ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T́m hiểu Lời Tiên Tri của Đức Lư Giáo Tông:

"Tám là người của Lăo, ngày sau có chỗ dùng"

ĐẦU SƯ THƯỢNG TÁM THANH SẼ LÀM G̀?

"Biết đâu, ngày cuối đời, Ông Tám sẽ hoặc là tuyên bố vô hiệu hóa như Ông Hiểu đă làm, hay nhẹ nhàng hơn, Ông để lại di chúc tương tự như một Văn Tịch Pháp kể lại mọi việc đúng sai đă làm v.v. chỉ xin giữ phẩm Giáo Sư để hành đám xác của Ông mà thôi. Một khi Ông từ chối Đầu Sư đời phong th́ chừng ấy những phẩm tước do Ông ban cho có c̣n hay không? Những người này  sẽ nghĩ thế nào?".[Tác giả có cách nh́n tỉnh táo và sâu sắc. Đồng đạo nào dự định cầu phong năm 2017 nên đọc kỷ bài này].

Nguyễn Minh Thiện 

     Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ do Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế khai sáng tại Việt Nam để phổ độ tất cả chúng sanh, tức toàn thể nhơn loại trên thế giới. Để làm được việc trọng đại đó, ĐỨC CHÍ TÔN đă lập PHÁP CHÁNH TRUYỀN. Đức Chí Tôn cho nhơn sanh quyền rộng răi là tự lập luật để tu. Luật ấy do nhơn sanh lập dâng lên được thiêng liêng phê chuẩn. V́ thế luật tu của Đạo Cao Đài đă trở thành Thiên luật, trên thuận ḷng Trời dưới thuận nhơn tâm.

     Luật do nhơn sanh lập th́ không lư ǵ nhơn sanh lại không chấp hành? Tân Luật có thể thay đổi theo thời gian do tŕnh độ tấn hóa của xă hội, nhưng Pháp (Pháp Chánh Truyền) th́ bất di bất dịch không thể điều chỉnh, thay đổi hay hủy bỏ. Từng giai đoạn nhứt định của thế gian, Các Đấng đă thấy trước tất cả những khó khăn sẽ xảy ra và đồng thời sắp xếp nhiệm vụ cho những ai sẽ làm ǵ và làm thế nào vào lúc nào v.v. Tất cả được thiên thơ định sẵn.

    Có một điều chắc chắn Đức Chí Tôn và chư Thần Thánh Tiên Phật không bao giờ thay đổi hay hủy bỏ Pháp Chánh Truyền. Chỉ có vậy Đạo mới kéo dài được thất ức niên.

     Tùy theo sự biến chuyển của hoàn cảnh đời nên Chí Tôn cũng nới lỏng theo như câu: “Lựa dèo lựa thế độ nhơn sanh” là vậy!. Biết trước đất nước Việt Nam sẽ có giai đoạn rơi vào chủ nghĩa Max-Lênin duy vật biện chứng nắm chánh quyền. Một khi rơi vào t́nh huống này th́ nền Đạo của Chí Tôn sẽ bị xáo trộn khó đứng vững nếu không có sự sắp xếp và lèo lái từ trước của Các Đấng Thiêng Liêng.

     Điểm qua lịch sử Đạo giai đoạn hậu 1975, Quư Thời Quân lần lược qui Thiên hết. Tại sao? Đây là Thiên ư không muốn phần xác của Quư Ngài ấy bị nằm trong ṿng thúc phược của thế tục mà ảnh hưởng đến Thiên phẩm. Sau cùng là Ngài Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa. Trọng trách của Ngài là bảo vệ Đạo. Có lẽ vậy mà Ngài nhận lănh chức Bảo Đạo nơi hữu h́nh thay thế cho ngài Ca Bảo Đạo chăng? Ngài  đă tùng theo thời thế mà kư Đạo Lịnh 01 giải thể hành chánh Đạo. (ư nghĩa này sẽ được bàn trong một chuyên đề khác)

