ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nói chuyện với Đạo tâm chơn pháp,

 tác giả bài viết:

Thờ HỘ PHÁP hay THIÊN NHĂN là CHÍ TÔN ?

Bùi Thanh An & B́nh Thới.

       LTS: Nhị vị đạo huynh Thanh An và B́nh Thới vừa gởi đến chúng tôi bài viết này và cũng ghi rơ: " Đó là ư kiến và hiểu biết riêng của Ngài ĐTCP tôi không tranh luận đúng sai. Tôi chỉ dựa trên sách vở của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Toà Thánh Tây Ninh (Đ.Đ.T.K.P.Đ -TTTN) để tŕnh bày và đính chính những điều bất cập trong bài viết ấy mong giúp cho các bằng hữu đồng đạo của tôi không hối tiếc khi cố tin những điều ĐTCP nói là đúng.

       Nếu ĐTCP không phải  là môn đệ của Cao Đài Toà Thánh Tây Ninh th́ có thể không cần đọc tiếp phần sau v́ nó không giống giáo lư mà ĐTCP đang nghiên cứu học và theo đuổi và phổ biến".

       Gần đây, chúng tôi đă đề cập đến tác giả Đạo tâm chơn pháp (ĐTCP) trên Diễn Đàn này qua bài viết với tựa đề Khiếm Khuyết Giáo Lư Và Luật Pháp Đại Đạo, Cần Chăng Lớp Phổ Cập? của đạo huynh Phạm Thanh B́nh, phần Dẫn nhập của Nhất Nguyên (mời xem bài này tại đây).

       Xin cảm ơn nhị vị đạo huynh Thanh An và B́nh Thới đă có bài viết kịp thời để gởi đến đồng đạo trong và ngoài nước.

oooooOOOooooo

        Kính đến "Ngài" Đạo tâm chơn pháp,

       Tôi không biết Ngài tên ǵ? Tuổi bao nhiêu và phẩm trật nào trong Đạo? V́ vậy tôi gọi bằng Ngài cho khỏi điều mạo phạm nếu chẳng may gặp Ngài là một cao tăng.

       Thưa Ngài Đạo tâm chơn pháp (ĐTCP)

       Trong bài viết với tựa đề như trên được đăng trên trang Hội Thánh Phục Quyền, một người bạn hữu hải ngoại gởi cho chúng tôi, do vị Nguyễn thị Mỹ Nga đăng lên. Mời đồng đạo đạoc bài viết này trên trang HTPQ tại đây.

       Đó là ư kiến và hiểu biết riêng của Ngài ĐTCP tôi không tranh luận đúng sai. Tôi chỉ dựa trên sách vở của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Toà Thánh Tây Ninh (Đ.Đ.T.K.P.Đ -TTTN) để tŕnh bày và đính chính những điều bất cập trong bài viết ấy mong giúp cho các bằng hữu đồng đạo của tôi không hối tiếc khi cố tin những điều ĐTCP nói là đúng.

       Nếu ĐTCP không phải  là môn đệ của Cao Đài Toà Thánh Tây Ninh th́ có thể không cần đọc tiếp phần sau v́ nó không giống giáo lư mà ĐTCP đang nghiên cứu học và theo đuổi và phổ biến.

       Tôi sẽ lần lượt tŕnh bày bốn đề mục sau đây:

       1/- ĐTCP đă phạm thượng với tiền bối:

       2/- ĐTCP diễn dịch giải thích sai nội dung kinh điển Cao Đài

       3/- ĐTCP cố trích dẫn những điều không có trong sách Cao Đài.

       4/- ĐTCP đă không trọn đức tin vào Đức Cao Đài.

       Nội dung chi tiết:

       1/- ĐTCP đă phạm thượng với tiền bối:

       -“Từ lúc khai đạo đến giờ các bậc tiền bối cũng như hậu sanh chúng ta không chịu lưu tâm t́m ṭi kiếm hiểu”.(trích) 

      B́nh luận: Các bậc tiền bối ĐTCP nói đây là những ai? Đâu là giới hạn? Tín hữu Cao Đài chúng tôi th́ tất cả những bậc tiền khai Đại Đạo từ buổi đầu xây bàn học Đạo (Hộ Pháp, Thượng Phẩm, Thượng Sanh) dĩ chí cho đến những chức việc Hội Thánh Em, người đi trước một phẩm cấp đều là tiền bối của tôi.  Theo câu ĐTCP viết như vậy th́ cố ư cho rằng  Hộ Pháp, Thượng Phẩm, Thượng Sanh cũng không hiểu Đạo được như Ngài ĐTCP? 

