ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bia kỷ niệm Đức Cao Sĩ Thượng Phẩm
(Cao Quỳnh Cư)

 

Ngày mùng 1 tháng 3 năm K T (1929)
Đ
i Đo - Năm th
tư

 

      Cao Quân người Nam Kỳ, xut thân ti tnh Tây Ninh ni ḍng trâm anh, vn nhà thi l, phm hnh mc thước, tánh cht siêng năng, hc hi thông minh,thành danh khi tui tr

      Lúc thế x tṛn nhơn đo, măng ra vào trong b hon rng danh hơn mười năm dư đă an phn s.

      Va may gp hi Long Huê Hong khai Đi Đo khiến cho Cao Quân hip cùng lương hu tp pḥ cơ chp bút cu Tiên Pht giáng Đàn hu ngâm thi vnh phú.

      May thay ! nh lượng t bi xung tay tế đ, dùng chơn thn thanh bch, cm bút chp cơ, dy chúng sanh qui chánh ci tà, khuyên tu nim thoát ṿng mt kiếp.

      Bi Đng Chí Tôn giáng thế xưng hiu Ngc Hoàng Thượng Đế viết Cao Đài Tiên Ông Đi B Tát Ma Ha Tát Giáo Đo Nam Phương.

      Vy nên Cao Quân hip cùng chư Đo Hu phng tha Thiên Mng khp min Hu Giang ph đ chúng sanh, nn Đi Đo mi gây nên t đó.

      Ngày rm tháng 3 năm Bính Dn Đc Chí Tôn li gia phong Cao Quân chc Thượng Phm trong Đi Đo Tam Kỳ Ph Đ.

      Khôn xiết k công lao ca Cao Quân đă lo d́u dt chúng sanh c̣n phi vun trng nn Đo gi tṛn phn s, mưa nng chng nài, lo Đo không nhàm, tuyết sương chng qun.

      Ô hô ! Thiên cơ tin đnh người d thu đâu, nhng ng tay rường ct sum vy cùng bn tác, chung lo đp nn Đo gia tri Nam, nào hay đâu s mng bn tun dư vâng Thánh ch tr v kinh Bch Ngc.

      Thương thay! tiếc thay !
      Song nghĩ l
i, tuy th phách tách ri trn thế mà tinh thn c̣n lai láng như xưa, muôn năm theo đ ri chúng sanh, ngàn thu vn mc pḥ Đi Đo.

      Ôi ! nh tiếng tht ging cười khôn vùi mch thm nghĩ công lao s kh khó lp cơn su.

      Sanh chúng ghi tc ơn sâu, đng mt d khc my câu k nim

Ngày 1 tháng 3 năm K T (1929)
H
i Thánh Hip Thiên Đài và Cu Trùng Đài
Ch
ư Đo Hu đng k nim.

Nguồn  www.daotam.info

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634