     Các Chức Sắc Đại Thiên Phong CTĐ cao cấp lần lược qui Thiên.  Hiện tại, Nếu Ông Thượng Tám Thanh không thăng phẩm Đầu Sư th́ cũng là phẩm Giáo Sư, một Chức sắc Thiên Phong lớn nhứt c̣n lại. Về hữu h́nh cũng đáng là Anh Cả của Nhơn Sanh! Ngoài Ông Thượng Tám Thanh dù là Giáo Sư hay Đầu Sư th́ không ai khác có thể nắm được quyền Chưởng Quản Cữu Trùng Đài cả! Không phải ngẫu nhiên mà các nhiệm kỳ Hội Trưởng HĐCQ từ sau Đạo Lịnh 01 đều rất ngắn, riêng Ông Thượng Tám Thanh là người đảm nhận lâu nhứt. nhiều nhiệm kỳ nhứt, Đó có phải là người Đức Lư đang bảo vệ để làm nhiệm vụ của Người?

     Đi sâu t́m hiểu, th́ thấy Ông Giáo Sư Thượng Tám Thanh xuất thân từ một Đầu Pḥng Văn khoa mục.

     Trong quá tŕnh hành Đạo Ông từng làm việc tại Văn Pḥng Đức Thượng Sanh, văn pḥng Ngài Hiến Pháp, cuối cùng là văn pḥng Ngài Khai Đạo. Tức là thân cận và học hỏi với cả ba nhiệm kỳ Chưởng Quản HTĐ. Nên Giáo Sư Thượng Tám Thanh chắc chắn là người am tường lư Đạo, hiểu thông luật pháp Đạo hơn ai hết.

     Giáo Sư Thượng Tám Thanh đă nhiều lần xin phong phẩm bên HTĐ Nhưng Đức Lư Giáo Tông không thuận. Ngài nói: Tám là người của Lăo để ngày sau có chỗ dùng”. Câu nói này vô cùng ư nghĩa không ai có thể hiểu hết. Nên mỗi người giải thích một kiểu..

     Đức Lư sẽ dùng Ông Thượng Tám Thanh thế nào? Khó mà biết được!

     Có một điều ngộ nghĩnh mà ít ai nghĩ tới đó là, Ông Thượng Tám Thanh từ khi c̣n là Đầu Pḥng Văn Khoa Mục cho đến sau khi được phong phẩm Lễ Sanh đă nhiều lần xin qua phẩm tước của Hiệp Thiên Đài nhưng không được. (đă trích)

     Nhiều trường hợp tương tự, Ông Thái Hiểu Thanh Q. Thái Chánh Phối Sư cũng được Đức Lư Giáo Tông rút từ Truyền Trạng HTĐ qua CTĐ. Tại sao? Làm sao mà biết được Thiên ư của Đức Lư?!

     Trường hợp Ông Lê Minh Khuyên có khác hơn, cũng từ Đầu Pḥng Văn Khoa Mục cầu phong vào phẩm Lễ Sanh CTĐ, Nhưng Đức Lư phong phẩm Sĩ Tải HTĐ (Đức Lư lại nài Đức Hộ Pháp ban phẩm Tải HTĐ). Thật là một sự mầu nhiệm. Đức Lư đă gởi người của CTĐ qua phẩm HTĐ. Mục đích là chi? Thật khó mà hiểu cho hết được! Tóm lại ai cũng thấy rơ Đức Lư Giáo Tông đă chọn ba con người này để làm nhiệm vụ của Ngài?

      Đức Lư dạy: “Đừng thấy buổi Đạo chinh nghiêng mà buộc Lăo phải tùng đời”. Đạo Cao Đài Ngọc Đế do Đức Lư Giáo Tông hành quyền th́ không thể tùng Đời, nhưng một hệ phái Cao Đài Tây Ninh th́ có thể tùng. Nên việc Ông Giáo Sư Thượng Tám Thanh lập Hiến Chương dựng nên Hệ Phái Cao Đài Tây Ninh  giả để tùng đời cho qua giai đoạn khó khăn th́ không ảnh hưởng ǵ đến Thiên Đạo, có phải đă có sự đồng ư của Đức Lư Giáo Tông chăng? Do thế, trên vai Ông Thượng Tám Thanh gánh hai nhiệm vụ quan trọng: một nền Thiên Đạo được Đức Lư Giáo Tông giao cho bảo vệ phần hữu h́nh, và một hệ phái Cao Đài Tây Ninh giả tạm để đối phó cho qua mắt quyền đời.

