ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHỮNG PHƯƠNG PHÁP KHẢ THI

 ĐỂ PHỤC QUYỀN ĐẠI ĐẠO

Hồi đáp bài viết: “CHỨC SẮC HIỆP THIÊN ĐÀI LẠI TIẾP TỤC CẦU LỤY CHI PHÁI NGUYỄN THÀNH TÁM”

của Hiền Tài Nguyễn Thanh Liêm

(trên trang hoithanhphucquyen.org)

Định hướng suy nghĩ cho các trí thức trẻ trong ĐẠI ĐẠO.

------------    Đoàn Minh ThùyLẠI  -

     Quyền Đạo là quyền được qui định trong Pháp Chánh Truyền và Tân Luật của Đạo. Quyền Đạo do Hội Thánh ĐAỊ ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ Ṭa Thánh Tây Ninh nắm giữ. Hội Thánh chỉ do một ḿnh Chí Tôn lập thành để thay thế cho người khỏi mang xác phàm giáo đạo. Hội Thánh không do Chí Tôn lập là Hội Thánh giả danh. Phục quyền Đạo có nghĩa là phục quyền Hội Thánh đúng theo Pháp Chánh Truyền và Tân Luật.

     Nền Đạo của Đức Chí Tôn đă bị canh cải gần 40 năm qua. Tôn chỉ, phương châm, và luật pháp của Đại Đạo do Đức Chí Tôn ban cho từ ngày đầu khai Đạo đến nay không c̣n nữa. Đạo Cao Đài hiện nay chỉ c̣n bóng dáng của Ṭa Thánh, các Thánh Thất, Áo Măo là giống của Chí Tôn mà thôi. Kỳ dư c̣n lại đều thay đổi và trở thành huyền thoại.

     Với sự canh cải này, Đạo Cao Đài đă và sẽ tiếp tục bị suy yếu không thể đủ khả năng và uy tín nếu không dựa vào quyền và sự bảo hộ của nhà nước để phổ độ tất cả chúng sanh như câu ngũ nguyện mà chúng ta đọc hằng ngày. Nhơn sanh càng ngày càng bất măn và xa lánh. Sự xa lánh này là một quyền được luật pháp Việt Nam qui định cho mọi công dân Việt Nam, đó là “ quyền tự do tín ngưỡng và quyền tự do không tín ngưỡng

     Cái quyền này hiện nay tại được thể hiện ra sao? Người muốn tín ngưỡng cũng không được phép lựa chọn, người muốn không tín ngưỡng cũng không được phép. Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh đang chiếm độc quyền không cho tín đồ được tín ngưỡng và giữ ǵn luật pháp chơn truyền và cũng không cho tín đồ không tín ngưỡng tức không chấp hành khi thấy điều sai trái. (Văn thư số 42/91/VT-BDD ngày 2-9-Ất Mùi  14-10-2016 là một bằng chứng. Đọc lại Văn Thư này qua bài viết "Thưa Chuyện Cùng Ông Năm Thọ....." tại đây).

     Người tín đồ chân chính của Đạo Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh  với mong muốn được yên ổn thuần túy tu hành đúng theo giáo pháp chơn truyền, đang cố gắng trong ôn ḥa đ̣i được hưởng những ǵ luật pháp công nhận mà thôi, đó là cái quyền Pháp và Luật định: “Tự do tín ngưỡng và tự do không tín ngưỡng

     Hội Thánh hiện nay không phải do Chí Tôn lập, nên không phải là đạo Cao Đài của Chí Tôn. Với cái quyền pháp định, người dân có quyền không tùng theo. Không tùng theo không có nghĩa là ḿnh bỏ cái pháp nhân của ḿnh. Chúng ta có thể căn cứ theo luật Đạo truy cứu việc lập Hội Thánh ngoài giáo pháp chơn truyền như lời xác nhận của Ông cải trạng Lê Minh Khuyên phó Chưởng Quản Đặc Trách Pháp Luật. ( trích văn thư số 24…). Nhưng chúng ta không làm. Cái đó để cho thiêng liêng định phận họ.

     Do hoàn cảnh khách quan của đất nước, cơ Đạo đi vào thử thách để tuyển Hiền trạch Thánh 40 năm qua. Kỳ thi như vậy coi như đă đủ. ai thuộc bài thi đậu, ai không thuộc bài thi rớt đă rơ. Nay đă đến lúc chư môn đệ của Chí Tôn phải phục hưng lại Đạo Pháp, tức phục hưng Hội Thánh theo đúng Pháp và Luật Đại Đạo. Cũng đă đến lúc vị giám khảo trường thi Đại Đạo phải giao lại cho cơ phổ độ tiếp tục tuyển sinh khóa mới cho thế hệ sau.

