luân trong phiên họp cấp Phối Sư đổ lên trong một tuần nhưng không được thông qua để ban hành v́ Hội Thánh không đồng ư những buộc ràng nghiệt ngă của nhà cầm quyền Cộng Sản theo như Nghị Quyết của Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh. . .

Sau đó, Hội Thánh đành triệu tập một Hội nghị mở rộng thành phần từ phẩm Lễ Sanh và phẩm tương đương Lễ Sanh trở lên tại giảng đường ngày 22-12-Mậu Ngọ (tức ngày 18 -1-1979) mà nội dung thông báo là để thảo luận chỉnh sửa Thông Tri, nhưng trong Hội nghị kỳ thực là hướng dẫn, thuyết phục thông qua Bản dự thảo.

Hội nghị lần nầy, đa số tham dự Hội Nghị không đồng t́nh với Bản Dự Thảo. Tuy nhiên v́ duới áp lực nặng nề của nhà cầm quyền, nên trước khi cho biểu quyết, Ngài Hồ Bảo Đạo tuyên bố: “Tôi sẽ chịu tất cả tội t́nh về sự chỉnh đốn nội bộ của Đạo hôm nay. Nếu về Thiêng Liêng các Đấng bắt tội tôi, tôi sẽ gánh tất cả tội lỗi thế cho Hội Thánh. Qúi vị cứ an tâm ẩn nhẩn để từ từ chúng ta qua khúc quanh lịch sử nầy.

Thế t́nh nói: thắng làm vua, thua làm giặc. Cách Mạng đă làm vua từ Bắc chí Nam, họ muốn ǵ nếu chúng ta cải lẫy đến đâu, rốt cuộc cũng phải xuôi tay. Tôi xin quí vị vững Đức Tin. Đạo của Chí Tôn phải trải thất ức niên; không lẽ hôm nay mới có 54 năm mà bị bế sao? Có lẽ quyền Thiêng Liêng định vậy, nên chúng ta phải chịu vậy. . . .”.

Sự phát biểu của Ngài Bảo Đạo gây ra xúc động, sự đồng cảm sâu xa với nỗi đau của Bậc Chức sắc Đại Thiên Phong trước biến động đầy đau thương của Đạo và của Đất nước.

Thế là qua biểu quyết bằng cách giơ tay, Dự thảo Thông Tri được thông qua trong Hội Nghị ngày 22 tháng 12 năm Mậu Ngọ, để rồi thành Bản Thông Tri chính thức số 01/HT/TT ngày 16 tháng giêng Kỷ Mùi (dl. 12-2-1979) được Hội Thánh ban hành gởi ṭan Đạo.

Thông Tri chấp nhận “Bản Án”, tán đồng các điểm trong Nghị Quyết của Hội Đồng Nhân Dân, mà trong đó “thực hiện Chơn Truyền của Đạo phải gắn chặt với nền đạo đức của chũ nghĩa xă hội. . . .; đổi mới đường lồi hành Đạo”, “băi bỏ Cơ Bút”, “giải thể ṭan bộ cơ chế của nền chính trị Đạo từ trung ương đến địa phương”, “chấp hành chính sách cải tạo công thuơng nghiệp tư bản tư doanh .” (mà thực chất là chuẩn bị tuớc đọat tài sản của Đạo!” . . .“hành Đạo phải xuất phát từ ḷng yêu nước, yêu chủ nghĩa xă hội”. v..v..

Xem kỹ th́ ṭan bản Thông Tri nặc mùi tuyên giáo lư luận Cộng Sản, xen kẻ giọng điệu phàm phu trân tráo của kẻ ngoại Đạo vô thần “chúng ta xây dựng vững chắc một nền Đại Đạo Cao Đài trong sáng và tiến bộ để măi măi xứng đáng là một thành viên trung thành trong Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam . .”, và đối với tín đồ Cao Đài, đây là vết nhơ khó gột rữa tiêu diệt tôn giáo của Cộng Sản VN.

C- ĐẠO LỊNH số 01- HỆ LỤY.