     Đức Hộ Pháp đă cho một bài thi như sau: (Họa bài của Ông Thái Đến Thanh)

“Đáng làm môn đệ mới lưu truyền

Những kẻ bội sư uổng kiếp duyên.

Đắc thế khua môi đồ phản ác,

Thất thời kín miệng mới hi hiền

Phướn Linh tế chúng chưa nên Pháp

Dùng Gậy Xử Ma mới có Quyền.

Áo măo đầy rừng trơ mắt khỉ!

Đụng đầu tà, Thánh mới kêu Thiên.

 

     Bài thi với nội dung rơ ràng ai củng hiểu. Bài thi có ư nghĩa vừa răn dạy cũng vừa là một lời tiên tri. Tiên tri như thế nào ai cũng có thể suy gẩm biết được!

     Xin thuật lại một số sự kiện trong Đạo mà mọi người đều biết để giúp cho tuổi trẻ Đại Đạo hiểu sâu thêm:

     1-/ Ông Thái Hiểu Thanh Q. Thái Chánh Phối Sư ngày cuối đời đă kư tờ vô hiệu hóa toàn bộ chữ kư của ḿnh để cho cái cơ chế Đạo mới do Ông tham gia kư tên lập thành bị đặt vào t́nh trạng không có giá trị pháp lư nữa!

     2-/ Ông Lê Minh Khuyên một chức sắc cầu phong CTĐ được Đức Lư phong phẩm HTĐ, đương quyền Phó Chưởng Quản Hội Thánh đặc trách Pháp Luật, ngày gần cuối đời đă kư cái văn thư số 024/87 ngày 21-8-Nhâm Th́n tuyên bố và khẳng định cái Hội Thánh hiện nay là  một tổ chức ngoài giáo pháp chơn truyền cho nhơn sanh thức tỉnh.

     Tướng soái của Đức Lư Giáo Tông đă thật sự làm nhiệm vụ của Ngài!!!

     V́ hoàn cảnh khách quan buộc các ông phải làm để hài ḷng người cầm quyền. Người già sắp chết không sợ nguy hiểm, cuối cùng việc làm của các Ông đều bị các Ông tự vô hiệu . Đó là để thử thách chấm chọn tức là  làm giáo khảo cuộc thi cho môn đệ của Chí Tôn vậy, nhơn sanh thấy việc này mà không suy gẩm th́ thiệt là uổng!. Ba người do đức Lư chọn th́ cả hai đă làm rồi mà chúng ta ai cũng thấy. Vậy c̣n người thứ ba là Ông Thượng Tám Thanh sẽ làm ǵ? Khó mà biết trước!

     Có một điều mà ai cũng biết là: Chức Sắc do Đức Lư phong phẩm th́ không ai có thể lấy lại được ngoài Đức Lư và Ṭa Tam Giáo Đạo. Nhưng Chức Sắc do chính Ông Thượng Tám Thanh phong th́ đương nhiên Ông Tám có thể và có quyền phế bỏ được là điều hiển nhiên. Ông Tám có làm thế không? Làm sao biết được! Điều ai cũng thấy là Ông Thượng Tám Thanh cũng biết sợ Thiên Điều h́nh phạt như bao con người khác!  Biết đâu, ngày cuối đời, Ông Tám sẽ hoặc là tuyên bố vô hiệu hóa như Ông Hiểu đă làm hay nhẹ nhàng hơn Ông để lại di chúc tương tự như một Văn Tịch Pháp kể lại mọi việc đúng sai đă làm v.v. chỉ xin giữ phẩm Giáo Sư để hành đám xác của Ông mà thôi. Một khi Ông từ chối Đầu Sư đời phong th́ chừng ấy những phẩm tước do Ông ban cho có c̣n hay không? Những người này  sẽ nghĩ thế nào? Một góc độ khác, chắc chắn toàn Đạo sẽ tôn Ông là một đại anh hùng của Đạo. Năm triệu nhơn sanh tín đồ trong nước và khắp nơi trên thế giới chắc chắn sẽ bái phục Ông vô cùng. Có thể lắm chứ!

