ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ

(Cửu thập lục niên)

Ṭa Thánh Tây Ninh

THƠ NGỎ 

Yêu cầu thực hiện sứ mạng Ḥa Giải.

Nguyễn Chuyên Nghiệp

 

       V́ Quyền Công chánh, tiểu đệ không thể không nói thời gian qua Cửu Trùng Đài đă vi phạm quá nặng Pháp Chánh Truyền. Chiếu theo thiên điều tại thế quư Ngài Cửu Trùng Đài đă lọt vào khung đệ nhứt h́nh của đức Lư Giáo Tông chương Ṭa Đạo, Đạo Luật Mậu Dần. Tuy nói cho công bằng như vậy, nhưng tiểu đệ luôn mong muốn mọi người được hưởng Luật Thương Yêu. Mong quư Ngài hăy bày tỏ thiện chí bằng một tuyên ngôn ḥa giải trước v́ quư Ngài đang cầm quyền hành chánh đạo. (Nguyễn Chuyên Nghiệp). 

       Kính đến quư chức sắc, chức việc và đồng đạo Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ trong nước và hải ngoại. 

       -/ Tham chiếu Tứ Đại Điều Quy của Tân Luật Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ mục bốn. “…đừng thấy đồng đạo tranh đua ngồi mà xem không để lời ḥa giải…” 

       -/ Tham chiếu nội dung Đệ Tam Thiên Nhơn Ḥa Ước. “ Bác Ái và Công Bằng” 

       -/ Căn cứ nguyện vọng tha thiết của toàn thể tín đồ Đạo Cao Đài mong muốn có được một nền Đại Đạo đúng theo Pháp Chánh Truyền. 

       Tiếp theo bài viết trước:Tương lai đạo Cao Đài, Thực Trạng và giải pháp”. Hôm nay tiểu đệ viết Thơ Ngỏ này kính đến toàn thể quư đồng đạo hăy để một chút suy nghĩ và thông cảm cho đề xuất của tiểu đệ mà tha thứ cho ư nghĩ táo bạo của tiểu đệ.  

       Đức Chí Tôn đă khóc:  

       “Đổ lụy Thầy phân cũng nghẹn ngào,

       Các con đau Thầy há vui sao?

       C̣n lời c̣n dạy chim chung tổ.

       Vắng tiếng vắng khuyên ngựa rẻ tàu

       Xét quấy lo tṛn nhơn đức trước

       Độ đời mới vẹn nghĩa nhân sau

       Thương nhau phải lúc chung vai gánh

       Danh giá đừng quên đạo đứng đầu.” 

       Thánh Ngôn  (26-04-Đinh Dậu 1957) 

       Hôm mồng 9 tháng giêng Tân Sửu vừa rồi, cả con cái của Chí Tôn  tất bật lo trưng bày những gian hàng triển lăm, mang những cái đẹp hữu h́nh với hy vọng dâng Đức Chí Tôn mừng đại lễ Vía của người. Tất cả đều đâu biết rằng nơi cơi thiêng liêng Đức Cha Trời có vui vẻ ǵ mà đón nhận khi mà thế gian các con cái của người đă tranh đua bất ḥa với nhau về việc canh cải tu hành ngoài luật pháp.

       ‘Bạch Ngọc từ xưa đă ngự rồi,

       Đâu cần hạ giới vọng cao ngôi.

       Sang hèn trối kệ tâm là quư,

       Tâm ấy ṭa sen của lăo ngồi…”

       Chí Tôn đâu cần cái đẹp của thế gian mà lo trau chuốt dâng lên? Đức Chí Tôn chỉ cần ḷng thương yêu của chúng ta với nhau để sau cùng chúng ta thương yêu cứu độ được cả chúng sanh và nhân loại là con cái của Người. 

       Trong bài thi ngày (26-4- Đinh Dậu 1957),

       “Vắng tiếng, vắng khuyên ngựa rẻ tàu.”

      Có nghĩa là khi cơ bút không c̣n dạy bảo các con cái của người mạnh ai nấy đi:

       Trong khi trước đó tức cơ bút c̣n:

       “C̣n lời c̣n dạy chim chung tổ”. 

