ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÁNH VỆ VÀ BẢO THỂ

Thiên Vân

       Trong đạo Cao Đài, Thánh Vệ là những người ǵn giữ, che chở cho Ṭa Thánh, tức những người giữ an ninh, trật tự cho Nội Ô Ṭa Thánh. Thánh vệ c̣n có nhiệm vụ bảo vệ các vị Thánh, tức là bảo vệ cho các Chức sắc của Hội Thánh.
       Cơ Thánh Vệ, là cơ quan do Hội Thánh lập ra, có nhiệm vụ tuyển chọn, huấn luyện và điều động Thánh Vệ để ǵn giữ an ninh trật tự trong Nội Ô và bảo vệ các chức sắc Hội Thánh. Cơ Thánh Vệ đặt dưới quyền của Thánh Vệ Trưởng, nhân viên trong Cơ Thánh Vệ được gọi là Thánh Vệ viên.
       Bảo Thể, c̣n gọi là Bảo Thể Quân, là bảo vệ, che chở Thánh thể Đức Chí Tôn tại thế, tức che chở cho toàn thể Hội Thánh.
       Cơ Bảo Thể là cơ quan tập hợp và điều động các Bảo Thể, có phận sự giữ trật tự trong các đền đài, dinh thự trong Nội Ô.
       Trong Cơ Bảo Thể c̣n có Tuần Quân, là những người mới gia nhập Bảo Thể Quân, c̣n trong thời gian tập sự. Tuần Quân đầy đủ 2 năm công nghiệp, nếu có hạnh kiểm tốt th́ được đưa lên làm Bảo Thể Quân.
       Trong Nội Ô Thánh Địa, nếu Thánh Vệ giữ ǵn trật tự an ninh ngoài đường phố trong Nội Ô th́ Bảo Thể ǵn giữ trật tự trong các đền đài, dinh thự, các cơ quan hành chánh, cùng các buổi cúng kính, tế lễ trong Đền Thánh.
       Khi cúng Đức Chí Tôn, Bảo Thể Quân mặc áo trường y sáu nút, lưng buộc dây thắt lưng trắng, bề ngang 3 phân, tay đeo Tam Sắc Đạo, đầu đội măo giống như cái calot màu trắng, tay cầm cây Tam Thanh (cây Tam Thanh là một thanh gỗ tṛn đầu lớn đầu nhỏ, sơn ba màu vàng, xanh, đỏ). Nếu là Chánh Bảo Thể th́ trên măo có cổ pháp của Hộ Pháp.
       Nghị quyết Đại Hội Nhơn Sanh năm Giáp Dần 1974 quy định:
       Chánh Bảo Thể có đủ năm năm công nghiệp và có đủ hạnh đức th́ được cầu phong lên Lễ Sanh.
       C̣n Bảo Thể Quân (nhân viên Bảo Thể) và Thánh Vệ viên đủ 10 năm công nghiệp và đủ hạnh đức cũng được cầu phong lên phẩm Lễ Sanh.
       Đến năm 1951, Đức Hộ Pháp mới ban hành Thánh Lịnh số 29/TL quy định về tổ chức và quyền lợi của Cơ quan Bảo Thể:

Bộ Pháp Chánh                       ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
Văn Pḥng                                    (Nhị thập lục niên)
Số: 29                                          Ṭa Thánh Tây Ninh.
THÁNH LỊNH
HỘ PHÁP
Chưởng quản Nhị Hữu H́nh Đài
Hiệp Thiên và Cửu Trùng

       - Chiếu y Tân Luật và Pháp Chánh Truyền;
       - Chiếu y Đạo luật ngày 16 tháng Giêng năm Mậu Dần (15-2-1938) ban quyền Thống Nhứt Chánh Trị Đạo cho Hộ Pháp nắm giữ cho đến ngày có Đầu Sư chánh vị;
       - Nghĩ v́ Cơ Quan Bảo Thể là một cơ quan để giữ ǵn trật tự trong Nội Ô Thánh Địa và Đền Thánh, kiêm luôn phận sự cận vệ Chức sắc Đại Thiên phong bên Cửu Trùng Đài từ Đầu Sư trở lên, và bên Hiệp Thiên Đài từ Thập nhị Thời Quân sắp lên, th́ công quả của Bảo Thể cũng tương đương với các nhân viên khác trong nền Chánh Trị Đạo.
       - Nghĩ v́ con đường lập vị của mỗi người đều được Hội Thánh chăm nom nâng đỡ nếu đầy đủ công nghiệp.
                                                   THÁNH LỊNH:
       Điều thứ nhứt: Trong Cơ quan Bảo Thể có nhiều nhân viên th́ chia nhiều Tiểu bộ cho dễ sắp đặt phiên thứ hành sự.
       Mỗi Tiểu bộ có 12 nhơn viên, 12 vị nầy xúm nhau công cử một vị Chánh Bảo Thể lănh trách nhiệm cai quản Tiểu bộ của ḿnh.
       Mỗi Tiểu bộ sẽ có thứ tự riêng, nhưng về cách làm việc th́ Ḥa Viện tổng hợp các Tiểu bộ đặng phân công và toàn cả nhơn viên trong các Tiểu bộ, ngoại trừ những vị Chánh, đều đồng thể và đồng nhiệm vụ.
       Điều thứ hai: Mỗi vị Bảo Thể phải vào hàng Chánh Bảo Thể và đầy đủ 5 năm công nghiệp trong địa vị Chánh nầy mới được cầu phong lên hàng Lễ Sanh.
       Điều thứ ba: Những vị Tuần quân đầy đủ 2 năm công nghiệp liền được bổ sung vào Cơ quan Bảo Thể, nhưng phải là người có đủ đạo hạnh và siêng năng cần mẫn trong phận sự và đúng 21 tuổi mới đặng. Hễ đủ hạng công quả trên đây th́ Ḥa Viện đệ tờ phúc xin cho sáp nhập liền.
       Điều thứ tư: Chư vị Bảo Thể, Tổng Thơ Kư Chánh Trị Đạo, Khai Pháp Chưởng quản Bộ Pháp Chánh, Quyền Ngọc Chánh Phối Sư, Thượng Thống Lại Viện, Quyền Thượng Thống Hoà Viện, các tư kỳ phận, lănh thi hành Thánh Lịnh nầy.
                               Ṭa Thánh, ngày 26 tháng 3 năm Tân Măo.
                                                   (Dl 1/5/1951)
                                                      HỘ PHÁP
                                                        (ấn kư)