     V́ thấy nhơn sanh quá ham phẩm tước mà không suy xét ǵ hết, cứ nhắm mắt tin bừa tin lún, nên Ông Thượng Tám Thanh công khai cho thử luôn là: đóng cửa văn pḥng HTĐ để xem nhơn sanh phản ứng thế nào? Cho một phẩm CTĐ do Ông phong chiếm hết quyền của HTĐ trong các kỳ Đại Lễ ở Ṭa Thánh, trong Đại Lễ Hội Yến Diêu Tŕ Cung…một cách lộ liểu không che dấu để nhơn sanh thấy mà thức tỉnh. Nhưng h́nh như sự nhận thức của nhơn sanh c̣n bị ḷng ham danh lợi che lấp quá sâu! Trong thâm tâm Ông Thượng Tám Thanh cảm thấy rất đau ḷng! Có thể lắm chứ!!

      Như trên đă nói Ông được Đức Lư cho  phép mượn phẩm Đầu Sư để đối phó với cơ đời lập cái công bảo vệ và phát triển phần hữu h́nh của Đạo. Khi về với thiêng liêng th́ chỉ giữ đúng phẩm vị của ḿnh! Chừng ấy, Có thể Đức Lư sẽ ban thưởng riêng cho Ông!!!

     Bài thi của Đức Hộ Pháp ra đời vào thập niên 1950 Thế kỷ trước. Lúc đó nội ô không có một con khỉ nào! Một sự trùng hợp đến tuyệt vời, kỳ lạ! Ai đă thả khỉ vào nuôi? Sao không thả thứ khác? Hay là khỉ tự ngoài vào rừng thiên nhiên ở?  Nếu thật vậy th́ thấy cái tiên tri của Hộ Pháp càng phi phàm! Cái này nói lên điều ǵ?

     Không lẽ chuyện máng áo măo cho lủ khỉ nh́n là Đức Hộ Pháp đă thấy từ hơn nửa thế kỷ trước? Từ thử đến nay lời tiên tri nào của Hộ Pháp đều ứng hiện cả! Muốn tránh th́ chỉ có cách một là ta phải sửa sai hành sử theo chơn pháp th́ mọi việc sẽ ổn, hai là người có trách nhiệm hiện nay nên bắt khỉ đem trả về rừng, để tránh cái tiên tri của Đức Hộ Pháp sẽ ứng hiện!!

      Ngày xưa vào thập niên 40 thế kỷ trước Ông Giáo Văn đóng đinh trong rừng thiên nhiên nói là để cho Chức Sắc máng áo măo. Lúc đó c̣n nhỏ, tôi hiểu như vầy: Sau khi chầu lễ Chí Tôn trong Đền Thánh xong, bước ra ngoài áo măo đẩm mồ hôi nên vào rừng máng lên đó cho khô và nghỉ mát luôn, vậy thôi! Ngày nay th́ đinh trong đó chắc không c̣n. Người ta rào khu rừng thiên nhiên lại có lẽ với dụng ư đừng cho Chức Sắc vào máng áo theo tiên tri của Giáo Văn chăng? Th́ ngộ thay, hàng rào xung quanh rừng thiên nhiên lại được làm bằng song sắt cách đều nhau. Song sắt này không lẽ lại thay thế cho số đinh của Giáo Văn khi xưa? Khó mà hiểu!