       Chúng ta không biết giữ ḿnh, không biết thương yêu nhau th́ sao đáng mặt bậc đàn anh của nhơn loại mà mơ vọng hảo huyền sau này sẽ đi phổ độ cả chúng sanh? 

       Tại Đền Thánh đêm 30 tháng 5 Quư Tỵ (1953).  

       Đức Hộ Pháp thuyết đạo về tính đức, hạ ḿnh và khen ngợi có đoạn viết như sau:

       “Bần Đạo nói nếu chúng ta làm cho người chí thân ta, trong thân ta, máu thịt ta thương ta được, giá trị của nó là: "đồng".  

       Làm cho những kẻ không phải trong thân ta, người ngoài thân kia thương ta được, giá trị của nó là "bạc". 

       Làm cho những kẻ thù địch ta thương ta được, giá trị nó là "vàng". 

       Ba món báu ấy mà tạo đặng  th́ cái kiếp thân này dầu cho Cửu phẩm Liên Hoa ở cực lạc thế giới cũng vô đặng”. 

       Con một cha, huynh đệ đồng môn c̣n không thương nhau được làm sao thương được kẻ thù? Việc làm của chúng ta hiện tại chưa tích lủy được một đồng xu nào nói ǵ đến bạc hay vàng? Chúng ta đă trái ư Trời vậy hành Đạo lập công dâng cho ai đây?

       Trong huynh đệ đồng môn  không thể hoà b́nh để chung sống lâu dài được, việc đi phổ độ cả thế giới là câu nói mị dân không ngượng miệng vậy.  

       Hôm nay trong một bức thơ ngỏ này, tiểu đệ có bốn  ư kiến để tŕnh bày đến: 

       1/-Trước tiên, Xin có đôi lời kính tŕnh đến quư chức sắc Hiệp Thiên Đài.  

       Kính quư Ngài. Biết rằng nhiệm vụ của quư Ngài là bảo tồn chánh pháp bằng tinh thần vô tư. Nhưng hoàn cảnh khách quan đẩy đưa ra nông nỗi. Trước tiên tiểu đệ xin trích một đôi đoạn trong Pháp Chánh Truyền về ư nghĩa của Hiệp Thiên Đài: 

      “ Cửu Trùng Đài là xác, Hiệp Thiên đài là hồn… Cửu Trùng Đài là Đời, mà Hiệp Thiên Đài là Đạo cho nên buộc Đời phải nương Đạo mà lập cho ra thiệt tướng mới mong độ rỗi nhơn sanh chuyển cơ tạo hóa. 

       Cái hệ trọng là nếu không có Hiệp Thiên Đài th́ không có Đạo…” (trích Pháp Chánh Truyền Hiệp Thiên Đài trang 71).

       Pháp Chánh Truyền: “Hiệp Thiên đài là nơi Thầy ngự, cầm quyền thiêng liêng mối Đạo, hễ Đạo c̣n th́ Hiệp Thiên Đài vẫn c̣n.” (trích Pháp Chánh Truyền Hiệp Thiên Đài trang 71). 

       V́ vậy Hiệp Thiên Đài là cơ quan bảo tồn chánh pháp hay là cơ quan ǵn giữ luật pháp chơn truyền cho cả chúng sanh tu đắc đạo.

       Nên có câu “không ai phạm luật mà Hiệp Thiên Đài không biết.." 

       Theo Pháp Chánh Truyền, chú giải, trong phần quyền hành Giáo Tông, Thầy nói: “… Ấy là một điều lầm lạc của Thầy, v́ nặng mang phàm thể mà ra, Thầy cho một người phàm đồng quyền cùng Thầy về phần hồn th́ nó lên ngai Thầy mà ngồi lại nắm quyền Chí Tôn đặng buộc nhơn sanh phải chịu ḷn cúi trong ṿng tôi tớ của xác thịt. Hơn nữa cái quyền hành quư hóa ấy Thầy tưởng v́ thương mà cho các con nào dè nó là một cây gươm hai lưỡi để giục loạn cho các con. 

       Nay Thầy đến chẳng phải lấy nó lại, mà Thầy chỉ đến làm cho tiêu diệt cái hại của nó; nếu muốn trừ cái hại ấy th́ chẳng chi hay hơn là chia đôi nó ra không cho một người nhứt thống.”.( Pháp Chánh Truyền trang 25) 

       Ngày giờ này, có kẻ đem cái hại trở lại vào nền Đại Đạo bằng cách nhập hai quyền lại giao cho một người nắm giữ. Đấy là một hành động nghịch thiên. 

