ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vài nhận định về Đạo Lịnh 01 và Thông Tri số 01/HT-TT

Đoàn Minh Tuấn

***

           

LTS:  Chúng tôi đă giới thiệu hai bài sưu khảo về Đạo Lịnh 01 của hai tác giả Huỳnh Tâm và Nguyên Thi . Mời xem lại hai bài này tại:

          - http://huongdaoflorida.com/daolinh.html , và

          - http://huongdaoflorida.com/banan.html .

         Cũng như đă đăng bài viết của B́nh Thới tại: http://huongdaoflorida.com/timhieucoso.html .

         Chúng tôi cũng vừa nhận thêm một bài viết về ĐL 01 của tác giả Đoàn Minh Tuấn từ trong nước gởi ra. Bài viết súc tích, tŕnh bày rơ ràng. Xin cống hiến để đồng đạo tham khảo thêm, ngoài những bài viết đă dẫn ở trên.

*** 

Ngày 01.03.Kỹ Sữu (02.04.1979) Đạo Lịnh 01 ra đời, tính đến nay cũng đă 36 năm và cũng ngần ấy thời gian nền Đại Đạo phải trải qua bao nhiêu sự thăng trầm biến đổi, Chơn Pháp đổi dời, nền Chánh Trị Đạo hoàn toàn tan biến- Ôi! Hởi ơi! Hội Thánh lấy phương thế chi mà phổ truyền nền Chơn Đạo, bao nhiêu nhiệt huyết phụng sự vạn linh lấy phương thế chi mà thi thố!  

Hệ lụy Đạo Lịnh 01 đă  gây ra một sự chấn động đến bây giờ, những tâm Đạo trung kiên lạc mất phương hướng trên đường phục hồi sự Thánh Đức nền Đại Đạo. 

Dẫu biết sự hiểu đạo của tiểu đệ chỉ ở mức hạn hẹp, cũng xin được phép mạo muội viết đôi ḍng nhận định về Đạo Lịnh 01. Kính mong quí Chức Sắc – Chức Việc cùng toàn thể quí Hiền hoan hỷ lăm tường – là một đặc ân- một sự động viên trên đường tu học và phụng sự trong khuôn viên Luật Pháp ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ.

 

Đ/L 01: - Chiếu thông tri số 01 /HT-TT mgày 16.01. Kỹ Mùi ( 12.02.1979) của HỘI THÁNH ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ  về việc thực hiện nghiêm chỉnh các nghị quyết:

Nghị quyết 297/CP ngày 11.11.1977 của Hội Đồng Chính Phủ nước Cộng Ḥa Xă Hội Chủ Nghĩa Việt Nam về chánh sách đối với các Tôn Giáo.

Quyết nghị ngày 13.12.1978 của Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Tây Ninh.

Nguyện Vọng chánh đáng của nhân dân và toàn đạo kiến nghị lên Hội Thánh, nhằm chấn chỉnh nền Đạo Cao Đài Tây Ninh trở nên Tôn Giáo thuần túy và chân chính, đúng theo Giáo Pháp Chơn truyền của Đạo buổi ban sơ.

 

Trích một vài ư trong nội dung thông tri số 01:

“ ……. Đó cũng là chổ sơ hở thuận lợi cho bọn Đế Quốc đưa người của chúng ḷng vào Tôn Giáo, để khống chế lèo lái con thuyền Đạo lần hồi đi vào âm mưu xâm lược của chúng …..”

“…………đặc biệt là chúng thông qua một số người cầm đầu trong đạo buổi trước mà chúng đă lôi kéo được với mưu đồ tách rời một bộ phận dân tộc có Tôn Giáo ra khỏi cộng đồng dân tộc Việt Nam để làm lạc hướng tinh thần đấu tranh cách mạng, chống lại sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân gần nữa thế kỷ qua. HỘI THÁNH rất đau ḷng nh́n lại những chặng đường đen tối đó, đă làm thanh danh của Đạo phải bị hoen ố với lịch sữ, Chơn Truyền của Đạo phải bị lu mờ, gần như không lối thoát, làm cho con cái ĐỨC CHÍ TÔN phải chịu thiệt tḥi với đất nước.

