ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BẢO CÔ QUÂN DƯƠNG VĂN GIÁO

Thiên Vân

 

       Bảo Cô Quân, là một phẩm chức sắc trong Thập Nhị Bảo Quân của Hiệp Thiên Đài, có nhiệm vụ bảo tồn sự sống cho nhơn loại và cứu tế cho người nghèo khổ, giúp đỡ cho kẻ hoạn nạn, bệnh tật.

       Bảo Cô Quân đối phẩm với Phối Sư bên Cửu Trùng Đài. Theo tài liệu huấn luyện Giáo Hữu năm 1972, Thập Nhị Bảo Quân là hội đồng khoa học thuộc chi thế Hiệp Thiên Đài.

       Theo Đức Hộ Pháp, toàn thể Bảo Quân là Hàn Lâm Viện. Mỗi vị có sở thức sở năng, ấy là điều khác nhau đặc biệt, tỷ như Bảo Huyền Linh Quân, nghĩa là Thần linh hồn, khác với Bảo Học Quân thuộc về khoa học hay là thực tế học.

       Như vậy, Hàn Lâm Viện Cao Đài là một cơ quan đặc biệt nằm ngoài Cửu Trùng Đài và Hiệp Thiên Đài, gồm mười hai Viện sĩ gọi là Thập Nhị Bảo Quân, mỗi vị chuyên môn một ngành, được kể theo Lời Phê Đức Hộ Pháp như sau:

       1.- Bảo Huyền Linh Quân

       2.- Bảo Thiên Văn Quân.

       3.- Bảo Địa Lư Quân

       4.- Bảo Học Quân.

       5.- Bảo Cô Quân

       6.- Bảo Sanh Quân.

       7.- Bảo Phong hoá Quân

       8.- Bảo Văn Pháp Quân.

       9.- Bảo Y Quân.

       10. Bảo Nông Quân.

       11. Bảo Công Quân.

       12. Bảo Thương Quân.

       Nhưng theo Ngài Khai Pháp, trong quyển Chánh Trị Đạo, th́ vị Bảo Phong hoá Quân được thay thế là Bảo Sĩ Quân.

       Bảo Cô Quân là một trong Thập Nhị Bảo Quân dưới quyền chỉ huy của Giáo Tông và Hộ Pháp, được Đức Chí Tôn phong cho Luật Sư Dương Văn Giáo vào năm 1935.

       Trong Đàn cơ tại Ṭa Thánh, ngày 10 tháng 1 năm Ất Hợi (Dl 13/2/1935), do Hộ Pháp và Tiếp Đạo pḥ loan. Hầu đàn: Chức sắc Hiệp Thiên Đài gồm: Bảo Thế, Khai Pháp, Khai Đạo, Khai Thế, Tiếp Thế, Cửu Trùng Đài gồm: Chánh Phối Sư, Chức sắc Thiên phong nam nữ, và có mặt Luật Sư Dương Văn Giáo, Đức Chí Tôn giáng cơ dạy Đức Hộ Pháp và Luật Sư Dương Văn Giáo như sau:

      "Tắc! Con nghe Thầy dặn: Con ngày nay đă cầm sanh mạng của Đạo nơi tay, con lại đủ quyền năng đạo đức với nghị lực tinh thần, con phải có dạ yêu thương những người vô duyên bạc phước. Con cầm một cây phướn Chiêu hồn đi đầu Thánh thể của Thầy th́ con phải nhớ đường trường sơn hải, nguy hiểm khó khăn của bước thiêng liêng là dường nào, rồi chậm chậm dừng chơn đợi đoàn con dại của Thầy với nghe. Con ráng lấy chút dạ từ bi chở che đứa bịnh, ấy là con làm ơn riêng cho Thầy đó.

       Giáo! Con đặng phong vào chánh vị Bảo Cô Quân. Thầy cậy con một điều là để hết dạ yêu thương, binh kẻ hèn, giúp người khổ. Con nắm lưỡi gươm huệ kiếm đặng dẹp lối chông gai cho Đạo êm đềm bước tục. Ấy là trách nhậm khó khăn nhưng cũng là phương làm con nên vinh diệu".

       Như vậy, kể từ Đàn cơ nầy Luật Sư Dương Văn Giáo được Đức Chí Tôn phong làm Bảo Cô Quân, một trong Thập Nhị Bảo Quân.

       Ông Dương Văn Giáo sinh năm Nhâm Th́n, 1892 (có sách ghi sinh năm 1894) tại xă Long Châu, tỉnh Vĩnh Long . Thuở nhỏ ông học tại Vĩnh Long, sau lên Sài G̣n, rồi du học sang Pháp, đậu Cử nhân luật. Hồi c̣n học ở Paris, ông là bạn thân của cố thủ tướng Nehru (Ấn Độ). Sau đó ông tập sự Luật sư và hành nghề Luật sư tại Pháp. Ở đây, ông cùng với Phan Văn Trường, Nguyễn Thế Truyền tham gia vào các hoạt động yêu nước. Đến năm 1925 ông về Sài G̣n mở văn pḥng Luật sư và cộng tác với các báo La Lutte, La Clochefêlée, Đông Pháp, Thần Chung, Mai, Dân Chúng... và cũng là Luật sư đặc trách cho các báo nói trên.