1)- Ai soạn thảo ra Đạo Linh số 01:

Sau khi thành công áp đặt Hội Thánh kư Thông Tri 01, nhận lịnh từ Tỉnh Ủy, Mặt Trận và nhà cầm quyền Tỉnh Tây Ninh, tên Trương Ngọc Anh với nhiệm vụ đặc trách Cao Đài Vận, đă ép buộc Hội Thánh soạn thảo Chương tŕnh hành Đạo mới phù hợp với “trào lưu tiến hóa của Dân tộc” . .

Trước t́nh h́nh mới, Hội Thánh đă dốc hết thành tâm thiện chí kết hợp với quyền đời, những mong bảo tồn được Cơ Đạo hầu d́u dắt con cái Đức Chí Tôn an b́nh thủ phận trên bước đường tu, đă triệu tập cuộc họp tối cao để thực hiện.

Sau một tuần lễ, Chương Tŕnh hành Đạo mới được soạn thảo sắp xong, th́ sau khi di dự họp với Mặt Trận Tổ Quốc ở Hà Nội về, tên 5 Anh đến Văn Pḥng của Ngài Hồ Bảo Đạo, nhận dự thảo nầy mang về cùng Chánh Phối sư Thái Hiểu Thanh (lúc bấy giờ là thành viên Mặt Trận Tổ quốc Trung Ương Hà Nội) tự ư soạn ra Đạo Lịnh số 01 mà trong đó đều rập theo nội dung tư tuởng chỉ đạo trong “Bản Án” Cao Đài và nội dung Nghị Quyết của Hội Đồng Nhân Dân, để rồi  sau đó áp đảo Hội Thánh kư tên ban hành. (1)

Theo hồi kư của Ngài Hồ Bảo Đạo th́ trong Nghị quyết của Hội Đồng Nhân Dân tại Điều 4 có ghi: “giao cho UBND chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị Quyết nầy ” và theo Ngài th́ “nếu đột ngột giải tán một lần tổ chức Hành Chánh Đạo theo như Nghị quyết của HDND th́ ắt có sự dao động không nhỏ trong Đạo nên Ủy Ban Nhân Dân và  MTTQ khéo léo kéo dài việc thi hành bằng cách “Gài cho Hội Thánh ra Bản Thông Tri số 1 ngày 12-2-79 và Đạo Lịnh 01 ngày 31-3-1979 . .”

(1) Ghi chú: Theo tảc giả Huệ Đăng, th́ Mặt Trận Tổ Quốc Tây Ninh (do tên Trương Ngọc Anh) kết hợp với Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Hà Nội (Trung Ương) là tác giả soạn ra văn kiện nghiệt ngă diệt Đạo nầy.

2)- Đạo linh số 01 ra đời trong máu và nước mắt: 

Ngài Chánh Phối Sư Thượng Trọng Thanh bị khủng bố sát hại do quyết tâm từ chối không kư vào Đạo lịnh số 01 v́ thấy đây là mưu đồ thâm độc của Cộng Sản tiêu diệt Đạo, dẫn đến cái chết thương tâm của Ngài tại Nam Đầu Sư Đường giữa đêm khuya. Theo tài liệu ghi lại th́ ngay hôm trước khi thọ nạn, Ngài Chánh Phối Sư có cải vă với tên Trương Ngọc Anh và đêm đó vào lúc 23:30 khuya khi chuông chùa vừa đổ đánh thức th́ trên lầu Nam Đầu Sư Đường, (nơi cụ thường nghỉ để cúng thời Tư), có vang một tiếng nổ nhỏ rồi th́ đèn lửa tắt hết, lúc tri hô lên th́ xác của Ngài nằm sóng sượt ở dưới đất. Sáng hôm sau phát hiện th́ thấy răng bị mất 2 cái, phía sau đầu có lũng lổ, máu rĩ ra . .Chứng tích cho thấy Ngài đă bị bọn bạo quyền sát hại. Rơ là phần tử phản Đạo tay sai cho bọn vô thần khát máu đă không từ nan bất cứ hành vi tàn bạo, độc ác nào để tiêu diệt bất cứ ai được xem là chướng ngại của chúng.