       2/- ĐTCP diễn dịch giải thích sai nội dung kinh điển Cao Đài 

       “-Hiệp Thiên Đài là nơi Thầy ngự cầm quyền Thiêng liêng mối đạo, vậy th́ Ngôi Thái Cực tại Hiệp Thiên Đài do Hộ Pháp làm chủ. Nếu nói thờ Thiên nhăn là thờ ngôi Thái Cực hay là Chơn Thần, mà Hiệp Thiên Đài là Chơn Thần do chính Hộ Pháp ngự làm chủ, th́ thờ Thiên nhăn hay thờ Hộ Pháp cũng chỉ là một mà thôi”.(trích)

      B́nh Luận: ĐTCP thật sự nhầm lẫn hai nơi “ khi chưa có trời đất… ngôi của Thầy là Thái Cực” và “Hiệp Thiên Đài là nơi Thầy ngự cầm quyền..”. nên đă xem hai nơi ấy là một. Thật sự “Thái Cực” là ngôi thường ngự của Chí Tôn. ĐTCP đă không hiểu mỗi kỳ khai Đạo Chí Tôn ngự một nơi khác nhau. Trong Tam Kỳ Phổ Độ th́ chí Tôn ngự ở Hiệp Thiên Đài . 

       Xin mách cho ĐTCP hiểu rơ: Khi tạo thiên lập địa chưa có âm dương tứ tượng th́ Chí Tôn đă có ngôi rồi. Ấy là Thái Cực. Trong thời nhứt và nhị kỳ Đức Chí Tôn phân tánh giáng trần lập Đạo, vẫn ngự trên Ngôi Thái Cực. Đến Tam Kỳ th́ Thầy lập Hội Thánh do các lương sanh sai xuống trước làm h́nh thể tránh khỏi giáng phàm. H́nh thể đó có Hội Thánh Hiệp Thiên Đài và Hội Thánh Cửu Trùng Đài. Trong HTĐ có các tướng soái của Người làm trung gian giúp Người ban Giáo huấn và luật lệ tức là để cầm quyền mối Đạo. Ngoài Thập Nhị Thời Quân th́ Chí Tôn không ngự nơi nào khác v́ đó là nơi duy nhứt cho Thầy ngự. Tuy ngự tại HTĐ nhưng khi ban Thánh Giáo và luật lệ khác đều nơi Cung Đạo. Khi không làm nhiệm vụ hành pháp th́ Ngài vẫn Thường ngự ở ngôi Thái Cực, ngôi Thái Cực không hề phút nào bị bỏ trống. Nói rơ hơn: Chí Tôn có một nơi thường ngự là Ngôi Thái Cực tại Bát Quái Đài và một nơi ngự để Cầm quyền mối Đạo là HTĐ đó là văn pḥng làm việc trong buổi Tam Kỳ.

       Hộ Pháp chỉ có được một nửa quyền của Chí Tôn ban cho để ǵn giữ pháp luật pháp theo PCT. Chưởng-quản Nhị Hữu H́nh Đài khi Đức Quyền Giáo Tông qui thiên. Đức Lư Giáo Tông không t́m ra được ai thay thế Ngài Thượng Trung Nhựt nên giao quyền và cậy nhờ Hộ Pháp giúp luôn phần giáo hoá tức Chánh Trị Đạo của Giáo Tông. Sau này cả nhơn sanh cũng nài cầu Hộ Pháp như vậy trong đại-hội nhơn-sanh Mậu Dần. 

       -“Thờ Thiên Nhăn có Nhựt Nguyệt Tinh là Tam bửu của Trời, sau mới thêm các Đấng thuộc Nhị kỳ phổ độ là do chánh trị đạo, nhằm mục đích để đối phó và xoa dịu t́nh thế bức bách đả kích của nhà cầm quyền Pháp cũng như các Tôn giáo đương thời. Nhưng ẩn chứa nhiều cơ mầu nhiệm về Bí pháp để đạt đạo, nếu sau nầy đạt huệ nhăn sẽ lư giải ra Chơn pháp. 