       Dương Văn Giáo tuy là người thuộc giai cấp trí thức, cưới vợ Pháp, theo quốc tịch Pháp, nhưng con người ông luôn giữ lập trường yêu nước, yêu dân tộc. Tư tưởng nầy được thể hiện qua những bài viết trên các báo do ông cộng tác. V́ vậy, ông bị thực dân lưu ư và bỏ tù nhiều lần. Ông chủ trương nguời Việt Nam phải tự ḿnh đảm đương lấy quyền tự quyết, nhất là người Việt phải học tiếng Việt ngay từ bậc tiểu học mới mong mở mang dân trí, dân khí...

       Ông Dương Văn Giáo có chân trong Hội Tam Điểm. Hội nầy là tiền thân của Hội Nhân quyền và dân quyền Pháp, do đó, ông quan niệm người trong Hội không nên đi xe kéo, hoặc xe xích lô đạp, đó là tôn trọng nhân cách của người nghèo, nên đối với ông, ông không khi nào sử dụng những phương tiện đó.

       Sau tổng khới nghĩa năm 1945, ông Dương Văn Giáo có mặt trong hầu hết các tổ chức chống Pháp, nhất là sau ngày Nam Bộ kháng chiến, được lấy mốc là ngày 23/9/1945, khi các lực lượng quân sự Việt Nam chống lại việc Pháp tái chiếm Nam Bộ. Các lực lượng kháng chiến rút khỏi Sài G̣n, ông được một số người Pháp "mới" (tức phe De Gaulle) ủng hộ thành lập một chính phủ có tên Chính phủ lâm thời Quốc dân Việt Nam. Chính phủ này lúc ấy chỉ c̣n trong bóng tối (ngày 24/9/1945) chưa hoạt động được ǵ. Sau đó, ông bị kẻ lạ mặt ám sát chết ở Chợ Lớn vào hạ tuần tháng 9 năm 1945.

       Từ khi được thọ phong phẩm Bảo Cô Quân năm 1935, ông Dương Văn Giáo ít khi về dự Đàn cúng tại Ṭa Thánh, cho nên Hội Thánh chưa có quy định về vị trí đứng và bộ Đại, Tiểu phục của Bảo Cô Quân khi hầu cúng Đàn Đức Chí Tôn tại Ṭa Thánh.

       Măi đến ngày 15 tháng 11 năm Tân Hợi (Dl 1/1/1972), hồi 20 giờ, tại Cung Đạo Đền Thánh, pḥ loan: Hiến Pháp - Khai Đạo. Hầu đàn: Bảo Đạo, Hiến Đạo, Đầu Sư, chư Chức sắc Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng Đài, Phước Thiện và toàn đạo nam nữ. Hầu bút: Truyền Trạng Lê Minh Khuyên, Giáo Hữu Thượng Tám Thanh.

       Ngài Hiến Đạo bạch hỏi Hộ Pháp: Cầu xin Đức Ngài phong vị chính thức cho 3 vị Bảo Quân.

       Đọc danh sách:

       - Trương Kế An, đắc phong Bảo Y Quân.

       - Nguyễn Văn Lộc, đắc phong Bảo Học Quân.

       - Đặng Văn Dắn, đắc phong Bảo Nông Quân.

       Ngài Hiến Đạo bạch: Cầu xin Đức Ngài chỉ giáo về sự đối phẩm và tiểu phục của chư vị Bảo Quân.

       - Đối phẩm Phối Sư. Tiểu phục cũng sửa lại c̣n một Thiên Nhăn như Hộ Đàn.

       Ngài Hiến Đạo bạch: Xin Đức Ngài chỉ định chư vị Bảo Quân đứng cúng chỗ nào?

       - Bảo Quân đứng hai bên tả hữu dưới cấp bực của Hiệp Thiên, như có một th́ đứng bên Chi Thế.

       Như vậy, Đạo phục của Bảo Cô Quân vẫn có hai bộ:

       Đại phục: Áo tràng trắng như Thời Quân, đội Nhựt Nguyệt Mạo, giống như các chức sắc Hiệp Thiên Đài, ngay giữa măo, có thêu một Thiên nhăn Thầy.

       Tiểu phục: như Hộ Đàn Pháp Quân, nghĩa là áo tràng trắng, đầu đội măo Tam Quang không có thêu, nhưng có một Thiên nhăn ngay giữa.

       Chơn đi giày Vô ưu cũng bằng hàng trắng.

       Thiên Vân

       (01/08/2020)

 

   

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                             Address: 441 E Parkman Street- Plant City, FL 000000000                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 000-000-0000