       Người cầm giữ luật pháp chơn truyền ai cũng thấy, tất cả nhân sanh đều thấy, người lănh đạo Hội thánh hiện tại không thể nói không thấy. Với việc  làm trái khoáy  vi phạm luật thấy rơ. Luật pháp luôn nghiêm minh không thể không trị.  V́ đạo nghiệp của Chí Tôn, tiểu đệ kính dâng lên quư Ngài chức sắc ǵn giữ Đạo Pháp lời kiến nghị như sau:  

       - Xin quư ngài mở lượng từ bi tha thứ phần h́nh phạt hữu h́nh cho những ai vi phạm luật pháp,  để cho Ṭa Tam Giáo thiêng liêng định phận cho họ.  

       - Nếu xét kỷ, không phàm trị là  một h́nh phạt lớn hơn gấp nhiều lần nơi thiêng liêng. Những ai lỡ lầm lỗi ăn năn chịu thiệt th́ xin quư ngài Ban ơn cho họ về những vi phạm  luật pháp  hữu h́nh cho khỏi mất ngôi vị thiêng liêng.  

       - V́ những ư nghĩa đă trích ở trên, tiểu đệ không dám nói ǵ thêm chỉ mong quư ngài áp dụng Luật Thương Yêu giảm nhẹ tội t́nh cho những người vi phạm Pháp Luật vừa qua; chỉ lập hồ sơ tŕnh cho Quyền Vạn Linh xem xét. 

       2/- Kính thưa quư chức sắc tân phong và tân thăng theo Hiến Chương 1997 trở về sau này.

       Việc làm ngoài Pháp Chánh Truyền của quư ngài hiện nay trong thời kỳ bùng nổ thông tin và mạng xă hội, Quư ngài không thể dấu diếm hay bưng bít sự thật được nữa. Cả thế giới đều biết. Các Tôn giáo bạn đều biết.

       Gần trăm năm qua, thế giới kính nể Đạo Cao Đài, có nhiều học giả nghiên cứu về Cao Đài cũng do bởi cơ chế luật pháp của đạo nghiêm minh. Hiện nay mọi người đều biết cách tu hành của quư ngài đă không c̣n tùng theo truyền thống và thánh ư của Chí Tôn Ngọc Đế. Nên khi tiếp xúc với khách t́m hiểu đạo Cao Đài họ thường cẫn thận đặt câu hỏi đầu tiên: “ Anh theo Cao Đài nào của Tây Ninh?” 

       Xét v́ chữ Công B́nh trong Đệ Tam Thiên Nhơn Ḥa Ước, tiểu đệ không thể không nói rơ rằng thời gian trên 40 năm qua, quư Ngài đă vi phạm Pháp Chánh Truyền vào khung nặng nhất.

       Biết rằng hoàn cảnh đẩy đưa do khách quan hay chủ quan mà cơ đạo đă ra đến nông nỗi này. Nhưng ta vẫn có quyền tự chủ sửa sai. 

       Bài Kinh Nhập Hội viết:  

       "Trên Bạch Ngọc Chí Tôn cao ngự.

       Giữa Tây Phương nắm giữ Thiên Điều

       Dưới Ngọc Hư, kể bao nhiêu.

       Thiêng Liêng các Đấng lập triều trị dân…”

       (Kinh nhập hội).  

       Thiên triều của Chí Tôn vinh diệu đến như vậy, quư ngài đừng tưởng việc phạm pháp luật đạo của quư Ngài các Đấng  thiêng liêng không biết. 

       Quư ngài có thể qua mặt được luật hữu h́nh thế gian nhưng không thể qua mặt được luật Thiên điều. Mong quư Ngài b́nh tâm nghĩ lại việc cố ư vi phạm pháp luật như vậy quư Ngài được lợi lộc ǵ? Không được ǵ cả ngoài áo măo và quyền được hống hách với đồng đạo nhỏ nhít thấp cổ bé miệng. Về tinh thần thương yêu và công bằng Bộ Pháp Chánh như tiểu đệ đă kiến nghị ở phần 1 với chức sắc Hiệp Thiên Đài – chắc là sẽ không truy cứu chuyện cũ đă làm, nhưng vẫn làm hồ sơ tŕnh về Ngọc Hư Cung định phận. 