       - Đồng Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài tại thế là Hộ Pháp & Hiến Pháp đă về Thiêng liêng. Phần Bán Thể Hiệp Thiên Đài phải giải thể và xuất hiện phần Bán Lư là Ngọc Hư Cung”(trích) 

     B́nh luận: ĐTCP đă mặc nhiên công nhận “Phần Bán Thể Hiệp Thiên Đài phải giải thể” ư? Có lẽ ĐTCP đă dựa vào Đạo Lịnh 01-1979 để nói ư này? Ngài ĐTCP đă không coi Đạo Lịnh 01 là một cuộc thử thách chư môn đệ nên quá vội vàng khi hiểu và phát biểu như thế. Và khi nói như thế ĐTCP đă coi Đạo từ đay không c̣n phổ độ? Hăy cố gắng ráng đọc kỹ nhiều lần Pháp Chánh Truyền để xem HTĐ có mấy sở dụng? Rồi đính chánh lại những điều đă viết cho nhơn sanh thiếu hiểu đừng tin vào sự chắp vá luật pháp ấy mà sanh tội nghiệp. Hai sở dụng “Thiêng-Liêng” và “Phàm-Trần” một lúc được áp dụng để bỉnh cán nền Đạo chứ không phải lúc th́ bán thể, lúc th́ bán lư như ĐTCP hiểu. 

       C̣n nhiều điều diễn dịch sai không thể trích hết và b́nh luận tất cả, như: 

       “…-Thêm nữa là Thánh tượng chỉ thờ h́nh ảnh Bốn chi đạo Phật, Tiên, Thánh, Thần thuộc Nhị Kỳ, c̣n ngôi Giáo Tông của ĐĐTKPĐ th́ vẫn chưa có Người ngự, nếu nói rằng Đức Lư Thái Bạch th́ Ngài chỉ Kiêm và Đức Thượng Trung Nhựt chỉ là Quyền mà thôi..... 

       - .....triệu Đức Hiến Pháp qua Nam Vang và giao quyền trực tiếp bằng Tờ Ủy Quyền số 44, Thánh lệnh 58, 65, Thánh huấn 64 với nội dung là Hiến Pháp trọn quyền thay thế Hộ Pháp, điều hành đạo sự tại Ṭa Thánh Tây Ninh lúc Hộ Pháp vắng mặt...... 

       - Hiến Pháp nắm quyền Chí Tôn tại thế cho đến nay chứng tỏ rằng Ngươn Linh Thời Gian là măi măi….” (các ư này xin miễn b́nh luận). 

       3/- ĐTCP cố ư trích dẫn những điều không có trong sách Cao Đài.

“ Đại Từ Phụ dạy thờ Thiên Nhăn tức là thờ lương tâm của toàn thể, làm nền móng Cao Đài tức Đền thờ cao trọng hay là Đức Tin Lớn của Chí Tôn tại thế nầy.”..“Nói chơn thật th́ tại hữu vi Chí Tôn phải có h́nh ảnh tên tuổi”…“Nay Tam Kỳ Phổ Độ, Đức Chí Tôn không dùng phương pháp cũ v́ e trễ kỳ Thiên thơ mà dụng cách “Giáng linh chuyển kiếp” (trích). 

       B́nh luận: Khai Tam Kỳ Phổ Độ đă được thiên thơ định sẵn và các v́ giáo-chủ nhị-kỳ tiên tri cho biết. Người tín đồ b́nh thường đều biết. chớ không phải làm một cách đột xuất mà cho rằng “e trễ kỳ Thiên thơ”-  Mời ĐTCP xem quyển Giáo Lư của Tiếp Pháp. 

       “Vô-vi Hộ Pháp (Ngươn linh của Chí Tôn) giáng linh vào Ngài Phạm Công Tắc để cầm quyền Tam Châu Bát Bộ (giáng Thần nên gọi là Lễ Trục Thần) đến ngự tại Hiệp Thiên Đài thuộc Pháp, làm Chủ Chơn Thần Đạo, chủ Khí sanh quang (chữ Khí sau lưng Hộ Pháp)” (trích) 

       B́nh luận: theo ư Ngài ĐTCP th́ sau khi trục thần, vô-vi Hộ Pháp (Ngươn linh của Chí Tôn) giáng linh vào xác Ngài Phạm Công Tắc, có nghĩa là kể từ đấy chơn linh thật của Ngài Phạm Công Tắc đi ra đi vĩnh viễn? An vị nơi nào không ai biết? Và cũng từ ư đó, Ngài Phạm Công Tắc không c̣n dính líu ǵ với gia đ́nh riêng của  Ngài? cha, mẹ, vợ, con Ngài đều hoàn toàn không có liên hệ ǵ? Thật là một ư nghĩ vô cùng nông nổi. Nếu đă là có ngươn linh của Chí Tôn trong ḿnh th́ Ngài đâu cần cầu cơ chấp bút để nghe chí Tôn dạy Đạo?? 