     Có một điều không thể chối cải v́ ai cũng biết chắc, dù thăng hay không thăng th́ Ông Thượng Tám Thanh cũng là người đứng đầu hữu h́nh tức có thể xem là Anh Cả của nhơn sanh tại thế, là người xứng đáng nhận, vừa làm nhiệm khảo dượt nhơn sanh sau 50 năm học Đạo. Anh Cả là danh từ trong Pháp Chánh Truyền chỉ dùng riêng cho phẩm Giáo Tông. Ngày xưa Đức Lư giao phần hữu h́nh tức quyền hành Giáo Tông cho Ngài Đầu Sư Thượng Trung Nhựt để phổ độ chúng sanh lập vị. Phẩm tước lúc đó vẫn do Đức Lư nơi thiêng liêng phong. Ngày nay, do câu “Tám là người của Lăo ngày sau có chỗ dùng” ta có thể hiểu tương tự như vậy chăng?.

     Ông Thượng Tám chỉ là phẩm Giáo Sư, uy tín không nhiều, nếu thay mặt Đức Lư phong phẩm sẽ không thử thách được hết ḷng trung thành của Chư Chức Sắc Chức Việc và Đồng Đạo. Nên Ông Thượng Tám có lẽ được mặc khải phải lên phẩm Đầu Sư sẽ đầy đủ uy quyền để mạnh dạn phong cho nhiều kẻ ham phẩm tước, ham quyền chăng? “Mượn thế toan phương giác thế.” là đây!

     Nhờ vậy, cơ Đạo đă được tạm ổn định. Nhà nước Việt Nam đă  hài ḷng là cải tạo tôn giáo Cao Đài thành công, nên công nhận trong quốc nội có Đạo Cao Đài là điều mà có lẽ cả Thiêng Liêng và phàm trần đều mong muốn. Thiêng Liêng, mà nhứt là Đức Lư th́ hẳn nhiên không công nhận các phẩm tước không phải do Ngài phong. Một ngày nào đó Ông Thượng Tám Thanh tự hủy bỏ cái chức Đầu Sư mà chỉ giữ lại cái phẩm Giáo Sư cho ḿnh thôi! Có thể lắm chứ! Nếu chuyện Ông Giáo Sư Thượng Tám Thanh làm nhiệm vụ của Đức Lư sẽ kư một văn bản vô hiệu hóa như Ông Thái Hiểu đă làm trước đây th́ những Chức Sắc do chính Ông Tám phong sau này sẽ chẳng c̣n phẩm ǵ! Áo măo lỡ làng trơ mắt khỉ là đây sao? Ông Thượng Tám Thanh năm nay cũng đă cao tuổi, chắc chắn sẽ cũng phải quay về nơi mà Ông đă xuất phát. Tại Sao Ông Thượng Tám phải gạt nhơn sanh? Không gạt nhơn sanh bao giờ đâu! Nhiều lần Ông có nói rơ phải chiếu y Pháp Chánh Truyền và Tân Luật mà làm. Văn bản nào Ông cũng nói vậy. Nhơn sanh nếu ham chức th́ Ông phong cho, lại phong dễ dàng. Đó là việc làm của Đức Lư giao cho Ông để thử thách nhơn sanh có giữ lời minh thệ hay không??.

     Ngay cả Đại Tiên Kim Quang Sứ cũng c̣n không gạt nhơn sanh nữa là người của Đức Lư! Ông KQS cho bài thi công khai cho người đời hiểu biết chứ không úp mở:

“Cửu phẩm Thần Tiên nể mặt ta

Thích Ca dầu trọng khó giao ḥa

Cửa Kinh Bạch Ngọc năng lui tới

Đường Đạo Tây Phương thử chánh tà.

Chỉ đá hóa vàng đoan miệng thế

Treo gươm phong huệ giục phồn hoa

Lấy chơn đổi giả tô Thiên vị

Thắng bại phàm tâm khá liệu à!” 