       Đây là cơ may hữu h́nh  duy nhất, đừng bỏ lỡ. Quyền Vạn Linh sẽ đối với Quyền Chí Linh khi không có cơ bút. Quyền Vạn Linh  chắc là sẽ khoan hồng nếu quư Ngài tự nguyện: 

       - Thứ nhất tự nguyện thú thật việc đă làm để đưa nền Đại Đạo trở lại đúng Pháp Chánh Truyền,

       -Thứ hai tự giác ăn năn sám hối xin tội như giáo dân công giáo vậy. Thiên điều sẽ định đoạt công tội cho quư ngài dựa trên quyết nghị của Quyền Vạn Linh, Vậy xin quư ngài “hăy thong thả mà nghe hay không nghe để sau này quư Ngài không thể san sẻ đổ thừa cho ai“ (tùng ư lời khuyên của Thượng Chánh Phối Sư Thượng Tương Thanh gửi cho Phối sư Thái Ca Thanh hối 1932).  

       3-/ Kính quư  chức sắc, chức việc, và đồng đạo của Đức Lư Giáo Tông  đă âm thầm nhẫn nại chịu đắng cay hành hạ bởi những tay cường hào ác bá trong Đạo tại các địa phương.  

       Đây là một sự bất công với quư Ngài. Lịch sử sẽ không thể trả lại công bằng nguyên trạng ban đầu. Thiệt tḥi mà quư vị gánh chịu bấy lâu mà không năn ḷng ấy  là đại công.  Công và Tâm của quư ngài, nơi cơi thiêng liêng đă chấm không sai sót một mảy may. 

       Nay xin quư vị hăy bày tỏ sự khoan dung cầu xin chư Thần Thánh Tiên Phật khoan hồng cho những ai kịp ăn năn sám hối. Cầu xin Quyền Vạn Linh nương tay quyết nghị những h́nh phạt hữu h́nh thật nhẹ để sửa sai quá khứ,  xếp lại tội lỗi trong quá khứ, mở ra một trang sử mới cho tương lai Đại Đạo. Nếu vẫn xét đúng khuôn luật và truy cứu  việc đă làm trong quá khứ chúng ta c̣n hẹp ḥi  nặng phần công b́nh nhưng mất thương yêu. Nặng trả thù hơn là giáo hóa. 

       Hăy nh́n về tương lai. Nâng sự thương yêu của chúng ta lên một ư nghĩa mới. Các cá nhân phạm luật sẽ phải đối diện với Ṭa Tam Giáo thiêng liêng không chạy khỏi. Chúng ta hăy tha thứ để xứng đáng có vàng ṛng vàng nén kiếm được như lời Đức Hộ Pháp dạy trong Bài thuyết đạo kể trên.

       4/- Kính cùng quư chức sắc, chức việc và đồng Đạo  đă tùng hiến chương ngoài Pháp Chánh Truyền.

       Hồn ai nấy giữ,  đó là quyền duy chủ của ta. Ta không v́ theo lời giải thích méo mó của một số người rồi âm thầm theo họ với hy vọng tội lỗi ta có họ gánh chịu. Không đâu, không ai tu giùm ai, cũng không ai chịu tội cho ai.

       Nhiều người viện dẫn câu thánh ngôn của đức Lư Giáo Tông nói về ngài Thượng Tám Thanh rồi cho rằng việc làm ngoài Pháp Chánh Truyền hiện tại được Đức Lư đồng ư. Ta đă nhầm to khi đọc được bài thi sau:

       Đức Lư đă nói:

       “Phải giữ chơn linh đặng trọn lành,

       Ngọc Hư toàn ngự đấng tinh anh.

       Luật điều Cổ Phật không chừa tội,

       H́nh phạt Chí Tôn chẳng vị t́nh.

       Chánh trực kinh oai loài giả dối,

       Công b́nh vùa sức kẻ chơn thành

       Mũi kim chẳng lọt xưa nay hẳn.

       Biết sợ xin khuyên cẩn thận ḿnh”.

