ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẠI HỘI NHƠN SANH 2017

CÓ NGHỊCH VỚI LUẬT PHÁP  CAO ĐÀI KHÔNG?

Nguyễn Bàu Đồn 

       Vừa qua tôi có đọc loạt năm bài : “Ôn Lại Lịch Sử Từ Đại Hội Nhơn Sanh Năm Giáp Th́n 1964…” trên Diễn Đàn Về Nguồn của Đạo huynh Đoàn Minh Thùy; và bài viết: “Hiệp Thiên Đài Và Chức Sắc Hiệp Thiên Đài Hội Thánh Cần Cái Nào?” nhân Đại Hội Nhơn Sanh năm 2017 của Đạo huynh Bùi Thanh An. Tôi ṭ ṃ t́m hiểu nên kiếm đọc lại các bài Thánh Ngôn; Pháp Chánh Truyền, và các Thánh Thơ, Huấn Lịnh khác của Đại Đạo có liên quan đến Đại Hội Nhơn Sanh và  vai tṛ của Hiệp Thiên Đài. Tôi xin trích dẫn ra sau đây để gởi đến chư đồng Đạo, nhứt là những người trẻ tuổi để cùng nhau suy ngẫm.

       1-/ Thánh Giáo Đức Chí Tôn, 29-11-1927 (6-11-Đinh Măo):

       “… Từ đây nhóm bàn chủ sự đặng liệu tính việc chi th́ con phải có mặt và y theo lời thầy dạy, phải có ba chức sắc Hiệp Thiên Đài có trách nhiệm xứng đáng, th́ việc bàn tính mới tiện thi hành…”

       2-/  Thánh Giáo của Đức Lư Giáo Tông ngày 12-9-1927 (17-8-Đinh Măo):

       “… Mỗi lần nhóm bàn trị sự ba vị Đầu Sư phải có mặt, ba vị Chức Sắc Hiệp Thiên Đài chứng sự, sự mỗi việc nghị định được biên chép để lại rành rành, sau khỏi điều dị nghị…”

       3-/ Thánh Giáo bà Thanh Tâm Tài Nữ ngày 5-4-Mậu Th́n (23-5-1928):

       “… Bàn hội nào mà luận thi hành việc Đạo mà thiếu mặt Chức Sắc Hiệp Thiên Đài th́ theo Thiên ư, việc thi hành ấy trái chính sách của Đạo, phải kể như việc tư mà thôi…”.

       Đại Hội Nhơn Sanh năm Đinh Dậu 2017 là một Đại Hội trọng đại trong nền Đạo. Vậy mà trên trang mạng caodai.net.vn lại viết :

       4-/“… Hiện nay Hội Thánh Cửu Trùng Đài chỉ cần sử dụng một vị Giáo Sư hay Phối Sư có tờ bổ dụng hành đạo của Hội Thánh (có ba mộc ấn kư) hành đạo nơi cơ quan Ḥa Viện là cơ quan luật pháp bên Cửu Trùng Đài thay quyền công chánh lập vị cho Chức Sắc Cửu Trùng Đài là thế chỗ hợp pháp của Chức Sắc Hiệp Thiên Đài là lẽ tất nhiên hợp pháp…”.

       V́ có lẽ 40 năm qua Hội Đồng Chưởng Quản cũng là tiền thân của Hội Thánh ngày nay chưa một lần nào in Tân Luật, Pháp Chánh Truyền, Đạo Luật, Bát Đạo Nghị Định, Thánh Ngôn để phổ biến rộng răi cho toàn Đạo học hỏi. V́ có lẽ  đó phần đông làm ảnh hưởng đến đa số giới trẻ sanh sau năm 1975 chưa có cơ hội đọc các văn bản vừa kể trên, nên đôi lúc nghe chức sắc ra lịnh mà chức phẩm và quyền hạn không được Pháp Chánh Truyền cho phép. Khi lập Pháp Chánh Truyền Cửu Trùng Đài, Đức Chí Tôn đă lập lại 7 lần mệnh lệnh của người: “chư môn đệ khá tuân mạng..” th́ tính chất nó hệ trọng là dường nào. Chắc có lẽ một số đồng Đạo trẻ không t́m được các văn bản kể trên nên phải nhầm lẫn trách nhiệm và quyền hạn của mỗi Đài.

