ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Một Văn Bản Lịch Sử

Trong Đại Đạo Thời Hiện Tại .

Bùi Thanh Minh

       Khi nói đến một sự kiện lịch sử, người ta thường nghĩ đến có một cái ǵ đó to tát với quy mô lớn xảy ra làm thay đổi cả xă hội. Ư nghĩ đó đúng nhưng chỉ ở giai đoạn sau cùng của sự thay đổi. Lúc khởi đầu th́ không có chuyện ǵ lớn cả. Chúng ta có thể chứng minh điều này trong lịch sử nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ:  Việc xây bàn t́m hiểu cùng làm quen thế giới vô h́nh lúc đầu chỉ có một vài vị trong đó có ba ngài Phạm Công Tắc, Cao Quỳnh Cư, Cao Hoài Sang… đó là một việc nhỏ nhưng lại là một sự kiện lịch sử vô cùng lớn lao. Nếu không có nhóm xây bàn đó th́ không có đạo Cao Đài ngày nay…

        Lời tuyên bố:

       - “Hương Đạo Cao Đài Florida KHÔNG liên hệ ǵ với tổ chức Cao Đài vừa mới thành lập nêu trên .

        - “ Họ Đạo Cao Đài Tampa Bay Florida ” KHÔNG là tiếng nói đại diện cho toàn thể tín hữu Cao Đài vùng Tampa Bay nói riêng và toàn tiểu bang Florida nói chung . ..:”

       Đây là nội dung chính Thông Báo của Hương Đạo Florida tại Hoa Kỳ ngày 01 tháng 7 năm 2021 (Tân Sửu) lên tiếng khi người đại diện tôn giáo Cao Đài ngoài Pháp Chánh Truyền ở Tây Ninh đến Tampa Bay Florida thành lập Họ đạo Cao Đài.

       Một văn bản tuy nhỏ nhoi của cấp Hương Đạo như vậy nhưng đă khởi đầu cho công cuộc làm nên lịch sử Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Ṭa Thánh Tây Ninh trong giai đoạn mới. Văn bản này đă rạch ṛi đạo Cao Đài do Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế thành lập năm 1926 vẫn c̣n hiện hữu và hoàn toàn không dính líu hay liên quan ǵ đến Cái gọi là Cao Đài tiếm quyền của Hội Thánh tại Ṭa Thánh Tây Ninh hiện nay.

       Với ư đồ lập một Họ đạo tại địa phương đă có sẵn một Hương Đạo đầy đủ uy tín và quyền hành của một cấp hành chánh đạo, Hội Thánh (tiếm quyền) cố ư đánh lừa đồng đạo trong và ngoài nước rằng: Hương đạo Florida vốn được yêu mến nay đă tùng quyền HĐCQ rồi. 

       Bản THÔNG BÁO  của Hương đạo Florida (mời xem bản Thông Báo này tại đây) phát ra như một cú knock out  ư đồ của cả guồng máy cai trị Đạo kiểu mới.

       Được biết Hương Đạo Florida được thành lập ngày 3 tháng 6 năm 2006 tại tiểu Bang Florida, Hoa Kỳ. Cơ sở pháp lư để đồng đạo thành lập một tân Hương đạo là Thánh Lịnh 257 của Đức Hộ Pháp. Trước đó trong Pháp Chánh Truyền dẫn giải  Đức Lư Giáo Tông và Đức Hộ Pháp đă cùng thành lập Hội Thánh em gồm các phẩm Chánh Trị Sự, Phó Trị Sự và Thông Sự với câu “Lăo muốn sao cho Lăo có mặt khắp hang cùng ngơ hẻm…” (Pháp Chánh Truyền phần CTS).

       Như vậy, Bàn Tri Sự Hương đạo Florida là một trong các Hội Thánh Em đích thực, hợp với Pháp Luật Đại Đạo nơi hải ngoại. Hương Đạo là một trong năm cấp hành chánh đạo theo Đạo Nghị Định thứ ba của Quyền Chí Tôn thành lập (do Đức Lư Giáo Tông và đức Phạm Hộ Pháp kư tên). 

       Đạo Cao Đài tiếm quyền Hội Thánh tại Ṭa Thánh Tây Ninh hiện nay được thành lập theo quyết định số 10 của Ban Tôn Giáo chánh phủ Việt Nam năm 1997 . Cánh thức hành đạo và truyền giáo không có cái nào giống đạo Cao Đài Ngọc Đế ngoại trừ áo máo và tên phẩm tước th́ bắt chước theo Pháp Chánh Truyền. Tại sao họ lập được một tôn giáo mà không lập được các phẩm tước và áo măo cho riêng ḿnh? Đó là v́ họ muốn dùng áo măo và phẩm tước để dối gạt nhơn sanh. Nếu áo măo và phẩm tước khác hẳn th́ một tín đồ dù b́nh dân thấp học nhất cũng nhận ra và tẩy chay. 

       Những người nhầm lẫn Cao Đài tiếm quyền Hội Thánh tại Ṭa Thánh Tây hiện nay là của Đức Chí Tôn chiếm đa số. Đó là những linh hồn tội nghiệp. Cầu xin hai Đấng Phụ Mẫu thiêng-liêng cùng Tam Giáo, Tam Trấn từ bi thứ tha cho họ.

