ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"CHỈNH SÁT CÚNG PHẨM" LÀ G̀?

 

 

 Trong cuộc Đại Đàn tại Đền Thánh mới có nghi tiết này.

 Theo nghĩa thông thường: "chỉnh sát cúng phẩm" nghĩa là xem xét kỷ lại các cúng phẩm.

 Cúng phẩm gồm Hoa, Rượu, Trà.

-Hoa: b́nh Hoa và trái

-Rượu: b́nh rượu và ly.

-Trà: b́nh trà và tách.

 Tất cả được để trong cái hộp lớn gọi là Ngọc Hàm. Theo Lễ th́ một vị Giáo Sư phái Ngọc pḥ Ngọc Hàm.

 Khi nhạc Tấu Huân Thiên đờn được một bài, th́ Ngọc Đàn xướng: "chỉnh sát cúng phẩm". Một vị chức sắc Hiệp Thiên Đài bước lên lầu HTĐ nơi có để sẳn Ngọc Hàm (đương thời vị Chức sắc hành pháp này là Cải Trạng Lê Minh Khuyên).

 Vị chức Sắc HTĐ sau khi xông hương khử trược tay và mặt của ḿnh rồi, kế lấy từng món trong Ngọc Hàm ra khử trược (dùng khói hương của 9 cây nhang trầm bó lại để khử trược).

 Xong tay bắt ấn, mắt định thần ngó ngay Thiên Nhản, vẽ chử....co chơn phải vẽ chử.... kư chử đinh, dùng nhang vẽ chử...... Ấy là Trấn thần Tam Bửu.

 Nghĩa là bây giờ nó không phải là hoa, rượu, trà tầm thường mà là Tiên Hoa, Tiên Tửu, Tiên Trà, gọi chung là ba món quư (tam bửu). 

Sau đó vị Giáo Sư phái Ngọc pḥ Ngọc Hàm đi sau 6 vị Lễ sĩ cầm 6 lồng đèn: 2 vàng, 2 xanh, 2 đỏ, đi lên tới Ngoại nghi.

 Đó là nghi thức "Chỉnh sát Cúng phẩm".

 Đây là một Bí Pháp của nền Tân Pháp Cao Đài. Nếu chúng ta t́m hiểu tường tận sẽ thấy cơ siêu phàm nhập Thánh tại đó.

 Thể Pháp tượng trưng Bí Pháp trọng yếu chăng là chổ đó, nếu xem thường hay lơ là bỏ qua th́ chẳng bao giờ đắc Đạo.

 Nghe đâu hôm rằm Trung Ngươn Ất Mùi vừa qua, ông "Đầu Sư Thuợng Tám Thanh" không chấp nhận cho một vị Chức Sắc HTĐ hành pháp "chỉnh sát cúng phẩm", nên trong Đàn cúng hôm đó Tam Bửu không khử trược, không Trấn thần ǵ cả!

 Ông "Đầu Sư Thuợng Tám Thanh" làm như vậy không chỉ phuơng hại cá nhân ông, mà là thiệt tḥi cho cả nhơn sanh. V́ khi dâng Tam Bửu có Hộ Pháp hành pháp Tam Ngươn dâng lên Chí Tôn và Chí Tôn ban ân lành lại cho Nhơn sanh.

 Tam Bửu đó là của cả nhơn sanh dâng lên Chí Tôn chứ không phải riêng một cá nhân ai.

 Mà trách nhiệm Chức Sắc HTĐ phải coi sóc kỷ lưỡng.

 Nếu Ông "Đầu Sư Thượng Tám Thanh" không cho chức sắc HTĐ làm phận sự ḿnh, Tam Bửu không trấn thần, Thầy không chứng, bao nhiêu thành tâm của nhơn sanh không đuợc chứng chiếu, th́ tội t́nh kia ông phải gánh chịu lấy.

 

Thanh Hoàng

 17-7-Ất Mùi 2015

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634