Ngài là Chức sắc trung kiên đă tử v́ Đạo, thế mà về sau trong Đạo lịnh số 01 vẫn có (02) hai chữ kư  của Ngài (?), một chữ kư với tư cách là Quyền Thượng Chánh  Phối Sư và một chữ kư khác là kư thay mặt cho Quyền Ngọc Chánh Phối sư (?)

3)- Đạo Lịnh số 01 dọn đường cho tội ác của Cộng Sản Việt Nam tiêu diệt Đạo Cao Đài:

Đạo Lịnh số 01 kư ban hành ngày mùng 04 tháng 2 Kỷ Mùi (01- 03-1979) gồm (09) Điều mà quan trọng là các Điều 1, 2, 3, 4 và 5 như sau:

a/- Giải thể toàn bộ các cơ cấu tổ chức Chánh Trị Đạo, từ Trung ương đến Địa phương, bao gồm:

- Hiệp Thiên Đài và các Cơ quan trực thuộc.

- Cơ Quan Phước Thiện (gồm các cơ quan chuyên môn và các tổ chức đia phương trực thuộc).

- Cửu Trùng Đài và tất các cơ quan Hành chánh các cấp từ Trung Ương đến địa phuơng

- Phổ Tế Trung Ương và Địa phương.

- Hội Thánh Hàm Phong.

- Các tổ chức Chính trị từ Đạo, các Hội đoàn có gốc từ Đạo Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh . . .

- Khơi mào cho việc tịch thu các cơ sở vật chất, thiết bị vật tư, lương thực, tài chánh, động sản và bất động sản của Đạo  . . .(Điều 1)

b/-Thành lập mới một Cơ quan hành Đạo duy nhứt tại Ṭa Thánh là “Hội Đồng Chưởng Quản” (HĐCQ) của Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Ngoài thành phần, chức năng và nhiệm vụ của HĐCQ và về hành tŕ Đạo Pháp được qui định, HĐCQ phải “quan hệ gắn bó với Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, với Nhà nước Cộng Ḥa Xă hội chủ nghĩa Việt Nam các cấp về mặt đoàn kết dân tộc . .  chấp hành nghiêm chỉnh các chánh sách, chủ trương, pháp luật của Đảng và chánh phủ” . (Điều 2)

c/- Qui định việc thăng thưởng Chức sắc hữu công cùng Đạo, việc đào tạo tuyển chọn Chức sắc vào hàng Hội Thánh và h́nh phạt đối với Chức sắc vi phạm luật Đạo, luật nước.

Một trong các tiêu chuẩn Chức sắc và tuyển chọn Chức sắc trong hàng Thánh thể là: “Tinh thần phục vụ Đạo, phục vụ nhân dân và phục vụ Tổ quốc Việt Nam Xă hội chủ nghĩa”. (Điều 3)

d- Qui định chu kỳ họp Đại Hội Hội Thánh (04 năm/1 lần), chức năng, nhiệm vụ Đại Hội Hội Thánh, thành phần và nhiệm vụ Hội viên. (Điều 4)

e/- Bỏ Cơ Bút và nghiêm cấm ṭan Đạo sử dụng Cơ Bút. (Điều 5) . . . .

Điểm lưu ư là từ Điều 2 đến Điều 4, có những qui định mang tính trấn áp và dọn đường cho việc cài người vào tổ chức HĐCQ và chức sắc hành Đạo ở các địa phương mà cụ thể là ở các khỏan sau:

* Về nguyên tắc giới thiệu Chức sắc ứng cử Hội Đồng, tiêu chuẩn thành viên Hội Đồng Chưởng Quản:

-Lư lịch bản thân của mỗi ứng cử viên phải không án tiết với Đạo, với Đời, phải là Chức sắc hết ḷng v́ Đạo, v́ nước, v́ chủ nghĩa xă hội . . .

