ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NỖI TRĂN TRỞ TRƯỚC KỲ

 ĐẠI HỘI NHƠN SANH 2017

Nguyễn Bàu Đồn 

       Đôi lời tâm sự cùng các ban trẻ dự định cầu phong năm Đinh Dậu 2017.

       Đại Hội Nhơn Sanh năm Đinh Dậu 2017 sắp đến tôi nghe có rất nhiều bạn trẻ nô nức hân hoan dự đinh cầu phong. V́ vậy tôi muốn trích những Thánh Ngôn, Thánh Giáo, Thánh Lịnh, Diễn Văn, Thuyết Đạo Của Đức Hộ Pháp và những lời chứng thật lịch sử của các Ngài đương quyền lănh đạo Hội Thánh trước đây cũng như Hội Thánh ngày nay về việc cầu phong thăng thưởng trong nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Ṭa Thánh Tây Ninh để kính gởi đến các bạn trẻ đồng trang lứa suy ngẩm trước khi nạp đơn câu phong năm 2017. 

       -/ Thánh Giáo đêm 20-2-1926 â.m 6-1-Bính Dần. Thầy dạy: “…một đức trổi hơn một phẩm cao…”

       -/ Thánh Giáo đêm 27-8-1926 â.m 20-7-Bính Dần :  Thầy dạy “…hàng phẩm nhơn tước đạo đức của các con nó trùng với hàng phẩm Thiên tước của các con…”... “…Thầy khuyên các con một điều là đừng tưởng lầm tước phẩm Thiên đạo thầy đem cho ai cũng đặng…”

       -/ Thánh Lịnh 638 Đức Hộ Pháp dạy:

       “…dầu toàn Hội Thánh hay một phần tử của Hội Thánh tức là một chức sắc thiên phong nào cũng vậy phải đáng mặt lương sanh đặng vào thánh thể của người chẳng phải là dễ. V́ vậy mà Chí Tôn phải đem lương sanh ấy vào bậc thiên phong cho đồng thể cùng Thần, Thánh, Tiên, Phật, mới đáng làm h́nh thể của người, nếu để phàm phong th́ quả nhiên nhơn loại đă lăng mạ Thánh Thể của người, ấy là tội Thiên điều chẳng hề dung thứ…”

       -/ Chiếu y Pháp Chánh Truyền

       Luật công cử của chức sắc Cửu Trùng Đài nam nữ.

       Chú giải: cả chức sắc Cửu Trùng Đài nam nữ đều phải thọ phong nơi Hiệp Thiên Đài, hoặc bởi cơ bút, hoặc bởi khoa mục, hoặc bởi công cử, nên khi công cử phải có mặt của chức sắc Hiệp Thiên Đài giữ lẽ công b́nh cho khỏi điều tư vị. Lại c̣n có phương thế hỏi Đức Giáo Tông cùng Thầy, coi người đắc cử có chánh vị hay chăng? Nên trước khi thọ sắc phải do nơi Đức Giáo Tông cùng Thầy mới đặng.

       -/ Chiếu y Đạo Luật Mậu Dần:

       Luật: “… chức sắc thiên phong nam nữ toàn đạo chịu dưới quyền công nhận của vạn linh mới đặng thăng chức hay là vạn linh buộc tội mà bị sa thải… ”

       -/ Thánh giáo ngày 17-9-1927 (22-9-Đinh Măo):

       Thầy dạy: “…vậy sau này có ai đáng th́ do Tân Luật mà công cử, c̣n về phong Tịch th́ có Lư Giáo Tông tiến cử Thầy mới nhận nghe…”

       -/ Trích lời thuyết đạo của Đức Hộ Pháp đêm mùng một tháng 5 Mâu Tư (1948) tại Đền Thánh:

       “… tại sao Ngài giao cho Hiệp Thiên Đài? Nếu cả Pháp Chánh đó không người cầm để thực hiện th́ cả giá trị lẫn thể thống đều mất hết, từ ngôi Giáo Tông đến ngôi Đầu Sư giữa có ngôi Chưởng Pháp, nếu không  phải pháp chánh do Hiệp Thiên Đài nắm giữ th́ họ tông lúng tông hoài tông măi măi làm cho loạn Đạo theo tấm thảm kịch…”