Giờ đây, HỘI THÁNH b́nh tâm tự kiểm điểm hành tŕnh của đạo suốt mấy mươi năm qua, thật sự đă vấp phải nhiều sai trái với dân với nước, rất đáng tiếc……..”

  “……chính v́ vậy ngảy 03.11.1978 chánh quyền và Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh buộc ḷng phải triển khai bản án, mục đích là làm cho toàn Đạo có cơ sở để nhận định đúng đắn hai lẽ chánh tà trong đường lối sai trái trước đây….”

“………căn cứ vào bản án và nguyện vọng chánh đáng của các tầng lớp nhân dân, trong đó có quần chúng tín đồ, Chức Việc và Chức Sắc, đồng thanh quyết định cho HỘI THÁNH  phải chấn chỉnh nền Đạo trở nên một Tôn Giáo thuần túy và trong sạch…..”

“………… một số người cầm đầu trong đạo trước đây đă gieo rắc luồng tư tưởng phản cách mạng và đầu độc chúng ta…..”

Tất cả những nội dung trên hoàn toàn sai sự thật, đây là một chiêu bài nhằm bôi nhọ chụp mũ, vu khống những vị lănh đạo Tôn Giáo, nhằm mục đích cô lập và triệt tiêu Tôn Giáo CAO ĐÀI  mà thông tri số 01 đă sữ dụng.

Định quyết: hoàn toàn sai với sự thật, với hành tàng tôn chỉ của nền Đạo.

 

Thông Tri 01: Nguyện Vọng chánh đáng của nhân dân và toàn đạo kiến nghị lên Hội Thánh, nhằm chấn chỉnh nền Đạo Cao Đài Tây Ninh trở nên Tôn Giáo thuần túy và chân chính, đúng theo Giáo Pháp Chơn truyền của Đạo buổi ban sơ.

Đây là một chiêu bài chính trị nhằm áp đảo tinh thần tín đồ Cao Đài . 

Đ/L 01- điều thứ nhứt: Kể từ ngày kư Đạo Lịnh này, Hội Thánh ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ quyết định giải thể toàn bộ các cơ cấu tổ chức Chánh- Trị- Đạo………

Nhận định: Đại Hội ba Hội Lập Quyền Vạn Linh năm Đinh Sữu(1937) đă công nhận nền Chánh Trị Đạo . Đến ngày 08 và 14.01. Mậu Dần ( 1938) Hội Thánh mở hai cuộc họp nhóm với sự chủ tọa của Đức Hộ Pháp và sự tham dự của ṭan thể Chức Sắc cao cấp trong nền Chánh Trị Đạo đương thời. sau khi bàn cải đi đến thống nhất đă liệt nền Chánh Trị Đạo vào Đạo Luật . “… Đức Hộ Pháp cầm bộ Đạo Luật ấy đưa lên tuyên bố rằng: ngày nay trong nền ĐẠI ĐẠO của ĐỨC CHÍ TÔN  đă có cho HỘI THÁNH một bộ Đạo luật nữa….” ( trích Đạo Luật Mậu Dần )

Vậy: về phương diện pháp lư nền Chánh Trị Đạo đựơc thành luật do bởi mạng lịnh của HỘI THÁNH họp cùng  Đức Hộ Pháp Chưởng Quản Nhị Hửu H́nh Đài tức quyền CHÍ TÔN tại thế và quyền Vạn Linh lập thành

Định quyết : ĐL 01- phương diện luật pháp chơn truyền : sai

                              - phương diện pháp lư: sai 

Đ/L 01 đă giải thể 53 cơ quan của Hội Thánh Hiệp Thiên- Cửu Trùng - Phước Thiện và 10 tổ chức

