ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

KHÓA I KỲ HỌP THỨ 6

 

QUYẾT NGHỊ.

 

VỀ CUỘC VẬN ĐỘNG QUẦN CHÚNG CÁCH MẠNG TRẤN ÁP MỘT SỐ TÊN PHẢN ĐỘNG ĐỘI LỐT TÔN GIÁO CAO ĐÀI TÂY NINH VÀ CHẤN CHỈNH CỦNG CỐ LẠI ĐẠO CAO ĐÀI ĐI VÀO TU HÀNH THUẦN TÚY

Sau khi nghe và thảo luận các báo cáo, bản án của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh về vụ án của Một Số Tên Phản Động Trong Giới Cầm Đầu Giáo Phái Cao Đài Tây Ninh, củng như kết quả cuộc vận động quần chúng cách mạng đấu tranh trấn áp bọn phản cách mạng đội lốt Đạo Cao Đài Tây Ninh nhằm chấn chỉnh lại nền đạo, đưa Cao Đài Tây Ninh đi vào đường tu hành thuần túy, để tập trung lực lượng đẩy mạnh xây dựng kinh tế, bảo vệ an toàn lănh thổ của tỉnh, làm cho thể đồng bào tín đồ, chức việc, chức sắc đạo Cao Đài Tây Ninh thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của Nhà Nước. Toàn thể đại biểu Hội Đồng Nhân Dân trong phiên họp kỳ 6 khóa I ngày 13 tháng 12 năm 1978 đă hoàn toàn nhất trí các báo cáo, bản án của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh và nhận định đánh giá rằng.

Đă trên ba năm sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, hầu hết đồng bào đạo Cao Đài Tây Ninh đă đoàn kết hăng hái sản xuất, tích cực đóng góp sức ḿnh trong công cuộc cải tạo và xây dựng kinh tế, bảo vệ biên giới góp phần giử vững trật tự an ninh, để xây dựng cuộc sống ngày càng được ấm no hạnh phúc.

Song bọn phản cách mạng đội lốt tôn giáo Cao Đài Tây Ninh đă nhẫn tâm đi ngược lại với nguyện vọng tha thiết của quần chúng, phá hoại cách mạng, phá hoại Đạo, gây chia rẻ giữa đạo và đời. Bọn chúng đang cấu kết với bọn phản động bên ngoài địa h́nh định phá hoại thành quả cách mạng mà bao nhiêu năm chiến đấu của nhân dân ta mới dành được.

Để bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ lợi ích của nhân dân lao động, trong đó có đồng bào tín đồ Cao Đài. V́ nguyện vọng chân chính của tín đồ, chức việc, chức sắc tâm đạo nhằm phân rơ chánh tà, làm cho “nước vinh đạo sáng”, tốt đạo đẹp đời, tằng cường đoàn kết cùng nhau đẩy mạnh công cuộc bảo vệ và xây dựng chủ nghĩa xă hội trong tỉnh. Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh đă đưa toàn bộ vụ án hoạt động phản cách mạng của Một Số Tên Phản Động Trong Giới Cầm Đầu Giáo Phái Cao Đài Tây Ninh ra trước pháp luật là rất đúng đắn, rất cần thiết và kịp thời.

Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh nhiệt liệt hoan nghênh và biểu dương ḷng yêu nước, tinh thần đoàn kết đấu tranh của nhân dân cũng như của đồng bào tín đồ, chức việc, chức sắc đă thấy và vạch rơ tội ác của một số tên phản động đội lốt tôn giáo để phá đạo, phá đời, gây nhiều đau thương tang tóc cho đồng bào.

Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh cũng nhiệt liệt biểu dương thành tích bảo vệ an ninh chính trị và trật tự xă hội của nhân dân và các lực lương vũ trang nhân dân đă kịp thời phát hiện, ngăn chặn và kiên quyết trừng trị, trấn áp những tên ngoan cố, cầm đầu các tổ chức phản cách mạng hiện hành, góp phần bảo vệ thành quả cách mạng của nhân dân, giữ vững trật tự trị an trong Tỉnh.

Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh nhiệt liệt lên án một số tên phản động đội lốt tôn giáo trước đây và hiện nay cố t́nh làm tay sai cho thực dân, đế quốc có nhiều nợ máu với nhân dân, với cách mạng và lên án bọn tàn dư tay sai đế quốc, phong kiến đă lợi dụng đạo Cao Đài Tây Ninh và các tôn giáo khác đă phản lại lợi ích của nhân dân, của dân tộc, chia rẽ khối đoàn kết đạo đời. Đồng thời kiên quyết chặn đứng và đập tan mọi âm mưu, hành động của bọn phản cách mạng, quyết không để cho một số tên phản động đội lốt Cao Đài Tây Ninh, bọn tàn dư tay sai đế quốc, phong kiến tiếp tục lợi dụng đạo để phá hoại nền đạo đă có từ 52 năm nay. Chúng ta cũng cương quyết không để cho hàng vạn tín đồ tiếp tục bị đam mê, bị lừa phỉnh, bị bóc lột và thậm chí c̣n bị chết chóc một cách vô nghĩa v́ quyền lợi riêng tư của bọn phản cách mạng.

Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh thấy rằng: Mặc dầu từ trước đến nay nhất là từ sau ngày giải phóng, chính quyền cách mạng đă luôn luôn kiên tŕ lấy giáo dục thuyết phục làm chính, đă từng gạn đục, lắng trong, không bao giờ quơ đủa cả nắm. Chính quyền cách mạng đă nhiều lần hội thảo với Hội Thánh, chức sắc, chức việc của đạo Cao Đài Tây Ninh để bàn về việc chấn chỉnh, củng cố nền đạo cho phù hợp với chế độ mới – chế độ xă hội chủ nghĩa. Nhưng rất tiếc, chính quyền cách mạng càng kiên tŕ thuyết phục bao nhiêu th́ một số người có trọng trách trong Hội  Thánh cáng tỏ ra bằng mặt mà không bằng ḷng, càng vô trách nhiệm bấy nhiêu đối với đất nước, nhân dân và nền đạo.

Cho nên đă đến lúc nên đưa vụ án này ra công khai trước quần chúng nhân dân và đă đến lúc cũng cố lại nền đạo cho đúng với nội dung tôn giáo thuần túy.

Căn cứ vào sắc lệnh số 234/SL, ngày 14-6-1955 và Nghị quyết số 297/CP ngày 11-11-1977 của Chính phủ quy định về chính sách tôn giáo.

Căn cứ vào các kiến nghị của tầng lớp nhân dân và đông đảo tín đồ, chức sắc, chức việc tâm đạo yêu nước.

 

QUYẾT NGHỊ

Điều I: phát huy kết quả đă đạt được trong cuộc vận động quần chúng cách mạng đâu tranh trấn áp bọn phản động đội lốt đạo trong thời gian qua, tiếp tục giáo dục, phát động đi vào chiều sâu các tầng lớp nhân dân và tín đồ, chức việc, chức sắc tâm đạo, làm cho mọi người đều hiểu rot sâu sắc hơn nữa về tội ác của một số tên phản động đă khiến đạo Cao Đài Tây Ninh thành một tổ chức chính trị phản động, để đoạn tuyệt với chúng làm cho đạo Cao Đài Tây Ninh được trong sạch và trở thành tín ngưỡng thuần túy.

Điều II: tiếp tục bồi dưởng và không ngừng nâng cao nhiệt t́nh yêu nước, yêu chủ nghĩa xă hội, ư thức làm chủ tập thể của nhân dân lao động, làm cho mổi người có hành độgn thiết thực tố giác, đấu tranh chống bọn phản cách mạng. Đoàn kết đẩy mạnh sản xuất, giử ǵn an ninh trật tự xă hội và bảo vệ vững chắc vùng biên giới, kiên quyết xử lư nghiêm minh, kịp thời trừng trị bọn chủ mưu, cầm đầu ngoan cố, khoan hồng với những kẽ lầm đường lạc lối, bị mua chuộc dụ dổ, biết ăn năn hối cải, ra đầu thú khai báo rơ ràng với cơ quan nhà nước. Biểu dương khen thưởng đối với những người có công phát hiện tố giác bọn phản động phá hoại cách mạng.

Điều III: giải tán và nghiêm cấm hoạt động hệ thống tổ chức hành chính đạo từ trên đến cơ sở, xóa bỏ và nghiêm cấm cơ bút, chính quyền sẻ quản lư toàn bộ cơ sở vật chất mà đạo đang quản lư kinh doanh không thuộc chức năng tôn giáo để phục vụ cho lợi ích xă hội. Đồng thời căn cứ vào tính chất tu hành, chính quyền sẽ quy định cụ thể số cơ sở để lại cho Đạo quản lư và số người trong từng cơ sở để chuyên lo việc tín ngưỡng.

Điều IV: Ủy Ban Nhân Dân các Huyện, Thị, các Xă, Phường phải phối hợp chặt chẻ với các đoàn thể nhân dân, động viên giáo dục nhân dân và quần chúng tín đồ, chức việc, chức sắc luôn luôn chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và các pháp luật của nhà nước. Làm tốt các công tác cách mạng tại địa phương, làm tṛn nghĩa vụ và quyền lợi của người công dân. Tăng cường đoàn kết đạo, đời để cùng nhau ra sức bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam xă hội chủ nghĩa.

Điều V: Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết này và báo cáo kết quả lên cấp trên và Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh trong kỳ họp tới.

Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ nhân viên chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc trong Tỉnh hăy v́ sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, xây dựng chủ nghĩa xă hội, cùng nhau chung sức chung ḷng cùng với chính quyền cách mạng địa phương thực hiện thắng lợi nghị quyết này.

Tây Ninh, ngày 13 tháng 12 năm 1978.

T.M. Đoàn Chủ tịch. Kỳ họp thứ 6.

Khóa I  Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh.

ĐẶNG VĂN THƯỢNG

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

 

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634