       Bài Thánh giáo này, Đức Lư giáo Tông cho với dạng một  Bản Tuyên Ngôn.  Đức Lư nói rơ không tư vị. Ta đừng ngớ ngẫn tin theo lời giải thích lệch lạc mà hại thân, có ăn năn cũng muộn.

       Với bài Thánh giáo này, Đức Lư Giáo Tông khẳng định không tư vị cho bất cứ ai. Tất cả chúng ta đều là người của Lăo (đức Lư) chứ không phải chỉ riêng Ngài Thượng Tám mà thôi. Ngài cũng như bao vị chức sắc khác đều phải lo tự bảo vệ trước luật thiên điều. Lo cho ḿnh không xong chứ nói chi lo cho ai khác. Do vậy, ngay từ giờ phút này, quư vị có thể c̣n một cơ hội để “ăn năn sám hối tội t́nh, Xét câu minh thệ gởi ḿnh cơi thăng” th́ may ra c̣n chút hy vọng được quyền Vạn linh và quyền Chí Tôn tha thứ.

        Việc quư Ngài chủ động đến tư gia của Đạo để quậy phá hành hung (xem các h́nh ảnh tượng trưng trong bài “Ôi… Ḥa giải” của Nhất Nguyên) quư Ngài được ǵ? Quư ngài có giấy chứng nhận độc quyền hành đạo không? Ai cấp? Không có! Không cơ quan nào dám cấp cho quư ngài cái độc quyền ấy. Ngoài tôn giáo Cao Đài c̣n nhiều tôn giáo khác đang hiện hữu.

       Quư ngài đă phạm pháp luật về tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp không tránh khỏi h́nh luật nếu chủ nhà tố cáo. Hăy b́nh tâm suy nghĩ và tôn trọng luật pháp là cách tốt nhứt. Xin mách cho quư Ngài, rằng hiện các luật sư đă xoay chiều tố tụng chuẩn bị hồ sơ tố cáo quư ngài về tội xâm phạm gia cư khi không có sự đồng ư của gia đ́nh. Tức nếu quư Ngài không được mời mà đến.

       Ư kết: 

       V́ trách nhiệm của một tín đồ hữu thệ thi hành Luật pháp Đạo, tiểu đệ không thể ngồi yên mà xem Hiệp Thiên Đài và Cửu Trùng Đài tranh chấp nhau nên mới viết Bản Thơ Ngơ này để kính gởi đến quư Ngài đang trách nhiệm giáo hóa và ǵn giữ chơn truyền. 

       V́ Quyền Công chánh, tiểu đệ không thể không nói thời gian qua Cửu Trùng Đài đă vi phạm quá nặng Pháp Chánh Truyền. Chiếu theo thiên điều tại thế quư Ngài Cửu Trùng Đài đă lọt vào khung đệ nhứt h́nh của đức Lư Giáo Tông chương Ṭa Đạo, Đạo Luật Mậu Dần. Tuy nói cho công bằng như vậy, nhưng tiểu đệ luôn mong muốn mọi người được hưởng Luật Thương Yêu. Mong quư Ngài hăy bày tỏ thiện chí bằng một tuyên ngôn ḥa giải trước v́ quư Ngài đang cầm quyền hành chánh đạo. 

       V́ Luật Thương Yêu, tiểu đệ kính mong Quư Chức Sắc Hiệp Thiên Đài hăy : “Giảm h́nh phạt bớt đường ly tiết..” cho những người do hoàn cảnh mà phạm đại tội. Biết rằng: “ dù qua dương pháp luật hành diêm vương”  Xin Ṭa Đạo hăy để cho những người anh em vi phạm pháp luật thời gian qua tự ḿnh định phận cho ḿnh nơi Đài Chiếu Giám. 

       Cuối cùng kính mong tất cả chư quư vị niệm t́nh tha thứ cho bức THƠ NGỎ của tiểu đệ. Mong quư Ngài sẽ khởi động và thực hiện. 

Nam Mô Cao Đài, Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. 

Sài G̣n, tiết Mạnh Xuân Tân Sửu.

Nguyễn Chuyên Nghiệp.

 

 

 

 

   

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                             Address: 441 E Parkman Street- Plant City, FL 000000000                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 000-000-0000