     Có nhiều vị Chức Sắc, Chức Việc, và Đạo Hữu trung kiên ǵn giữ lời minh thệ và luật pháp Đạo, đă không hợp tác với phàm giáo ngoài PCT thời gian khá lâu. Trong ḷng ai cũng mong muốn sớm có một Hội Thánh đúng Pháp Luật Đạo để d́u dẫn nhơn sanh tu học. Nhưng làm thế nào để có một Hội Thánh đúng Luật Pháp th́ đa số nhơn sanh (tín đồ, chức việc và chức sắc) lại chưa nghĩ ra. Qua t́m hiểu ư kiến, tôi có thể tóm lược lại được năm ư chánh như sau: tạm gọi là năm phương thức:

 

1-/ ĐỨC CHÍ TÔN SẼ ĐÍCH THÂN TÁI LẬP LẠI QUYỀN ĐẠO RỒI GIAO CHO HỘI THÁNH VÀ NHƠN SANH.

2-/ CÁC CHỨC SẮC CHỨC VIỆC VÀ ĐỒNG ĐẠO HẢI NGOẠI THÀNH LẬP HỘI THÁNH LƯỠNG ĐÀI ĐỂ VỀ TIẾP QUẢN ĐẠO QUYỀN VÀ CƠ NGƠI CỦA ĐẠO.

3/- CÁC CHỨC SẮC CHỨC VIỆC VÀ ĐỒNG ĐẠO TRONG NƯỚC THÀNH LẬP HỘI THÁNH ĐỂ CHỜ NGÀY TIẾP QUẢN ĐẠO QUYỀN VÀ CƠ NGƠI CỦA ĐẠO.

4/- HIỆP-THIÊN-ĐÀI LÀM NHIỆM VỤ ÔN H̉A DỰA TRÊN PHÁP LUẬT CỦA ĐẠO VÀ PHÁP NHÂN ĐƯỢC NHÀ NƯỚC CÔNG NHẬN GIÁO HỘI ĐƯỢC HOẠT ĐỘNG ĐỂ TỪNG BƯỚC TU CHÍNH HIẾN CHƯƠNG TRỞ VỀ ĐÚNG Y THEO PHÁP CHÁNH TRUYỀN.

5/- CHỪNG NÀO ĐẾN ĐÂU HAY ĐẾN ĐÓ. CHUYỆN CỦA ÔNG TRỜI ĐỂ ÔNG TRỜI LO.

 

Ta lần lược phân tích tính khả thi của từng phương pháp:

     Phương pháp 1-/ ĐỨC CHÍ TÔN SẼ ĐÍCH THÂN TÁI LẬP LẠI QUYỀN ĐẠO RỒI GIAO CHO HỘI THÁNH VÀ NHƠN SANH.

     Ưu điểm: Đức Chí Tôn có đầy đủ quyền năng, không bị thúc phược bởi một quyền lực nào nên thành lập được tất cả.

     Khuyết điểm: Đạo muốn được trị b́nh để phổ độ nhơn sanh, th́ điều kiện tiên quyết là phải có được sự ḥa hợp với quyền đời. Hội Thánh do Chí Tôn tái lập phải tránh khỏi sự phản trắc với quyền đời. Tranh thủ được việc này chưa phải là một chuyện dễ. Chánh phủ đă cấp pháp nhân cho một tôn giáo có tên Cao Đài Tây Ninh, th́ không thể cấp thêm một pháp nhân khác tương tự.  Vấn đề vô cùng quan trọng là người (mang xác phàm này) nắm quyền Hội Thánh phải được nhơn sanh trọn tin và công nhận. Cơ bút hiện nay không được phép sử dụng th́ không có cái ǵ đảm bảo chắc chắn Hội Thánh này do Chí Tôn lập?

     Hội Thánh được thành lập theo phương án này th́ quá tốt cho nhơn sanh chúng ta phải cúi đầu nh́n nhận và phục tùng. Nhưng chừng nào sẽ có và liệu có thể ra đời được không khi Hội Thánh phàm có pháp nhân đang ngự trị?

     Phương Pháp 2-/ CÁC CHỨC SẮC CHỨC VIỆC VÀ ĐỒNG ĐẠO HẢI NGOẠI THÀNH LẬP HỘI THÁNH LƯỠNG ĐÀI ĐỂ VỀ TIẾP QUẢN ĐẠO QUYỀN VÀ CƠ NGƠI CỦA ĐẠO.