       Khi Đức Chí Tôn đến ban Pháp Chánh Truyền, Đức Hộ Pháp có hỏi Đức Chí Tôn: “.. thưa Thầy, theo như luật lệ Thánh Giáo Gia Tô Thầy truyền tại thế, th́ Thầy ban cho Giáo Tông trọn quyền về phần hồn và phần xác: người nhờ nương vào quyền hành cao trọng đó, Đạo Thánh mới có thế lực hữu h́nh như vậy. Đến ngày nay thầy giảm quyền Giáo Tông của mấy con về phần hồn đi, th́ con sợ cho người không đủ quyền lực mà độ rỗi chúng sanh chăng?”

       Thầy đáp: “ Cười! ấy là một điều lầm lạc của Thầy, v́ nặng mang phàm thể mà ra. Thầy cho một người phàm đồng quyền cùng Thầy về phần hồn, th́ nó lên ngai Thầy mà ngồi, lại nắm quyền hành Chí Tôn ấy, đặng buộc nhơn sanh phải chịu ḷn cúi trong ṿng tôi tớ của xác thịt hơn nữa cái quyền hành quư báu ấy, Thầy tưởng v́ thương mà cho các con, nào dè nó là một cây gươm hai lưỡi để giục loạn cho các con.

       Nay Thầy đến chẳng phải lấy nó lại, mà Thầy chỉ đến làm cho tiêu diệt cái hại của nó : nếu muốn trừ cái hại ấy th́ chẳng chi hay hơn là chia đôi nó ra, không cho một người nhất thống. Kẻ nào nắm trọn phần hữu h́nh và phần thiêng liêng th́ là độc chiếm quyền chánh trị và luật lệ. Mà hễ độc chiếm quyền chánh trị và luật lệ vào trong tay, th́ nhơn sanh chẳng phương nào thoát khỏi ṿng áp chế.

       Như Thầy để cho Giáo Tông trọn quyền về phần xác và phần hồn (nghĩa là đạo và đời) th́ Hiệp Thiên Đài lập ra chẳng là vô ích lắm sao con? Cửu Trùng Đài là đời, Hiệp Thiên Đài là Đạo. Đạo không đời không sức, đời không Đạo không quyền: sức quyền tương đắc mới mong tạo thời cải thế. Ấy là phương hay cho các con liên hiệp cùng nhau, chăm nom săn sóc lẫn nhau mà giữ vẹn Thánh giáo của Thầy cho khỏi trở nên phàm giáo…”.

       “… Cái hệ trọng là nếu không có Hiệp Thiên Đài th́ không có Đạo. trời đất qua chớ Đạo không qua, nhơn loại tuyệt chớ Hiệp Thiên Đài không tuyệt. (hay lắm)”.

       “… Thầy là chúa sự vô vi, nghĩa là chúa các sự việc vô h́nh. Thầy lại ban cho người đặng đủ khôn ngoan trí thức thiêng liêng, đặng làm chúa của sự hữu h́nh, nghĩa là chúa cả của vạn vật, nếu muốn cho sự vô vi và hữu h́nh được tương đắc th́ cả hai ông chúa phải hiệp nhau mới đặng…

       “… Cả chơn thần toàn trong thế giái đặng tương hiệp nhau chỉ phải nhờ nơi cửa Hiệp Thiên Đài, ấy là phần thiêng liêng, c̣n phàm trần th́ cầm quyền luật lệ…”.

       Đạo Nghị Định thứ sáu:

       “ Nghị định: Hai vị Thiên Phong Giáo Tông và Hộ Pháp phải điều đ́nh hiến pháp sửa trị Đài ḿnh cho hiệp Pháp Chánh Truyền, nên đồng kư tờ này mà ước hẹn.”

       Qua các trích dẫn trên, nên tôi xin nhận xét:

       1/- Hội Thánh hiện nay có phải biến thể thành Hội Thánh duy nhứt không? Nếu phải là phạm Pháp Chánh Truyền và Đạo Nghị Định th́ sẽ dẫn chúng sanh về đâu?

       2/- Khi Đức Hộ Pháp rời khỏi Ṭa Thánh, từ Nam Vang có gởi về Thánh thơ số: 168/HP-HN ngày 1-10-Bính Thân (3-11-1956) về cho Hội Thánh. Có lẽ Ngài biết trước, sau này nền Đạo sẽ chịu ảnh hưởng nhiều đến thế lực, Chức Sắc Cửu Trùng Đài khi cầm giềng mối Đạo sửa cải chơn truyền nên đức Ngài dạy trước con cái Chí Tôn:

