ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T H Ô N G  B Á O

của

CHỨC SẮC HIỆP THIÊN ĐÀI T̉A THÁNH TÂY NINH

về tổ chức Cao Đài Hải Ngoại

 

 

          Dưới đây là TÂM THƯ của ba vị Chức sắc Hiệp Thiên Đài: Truyền Trạng Trương Ngọc Nam, Sĩ Tải Trần Tấn Gặp và Sĩ Tải Phùng văn Phan ngày 12 tháng 11 năm Đinh Hợi (21/12/2007) về việc phong phẩm Hiền Tài Dự Phong của Ban Thế Đạo Hải Ngoại:

 

 

 

 

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634