Xin phép nhận định một vài cơ quan trọng yếu:  

1/ Giải thể Pháp Chánh Hiệp Thiên Đài: 

Pháp Chánh Hiệp Thiên Đài tức Ṭa Đạo là một cơ quan trong nền Chánh Trị Đạo đến ngày 15.10.Đinh Hợi( 1947) ngài Khai Pháp đổi tên là Bộ Pháp Chánh. Trích lời thuyết đạo của Đức Hộ Pháp đêm mùng 01.05. Mậu Tư ( 1948) tại Đền Thánh: “……….tại sao Ngài giao cho Hiệp Thiên Đài? Nếu cả Pháp Chánh đó không người cầm để thực hiện th́ cả giá trị lẫn thể thống đều mất hết. Từ ngôi Giáo Tông đến ngôi Đầu Sư giữa có ngôi Chưởng Pháp, nếu không phải Pháp Chánh do Hiệp Thiên Đài nắm giữ th́ họ tông lúng, tông hoài, tông măi măi làm cho loạn Đạo theo tấm thảm kịch …….” .

“……….Bần Đạo lập lại: Pháp Chánh cốt yếu lập quyền cho con cái ĐỨC CHÍ TÔN, có hàng phẩm quyền hành thứ tự, đẳng cấp giao cho Hiệp Thiên Đài sắp đặt không cho loạn hàng thất thứ, nếu loạn hàng thất thứ th́ Đạo tiêu diệt….”

Vậy theo lời thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp nếu không có Bộ Pháp Chánh th́ Đạo tiêu diệt

Định quyết : ĐL 01 : sai  

2/ Giải thể Ban Thế Đạo:  

Ban Thế Đạo thành lập theo Thánh giáo của Đức Lư . Pḥ loan: Đức Hộ Pháp và Cao Tiếp Đạo, đêm 3.12.quí tỵ ( 07.01.1954 ). Đức Hộ Pháp lập một phẩm Hiền Tài . Đức Lư lập thêm phẩm Quốc Sĩ, Đại Phu, và Phư Tử . Đến ngày 28.02.ất tỵ ( 30.03.1965) tức 11 năm sau Hội Thánh Hiệp Thiên Đài lập qui điều Ban Thế Đạo. sau đó nội luật Ban Thế Đạo được Đức Thượng Sanh thay mặt Hội Thánh HTĐ ban hành ngày 27.11.mậu thân ( 15.01.1969 ) . Bản qui điều BTĐ được Đức Hộ Pháp chấp thuận theo Thánh Giáo ngày 09.02.ất tỵ ( 11.03.1965)  

Vậy. Ban Thế Đạo tuy do Đức Thượng Sanh thành lập 1965, nhưng căn nguyên do mạng lịnh Đức Hộ Pháp họp cùng Đức Lư lập thành

Định quyết: Đạo lịnh 01 sai 

3/ Giải thể Phuớc Thiện- Hội Thánh Phước Thiện 

Phứơc Thiện cũng là một cơ quan trong nền Chánh trị Đạo

Trích  giải đáp về Phước Thiện theo lời thỉnh giáo của Hội Thánh tại Hộ Pháp Đường 7giờ tối ngày 06.08.Tân Măo ( 1951). Do Ngài Trịnh Phong Cương và Thừa Sữ Phạm Ngọc Trấn hướng dẫn.

Lởi thỉnh giáo : “.. . . .. . .ngày giờ Thầy cầm quyền thống nhất th́ không ai dám bác bỏ, dầu cho Hội Nhơn Sanh cũng không qua quyền thống nhất của Thầy. Sợ một ngày kia Thầy có về Thiêng Liêng rồi nhơn sanh cùng các cơ quan khác chiếu trong luật không có trong Pháp Chánh Truyền rồi giải tán cả Cơ Quan Phước Thiện…………Mấy con cúi xin Đức Thầy dạy lẻ nào và cầu xin Thầy ban Thánh Lịnh đặng ngày kia khỏi sự hủy bỏ hay giải tán. 