       “… Bần Đạo lập lại: pháp chánh cốt yếu lập quyền cho con cái Đức Chí Tôn có hàng phẩm quyền hành thứ tự, đẳng cấp giao cho Hiệp Thiên Đài sắp đặt không cho loạn hàng thất thứ, nếu loạn hàng thất thứ th́ Đạo tiêu diệt… ”

       -/ Trích diễn văn khai mạc của Đức Hộ Pháp chủ tọa Đại Hội Nhơn Sanh năm Đính Sửu (1937)

       “… cả ba quyền hiệp lại th́ đồng quyền cùng Chí Linh của Đấng Chí Tôn. Đối với quyền Chí Tôn mà nó c̣n ngang phẩm th́ dầu cho các Đấng Thiêng Liêng cũng c̣n phải dưới quyền ấy nữa.

       Ấy vậy ngoài ra quyền Chí Tôn th́ chẳng ai có quyền hành nào phong thưởng thiên phong chức sắc của Hội Thánh. Duy có Đức Lư Giáo Tông và Đức Chưởng Đạo Nguyệt Tâm Chơn Nhơn là hai Đấng đă có lịnh Chí Tôn cho được quyền phong thưởng th́ phẩm tước ấy mới nên giá trị.

       Ngoài hai đấng ấy ra dầu cho một vị Đại Giác Kim Tiên hay là Cái Thiên Cổ Phật mà không thừa mạng lịnh của Chí Tôn và không quyền hành nơi cửa Đạo nghĩa là không mạng lịnh trong buổi Tam Kỳ Phổ Độ này th́ không đặng phong tước cho ai tất cả…”

       -/ Sau khi đủ năm (5) năm công nghiệp phải được  chức sắc Bộ Pháp Chánh minh tra lập kiết chứng công nghiệp hẳn ḥi. Đó là phương thức cầu phong cầu thăng mà luật pháp chơn truyền của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ qui định.

*

*    *

C̣n việc cầu phong cầu thăng

của Hội Thánh ngày nay th́ sao? 

       Đây là những lời chứng thật lịch sử của các Ngài đương quyền lănh đạo Hội Thánh:

       -/ Trích Văn Tịch Pháp của Ngài Hồ Bảo Đạo ngày 19-4-Giáp Tư 1984

       “…việc cầu phong cầu thăng cho chức sắc phải do cơ bút quyền Thiêng Liêng quyết định mà nay lại do chánh quyền quyết định trước, như vậy Đạo Cao Đài mất hết ư nghĩa thiêng liêng của nó và trở thành một tổ chức của phàm trần. V́ lẽ đó nên trong bản phúc sự chung niên kỳ đó đệ tử có tŕnh rằng : nghị quyết 297 của Hội Đồng Chánh Phủ là sợi xích thằng trói buộc Đạo Cao Đài một cách chặt chẻ không phương cựa quậy. Và từ đó Đệ Tử và Ngọc Đầu Sư Cửu Trùng Đài đồng ư ngưng các cuộc cầu phong cầu thăng để giữ giá trị thiêng liêng cao quư phẩm tước và không đặt tôn giáo Cao Đài quư trọng do Thượng Đế lập thành dưới quyền phàm tục…”

       -/ Trích văn thơ 024/87-HTĐ ngày 21 tháng 8 Nhâm Th́n (6-10-2012) của Ngài Cải Trạng Lê Minh Khuyên đương kim Phó Chưởng Quản Hội Thánh đặc trách Pháp Luật:

       “… Đại hội tổ chức việc cầu phong cầu thăng kỳ này, chức sắc Hiệp Thiên Đài chúng tôi không có chức năng và nhiệm vụ ǵ với tổ chức ngoài giáo pháp chơn truyền của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Ṭa Thánh Tây Ninh tức là không tôn trong pháp luật của Hội Thánh đă thực hiện qua các kỳ đại hội trước đây…”

       -/ Thánh giáo ngày 15-11-Bính Dần (19-12-1926).

