ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỘ ĐÀN PHÁP QUÂN

và "Cây Cờ Lịnh" của Hộ Đàn Pháp Quân.

 

 

Theo Thánh Giáo của Đức Hộ Pháp giáng cơ tại Giáo Tông Đường Toà Thánh ngày 25-10-Ất Tỵ (dl: 17-11-1965). Đức Ngài Giáng cơ dạy như sau:

"Hộ Đàn chịu dưới quyền trực thuộc Hiệp Thiên Đài chi Pháp. Đại phục: Áo tràng rộng như Thời Quân, đội Nhựt Nguyệt mạo, lưng thắt dây Sắc lịnh bỏ mối ngay giữa.

 Hộ Đàn có Tiểu phục như Thời Quân, nhưng không mang dây Sắc lịnh, đội măo Tam Quang không có thêu, nhưng có Thiên Nhăn ngay giữa.

Đạo phục màu trắng".

 Thánh Giáo cầu tại Giáo Tông Đường Toà Thánh ngày 19-6-Bính Ngọ (dl:5-8-1966) đức Hộ Pháp giáng cơ dạy: "Mấy vị đó (Hộ Đàn, Tả Hửu phan quân) không phải là Chức Sắc Hiệp Thiên Đài".

Thánh Giáo cầu tại Cung Đạo Đền Thánh ngày 20-10-Mậu Thân (dl: 9-12-1968).Đức Lư Giáo Tông giáng cơ dạy: "Từ đây, Hộ Đàn Pháp Quân chỉ lo việc chỉnh nghiêm đàn mà thôi".

 Đức Chí Tôn dạy làm Cờ Lịnh của Hộ Đàn Pháp Quân:

 Thánh Giáo ngày 23-10-Bính Dần 1926, Đức Chí Tôn dạy ông Tư Mắt về sắc phục và "cây cờ lịnh". Sau đó Ông được Đức Lư Giáo Tông vâng lịnh Thầy phong chức "Phụ Đạo Chưởng Nghiêm Pháp Quân" sau này gọi là Hộ Đàn Pháp Quân.

 "C̣n Sắc phục, con phải nịch một sợi dây lưng ba màu: vàng, xanh, đỏ, có ngay giữa chử "Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ" và một cây trương, trên có lá cờ đề cũng như vậy. Bộ y phục như của Tạ, nghe à!".( trích Đạo Sử)

 Qua bài Thánh giáo trên đây ta thấy "cây cờ lịnh" của Hộ Đàn Pháp Quân là do chính Đức Chí Tôn giáng cơ dạy làm, nó là "Cờ Lịnh", có sắc chỉ của Chí Tôn đặt định th́ nó là món Bửu Pháp giữ nghiêm Đàn nội. Vị Hộ Đàn Pháp Quân lưng đai Sắc lịnh Tam Thanh, tay cầm cờ Lịnh Tam Thanh th́ trong đàn dù một vị Đại Thiên Phong chức sắc mà không nghiêm, người có quyền trục ngoại.

 Ngày nay tuy các vị Hộ Đàn đă quy Thánh, cơ bút bị băi bỏ, không có chức sắc thừa kế chức Hộ Đàn, nhưng Chức Sắc Hiệp Thiên Đài do lịnh Hội Thánh có cử người chấp cờ lịnh khi cúng đàn, để giữ nghiêm đàn nội, để duy tŕ Pháp của Đạo, mà cũng là giữ nguyên truyền thống. Điều đó không thể làm khác được, dù hoàn cảnh có biến thiên thế nào đi chăng nữa.

 Thầy có dạy: "Đàn không nghiêm th́ Thầy không ngự".

 Lại nữa buổi khai Đạo tại Từ Lâm Tự, năm Bính Dần 1926, do ông Ngọc Lịch Nguyệt trấn Đàn không nghiêm mà tà quái nhập đàn gây hoang mang cho những người yếu đức tin buổi đó.

 Ngày nay ông "Đầu Sư Thượng Tám Thanh" không cho chức sắc HTĐ cầm cờ lịnh giữ nghiêm đàn. Vậy có phải chính ông là người mở cửa rước tà quái vào phá nhiễu con cái Thầy hay không? (Buổi trước Ngọc Lịch Nguyệt sơ suất, ngày nay Thượng Tám Thanh cố ư).

 Thử hỏi, đàn như vậy không nghiêm th́ Chí Tôn không ngự. Chư Thần Thánh Tiên Phật không chứng.

 

Thanh Hoàng sưu tầm

 17-7-Ất Mùi 2015

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634