       “cơ sở hữu vi của Đạo như Ṭa Thánh, Báo Ân Từ, Trí Huệ Cung.v.v” (trích) 

       B́nh luận: Ngài ĐTCP đă hiểu Đạo pháp theo cái nh́n quá ư tầm thường trên duy vật biện chứng. Thật sự cơ sở hữu vi của Đạo phải là: Cửu Trùng Đài, Hiệp Thiên Đài, Luật Pháp Và Hành Chánh Đạo. 

       “Hộ Pháp thay thế Chí Tôn đến thế để: “Tạo Ông Trời Tại Thế” cho ra tướng tức là lập vị cho Đức Di Lạc Vương Phật mà Đức Phật Chuẩn Đề Bồ Tát Chưởng Quản Hạo Nhiên Pháp Thiên” (trích) 

       B́nh luận: Đức Hộ Pháp  thay thế ông Trời tại thế không phải lập vị riêng cho Đức Di Lạc Vương Phật mà là cho tất cả chúng sanh. 

       “hoặc có thể cho thối trầm lụn lại từ Thánh Thần Hồn xuống Vật Chất Hồn đều thuộc quyền năng của Hộ Pháp.” (trích) 

       B́nh luận: Thánh Ngôn Thầy nói rơ: “Thầy không v́ ghét mà h́nh phạt, cũng không v́ thương mà không sai quỉ dỗ dành”. Đức Hộ Pháp v́ ḷng từ bi không hề  “cho thối trầm lụn lại từ Thánh Thần Hồn xuống Vật Chất hồn”. Mà do chính con người tự ḿnh thoái hoá. 

       “Đức Chí Tôn Chưởng Quản Tứ Đại Bộ Châu, Phật Mẫu tạo hóa và ǵn giữ Bát Phẩm Chơn Hồn, vậy Hộ Pháp là Đấng quyền năng ǵ lại giữ cả quyền của Chí Tôn và Phật Mẫu?” (trích) 

       B́nh luận:Tam Châu Bát Bộ ” của  Đức Hộ Pháp không thể sánh ngang với “Tứ Đại Bộ Châu” của Chí Tôn. Ngoài ra c̣n “Tam Thập Lục Thiên” và “Tam thiên thế giới”  do Chí Tôn Chưởng Quản nữa. 

       BÁT BỘ: không phải là bát-hồn. Đức Hộ Pháp giải: Bát bộ là Tám bộ, mỗi bộ cai quản một phẩm chơn hồn, nên Bát bộ cai quản bát phẩm chơn hồn. Đức Hộ Pháp chỉ cai quản tám Bộ trong đó có bát phẩm chơn hồn chứ không phải tạo hoá ra bát phẩm chơn hồn thay cho Phật Mẫu tức không thể ngang hàng Chí Tôn va Phật mẫu như ĐTCP đă nghĩ. Ai đă dám cả gan nói: “Hộ Pháp (là Đấng quyền năng ǵ lại) giữ cả quyền của Chí Tôn và Phật Mẫu” ngoài ĐTCP?  

       Ngài ĐTCP hiểu quá nông nổi: Đức Chí Tôn Chưởng Quản Tứ Đại Bộ Châu c̣n Đức Hộ Pháp chỉ Chưởng Quản Tam châu. Phật Mẫu tạo hóa và ǵn giữ Bát Phẩm Chơn Hồn. Đức Hộ Pháp không hề tạo hoá Bát Phẩm Chơn Hồn. mà bát phẩm do Phật Mẫu tạo ra được tinh tấn tiến hoá theo đẳng cấp tự nhiên. Đức Hộ Pháp chỉ giữ pháp không để kẻ mạnh hiếp yếu cho mọi chơn hồn được hưởng đồng đều cơ hội để tấn hoá. 

       - Nếu không thờ Hộ Pháp & Hiến Pháp th́ làm sao biết được Giáo Tông  bởi Kinh văn cũng đă có chỉ “Pháp hóa tướng Tông” và “Thiên cung xuất Vạn Linh tùng Pháp” có ư nghĩa như thế nào? Là Chí Tôn từ Thiên Cung ở Hổn Ngươn Thượng Thiên xuất hiện đứng đầu trong Vạn Linh phải tùng Pháp.” (trích) 

       B́nh luận: Ngài đă đi quá xa chánh tín: Nếu chỉ việc thờ Hộ Pháp & Hiến Pháp làm cho con người biết tất cả, th́ nhơn sanh không cần nhọc công tu luyện học hỏi! Như vậy chắc Ngài  ĐTCP đă đạt được là một bậc đắc đạo quán thông thiên địa kinh văn rồi ư? 