     Chuyện này, ở hải ngoại đang vận động thành lập và sẽ cho chánh thức ra mắt trong đại hội gần đây (?!).

     Ưu điểm: tương tự như điều một. V́ sống ở hải ngoại quyền tự do tín ngưỡng được tuyệt đối công nhận nên chức sắc, chức việc và đồng đạo hải ngoại có khả năng lập được Hội Thánh ở hải ngoại.

     Khuyết điểm: Hội Thánh này nếu được thành lập có thể về Việt Nam nắm quyền Đạo được không? Cũng như ở phương pháp một: việc tranh thủ sự công nhận của chánh quyền quốc nội rất khó đạt được. Niềm tin của nhơn sanh là điều quyết định cũng khó t́m. V́ tất cả sự việc đều không theo PCT tuy có mượn h́nh thức và phẩm trật của PCT. Cái khó tương tự như phàm giáo hiện nay vấp phải là không có cơ bút th́ làm sao định phẩm tước và chức vụ? Nếu không bắt banh định phái th́ cũng dùng một phương tiện khác ư nghĩa tương tự. rốt ráo th́ vẫn là phàm giáo. Phàm này lật đổ phàm kia. v.v.

     Hội Thánh được thành lập theo phương án này, chúng ta có nh́n nhận và phục tùng không?

     Phương Pháp 3/- CÁC CHỨC SẮC CHỨC VIỆC VÀ ĐỒNG ĐẠO TRONG NƯỚC NGỒI LẠI THÀNH LẬP HỘI THÁNH ĐỂ CHỜ NGÀY TIẾP QUẢN ĐẠO QUYỀN VÀ CƠ NGƠI CỦA ĐẠO.

     Cái này trong nước đă có một nhóm người tập họp lại có tên là Khối Nhơn Sanh làm rồi.

     Ưu điểm: Nhơn sanh là nhân dân trong nước có thể vận dụng cái quyền : “Tự Do Tín Ngưỡng và Tự Do Không Tín Ngưỡng” pháp định mà thể hiện sự tín ngưởng của ḿnh.

     Khuyết điểm: Là cũng không thể tranh thủ được nhà nước công nhận pháp nhân. Tuy người Đạo tối thiểu giữ được sự tín ngưỡng trong ḷng nhưng không thể thực hiện ra bên ngoài để được coi như là hợp pháp. Quyền tự do tín ngưỡng được định nghĩa gồm có ba phần: “tự do tin tưởng, tự do hành giáo, và tự do truyền giáo”. Người công dân có Đạo trong nước chỉ có thể giữ được ư thứ nhứt, là tự do tin tưởng trong tâm. Về ư thứ hai “tự do hành giáo” và ư thứ ba “tự do truyền giáo”  th́ không thể làm được.

     Hội Thánh được thành lập theo phương án này, chúng ta có nh́n nhận và phục tùng không?

     Phương pháp 4/- HIỆP-THIÊN-ĐÀI LÀM NHIỆM VỤ ÔN H̉A DỰA TRÊN PHÁP LUẬT CỦA ĐẠO VÀ PHÁP NHÂN ĐƯỢC NHÀ NƯỚC CÔNG NHẬN GIÁO HỘI ĐƯỢC HOẠT ĐỘNG ĐỂ TỪNG BƯỚC TU CHÍNH HIẾN CHƯƠNG TRỞ VỀ ĐÚNG Y THEO PHÁP CHÁNH TRUYỀN.

     Ưu điểm: Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Ṭa Thánh Tây Ninh về mặt quản lư nhà nước, đă được công nhận pháp nhân cho hoạt động. Không phải nhà nước công nhận cho riêng HĐCQ (hiện nay nâng lên Hội Thánh) mà công nhận cho tất cả tín đồ. Về mặt Đạo, tuy có nhiều điểm trong Hiến Chương đi ngoài kể cả đi ngược lại Pháp Luật Đạo. Từ lâu nay, nhơn sanh v́ cái đi sai và đi ngược này của HĐCQ mà cố ǵn giữ chơn truyền. Dưới con mắt tín đồ trung kiên th́ đó là hành động ǵn giữ. Nhưng dưới con mắt của đời th́ cho là chống đối.