       Trước đây, Cơ Thánh Vệ và Cơ Bảo Thể (Cơ Quan Thánh Vệ, Cơ Quan Bảo Thể) được đặt dưới quyền Thống Quản của Hộ Đàn Pháp Quân.
       Điều nầy do Đàn cơ tại Giáo Tông Đường, ngày 25 tháng 10 năm Ất Tỵ (Dl 17/11/1965). Pḥ loan: Hiến Pháp - Khai Đạo. Tái cầu lúc 21 giờ 30. Hầu đàn: Bảo Thế, Hiến Thế, Đầu Sư, chư Chức sắc Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng Đài và Phước Thiện nam nữ. Đức Hộ Pháp giáng cơ hỏi:
       Thượng Sanh hỏi chi?
       Đức Thượng Sanh bạch: Vị tân Hộ Đàn Pháp Quân là Thượng Khanh Thanh sẽ mặc sắc phục thế nào? Đương sự phải kiêm luôn nhiệm vụ Thánh Vệ Trưởng theo lời Đức Ngài đă dạy. Vậy đương sự sẽ đặt dưới quyền trực thuộc của cơ quan nào?
       – Hộ Đàn chịu dưới quyền trực thuộc Hiệp Thiên Đài Chi Pháp.
       Đại phục: Áo tràng rộng như Thời Quân, đội Nhựt Nguyệt Mạo, lưng thắt dây Sắc lịnh bỏ mối ngay giữa.
       Hộ Đàn có tiểu phục như Thời Quân nhưng không mang Sắc lịnh, đội măo Tam Quang không có thêu, nhưng có Thiên nhăn ngay giữa. Đạo phục màu trắng.
       Hộ Đàn kiêm luôn Thánh Vệ và Bảo Thể v́ hai cơ quan nầy chịu dưới quyền thống quản của Hộ Đàn.
       Từ đây, quyền hành của Hộ Đàn được nới rộng thêm để có đủ thẩm quyền tổ chức các cơ cấu ǵn giữ an ninh trật tự trong vùng Nội ô và Ngoại ô Thánh địa.
       Cho đến năm 1968, Cơ Thánh Vệ và Bảo Thể được đặt dưới quyền tổng chỉ huy của vị Tổng Thanh Tra Đặc Nhiệm Chánh Trị Đạo kiêm thống quản Cơ Thánh Vệ Bảo Thể.
       Trong Đàn cơ đêm 21 tháng 10 năm Mậu Thân (Dl 10/12/1968), lúc 21 giờ, Thánh giáo Đức Lư Giáo Tông khi ban chức cho vị Trung Tướng Nguyễn Văn Thành có đoạn như sau:
       Vậy Lăo tuyên bố ban chức:
       Tổng Thanh Tra Đặc Nhiệm Chánh Trị Đạo kiêm Thống Quản Thánh Vệ và Bảo Thể.
       Từ đây, Hộ Đàn Pháp Quân chỉ lo việc chỉnh nghiêm đàn mà thôi.
       Tổng Thanh Tra có nhiệm vụ trông nom các việc Hành Chánh Đạo, nhưng mỗi việc đều chịu dưới quyền của Hội Thánh Lưỡng Đài.
       Hội Thánh phải giúp đỡ Thành làm nên cho Đạo. Lăo mong vậy thay.

