ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHỪNG NÀO ĐẾN TỊCH ĐẠO "ĐẠO TÂM"?

Nguyễn Minh Hiệp

       Lời thưa thêm:

      - Xin cảm ơn Đạo Huynh Nguyễn Minh Hiệp và các Huynh, Đệ khác đă đóng góp bài vở vô cùng giá trị nhằm giúp sức cho Hiệp Thiên Đài trên con đường phục hưng chánh pháp; cũng như giúp cho đồng đạo hiểu rơ và sâu hơn nhiều vấn đề của Đạo, chẳng hạn như vấn đề Tịch đạo Đạo Tâm trong bài viết này mà một số người do không hiểu thấu hoặc cố t́nh đánh tráo khái niệm với dụng ư xấu.

        Ngoài ra, bài viết quí Huynh, Đệ cũng làm cho Diễn Đàn của chúng ta ngày một phong phú hơn, đạo vị hơn, và mang đầy đủ tính chất của một Diễn Đàn của Đạo, v́ Đạo.

       - Nhân đây cũng xin thưa là, trên tinh thần mong muốn phổ biến rộng răi những bài viết trên Diễn Đàn Về Nguồn đến đồng đạo khắp nơi, BBT cùng các tác giả vô cùng hoan hỉ khi được đồng đạo chia sẻ rộng răi bằng email hoặc trên các trang mạng khác, nhưng xin vui ḷng ghi ra nguồn từ huongdaoflorida.com để tránh sự lẫn lộn như đă xăy ra gần đây. Xin đa tạ.  Nhất Nguyên.

- - - ooOoo - - -               

 

       Cơ Đạo của Chí Tôn biến chuyển khôn ngừng! Sự biến chuyển này là những bài học dạy các môn đệ cái tâm biết tự ǵn giữ Đạo đồng thời  cũng là một nấc thang giúp nhơn sanh leo lên mức trên của Con  Đường Tấn Hóa. Cụ Phan Bội Châu một chơn linh tri Thiên Đạo nói một câu rất chân lư: “Ví phỏng đường đời bằng phẳng cả. Anh hùng hào kiệt có hơn ai”. Có vượt qua được chông gai thử thách mới xứng anh hùng hào kiệt. Trong Đạo cũng vậy.

       Trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển Đức Chí Tôn có tiên tri là sau Tich Đạo Thanh Hương là đến Tịch đạo Đạo Tâm và nhiều Tịch Đạo khác nữa. Dù cho Tịch Đạo có thay đổi, nhưng Pháp Chánh Truyền vẫn bất di bất dịch cho đến thất ức niên. Mà Pháp Chánh Truyền c̣n tồn tại th́ Đạo Cao Đài của Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế vẫn c̣n phải có  đủ Hội Thánh Lưỡng Đài.

       Cữu Trùng Đài có thể mất hoặc thay đổi những h́nh thức khác v́ đó phần xác. Nhưng Hiệp Thiên Đài th́ vĩnh cữu trường tồn. Vậy mới xứng với câu: “Đạo c̣n th́ Hiệp Thiên Đài c̣n” là vậy.

       Thế mà có một số người không biết hiểu Đạo đến mức nào khi mạnh miệng tuyên bố trên trang mạng hải ngoại : “NẾU KHÔNG CÓ PHIÊN HỌP NÀY (phiên họp ngày 2 tháng 9 Ất Mùi để công cử Q. Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài) TH̀ HỘI THÁNH VẪN PHỤC HƯNG, TỊCH ĐẠO ĐẠO TÂM VẪN KHAI MỞ, ĐỂ D̀U DẮT NHƠN SANH VÀO ĐỜI THÁNH ĐỨC” (!)

       Họ đă khẳng định Hội Thánh không có Hiệp Thiên Đài vẫn phục hưng. Hội Thánh không có Hiệp Thiên Đài (chính là Hội Thánh mới hiện nay tại Tây Ninh) đă phục hưng lâu rồi gần 40 năm qua rồi! Đó là mục đích cuối cùng của những tay phản Đạo mong muốn; c̣n những ai ủng hộ Hiệp Thiên Đài phục hưng Đạo pháp th́ họ dùng lời lẽ thậm tệ không phải của kẻ tu hành để chửi bới.

       Trong một đất nước lấy chủ nghĩa Duy Vật biện chứng làm căn bản th́ việc phổ độ chúng sanh cũng gặp rất nhiều cam go. Nên mỗi giai đoạn phổ độ Đức Chí Tôn thay đổi một h́nh thức khác do một vị Giáo Tông mới đảm trách.