- Lư lịch cá nhân phải thông qua Hội Thánh, chánh quyền địa phương xét duyệt trước khi bầu cử. (Điều 2-khỏan d)

* Qui định nhiệm vụ Chức sắc cai quản ở địa phương (Thánh Thất và mỗi Điện Thờ) phải “Quan hệ gắn bó với Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam và Chánh quyền Cách mạng nơi ḿnh hành Đạo về mặt đoàn kết dân tộc, chấp hành tốt các chủ trương, chánh sách và pháp luật của Nhà nước .”  . . “động viên, đôn đốc tín đồ tích cực tham gia thực hiện các chủ trương, chánh sách đó và tham gia xây dựng quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động ở địa phương”. . .(Điều 2)

* Đưa h́nh thức kiểm điểm, phê và tự phê (theo như sinh hoat Đảng,Đoàn) vào sinh hoạt của Đạo như: “mỗi Chức sắc dự Đại Hội phải thật thà phản ảnh bằng văn kiện sự kiểm điểm, phê b́nh quá tŕnh hành Đạo của ḿnh giữa hai kỳ hợp, đó là “Việc tu dưỡng bản thân và thành tích lập công với Đạo với nước, với chủ nghĩa xă hội…, từ đó, để định ra việc thăng thuởng hay kỷ luật. . .”.

Nh́n tổng quan th́ Đạo Lịnh số 01 chỉ là khởi điểm thực hiện chủ trương tiêu diệt Đạo Cao Đài. Nó bắt đầu cho thời kỳ đen tối nhứt của lịch sử Đạo cho măi đến khi mà Cộng Sản Việt Nam đă hoàn toàn thành công trong việc biến Đạo Cao Đài từ một nền Chánh giáo thành Phàm giáo, hoàn toàn trở thành một tổ chức ngọai vi, ngoan ngoăn trong Mặt Trận Tổ Quốc dưới sự lănh đạo của Đảng.

MỐI TƯƠNG QUAN
Giữa ĐẠO LỊNH 01 VÀ “BẢN ÁN” CAO ĐÀI

Những sự kiện dẫn chứng trên cho ta thấy mối tương quan không thể chối căi giữa “Bản Án” Cao Đài do Mặt Trận Tổ Quốc Tây Ninh, tiếp ngay sau đó là Nghị Quyết HĐND ngày 13/ 7/1978 được Ủy Ban Nhân Dân triển khai ngày 28-12-1978 (mục đích là nhằm áp lực Hội Thánh thi hành Nghị Quyết nầy) để từ đó Thông Tri ngày 4 tháng 2 Kỷ Mùi (DL.1/3/1979) do Hội Thánh kư phổ biến ṭan Đạo, để dọn đuờng cho Đạo Lịnh số 01 nghiệt ngă ngày mùng 04 tháng 2 Kỷ Mùi (DL. 01/03/1979) như đă nêu rơ ở trên.

T́m hiểu và phân tích kỹ chúng ta thấy hiển lộ sự tương quan rơ rệt giữa các tiền đề nêu trong Bản Án (tức nội dung tư tuởng chỉ đạo) và hệ luận (tức nội dung Đạo Lịnh số 01) như sau:

1)- Bản Án: Kết tội “ Giáo Phái”  Cao Đài Tây Ninh  “là một tổ chức chánh trị dưới h́nh thức tôn giáo của một nhóm người quan lại, địa chủ phong kiến đứng ra sáng lập, có tham vọng chánh trị, tham vọng cầm quyền . . . . liên tục lợi dụng khối quần chúng tín đồ và những người cầm đầu nối tiếp nhau làm tay sai cho các đế quốc xâm lược nước ta, đă làm hoen ố thanh danh Đạo…

Đạo lịnh 01: Giải tán Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh biến thành Hội Đồng Chuởng Quản (mà nhiệm kỳ đầu tiên là lâm thời chỉ định). Đặc biệt như đă nêu trên, từ Điều 2 đến Điều 4 của Đao Lịnh số 01, mang nội dung trấn áp và dọn đường cho việc cài nguời vào tổ chức Hội Đồng Chưởng Quản và chức sắc hành Đạo các địa phương để khuynh đảo nền Đạo sau nầy. . .

2)- Bản Án: Lên án “Cơ Bút” trong Đạo Cao Đài chỉ là “Thuật chiêu hồn”, . . để lừa mị, và lợi dụng ḷng yêu nước của tín đồ mê tín thần quyền và che đậy dă tâm của những người lănh đạo.. . .”.

Đạo lịnh 01: Xóa bỏ nghiêm cấm Cơ Bút trong Đạo Cao Đài.