       - "Đức Hiến Pháp là Phật Quan Âm Chưởng Quản điều khiển Bát Nhă Thuyền trên cảnh Thiêng Liêng Hằng Sống đưa các Chơn linh đạt đạo về Bát Quái Đài, cho nên nếu không nương theo Bát Nhă Thuyền của Quan Âm, th́ làm sao về được Bát Quái Đài diện kiến Đức Chí Tôn với h́nh ảnh và tên tuổi". (trích) 

       B́nh luận: Thuyền Bát Nhă do Phật Mẫu đưa các nguyên nhân xuống thế để lập đời chứ không phải Quan Âm. Trong Con Đường Thiêng Liêng Hằng Sống, Đức Hộ Pháp đă giải rơ mọi môn đệ của Chí Tôn đều được vào Bát Quái Đài không có lực nào cản được ngay cả khi áo không thể mặc, măo không thể đội. Thuyền Bát Nhă chỉ rước người qua bể khổ chứ không đưa vào Bát Quái Đài. Trong Tam Kỳ Phổ Độ, Ngài Hiến Pháp làm nhiệm vụ của Thập Nhị Thời Quân dù  tiền kiếp là chơn linh của một vị cao trọng trong nhị-kỳ phổ độ. 

       - "Thờ Hộ Pháp & Hiến Pháp tức là thờ Khối Thần hay là Ngôi Thái Cực, hiệp được Khối Thần tức Hiệp Thiên (Thần Thị Thiên chớ không phải là Nhăn Thị Thiên) nếu không nhập được vào cửa Trời đó (Thiên môn) th́ không mong ǵ biết được Con Đường Thiêng Liêng Hằng Sống , Tinh Khí cũng không hiệp được Thần, th́ làm ǵ đắc đạo giải thoát.” (trích) 

       B́nh luận: “Thờ Hộ Pháp & Hiến Pháp” sao không thờ Ngươn linh Hộ Pháp và Hiến Pháp mà đi thờ chân dung tức phần  xác của hai Ngài? Như vậy tại sao gọi là khối Thần hay là Ngôi Thái Cực? Một sự giải thích cục bộ và đầy cưỡng bức và cường điệu!!! 

       4/- Ngài ĐTCP đă không có đức tin vào Đức Cao Đài. 

       “Đức Tin có ở con người tự biết tự trọng, tự thờ ḿnh, ḿnh thờ ḿnh đặng, tức thiên hạ thờ ḿnh đặng. Đức Tin do nơi ḿnh tin ḿnh, ḿnh tin ḿnh đặng, thiên hạ mới tin ḿnh, c̣n ḿnh chưa tin ḿnh mà biểu thiên hạ tin ḿnh sao đặng. Ḿnh không tin ḿnh mà biểu nhơn loại tin tưởng Đức Chí Tôn là Đấng tạo sanh càn khôn vũ trụ, sản xuất linh hồn ta sao đặng. Nếu chưa đủ đức tin làm bằng chứng vô đối, th́ chưa xứng đáng làm phần tử trong Thánh thể của Đức Chí Tôn tức là Hội Thánh của Ngài đó vậy”. (trích) 

       B́nh luận: Ngài ĐTCP đă trích đúng nguyên văn kinh điển, nhưng chính ĐTCP đă không tin những ǵ Chí Tôn dạy: Chí Tôn là cha chung của chúng sanh. Người dạy vẽ Thiên Nhăn để thờ Người (Trời). ĐTCP lại nghịch thiên dạy nhơn sanh phải thờ Hộ Pháp và Hiến Pháp. ĐTCP đă tự đứng ra ngoài tức không nh́n Chí Tôn là Thầy để hoài nghi sự chỉ dạy của Chí Tôn, vậy ĐTCP có xứng đáng “làm phần tử trong Thánh thể (hay môn đệ) của Đức Chí Tôn”? Không tin lời dạy của Đại Từ Phụ là từ chối đức tin nh́n Đức Chí Tôn là quyền năng vô đối th́ ai dám tin ĐTCP nói thật? 

       -“ Sống không đức tin nghĩa là không tự biết ḿnh th́ khác nào cỏ cây vật loại kia, th́ không có ư nghĩa ǵ hết, sống ấy vô giá trị" (Thiêng Liêng Hằng Sống). (trích) 

       B́nh Luận: Câu này không ai xứng đáng được gán cho bằng những người không tin Trời như ĐTCP . 