     Điều này, chúng ta có thể điều chỉnh lại Hiến Chương  cho đúng Pháp Chánh Truyền v́ là chuyện nội bộ của Đạo. Chắc chắn nhà nước không can thiệp vào. Khi đă điều chỉnh Hiến Chương xong, cùng với pháp nhân đă được nhà nước công nhận, chúng ta có thể áp dụng tất cả Pháp, Luật của Đạo để thành lập lại Hội Thánh đúng PCT. Về việc phong phẩm tước,  như các phương án trên, cơ bút đều không được phép sử dụng, nên để đạt sự chính danh của Hội Thánh và đầy đủ niềm tin của nhơn sanh. Chúng ta có thể áp dụng quyền  của Ba Hội Lập Quyền Vạn Linh. Khi có cơ bút ta dựa vào quyền Thiên Thượng (Dieu), khi không có cơ bút ta dựa vào quyền Thiên Hạ (L’humanité).. Thầy nói chỉ có quyền Vạn Linh mới đối được cùng quyền Thầy mà thôi.

       Khuyết điểm:  Như ta đă phân tích: Đạo của Chí Tôn muốn được hanh thông phải trên thuận ḷng Trời, dưới được quyền đời hài ḥa và tôn trọng. Tôn trọng quyền con người trong đó có quyền tự do tín ngưỡng và tự do không tín ngưỡng. Nhà nước ta đă khẳng định với quốc tế điều đó, nên ta hăy tin tưởng nhà nước không nói dối, và cũng không lấy lại. Nhà nước chỉ e ngại là con người có Đạo bị thế lực thù địch lợi dụng làm mất trật tự an ninh hoặc chống lại nhà nước mà để tâm theo dơi. Chúng ta có thể trấn an điều lo ngại này của chánh quyền bằng cách kư một thỏa ước tuyệt đối không làm chánh trị, không chống nhà nước theo tôn chỉ và giáo pháp bất bạo động của Đại Đạo đề ra từ thử.

     Sự tranh thủ này cũng không phải dễ dàng, tuy nhiên, dựa vào ba yếu tố “THIÊN THỜI”, “ĐỊA LỢI” và “NHƠN H̉A” thêm một chút khôn ngoan và mềm dẻo kiên tŕ chắc chắn chúng ta sẽ tranh thủ được sự hài ḥa với nhà cầm quyền mà đ̣i Đạo lại cho nhơn sanh.

     Hội Thánh được thành lập theo phương án này, chúng ta có nh́n nhận và phục tùng không?

     Ba khái niệm Thiên Thời, Địa Lợi, Nhơn Ḥa trong Đạo có khác hơn ngoài đời v́ nó thuộc lănh vực tinh thần. Nó đang đến và đang có trong tất cả chúng ta. Có thể chúng ta không nhận ra. Như một Khương Thượng hiện đại đang câu. Cá đến không bắt v́ chê nó c̣n nhỏ không vừa ư. Cố gắng t́m con cá to hơn. Nhưng không ngờ hôm sau, một cơn giông bảo đổ ập đến làm bể đê, cá lớn bắt không được mà cá nhỏ cũng không có luôn vậy. Chừng đó th́ hối tiếc cũng muộn rồi.

     Phương Pháp 5: CHỪNG NÀO ĐẾN ĐÂU HAY ĐẾN ĐÓ. CHUYỆN CỦA ÔNG TRỜI ĐỂ ÔNG TRỜI LO.

     Tôi xin không phân tích ưu và khuyết điểm của phương pháp này v́ đó là cách mà chúng ta  đang chịu đựng để hành Đạo. Và chúng ta không biết sẽ c̣n chờ đợi đến bao lâu? Trước mắt vẫn tiếp tục sống trong sự lo âu, không hài ḥa với ư niệm “CHÁNH TÀ BẤT LƯỠNG LẬP”? Khi qua đời, con cháu của chúng ta có c̣n ưu tư chuyện này không?

     Với tinh thần dùng sức mạnh lư lẻ và dư luận quốc tế làm áp lực th́ các phương án hai và ba ở trên có thể thực hiện được. Nhưng khi thực hiện xong th́ không thể đem quyền Hội Thánh đó ra  điều hành mối Đạo, nên công dă tràng. Ngược lại với tinh thần ôn ḥa bất bạo động, th́ phương pháp bốn có khả năng thực hiện được. Ngặt nỗi, c̣n một số Chức sắc Chức việc cố ư đứng chờ xem cũng không ủng hộ những cố gắng này. Một số khác th́ kiên quyết cứng ngắt không  uyển chuyển trong lúc thực hiện cơ phổ độ hiện nay. Một đàng th́ thái quá và một đàng th́ bất cập.

     Trên đây là một số nhận định có tính cách cá nhân, mong Quư Chức Sắc, Chức Việc và Chư Bằng Hữu nhiệt t́nh góp ư xây dựng.

Nay kính,

Thánh Địa, mùa Trung Thu Hội Yến Bính Thân.

ĐOÀN MINH THÙY

 

 

 

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634