       Những năm đầu mới Khai Đạo (1929), t́nh h́nh nội bộ trong Đạo có sự rạn nứt, một số chức sắc đứng lên chống Đức Quyền Giáo Tông bằng cách tổ chức Hội Vạn Linh để hạ uy tín hoặc tung tin nói xấu. V́ vậy Đức Hộ Pháp mới có ư định thành lập Cơ Bảo Thể để bảo vệ các chức sắc và các cơ quan Đạo.
       Toán Bảo Thể đầu tiên được Đức Hộ Pháp giao cho ông Châu, đạo hiệu Hiệp Phố là người trong Phạm Môn, t́m chọn 11 người, cùng với ông nữa là 12, để thành một toán Bảo Thể.
       Khi đủ số 12 người ông Châu dẫn tŕnh diện với Đức Hộ Pháp th́ được Ngài dạy phải huấn luyện vơ nghệ cho 12 người đó trong ṿng một tháng.
       Đức Hộ Pháp mới đặt tên là Bảo Thể Quân có nhiệm vụ giữ ǵn trật tự an ninh trong Nội Ô Ṭa Thánh. Sau đó Đức Ngài mới dẫn toán Bảo Thể sang tŕnh diện với Đức Quyền Giáo Tông và được Quyền Giáo Tông chấp thuận và công nhận. Như vậy, toán Bảo Thể Quân nầy là lực lượng đầu tiên bảo vệ trong Nội Ô Thánh Địa và các chức sắc của Hội Thánh.
         Từ đó, cơ quan Thánh Vệ và Bảo Thể càng ngày càng tăng số để có đủ lực lượng để canh gác các dinh thự, giữ an ninh trật tự trong Đàn cúng, nhứt là giữ an ninh trật tự trong những cuộc Đại lễ như Đại lễ Đức Chí Tôn hoặc Đại lễ Hội Yến Diêu Tŕ Cung.
Nói về công lao của Bảo Thể Quân, Huấn từ của Ngài Ngọc Chánh Phối Sư Ngọc Nhượn Thánh trong buổi lễ Khánh Thành Văn Pḥng Cơ Bảo Thể ngày 28 tháng 4 năm Quư Sửu (Dl 30/5/1972) có lời phát biểu như sau:
       "Cơ quan Bảo Thể quân được Đức Hộ Pháp và Hội Thánh thành lập từ buổi Khai Đạo, nhằm bảo trọng Thánh Thể Đức Chí Tôn, giữ ǵn an ninh trật tự tại Đền Thánh và dinh thự các cơ quan công quyền của Đạo. Dù là một cơ quan không có tầm quan trọng về phương diện hành chánh đạo, nhưng đă hữu công, đồng chung chịu khổ hạnh trong tất cả mọi biến thiên của nền Đại Đạo từ 48 năm nay.
       Trải qua những cơn thử thách, những bước thăng trầm của Đạo, các em Bảo Thể Quân biểu dương ḷng trung kiên, ư chí hy sinh, thể hiện bằng hành động cang trực để bảovệ Thánh Thể Đức Chí Tôn, ǵn giữ Tổ đ́nh và sản nghiệp Đạo mà các bậc tiền bối đă dày công xây dựng. Sở hành của các em quả xứng đáng với danh nghĩa của nó, phản ánh tấm ḷng hiếu hạnh, trung thành đối với Đức Chí Tôn và Hội Thánh."
      Ngài Hiến Pháp Trương Hữu Đức đă cho rằng Bảo Thể Quân là nhân viên công lực của Đạo và khuyên phải làm xứng đáng với vai tṛ của ḿnh. Ngài phát biểu trong tiệc ủy lạo các nhân viên Thánh Vệ và Bảo Thể vào buổi tất niên năm Canh Tuất như sau:
       "Công lao của chư hiền đệ, nhân viên công lực của Đạo, đáng khen tặng và khích lệ. Tôi ước mong chư hiền đệ cứ tiếp tục hành sự tốt đẹp như vậy măi để xứng đáng với vai tṛ của ḿnh.
       Đă gọi là nhơn viên công lực th́ phải áp dụng công lực cho phải chỗ, nghĩa là không khuất phục dưới một áp lực nào và bảo vệ người đồng đạo khỏi bị áp lực bất luận từ đâu đến, cũng không nên lợi dụng quyền công lực sẵn có mà áp đảo kẻ yếu kém hơn ḿnh, nhứt là đối với tín hữu là con cái của Đức Chí Tôn th́ không nên hiếp đáp đá động đến, nếu họ có làm điều ǵ sái quấy th́ dùng cách êm thấm mà khuyên lơn dạy bảo, chớ không nên hành hung họ.
       Đó là ư nghĩa của hai chữ công lực của Đạo và tác phong đạo đức mà người nhơn viên công lực Đạo cần phải có.
       Công lực Đạo c̣n được áp dụng để đem lại chủ quyền cho Hội Thánh bằng cách bắt buộc bổn đạo phải tôn trọng luật pháp đạo, tức là tôn trọng công lư và lẽ phải.
       Ngày nào công lực Đạo được áp dụng cho đúng chỗ như vậy th́ ngày ấy Đạo thành và người Đạo mới đi đến chỗ vinh quang rực rỡ."

                                                      23/5/2019
                                                    (Thiên Vân)

       Mượn ảnh minh họa:

Image may contain: one or more people and outdoor

Image may contain: one or more people

 

Top of Form

 

 

 

 

   

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                             Address: 441 E Parkman Street- Plant City, FL 000000000                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 000-000-0000