3)- Bản Án: Đưa ra luận cứ: “..Tài sản, dinh thự, các cơ sở kinh doanh của Hội Thánh là tài sản của đế quốc đă rút chạy để lại, là của nhân dân lao động đóng góp. Do đó, nhân dân lao động cần phải quản lư sử dụng đẩy mạnh sản xuất xây dựng chủ nghĩa xă hội. . .(Phần II, khoản 5 của Bản Án)

Đạo lịnh 01: Khởi xuớng việc tịch thu, trưng thu ṭan bộ tài sản của Đạo mà về sau nầy, nhà cầm quyền Cộng Sản ban hành Quyết định số 124/QĐ-UB ngày 04/6/1980 để thưc hiện mục đích nầy cho đến nay.

Tóm lại, Đạo Lịnh số 01 là hệ quả của “Bản Án” Cao Đài do Mặt Trận Tổ Quốc áp đặt đă đựơc khai triển theo từng giai đoạn một và với sự ra đời của Đạo lịnh 01, nhà cầm quyền Cộng Sản đă thành công trong trong giai đoạn đầu tiêu diệt Đạo Cao Đài

AI LÀ THỦ PHẠM
GIẢI TÁN HỘI THÁNH CAO ĐÀI T̉A THÁNH TÂY NINH?

Xuyên suốt từ Bản Án Cao Đài đến sự ra đời của Đạo Lịnh số 01 ngày 1/3/1978 nêu trên, qua các tư liệu, chứng tích về Đạo sử, cho thấy dă tâm tiêu diệt Đạo Cao Đài của nhà cầm quyền Cộng Sản sau khi cuỡng chiếm Miền Nam.

Sự thật đă phơi bày, ngoài các chứng tích về khủng bố, trấn áp trong suốt thời gian dài từ khi “Bản Án” của Mặt Trận Tổ Quốc ra đời đến lúc ban hành Đạo Lịnh số 01 (trong đó có hành vi bạo tàn độc ác, sát hại Ngài Chánh Phối Sư Thượng Trọng Thanh) . .mà c̣n có một số bằng chứng sưu tập từ sau khi ban hành Đạo Linh số 01, cho thấy hành vi thủ đọan tiêu diệt Đạo Cao Đài của nhà cầm quyền Cộng Sản.

- Mặc dù trước đây phần lớn Chức sắc đă thông qua Dự thảo Thông Tri làm nền cho Đạo Lịnh số 01 ra đời, nhưng sau khi Hội Thánh kư ban hành Đạo Lịnh số 01, gây ra bao nỗi băn khoăn, uất hận dần lan tỏa trong Chức sắc và tín đồ Cao Đài, nhứt là đối với chức sắc Hiệp Thiên Đài.

Trước t́nh huống đó, Ngài Hồ Bảo Đạo ban hành Bức Tâm Thư gởi trấn an các Chức sắc HTĐ ngày 18-3- Kỷ Mùi (14/4/1979) (khoảng 1 tháng ruỡi sau khi kư Đạo Linh 01).

Bức Tâm thư có ghi rơ:  “ . .Trước cuộc biến thiên trong cửa Đạo hiện nay, do ảnh hưởng của cơ Đời, có một số Chức Sắc Hiệp Thiên Đài tỏ ra hoang mang lo sợ không biết việc cải tổ cả cơ cấu tổ chức Hành Chánh Đạo có phạm đến luật pháp chơn truyền của Đạo hay không và làm như vậy có tội ǵ với Ngọc Hư Cung hay không? . . .

Đặc biệt việc giải tán Bộ Pháp Chánh Hiệp Thiên Đài làm cho số Chức Sắc đó càng thắc mắc lo âu hơn,. . .họ không c̣n phương tiện bảo vệ Luật pháp Chơn truyền của Đạo. Tôi rất thông cảm cảnh thắc mắc lo âu của mấy em đó v́ đây là một việc chưa từng có từ khi mở Đạo đến giờ. .