Đức Hộ Pháp dạy: “…….Mấy con cứ mạnh dạn trả lời : Pháp Chánh Truyền Hộ Pháp và Giáo Tông lấy trong Thánh Ngôn lập ra th́ Phước Thiện, Phạm Môn nó cũng ở trong Thánh Ngôn của CHÍ TÔN dạy lập ra, chớ không có chi gọi là lạ…”

“…………… Đức Lư Giáo Tông cho phẩm Giáo thiện mượn áo măo của Lễ Sanh 3 năm để bổ đi các tỉnh lo mở phước Thiện. Ngài dạy đợi đến ngày Hội Thánh lập nên hội Quyền Vạn Linh để đưa ra Hội quyết định.

Th́ dĩ nhiên chủ nghĩa phước Thiện đă ấn định trong Đạo Luật Mậu Dần (1938)  Quyền Vạn Linh đă công nhận, nó đă thành Luật c̣n có quyền nào sữa đổi hay giải tán….”  

Ngày 10.10.Mậu Dần ( 10.11.1938) Đức Hộ Pháp cùng Đức Lư Giáo Tông ban hành Đạo Nghị Định số 48 thành lập Thập Nhị Đẳng Cấp Thiêng Liêng để làm cơ sở Pháp lư Hội Thánh Phước Thiện.

ĐL 01: giải thể Phước Thiện- Hội Thánh Phước Thiện đă trái lời dạy của Đức Hộ Pháp “.. có quyền nào sữa đổi hay giải tán…” Đă thủ tiêu Đạo nghị Định 48 tiêu hủy mạng lịnh Đức Hộ Pháp họp cùng Đức Lư tức mạng lịnh ĐỨC CHÍ TÔN 

Định quyết: Đao Lịnh 01 sai 

4/ Đạo Lịnh 01 giải thể:

 -     Khâm Thành Thánh Địa

-   Khâm Trấn Đạo

-   Khâm Châu Đạo

-   Đầu Tộc Đạo

-   Đầu Phận Đạo

Trích Đạo Nghị Định thứ ba điều thứ hai: Chức Sắc hành chánh các nơi chia quyền theo đẳng cấp như vầy:

-   Phối Sư  phải phải ở tại Ṭa Thánh

-   Giáo Sư làm đầu một Tỉnh

-   Giáo Hửu làm đầu một Họ

-   Lễ Sanh làm đầu một Quận

-   Chánh trị Sự làm đấu một Làng

-   Phó Trị Sự làm đầu một xóm cùng Thông Sự.

Nhận định: Đạo Lịnh 01 đă vô hiệu hóa Đạo Nghị Định thứ 03 điều 02 

5/ Đạo Linh 01 : giải thể Bàn Trị Sự Nam Nữ 

Bàn Trị Sự do Đức Lư lập thành và Đức Hộ Pháp ban quyền đă đựoc ấn định trong Pháp Chánh Truyền  

Vậy Đạo Lịnh 01 đă vi phạm xóa bớt một phần trong Pháp Chánh Truyền. 

Đạo Lịnh 01 - Điều 02: Tất cả Chức Sắc Hiệp Thiên và Cửu Trùng  nam nữ từ phẩm Giáo hửu và các phẩm tương đương trở lên họp thành một HỘI THÁNH duy nhất là : HỘI THÁNH ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ.

Trích Pháp Chánh Truyền chú giải phần quyền hành Giáo Tông: “……. Nay THẦY đến chẳng phải lấy nó lại, mà THẦY chỉ đền làm cho tiêu diệt cái hại của nó, nếu muốn trừ cái hại ấy th́ chẳng chi hay hơn là chia đôi nó ra, không cho một người nhứt Thống.