       Thầy dạy: “…c̣n phẩm trật quỉ vị cũng như thế ấy, nó cũng noi chước thiên cung mà lập thành quỉ vị, cũng đủ các ngôi các phẩm, đặng đày đọa các con, hành hài các con, xử trị các con. Cái quyền hành lớn lao ấy do Thầy ban cho nó nên đặng quyền cám dỗ các con, giành giựt các con mà làm tay chơn bộ hạ trong ṿng tôi tớ nó…”

       -/ Thánh giáo của Đức Cao Thượng Phẩm ngày 2 tháng 10 Canh Ngọ (21-11-1930):

       “… Em ôi! Chức sắc cầu phong đều là quỉ vị khi thiên thơ định ngưng cơ bút, chẳng có thánh giáo nên quỉ vị lộng quyền…”

       Trên đây là những Thánh Ngôn, Thánh Giáo, Thánh Lịnh, Diễn Văn, Thuyết Đạo Của Đức Hộ Pháp và những lời chứng thật lịch sử của các Ngài đương quyền lănh đạo Hội Thánh xin gởi đến quư bạn suy ngẫm.

       Riêng bản thân tôi sau khi tổng hợp những lời Thánh Ngôn, Thánh Giáo, Thánh Lịnh, Diễn Văn, Thuyết Đạo cũng như Văn Tịch Pháp của Ngài Hồ Bảo Đạo và gần đây nhứt là văn thơ số 024/87-HTĐ tôi có hai vấn đề:

       1/- Nếu cầu phong là chính ta đi ngược lại tất cả lời vàng tiếng ngọc các Đấng Thiêng Liêng dạy th́ sao gọi là chức sắc, th́ c̣n nói ǵ đến việc Đạo với ai mà ai nghe?

       2/- Nếu cầu phong th́ đă lộ rơ bản chất tham danh, ham quyền bất chấp luật pháp và các lời dạy của Đức Chí Tôn, các Đấng Thiêng Liêng, Đức Hộ Pháp và Ngài Bảo Đạo chỉ lo cho ḿnh th́ sao gọi là đi tu? Ai chứng cho nếu không nói là rất có hại cho tâm linh của một kiếp người!

       Mặt khác:

       A/ Đại Hội Nhơn Sanh năm nay không có chức sắc Hiệp Thiên Đài tham dự th́ kể như bất hợp pháp.

       B/ Thánh giáo tại Cung Đạo Đền Thánh đêm 01-08-Bính Th́n (31-3-1976). Đức Hộ Pháp dạy: “… v́ từ đây lần lược có Thời Quân đến…” chúng ta chờ xem chưa có ǵ là muộn.

       Tất cả sự việc tôi tŕnh bày là trích dẫn lại lời dạy của các Đấng Bề Trên với mục đich rất rơ ràng và khách quan là để các bạn trẻ chúng ta cùng trao đổi ư kiến với nhau, học hỏi với nhau và có một quyết định đúng nhứt, một ư tưởng đúng nhứt để chọn một con đường đi đúng nhứt không oan uổng một kiếp sanh đă được gặp mối Đạo Trời.

       Sẵn đây tôi xin trich một bài thi của Đại Tiên Kim Quang Sứ để gởi đến các bạn.

Cửu phẩm Thần Tiên nể mặt ta

Thích Ca dầu trọng khó giao ḥa

Cửa Kinh Bạch Ngọc thường lui tới

Đường đạo Tây Phương thử chánh tà.

Chỉ đá hóa vàng đon miệng thế.

Treo gươm phong huệ giục phần hoa

Đổi chơn thay giả tô thiên vị

Thắng bại phàm tâm liệu thế à! ./.

Thánh địa, ngày 1 tháng 2 năm Đinh Dậu

Nguyễn Bàu Đồn và

Tín Đồ Trẻ Bàu Đồn.

       * Mời đọc thêm bài "Nỗi Ḷng Của Một Chức Sắc Hiệp Thiên Đài" tại đây.

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634