Nếu nói đến việc phạm luật Đạo, đặc biệt là Đạo Luật năm Mậu Dần th́ điều đó hẳn có. Nhưng nói việc làm đó có tội hay không th́ hẳn là không có tội với Thiêng Liêng, v́ việc làm đó là do lịnh của nhà nước không thể bất tuân đặng.. .”.

Chứng tích rành rành trên cho thấy việc giải tán Hội Thánh là do lịnh của nhà cầm quyền Cộng Sản và Hội Thánh lúc bấy giờ trong ṿng kềm tỏa, áp chế không thể cưỡng chống lại được.

- Về sau, Ban Tôn giáo Chánh phủ trong Thông báo số 10-TB/TGCP ngày 30-12-1995, phần “đánh giá t́nh h́nh một số hệ phái Cao Đài” đă không che dấu sự thật: “  . . Sau giải phóng, TA (xin nhấn mạnh chữ TA) giải tán bộ máy Hành Chánh Đạo, trưng thu cơ sở vật chất. . .”.

Người Tín Đồ Cao Đài cần thấy rơ sự bạo tàn, thâm hiểm của nhà cầm quyền Cộng Sản đă lấy Đạo diệt Đạo, nội công ngoai kích qua sử dụng các phần tử tay sai núp bóng Đạo (như tên Truơng Ngọc Anh …); bằng bạo lực trấn áp, mượn tay Hội Thánh giải tán Hội Thánh, rồi huyên hoang tuyên bố không can thiệp vào việc nội bộ tôn giáo để lừa bịp nhơn sanh, lừa bịp nhân dân trong nước và thế giới. .

Những bằng chứng xác thật, rành rành nêu trên cho thấy Cộng Sản Việt Nam đă vận dụng toàn lực từ trung ương đến địa phương để tiêu diệt Đạo Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh.

CHÍNH HỌ LÀ THỦ PHẠM ĐĂ GIẢI TÁN HỘI THÁNH CAO ĐÀI TÂY NINH QUA ĐẠO LỊNH SỐ 01, MÀ THÂM SÂU CỦA NÓ LÀ THỰC HIỆN NỘI DUNG TRONG “BẢN ÁN” CAO ĐÀI LÀM KHỞI ĐIỂM THỰC HIỆN CHỦ TRƯƠNG TIÊU DIỆT ĐẠO VỀ SAU NẦY.

Như vậy, mọi luận điệu mơ hồ do hiểu một cách lệch lạc từ tuyên truyền của CS để rồi vô t́nh cho rằng Đạo Lịnh số 01 là do Hội Thánh (tự nguyện giải tán Hội Thánh . ..) và nhà cầm quyền Cộng Sản không can thiệp vào nội bộ Đạo Cao Đài th́ đây là sự ngộ nhận và lầm lẫn đáng tiếc.

Riêng đối với những ai manh tâm cố ư lấp lửng, xuyên tạc, bao che tội ác của Cộng Sản tiêu diệt Đạo, chính họ là những ác nhơn trong cửa Đạo, là kẻ tội đồ trước ṭan Đạo, trước Thiêng Liêng và lịch sử.

Đạo Cao Đài từ lúc Đạo Lịnh số 01 ra đời, là bắt đầu bứơc vào khúc quanh đen tối nhứt của lịch sử, để rồi bị liên tục nhồi nắn, biến thiên trong ṿng xóay mịt mờ, điên đảo của chủ nghĩa vô thần, để rồi từ một nền Chánh Giáo dần thành ra Phàm giáo, từ một nên tôn giáo chân chính thành ra một công cụ tổ chức ngoại vi của Mặt Trận Tổ Quốc dưới sự lănh đạo của đảng Cộng Sản và nhà nước Cộng Sản Việt Nam.

Nhưng nhà cầm quyền Cộng Sản đừng huênh hoang trong ảo tuởng cho rằng đă thành công tiêu diệt Đạo Cao Đài. Thực tế trong hơn 30 năm qua, trong nước cũng như ở hải ngoại, Đức Tin Cao Đài vẫn tồn tại sáng ngời, trọn vẹn trong tâm thức nguời tín đồ Cao Đài và nguời Môn đệ Cao Đài vẫn giữ vững niềm tin, vẫn một ḷng trung kiên với Đạo. Nhà cầm quyền Cộng Sản có thể kềm thúc làm biến thiên h́nh tướng tôn giáo, nhưng không thể nào hủy diệt Đức Tin Cao Đài. Đây là chân lư bất biến.