Kẻ nào đă nắm trọn phần hửu h́nh và phần Thiêng Liêng , th́ là độc chiếm quyền chánh trị và luật lệ và tay, th́ nhơn sanh chẳng phương nào thoát khỏi ṿng áp chế…”

Nhận xét: trái nghịch hoàn ṭan lời dạy trong Pháp Chánh truyền

Định quyết : sai

 

TỔNG THỂ:  

Pháp Chánh Truyền dạy: “… Muốn lập một nền Đạo lớn như ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ có khả năng truyền giáo đến thất ức niên mà không lập Pháp th́ làm sao điều độ được một số Giáo đồ quá đông gồm gần ṭan thể nhân loại ……” 

TNHT. Q1. trang 72 dạy: “….. THẦY tỏ thật, cái luật lệ THẦY khiến các con hiệp chung trí mà lập thành đây, nó có ảnh hưởng Thiên Phong Phật sắc của các con, nên THẦY buộc ḿnh cam chịu vậy, chẳng luật lệ th́ trái phép, mà trái phép th́ thế nào vào Bạch Ngọc Kinh cho đặng…”  

Trích lời khuyến nhủ của Đức Hộ Pháp ngày 10.06.Đinh Sữu ( 17.11.1937)  “……….. Vă chăng, Đạo của chúng ta có Chơn Truyền có Luật Pháp “ Chơn Truyền  của CHÍ TÔN , Luật Pháp của HỘI THÁNH. Toàn cả Chức Sắc Thiên Phong đă đứng vào hàng Thánh Thể phải tuân theo đó mà thật hành cho Đạo ra thiệt tướng, cứu thế độ đời. Chúng ta xét rỏ th́ Chức Sắc Thiên Phong chỉ có làm chớ không phép cải, đặng thật hành cho Đạo thành y kiểu mẫu, khuôn khổ của CHÍ TÔN sở định…..” 

Thánh Giáo Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn ngày 03.04.Quí Dậu( 26.05.1933) . TNHT. Q2. tr 90 dạy……Vậy các Luật Pháp của CHÍ TÔN đă đào tạo đều hửu ích cho cơ quan hành động cho Chánh Giáo của NGƯỜI, một cái dấu bỏ ra cũng chẳng đặng. Hễ tùng th́ Đạo thành, c̣n nghịch th́ Đạo diệt. Cả thảy HỘI THÁNH chưa ai đặng quyền ra khỏi ngoại Luật. Chúng ta vâng theo mới đắc thành quyền HỘI THÁNH, thảng có một người nghịch th́ làm rối loạn Chơn Truyền…….” 

Huấn Lịnh 168 Đức Hộ Pháp dạy “…..Bần Đạo cấm không có một vị Chức Sắc nào đủ quyền sửa đổi luật lệ của ĐẠO CAO ĐÀI , chờ Bần Đạo trở lại Việt Nam định liệu. Hay chờ một ngày nào có một HỘI THÁNH đầy đũ uy quyền, hiệp cùng nhơn sanh nài cầu xin CHÍ TÔN  sửa đổi mới hợp pháp. Bằng không toàn cả con cái ĐỨC CHÍ TÔN bất tuân, không thi hành việc sửa đổi của một người hay một nhóm người nào đó. Bần Đạo ước vọng cả con cái ĐỨC CHÍ TÔN khôn ngoan giữ Đạo như thế đó, đặng bảo toàn nền ĐẠO CAO ĐÀI đến thất ức niên không ra phàm giáo….…” 

Thánh giáo Đức Lư Giáo Tông ngày 03.10.Canh Ngọ ( 1930) dạy: “……chẳng phải bởi ngửa nghiêng cơ Đạo mà buộc đặng Lăo tùng đời…” 

TNHT. Q2. tr.84 . Đàn cơ tại Thảo Xá Hiền Cung ngày 23.12.1931. ĐỨC CHÍ TÔN dạy: “………. Vậy th́ quyền hành CHÍ TÔN của THẦY đặng trọn vẹn khi Giáo Tông cùng Hộ Pháp hiệp một. C̣n cả nhơn loại th́ là quyền lực Vạn Linh. Quyền hành CHÍ TÔN của Thầy duy có quyền Vạn Linh đối phó mà thôi……..” 

