ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHỮNG NGỘ NHẬN TRONG ĐẠO CAO ĐÀI .

Nguyễn Chuyên Nghiệp 

       T

rong xă hội có biết bao chuyện vui buồn, những bi kịch xảy ra. Trong đời thường, trong t́nh yêu, trong t́nh bạn, t́nh đồng môn, trong thương trường, kể cả trên đường học Đạo đều có. Đó là sự NGỘ NHẬN. 

       Ngộ nhận ở mức độ nhẹ th́ gây chia rẽ ly tán. Nặng th́ mâu thuẫn thù hận đưa đến đối đầu hoặc chiến tranh. Cái hậu quả tai hại nhứt của ngộ nhận là làm hỏng cả một cuộc đời, một lư tưởng do đi lạc hướng không đến được mục đích.

       Ngộ nhận là nh́n lầm, hiểu lầm, tin lầm… Nguyên nhân th́ rất nhiều.Có khách quan vô t́nh, cũng có chủ quan cố ư… 

       Trong nền Đại Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ  cũng có những ngộ nhận như vậy. 

       Người tín hữu Cao Đài chân chính biết khôn ngoan lèo lái theo Luật Thương Yêu và Quyền Công Chánh không cho các ngộ nhận xảy ra; hoặc nếu đă xảy ra cố tránh khỏi mâu thuẫn bất lợi.  

       Đây là một chủ đề quá lớn. Trong phạm vi một bài luận ngắn không thể nào nói hết những chi tiết ngộ nhận. Với phương tiện hạn chế về tài liệu và hạn hẹp về khả năng chắc chắn phần tŕnh bày có phần đơn sơ và thiếu sót. Mong quư đồng Đạo góp ư bổ sung cho hoàn hảo. 

       *** Sau đây là những ngộ nhận mà người tín hữu Cao Đài đương thời hay gặp và không phân biệt được đâu là thật và không thật: 

 

       1.    Đức CHÍ TÔN không lập nhiều phái Cao Đài.  

       Mọi người thường nghe câu nói lạ này, nhưng nghe măi cũng quen tai sau cùng tin thật: Chí Tôn lập nhiều phái Cao Đài để phổ độ, sau sẽ gom lại thống nhất các Phái.  

       Sự thật không phải vậy. 

       Tôn chỉ của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ là Qui Nguyên Tam Giáo và Hiệp Nhứt Ngũ Chi. Qui Nguyên và Qui Nhứt không có nghĩa giống nhau. hai chữ ấy có ư nghĩa khác nhau rất xa. 

       Qui Nguyên là đưa trở về cái gốc chính xác của nguyên thủy; Qui Nhứt là gom nhiều mối lại làm một mối. Qui Nguyên Tam Giáo không phải là Qui Nhứt Tam Giáo. Trong Đạo Cao Đài không có chuyện gom ba Tôn Giáo Nho, Thích, Đạo làm một. Nghi thức vẫn c̣n thờ đầy đủ Tam Tông Chơn Giáo của Nhị Kỳ Phổ Độ gồm Thích Ca, Lăo Tử và Khổng Tử. Trong Tam Kỳ Phổ Độ Đức Chí Tôn vẫn lập đủ Tam Trấn thay cho Tam Giáo là Nhứt Trấn Oai Nghiêm Lư Thái Bạch, Nhị Trấn Oai Nghiêm Quan Âm Như Lai, Tam Trấn Oai Nghiêm Quan Thánh Đế Quân.  

       Người tín hữu Cao Đài phải thực hiện, Tam Qui Ngũ Giới của Phật Giáo, Tam Bửu Ngũ Hành của Tiên Giáo, Tam Cang Ngũ Thường của Nho Giáo.

       Toàn bộ những  lư thuyết vừa tŕnh bày, có một số tác giả do cố ư hay hiểu không đến nơi đến chốn mới hiểu chữ "Qui Nguyên Tam Giáo" thành "Qui Nhứt Tam Giáo". Sau một thời gian diễn dịch như vậy, đến giai đoạn sau từ "Qui Nhứt Tam Giáo" diễn thêm thành "Qui Nhứt các Phái Cao Đài" làm một, hay thống nhất các phái Cao Đài v.v. Thế hệ đầu cố giải thích như vậy, thế kế tiếp cứ coi đó là chân lư không t́m hiểu đến nơi đến chốn không dám có ư kiến ngược lại. Cho đến ngày ngay, tâm lư của tín hữu ở các Phái Cao Đài đều hiểu và tin các phái Cao Đài do một ḿnh Chí Tôn lập ra cho dễ phổ độ sau này sẽ gom lại.  

       Tâm lư người tín hữu các Chi Phái Cao Đài đều giải thích như vậy và luôn mong mỏi ngày qui nhứt này. Thời gian qui nhứt không thấy gần mà ngày càng xa thêm v́ những bất đồng. Bất đồng về luật pháp, về phẩm tước kể cả giáo lư cũng không giống. 