Ngày nào mà “Bản Án Cao Đài” chưa được tiêu hủy, th́ cái gọi là thành quả mà HĐCQ từng huyên hoang trong việc Di Liên Đài Đức Hộ Pháp dưới sự hổ trợ của chính quyền, chỉ được xem là thủ đoạn chính trị để lừa bịp nhơn sanh, lừa bịp dư luận trong nước và thế giới v́ theo nhận định của một tín đồ trong nước th́ việc Di Liên Đài chỉ là “..Rước một tội nhân tên Phạm Công Tắc đă bị Chánh quyền Việt Nam lên án phản quốc bằng một Bản án . . ”, v́ “Bản Án” Cao Đài buộc tội và kết án Đức Hộ Pháp và các Bậc Tiển Khai Đại Đạo vẫn c̣n sờ sờ trước mặt nhơn sanh (3)

Ngày nào mà nhà cầm quyền Cộng Sản chưa rút lại Bản Án đối với Đạo Cao Đài, một tôn giáo ḥa đồng h́nh thành ngay trong ḷng dân tộc; ngày nào mà nhà cầm quyền Cộng Sản c̣n tiếp tục chà đạp nhân quyền và tự do tôn giáo, nhứt là đối với Đạo Cao Đài th́ ngày đó, nhơn sanh sẽ măi c̣n c̣n ly tán, đạo đức xă hội sẽ bị băng hoại, suy đồi; dân tộc sẽ măi lầm than và nhà cầm quyền Cộng Sản phải chịu trách nhiệm trước nhân dân, truớc lịch sử . . .

Nhà cầm quyền Cộng Sản hăy tỉnh thức để hiểu rằng, theo ḍng thời gian và lịch sử, các chính quyền, các triều đại lần lượt rồi sẽ qua đi, nhưng Đạo vẫn là Đạo và Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn sáng lập sẽ măi măi tồn tại đến thất ức niên trong ḷng Dân Tộc và nhơn loại.

Một ngày cuối tháng 5 năm 2012 tại California

Nguyên Thi

(Môn đệ Cao Đài Tây Ninh)

__________

* TÀI LIỆU THAM KHẢO:

- Bản Án Cao Đài - Mặt Trận Tổ Quốc Tây Ninh, 1978
- Bản Cải Án Cao Đài (05 vị Sĩ Tải Hiệp Thiên Đài, 1982).
- Bên Lề Vụ Án - Sĩ Tải Bùi văn Tiếp, 1978.
- 10 Năm Khảo Đảo - Sĩ Tải Bùi văn Tiếp.
- Thông Tri số 01
- Văn Tịch Pháp Nhơn Chi Đạo - Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa, 1984
- Lần Dở Trang Đạo sử (Tủ sách Đại Đạo, Đào Công Tâm).
- Một Khoảnh khắc trong Đạo Lịnh số 01 - Huỳnh Tâm
- Phúc Đáp một Văn kiện lịch sử / hay “Bản Án Tử h́nh Đạo Cao Đài”- Huỳnh Tâm, 1978.
- Đạo Lịnh số 01 ngày 4 tháng 2 Kỷ Mùi (1-3-1979)

* Chú thích:

(1) (03) vị bị tử h́nh là Phạm Ngọc Trảng, Nguyễn Thanh Điềm, Đặng Ngọc Liên; (03) vi bị tù chung thân (Nguyễn Minh Quang, Lư Thanh Trọng, Châu Thị Mỹ Kim; các vị c̣n lại là (13) vị lănh án từ thấp nhứt là 07 năm đến 20 năm tù giam như Cao Trường Xuân, Trần Văn Bao, Phạm Thành Phước tức Ray, v. .v. . .

(2) Trích Bản Cải Án Cao Đài (Phần kết).

(3) Trích "Bài học Thời sự Từ Liên Đài"- Trần Văn Thiện, 2006 (www.banthedao.org)

 Nguồn: Bản tin Cao Đài Hải Ngoại

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634