Pháp Chánh Truyền tr. 51 dạy: “……….Hiệp Thiên Đài là tay vén màn bí mật cho sự hữu h́nh và sự vô vi hiệp làm một, tức là tay làm cho Đạo với đời tương đắc vậy. V́ cớ ấy mà THẦY  giáng cơ buộc cả chư môn đệ THẦY, chẳng khi nào trái mạng lịnh của THẦY……….” 

Dẩn chứng liên quan nguồn gốc Đạo Lịnh 01: trong văn bản của Trưởng Huynh Thái Chánh Phối Sư Thái Thế Thanh gửi cho Trưởng Huynh Hội Trưởng HĐCQ Phối Sư Thượng Thơ Thanh có đoạn: “………Nên Ngài Đầu Sư triệu tập phiên họp, ba Chánh Phối Sư, 3 bà điều khiển tam viện và chánh phó Hội Thánh Phước Thiện, mỗi ngày hội hai buổi liên tục để nghiêng cứu lập chương tŕnh hành Đạo, đến mỗi chiều đệ qua Ngài Bảo Đạo kiểm duyệt. Hội đến bảy ngày chương tŕnh sắp chấm dứt th́ bất ngờ phải đ́nh chỉ là Năm Anh và Hiền Huynh Thái Hiểu Thanh dự Đại Hội Mặt Trận Trung Ương về đến. Năm Anh đến văn pḥng phái Thái hỏi tôi chương tŕnh hành Đạo xong chưa, tôi cho biết ở văn pḥng Ngài Đầu Sư, Năm Anh đến đây cho biết hồ sơ ở nơi văn pḥng Ngài Bảo Đạo th́ Năm Anh được Ngài Bảo Đạo cho xem, lại đem về nhà luôn rồi hiệp với Hiền Huynh Thái Hiểu Thanh soạn thảo Đạo Lịnh số 01/ĐL ngày 04 tháng 02 năm Kỹ Mùi( 01.03.1979) áp đảo Hội Thánh phải kư tên ban hành giải thể cơ cấu hành chành Đạo. Hội Thánh HTĐ Hội Thánh CTĐ sát nhập lại thành Hội Thánh duy nhất và lập HĐCQ để điều hành các việc của Đạo( bằng chứng Đạo Lịnh số 01/ĐL ra đời ). 

Kính quí Hiền! Thông Tri số 01/HT.TT . ngày 16.01.Kỹ Mùi ( 12.02.1979) và Đạo Lịnh số 01/ HT.ĐL. ngày 04.02.Kỹ Mùi( 01.03.1979) đă thủ tiêu Luật Pháp Chơn Truyền của nền ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ, Đă tiêu hủy mạng lịnh của  ĐỨC CHÍ TÔN, của Quyền Vạn Linh, tiêu hủy mạng lịnh của Đức Lư Giáo Tông – Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn- Đức Hộ Pháp. Đạo Lịnh 01 là một văn bản mang tính phủ quyết và thời cuộc, mà tác giả của nó có thể không phải ḥan toàn là do HỘI THÁNH chính thức soạn thảo.

 Nên định quyết : sai hoàn toàn. 

Tiểu đệ mạo muội kính dâng đến quí Hiền bản nhận định này với ước nguyện được chỉ dạy nhằm minh định rỏ ràng trên bước đường tu học và làm sáng tỏ Luật Pháp Chơn Truyền của nền ĐẠI ĐẠO.

Đúng với câu: PHÁP LUẬT VÔ TƯ ĐẠO GIÁO TỪ OAI TÙNG LƯ

                      CHÁNH TÔNG BẤT DỊCH CHƠN TRUYỀN THIỆN ÁC TÙY H̀NH.

 

Cúi đầu kính cẩn, 

Đoàn Minh Tuấn 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634