     Nơi cơi thiêng liêng, cả Đức Hộ Pháp và Đức Lư đều không muốn Đạo Trời bị canh cải! Việc canh cải nầy Đức Lư ngó lơ cho Ông Thượng Tám và Ông đă làm được để đem hài ḥa với quyền đời, như Ngài Bảo Đạo đă nói trong Bức Tâm Thư… Những ai v́ ham chức quyền, quên lời Minh Thệ mà cầu xin phong phàm phẩm sẽ bị rơi vào t́nh huống bi đát là đi ngoài giáo pháp!!! Kẻ ấy sẽ mang tội ḷng hai, c̣n Ngài Thượng Tám th́ có đại công: Thời gian đầu th́ giữ Đạo hữu h́nh cho c̣n, cái công giai đoạn sau th́ vô hiệu hóa chữ kư để làm rơ mặt những kẻ dối tu đồng thời để giữ Đạo vô vi cho Chí Tôn? Có thể lắm chứ!

     Các bằng hữu có đồng ư câu tiên tri của Đức Lư “..Ngày sau có chỗ dùng.” theo hướng này chăng?

     Người ta thường nói hay trù ẻo Ông Thượng Tám là sẽ bị Gián Ma Xử của Hộ Pháp trừng trị, nhưng sự thật là Ông làm nhiệm vụ của Đức Lư hoàn thành th́ chắc chắn là Hộ Pháp sẽ khen. Chỉ tội nghiệp cho nhơn sanh v́ ham phẩm tước mà phạm thệ!!!

     Bài thi Đức Hộ Pháp cho Ông Nguyễn Văn Kiết:

“Khua động Gián Ma thử chánh tà

Biệt phân Thánh Thể với thây ma

Luyến trần thất thệ cam đành chịu

Đừng hận Thiên Điều chớ trách ta”.

                                      ĐHP

      Điều này sẽ ứng vào câu: “Những kẻ bội sư uổng kiếp duyên!!”. Ôi làm sao mà biết được! Ai cũng có lời minh thệ th́ ráng giữ! Đừng dựa vào sự bảo chứng hay bảo kê của Ông Thượng Tám Thanh mà hồn xác phạm tội.

     Chúng ta là người có tín ngưỡng, th́ tất nhiên chúng ta thấy Đức Lư và Đức Hộ Pháp đă tiên tri không hề sai. Tại chúng ta không t́m hiểu mà thôi. Người có đức độ không ham danh lợi quyền th́ không bao giờ ham cái ảo! Đức Hộ Pháp đă nói, các con đến ngă ba đường nếu không biết đường đi th́ đứng đó chờ Thầy chớ đừng ai nói ǵ cũng nghe coi chừng xuống phong đô cả lủ, không lẻ lại đến rồi sao?

     Ông Giáo Sư Thượng Tám và các vị Chức Sắc Lớn hiện nay đều do Đức Lư phong lại đang làm nhiệm vụ của Đức Lư và Hộ Pháp giao cho nên sẽ không h́nh phạt, chắc chắn! Quư Ông không có tội nhưng ta làm theo quư Ông là có tội mới thật là một điều kỳ lạ! Đây là một sự thử thách và chấm chọn công bằng. 

“Luật điều Cổ Phật không chừa tội.

H́nh phạt Chí Tôn chẳng vị t́nh.

Mũi kim chẳng lọt xưa nay hẳn.

Biết vậy nên khuyên cẩn thận ḿnh!”

                           Lư Giáo Tông!

     Kết luận: qua t́m hiểu như trên, chúng ta một môn đồ hữu thệ tự mỗi người có một cái kết luận và lựa chọn riêng cho ḿnh! Người viết không nhằm đả phá hay ám chỉ một điều ǵ nơi đây! Tự ḿnh biết cuộc đời ḿnh là giả tạm, muốn về với Chí Tôn cái cần là thực hiện Tam Lập chứ không phải phẩm tước.

     Kính chia sẻ đến tất cả chư huynh tỷ đệ muội một vài phút thư giản khi đọc bài viết để chọn cho ḿnh cách tu hành đúng nhứt theo chơn Pháp. Nếu có điều chi mạo phạm xin vui ḷng lượng thứ. Đa tạ.

 

Thánh Địa Tây Ninh ngày 6 tháng 9 Bính Thân

NGUYỄN  MINH THIỆN

 

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634