       “.. Bần Đạo để lời khen cả con cái Đức Chí Tôn. Bần Đạo hài ḷng vui thấy mấy đứa nhỏ mà biết đoàn kết để t́m sự sống cho nhau, lo tương lai sự nghiệp của Đạo. Bần Đạo nh́n lại số Chức Sắc Thiên Phong măo cao áo rộng, lại chia rẽ bài bác nhau không ra thể thống chi cả. Họ quá dốt Đạo, không t́m hiểu bí pháp các tôn giáo xa xưa đặng thấy. Bần Đạo nói cho cả con cái Đức Chí Tôn biết, đừng tưởng Bần Đạo đi đây rồi đi luôn, mà tự tung tự tác, cải sửa theo phàm tâm, ư mơ hồ của họ làm cho một nền chánh giáo ra phàm giáo. Đạo Cao Đài có Tân Luật, Pháp Chánh Truyền, Đạo Nghị Định. Bần Đạo để lại một kho tàng quư báu cho họ hành sử đạo pháp đặng đắc thành quả vị chưa đủ hay sao, mà c̣n muốn giẫm lên vết cũ đó nữa chớ! Họ đừng tưởng họ khôn và họ không c̣n gặp lại Bần Đạo. Bần Đạo cấm không có một vị Chức Sắc nào đủ quyền sửa đổi luật lệ của Đạo Cao Đài, chờ ngày bần Đạo trở về Việt Nam định liệu. Hăy chờ đến ngày nào có một Hội Thánh đầy đủ uy quyền hiệp cùng nhơn sanh cầu nài xin Chí Tôn sửa đổi mới hợp pháp. Bằng không cả con cái Chí Tôn bất tuân, không thi hành sửa đổi của một người hay một nhóm nào đó. Bần Đạo ước vọng cả con cái Chí Tôn khôn ngoan giữ Đạo như thế đó đặng bảo tồn mối Đạo Cao Đài đến thất ức niên không ra phàm giáo. Một vị tín đồ khôn ngoan như thế đó, chớ không phải ai nói cũng nghe vâng vâng dạ dạ đi theo, theo như thế đó là theo xuống phong đô cả lũ đó nghe! ”.

       Đức Chí Tôn cũng để lời cảnh báo trước:

       “.. Thầy nói cho các con hiểu trước rằng: cả môn đệ thầy đă lựa chọn lọc lừa c̣n lối nửa phần, v́ Thầy cho yêu quái lấy danh Thầy mà cám dỗ.

       Cười… Đi bao nhiêu đều mất bấy nhiêu. Các con chớ buồn v́ thiên thơ phải vậy. Thi nhiều đậu ít là lẽ hằng..”

        “.. Từ đây phải tin tưởng một Thầy và nghe lời Thầy dặn, giữ đạo đức cho bền. c̣n sự chi nghịch với chơn đạo th́ là mưu chước tà quái…”

       “… Thầy tưởng để cho các con lo liệu, giành giựt đương cự với chúng nó, nhưng ḍm thiên thơ th́ tám phần mười đă sa vào chơn của quỷ vương giày đạp mà lại phần đông các con là bậc phẩm cao, chức trách trọng hậu…”

       Mặc dầu trên trang caodai.net.vn viết: “Đại Hội Nhơn Sanh năm Đinh Dậu 2017, Hội Thánh không cần HTĐ.”. Nhưng không ai đoán biết trước được lănh Đạo của Hội Thánh ngày nay sẽ làm ǵ? Có một điều mà tôi mong rằng Hội Thánh đừng để cho nhơn sanh nói Hội Thánh Phàm, Hội Thánh Mới, v.v. và v.v. Đức Hộ Pháp có nói: “… Dầu chánh pháp chơn truyền mà đời chế giảm sửa đương cũng sẽ trở thành phàm giáo.”

       Trước kỳ Đại Hội Nhơn Sanh 2017, là một tín đồ trẻ, tôi t́m hiểu và góp nhặt một số ư trong Thánh Ngôn, Thánh Giáo xin chân thành gửi đến quư đồng đạo gần xa, trong và ngoài nước và nhứt là quư bạn trẻ sanh sau năm 1975 như tôi. Mong được học hỏi ở quư vị để có nhận định và bước đi đúng nhứt trên đường Đạo.

       Cuối cùng không quên cầu nguyện Đại Từ Phụ, Đại Từ Mẫu các đấng thiêng liêng ban ân điển đến huynh đệ chúng ta trí năo quang minh tinh thần mẫn huệ.

Thánh địa, ngày 24 tháng 04 năm Đinh Dậu

Tín đồ trẻ.

NGUYỄN BÀU ĐỒN

 

 

 

 

                                                               

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634