       Các Phái Cao Đài đều coi trọng Đức Lư giáo Tông chấp nhận Ngài là Giáo Tông, nhưng lại nặng lời với Đạo Nghị Định Thứ Tám do Đức Lư Giáo Tông  kư tên cùng với Đức Hộ Pháp. Có nhiều lần Hội Thánh có hội nghị với các phái Cao Đài để thống nhất nhưng tất cả đều thất bại.

       Có thể chứng minh thuyết phục nhứt bằng Đạo Nghị Định Thứ Tám. Cả Giáo Tông và Hộ Pháp cùng kư chung một văn bản th́ bằng quyền Chí Tôn tại thế. Quyền Chí Tôn trong Đệ Bát đạo Nghị định không công nhận Các chi phái Cao Đài như sau:

       “Những Chi phái nào do bởi Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ làm gốc lập thành mà không do mạng lịnh của Hội Thánh th́ cả chúng sanh chẳng đặng nh́n nhận là của Thầy mà phải định quyết là Bàng Môn Tả Đạo”

 

       2. "Chưởng Quản Hội Thánh"  không phải chưởng quản cả nền Đại Đạo. 

       Sau khi Hiến Chương 1997 sửa đổi lần hai (2007), danh từ CHƯỞNG QUẢN HỘI THÁNH ra đời. Với lời giải thích lệch lạc làm cho ai cũng tin tưởng rằng chưởng quản Hội Thánh người là nắm cả nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ của Đức Chí Tôn lập.  

       Nhưng thực ra không phải vậy. 

       Hội-Thánh là một trong ba hội lập quyền Vạn Linh. Trên Hội-Thánh có Thượng-Hội. Dưới Hội-Thánh có Hội Nhơn-Sanh. 

       "Chưởng Quản Hội Thánh" là một danh từ mới đặt ra sau này  thay cho danh từ "Chủ Tọa Hội Thánh". Hai danh từ tương đương cố ư được sử dụng để đánh lừa thính giác của tín đồ. Chủ tọa Hội Thánh có nhiệm vụ trong đại hội hay hội nghị của Hội thánh. Gồm tất cả chức sắc từ phẩm Giáo Hữu đổ lên Chánh Phối Sư. Các phẩm dưới Giáo Hữu và trên Chánh Phối Sư không dính líu ǵ đến Hội Thánh. 

       Nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ  Độ của Chí Tôn lập gồm có ba Đài. Bát-Quái-Đài do Đức CHÍ TÔN  vi chủ. Cửu-Trùng-Đài do Giáo Tông Chưởng Quản,  Hiệp-Thiên-Đài do  Hộ Pháp Chưởng Quản. 

        Thế nên Chưởng Quản Hội Thánh hiện nay và Chủ Tọa Hội Thánh Trước đây là một chức năng chỉ gói gọn trong Hội-Thánh là một cấp của nền lập pháp ba cấp Đạo Cao Đài. Không phải là chức năng bao trùm cả nền Đại Đạo được.

       Chưởng Quản một đài là đặc quyền riêng của Đài ấy do Pháp Chánh Truyền qui định. 

       Chưởng Quản Cửu Trùng Đài do đức Lư Thái Bạch cầm quyền. Trong lịch sử Đạo Cao Đài, đă hai lần Đức Lư Giáo Tông nhượng phần hữu h́nh cho người khác. Một lần cho Ngài Đầu sư Thượng Trung Nhựt lănh Quyền Giáo Tông tại mặt thế hữu h́nh. Một lần nhờ Đức Hộ Pháp kiêm luôn phần Giáo Tông hữu h́nh để chưởng quản Cửu Trùng Đài. Lúc đó Đức Hộ Pháp Chưởng Chưởng Quản Nhị Hữu H́nh Đài. Như vậy, không có sự yêu cầu của Đức Lư Giáo Tông th́ không một ai có thể chưởng quản Cửu Trùng Đài thay cho Ngài.  

       Do vậy ta phải hiểu lại cho đúng sự việc. Chưởng Quản Hội Thánh chỉ có nhiệm vụ tại Hội Thánh mà thôi, đó mới là Đạo của Chí Tôn.

 

       3. Quyền Hội-Thánh và Quyền Đạo khác nhau

       Đa số người tín hữu Cao Đài  đều nghĩ hai quyền này giống nhau, chỉ khác tên gọi.  

        Nhưng không phải vậy. 

       Quyền Hội Thánh là quyền về Hành Chánh Đạo. Hội Thánh Phước Thiện cũng có Cửu Viện Phước Thiện riêng với Cửu Viện Cửu Trùng Đài. Hành Chánh Đạo có thể thay đổi tùy theo từng thời kỳ cho phù hợp với lương tri con người và phù hợp với hoàn cảnh xă hội. Quyền Hội Thánh được thực hiện đồng thuận của Ba Chánh Phối Sư, nếu một văn thư nào mà không có đủ chữ kư của ba Chánh Phối Sư đều không được phép thi hành. Trong lịch sử Cao Đài hành chánh đạo có mười ba đời Chánh Phối Sư. Suốt chiều dài lịch sử ấy mỗi nhiệm kỳ của ba Chánh phối Sư đều có có sự thay đổi cho phù hợp với hoàn cảnh xă hội. Có một nhiệm kỳ ba vị Thời Quân Khai Pháp, Khai Đạo, Khai Thế bên Hiệp Thiên Đài qua nắm quyền thay cho Cửu Trùng Đài để trị b́nh. 