       Kết luận:  

       1/ Xin mượn Bài Thánh Ngôn sau để chứng chắc người Đạo Cao Đài không thể thờ ǵ khác hơn ngoài Thiên Nhăn: 

       “…Chưa phải hồi các con biết đặng tại sao vẽ Thánh Tượng “Con Mắt” mà thờ Thầy…. 

       Thần là khiếm khuyết của cơ mầu nhiệm từ ngày Đạo bế. Lập “Tam Kỳ Phổ Độ” này duy thầy cho “Thần” hiệp cùng “Tinh-Khí” đặng hiệp đủ “Tam Bửu” là cơ mầu nhiệm siêu phàm nhập Thánh.… 

       …Phẩm vị Thần, Thánh, Tiên, Phật từ ngày bị bế Đạo, th́ luật lệ hỡi c̣n nguyên, luyện pháp chẳng đổi, song Thiên Đ́nh mỗi phen đánh tản “Thần” không cho hiệp cùng “Tinh Khí”.

       Thầy đến đặng hườn nguyên Chơn Thần cho các con đắc Đạo. Con hiểu “Thần cư tại Nhăn”. Bố trí cho chư đạo hữu con hiểu rơ. Nguồn cội Tiên, Phật do yếu nhiệm là tại đó….” (trích TNHT ngày 25-2-1926. QI trang 12, ấn bản 1973). 

       Trên đây là lời dạy rơ ràng, đầy đủ của Đức Chí Tôn để giúp cho con cái người đạt pháp. ĐTCP đă diễn dịch cho sái hết để đưa chư môn đệ Chí Tôn ra ngoài chánh pháp. Đây không phải là lời dạy của tà quái th́ không c̣n ai khác dám làm. 

       2/-Quư bằng hữu thân mến, ta có tuyệt đối tin tưởng Thánh Ngôn và Luật Pháp của Ông Thầy Trời dạy ta hay không là quyền của chúng ta, không một ai bắt buộc. Để sau này khi thoát xác ta không trách sao chẳng thấy ai giải thích tận tường để tôi phải phạm Thiên Điều!  

       3-/ Sự khoa ngôn tự đại chê trách các tiền bối như ĐTCP đă nói cho thấy Ông tự cho ḿnh là một siêu nhân quán thông kim cổ, hay chính xác hơn là một vị giáo chủ của một tôn giáo (chứ không phải chi phái) mới. 

       4/- ĐTCP đă trích dẫn đa số ư kiến không có trong kinh điển Cao Đài. Tức ĐTCP muốn định hướng cho ta phản bội lại lời minh thệ với Ông thầy Trời. ĐTCP cũng đă cố t́nh lái sự giải thích của ḿnh theo một ư hướng khác vô cùng tồi tệ cho linh hồn của những ai trót cả tin Ông ấy. 

       5/- Ta có thể đặt câu hỏi cho ĐTCP rằng: Đức Hộ Pháp qui thiên năm Kỷ Hợi 1959, Ngài Hiến Pháp qui thiên năm 1976. Vậy ư tưởng thờ “Hộ Pháp và Hiến Pháp” mống khởi  xuất phát từ năm nào? Do thánh giáo nào dạy?  Tại sao Ngài Thượng Sanh cũng là một chưởng-quản HTĐ chánh vị lại không thờ? 

       6/- Mấy mươi chi phái Cao Đài tuy có canh cải luật pháp theo ư phàm của con người, tuy không tùng Pháp Chánh Truyền nhưng họ vẫn c̣n một chút đức tin là thờ Thiên Nhăn là biểu tượng thờ Trời. Chưa một chi phái nào dám cả gan xoá bỏ biểu tượng Thiên Nhăn như chi phái của Đạo Tâm Chơn Pháp và trước đây của Ông Du Văn Siêu cũng đă làm. 

       Ta vẫn giữ nguyên nghi thờ Chí Tôn bằng tượng Ngũ Chi  có Thiên Nhăn do Hội Thánh ban hành.  Đồng thời ta cũng kỉnh tin “Hộ Pháp & Hiến Pháp” th́ là một việc vô cùng quư báu và tốt đẹp. Quư bằng hữu và ĐTCP nghĩ sao về ư phân tích này? 

Thánh Địa, ngày 3 tháng 7 năm Đinh Dậu 

THANH AN & B̀NH THỚI

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634