Bài Thi:

Lựa dèo, lựa thế độ nhơn sanh,

Khó dễ Thầy cho hiểu ngọn ngành.

Ám muội th́ nhiều mưu trí ít,

Đường Tiên chẳng bước , đọa th́ đành.

 (TNHT-Thi văn dạy Đạo Q. I trang 116). 

       Thầy đă nói rơ rồi.   Đường Tiên chẳng bước , đọa th́ đành”. Đường Tiên là đường nào? Nếu không phải con đường tùng Thiên Luật?

       Đức Hộ Pháp đă giảng: “Lựa dèo, lựa thế độ nhơn sanh” chỉ có Ông Trời mới làm được. Người phàm chỉ biết làm theo sự phân định của Thiêng Liêng tức là tùng theo Pháp Chánh Truyền mà làm nhiệm vụ.

       Trở lại ư nghĩa đạo tâm. Đạo tâm lúc nào cũng phải có và luôn có trong người học Đạo. Nếu không có đạo tâm th́ con người đi học đạo để làm ǵ? Hành giả thể hiện cái đạo tâm bằng tấm ḷng tin tưởng tuyệt đối nơi sự chỉ dạy của các Đấng Thiêng Liêng, mà cơ bản nhứt là tùng và ǵn giữ Luật Pháp Chơn Truyền của Trời ban. Đức Chí Tôn dạy:

        “…Thầy thấy nhiều, tu cũng muốn tu mà thế tục cũng không muốn chừa bỏ…Áo dà cũng muốn mặc, giày Đạo cũng muốn mang, muốn đứng trước cả nhân sinh, để cho họ biết ḿnh hướng đạo. Đường Tiên cũng lấp lững, nguồn Thánh cũng toan vào, mà thấy bạc rơi cũng chẳng bỏ, lợi múng chẳng từ, mượn danh Đạo mà tạo danh ḿnh, vô Thánh Điện mà hơi tà c̣n phưởng phất..” (TNHT. Q.I trang 70). Đó là Chí Tôn muốn nói đến kẻ vào Đạo mà không có tâm.

       Đạo tâm và Tịch Đạo "Đạo Tâm" hoàn toàn khác nhau. Trong “Tịch Đạo Tâm” con người có đạo tâm là hiển nhiên, nhưng trong “Tịch Thanh Hương” hay nhiều Tịch Đạo khác trong tương lai, con người vẫn phải có đạo tâm mới tấn hóa trên đường thiện. Nếu đạo tâm mỏng th́ sẽ tấn hóa chậm hoặc đôi khi thoái hóa không chừng.

       Đừng thấy cơ Đạo biến chuyển, canh cải, bị nhơn sanh than oán, về co cụm tư gia giữ Đạo rồi vội cho đó là tịch Đạo Tâm ra đời. Tịch Đạo Đạo Tâm vẫn phải có Hội Thánh Lưỡng Đài. Vẫn phải có Hội Thánh Cữu Trùng Đài để phổ độ, và Hội Thánh Hiệp Thiên Đài để Bảo Thủ Luật Pháp Chơn Truyền. Chuyển sang tịch Đạo Tâm phải có Thiên Ư và nhơn ư đồng thuận. Có nghĩa phải được từ chính những Thiên Phong của Thanh Hương Tịch gầy dựng được Chí Tôn phù trợ. Nếu nghĩ rằng, Thầy sẽ lập một Tịch Đạo Tâm hoàn toàn mới rồi giao cho Giáo Tông mới giống như đă làm hồi thời kỳ đầu khai Đạo 1925-1926 bắt đầu từ số không huấn luyện đồng tử v.v. là một điều không thể. Những ai tin tưởng vào Tịch Đạo Tâm do Chí Tôn lập sẳn rồi giao cho nhơn sanh nên suy nghĩ lại xem có phải như thế không?

       Trong bản thân cá nhân một con người cũng vậy, đạo tâm có sẳn Trời cho vốn không nhiều. Nhờ tiếp xúc, học tập, nghe giảng, và trải qua một thời kỳ thiệt hành công quả tam lập có tiếng có công (có Thanh, có Hương). mới phát triển đạo tâm.

       Muốn có Tịch Đạo Tâm, điều cần yếu phải có trước nhứt là Hội Thánh của Chí Tôn thành lập để điều hành cơ Đạo.