       Quyền của Đạo là quyền được Chí Tôn giao Hiệp Thiên Đài phần hữu h́nh, c̣n phần thiêng liêng vẫn do Đức Chí Tôn nắm giữ. Pháp Chánh Truyền nói rơ: Hiệp Thiên Đài là nơi Thầy ngự để cầm quyền thiêng liêng mối Đạo là như vậy.  

       4. Tôn Giáo Cao Đài và Đạo Cao Đài có ư nghĩa rất khác nhau: 

       Tôn-Giáo là phương tiện giúp cho con người t́m đến Đạo. Tôn Giáo có được thể hiện qua luật pháp hữu h́nh, có phẩm trật tôn ti trật tự. Mỗi mỗi một cá nhân có một nhiệm vụ riêng được qui định trong luật của Đạo. 

       Đạo Cao Đài là phần vô vi, đó là nguồn sống của nhơn loại. là nguyên lư phát sinh điều ḥa càn khôn vũ trụ và con người và cả chúng sanh. Nguyên lư của Đạo âm dương tương khắc lại tương ḥa. Nếu âm dương mà thiếu một th́ vũ trụ này sẽ bị tiêu diệt. Tôn giáo dạy con người sống theo lẽ Đạo. Thảo mộc, côn trùng và thú cầm cũng nhờ Đạo mà sống và tấn hóa. Con người có thể không có tôn giáo nhưng không thể không có Đạo. 

       5. Hội Thánh của Chí Tôn (trước Đạo Lịnh 01) và Hội Thánh hiện tại (sau Đạo Lịnh 01) không phải  là sự kế thừa.  

       Đa số tín hữu đạo Cao Đài phản ứng mănh liệt v́ sự nắm quyền độc tài chuyên chế và vi phạm pháp luật của Hội Đồng Chưởng Quản nên đ̣i Hội Thánh phải cầm quyền đạo. Dựa trên tâm lư đó người ta (*) đă lập một Hội Thánh kiểu mới (**) để cầm quyền đạo cho vừa ư nguyện đ̣i hỏi của nhơn sanh. Hội Thánh kiểu mới này chỉ là cái tên thay đổi của Hội Đồng Chưởng Quản mà thôi. Cách thức và phương pháp đều do con người của Hội Đồng Chưởng Quản cũ đảm nhận. Cũng nhờ danh tự Hội Thánh kiểu mới này đă đánh lừa được sự nh́n nhận của nhơn sanh nên bớt phẩn nộ.

       Tóm lược tính không kế thừa như sau: 

       Hội Thánh Trước Đạo Lịnh 01 là Hội Thánh của mỗi Đài hữu h́nh riêng biệt gồm Hội Thánh Cửu Trùng Đài, Hội Thánh Hiệp Thiên Đài, Hội Thánh Phước Thiện. Tất cả đều tùng theo Pháp Chánh Truyền.

       Hội Thánh sau Đạo Lịnh 01 không tùng Pháp Chánh Truyền, dám đi ngược lại ư của Chí Tôn gom cả hai quyền Giáo Hóa và Luật Pháp làm một mà Đức Chí Tôn đă chia ra làm hai cho bớt cái hại khi lập Tam Kỳ Phổ Độ. 

       Mời xem bài phân tích cụ thể trên Diễn Đàn Về Nguồn tại đây. 

       Kết Luận: 

       Trên đây là năm vấn đề đa số người tín hữu Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Ṭa Thánh Tây Ninh thường gặp và hiểu nhầm ư nghĩa. Ngoài ra c̣n nhiều vấn đề bị ngộ nhận khác sẽ có dịp tŕnh bày trong một bài viết khác. 

       Mục đích của bài viết không nhằm gây chia rẽ trong Đạo mà để cung cấp cho chư bằng hữu học Đạo một cái nh́n sự việc của Đạo đúng như sự thật. Tự chọn cho ḿnh một con đường tu hành theo Đạo của Chí Tôn và Đạo không phải của Chí Tôn lập vẫn là quyền quyết định của mỗi cá nhân. 

       Kính chúc tất cả những người dù thương tôi hay ghét tôi đều được hưởng hồng ân của đấng Cha Mẹ thiêng liêng. 

       Sài G̣n, ngày 20 tháng Chín năm Canh Tư (2020)

       Nguyễn Chuyên Nghiệp.

       Ghi chú:

       (*): Một người không tiện nêu tên nhưng ai cũng biết.

       (**): Hội Thánh ngoài Pháp Chánh Truyền, nghịch ư Đức Chí Tôn.

 

   

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                             Address: 441 E Parkman Street- Plant City, FL 000000000                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 000-000-0000