        Trong một bài viết trước đây, Huynh Đoàn Minh Thùy đă đưa ra một số phương cách để phục quyền Đại Đạo, chẳng hạn:

       1-/ Đức Chí Tôn sẽ đích thân tái lập lại quyền Đạo rồi giao cho Hội Thánh và nhơn sanh.

       2-/ Các Chức sắc, Chức việc và đồng đạo hải ngoại thành lập Hội Thánh Lưỡng Đài để về tiếp quản Đạo quyền và cơ ngơi của Đạo.

       3/- Các Chức sắc, Chức việc và đồng đạo trong nước thành lập Hội Thánh để chờ ngày tiếp quản Đạo quyền và cơ ngơi của Đạo.

       4/- Hiệp Thiên Đài là nhiệm vụ ôn ḥa dựa trên pháp luật của Đạo và pháp nhân được nhà nước công nhận để từng bước tu chỉnh hiến chương trở về đúng y theo Pháp Chánh Truyền.

       5/- Chừng nào đến đâu hay đến đó, chuyện của Ông Trời để Ông Trời lo... (trích bài viết Những phương pháp khả thi..của ĐMT).

       Huynh Đoàn Minh Thùy đă phân tích đầy đủ sự khả khi và bất khả thi của từng tường hợp cụ thể (mời xem bài viết này tại đây)

       Đạo Cao Đài có chơn thần là Hiệp Thiên Đài (bán vô vi, bán hữu h́nh) mà các Tôn Giáo trước đây không có. Nhờ Đài Hiệp Thiên làm nơi Thầy ngự để cầm quyền thiêng mối Đạọ để tránh khỏi giáng trần mang xác phàm giáo Đạo. Đến Tịch Đạo Tâm, môn đệ của Chí Tôn vẫn phải ǵn Luật Lệ Cao Đài. Và ǵn tam lập như những ǵ mà chư tín hữu đă làm khi c̣n Tịch Đạo Thanh Hương đă làm. Nhưng lúc ấy con người Thánh Đức hơn, nghe Thiện, làm Thiện và dạy Thiện bằng cả trái tim tức bẳng cả tấm ḷng. Trong tịch Thanh Hương con người nghe Thiện, làm Thiện và dạy Thiện nhằm mục đích phô diễn bên ngoài để cảm hóa mọi người biết mà làm theo tức có thanh và có hương.

       So với trước đây, lúc luật pháp Đạo được thi hành nghiêm chỉnh th́ hiện nay con người  đă tấn hóa vật chất và trí lự, nhưng lại bị thoái hóa đạo đức tinh thần. Với môi tường như vậy th́ làm sao có chỗ cho một xă hội Đạo Tâm ?

       Tịch Đạo Tâm sẽ ra đời khi tâm hồn con người nặng nhơn nghĩa thương yêu hơn nặng danh lợi và quyền thế. Để trở lại được cái không khí đạo đức hồi thập niên 1970 thế kỷ trước phải cần một đoạn đường rất dài cả không gian lẫn thời gian.

       Quyền Hiệp Thiên Đài bị cướp th́ coi như cổ xe của Đại Đạo bị đứt phanh không thể ḱm hảm nhơn sanh lao vào vật chất ích kỷ hẹp ḥi. Muốn xe dừng lại trên đường tuột dốc, th́ trước tiên phải trả lại chiếc phanh, ấy là quyền hạn và nhiệm vụ của Hiệp Thiên Đài.

       Việc trả lại quyền cho Hiệp Thiên Đài khó hay dễ? Rất khó mà cũng rất dễ!

       - Khó là v́ khi kẻ ham danh lợi quyền chiếm được cổ xe th́ không ai dại ǵ mà tự nguyện trả lại. Hiệp Thiên Đài với sự phù hộ của Thiêng Liêng cộng với sự nhẫn nại mềm dẻo được sự lănh đạo tài t́nh của vị Chưởng Quản sẽ dễ dàng lấy lại trong ḥa b́nh thương yêu và công chánh!

      - Dễ là mặt tác dụng ngược lại do nhơn sanh thi hành. Nếu nhơn sanh chịu từ bỏ cổ xe đứt phanh kia mà đi bộ, tự nhiên chiếc xe sẽ dừng lại v́ xe không có ai cung cấp nhiên liệu nên dù có sơn phết đẹp máy móc hiện đại đến đâu khi không có nhiên liệu th́ tài xế không thể cho xe lăn bánh.

       Nhơn sanh hăy tự ḿnh quyết định là trước mắt phải làm ǵ và sẽ làm ǵ để cho Lời Tiên Tri của Đức Lư Giáo Tông trong bài t́m hiểu của Đạo Huynh Nguyễn Minh Thiện thành hiện thực. (Xem lại bài này tại đây).

       Nếu để ư sẽ thấy Hội Thánh mới hiện nay đang có kế hoạch dời đàn khỉ ra khỏi nội Ô Ṭa Thánh về vườn quốc Gia Xa Mát đủ chứng tỏ cho nhơn sanh thấy, Hội Thánh này rất sợ câu “Áo măo đầy rừng trơ mắt khỉ” sẽ thật sự xảy ra. Trong thực tế đàn khỉ dù c̣n hay không ở rừng thiên nhiên th́ việc máng áo măo vẫn phải xảy ra! Câu “Áo măo đầy rừng trơ mắt khỉ” thường ít ai hiểu nghĩa bóng mà chỉ hiểu theo nghĩa đen. Câu này phải được hiểu “Khỉ” là ám chỉ những người ưa leo trèo nhảy nhót chuyền cành, bắt chước hành vi của con người một cách vô thức. Không phải chức sắc có áo măo treo vào rừng thiên nhiên mới trơ mắt khỉ mà chính là những áo măo này họ tự cởi bỏ v́ thấy ḿnh không xứng nên có một câu khác “Áo măo lỡ làng biết máng đâu ?”

       Nhắc đến đây tôi lại thấy lo âu cho Đạo Huynh Nguyễn Thành Tám. Theo bài t́m hiểu lời tiên tri của Đức Lư Giáo Tông của Đạo huynh  Nguyễn Minh Thiện th́ mọi việc xảy ra không ai ngờ được. Ông Thái Hiểu Thanh không hề nói ǵ khi tuyên bố vô hiệu hoá chữ kư. Ông Lê Minh Khuyên không nói ǵ trước khi kư Văn thư 024/87. Cả hai để xảy ra thật bất ngờ đối với Chức Sắc Chức Việc và Tín Đồ Cao Đài. Với bài t́m hiểu và phân tích của Đạo huynh Nguyễn Minh Thiện cho thấy một trường hợp tương tự có thể xảy ra. Với tính đa nghi Tào Tháo trong giấc mơ có thể chém bay đầu một ai đó. Mong rằng Đạo Huynh Nguyễn Thành Tám không phải là nạn nhân của lưỡi gươm vô t́nh của Tào Tháo để nhằm vô hiệu hóa hai câu tiên tri trên!!!

      Ngày nào con người có đủ tiếng vang và mùi hương (Thanh & Hương) bay khắp thế giới, làm cứu sinh cho nhơn loại khâm phục th́ ngày ấy mới có cơ hội Đức Chí Tôn ban cho Tịch Đạo Đạo Tâm. Một tịch Đạo Tâm không thể có được trong môi trường loạn hàng thất thứ, pháp luật không phân minh, trọng quyền hơn trọng đức!

       Kết luận:

       - Muốn có Tịch Đạo mới (Đạo Tâm), th́ phải hoàn thành tịch Đạo cũ (Thanh Hương). Tức nhơn loại đă tấn hóa thêm lên một nấc thang thánh thiện. Tịch Đạo Tâm ra đời th́ Tịch Thanh Hương phải chấm dứt nhiệm vụ.

       - Tịch Đạo Tâm kế thừa chớ không thay thế, song song, hay lật đổ Tịch Thanh Hương như mọi người vẫn tưởng.

       - Muốn chuyển qua được Tịch Đạo Tâm con người trước hết phải biết tự giác chấp hành Đạo pháp. Muốn được vậy th́ không thể không có vai tṛ của Hiệp Thiên Đài. Nếu phủ nhận vai tṛ của của HTĐ th́ cổ xe Đại Đạo sẽ phải tuột dốc một cách tăng tốc đến tận đáy vực thẳm mới dừng th́ lúc đó kẻ hành giả ngồi trên xe không c̣n cơ hội sống sót! Nói một cách khác sẽ không có Tịch Đạo Tâm nếu không có Hiệp Thiên Đài.

       Đôi điều xin cống hiến đến chư huynh tỷ đệ muội và quư bậc cao minh suy gẩm.

Nay kính,

Thánh Địa, ngày 18 tháng 9 năm Bính Thân

(dl 18-10-2016)

NGUYỄN MINH HIỆP

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634