       Tuy nhiên trong số  người có thể tha thứ đó, có một người không thể tha thứ được, ấy là Chánh Trị Sự Trần Quang Cảnh. V́ Ông Trần Quang Cảnh đă từng là một chức việc cao trọng của Ban Truyền Giáo Cao Đài hải ngoại (hậu thân của Hội Thánh Ngoại Giáo). Ông cúi đầu theo Hội Đồng Chưởng Quản không phải do nhầm lẫn mà cố ư phản Đạo. Xin tóm lược thành tích của Ông Cảnh như sau:

       “ Năm 1999, Hội Đồng Chủ-Trưởng và Hội-Đồng Đại-Diện Cơ Quan Truyền Giáo Hải Ngoại đă kư một TUYÊN CÁO lên án Hội Đồng Chưởng Quản Cao Đài phái Tây Ninh tổ chức cầu phong và cầu thăng trái pháp luật. (xem bản tuyên cáo 1999 đính kèm).

       Năm 1999 ông và Hội Đồng Chủ Trưởng đă ra chúng kư một TUYÊN CÁO  xin trích một vài ư như sau:

       “ Nhận xét rằng. 

       Thứ nhất: Pháp chánh truyền là một   bản văn hiến định bất di bất dịch do Chính Đức Chí Tôn thành lập, và Tân luật là một thiên điều mầu nhiệm tại thế đặt nền tảng tổ chức đạo  Cao Đài  đă được đức Chí Tôn phê chuẩn nên không một thế quyền nào hủy bỏ hay sửa đổi. sự vi phạm hai văn bản này là vi phạm vào quyền tự do tín ngưỡng của người tín đồ Cao Đài. 

       Tuyên cáo: 

       - Điều 1: Không công nhận bản danh sách cầu phong cầu thăng do Hội Đồng chưởng quản lập và chấp thuận trong phiên họp ngày 23 tháng 11 năm 1999 tại Đền Thánh v́ không theo đúng luật lệ và thủ tục được ấn định trong Pháp Chánh Truyền và Tân Luật. 

       - Điều 2: Yêu cầu chính quyền Việt Nam Cộng sản không được xen vào nội bộ của tôn giáo Cao Đài  để áp dụng đúng theo lời : “ Việc đạo phải chính thân đạo giải quyết. 

       - Điều 3: Thỉnh cầu Quư chức sắc Cửu Trùng,  Hiệp Thiên  và Phước Thiện thuộc Hội Thánh Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh hăy mạnh dạn và tích cực đứng lên ngăn chặn âm mưu của Hội Đồng Chưởng Quản muốn phá hủy luật pháp và  cơ cấu tổ chức của các đạo Cao Đài nhằm biến nền thánh giáo thành một phàm giáo.

       (…..) 

       Làm tại Hoa Thịnh đốn Hoa Kỳ, ngày 23 tháng 12 Năm 1999.

 

       Tuyên Cáo được 5 vị kư tên gồm: 3 vị Giáo Hữu trong Hội Đồng Chủ Trưởng.

       Hội đồng đại diện: Hội trưởng Chánh Trị Sự Trần Quang Cảnh

       Cơ quan giám sát một chức sắc HTĐ: Luật Sự La Văn Lực (tất cả đều kư tên đóng dấu)

       Trong thời buổi loạn Đạo, một số chức sắc sa ngă đă thừa thời cơ Đạo đang bị khó khăn trong cơ đời thay đổi, đă lợi dụng danh nghĩa cướp mất nền hành chánh đạo của Chí Tôn thành lập, bằng cách lập một tôn giáo mới cướp tài sản của Đạo làm cơ sở vật chất của ḿnh. Điều này ai cũng rơ và ai cũng biết.

       Đồng Đạo trong nước đang cố gắng mềm dẻo ǵn giữ đạo pháp dưới sự đàn áp dă man của cái gọi là Hội Đồng Chưởng Quản trước kia nay là Hội Thánh tự xưng năm 2007. Trong mấy chục năm qua tín đồ Cao Đài trong nước đă chịu nhiều đắng cay thúc phược vẫn ǵn giữ lời minh thệ. Có nhiều người không chịu nổi phải bỏ nước ra đi..

       Chúng ta có thể khẳng định nếu không có quyền đời chống lưng Hội Đồng Chưởng Quản sẽ không có một người khâm phục.

       Ḷng tham không đáy, một việc buồn cười nhất là Hội Đồng Chưởng Quản (HĐCQ) sau khi quậy Đạo trong nước biến Thánh giáo thành Phàm giáo xong rồi lại t́m cách vươn bàn tay lông lá ra hải ngoại để tiếp tục phá Đạo do công lao đồng đạo trung kiên nơi hải ngoại tạo nên. Vậy mà cũng c̣n một số đồng đạo lại cúi đầu giúp sức cho họ, như các vị mới cử trong Họ Đạo Cao Đài Tampa Bay Florida

       Trước khi phân tích xin nói rơ thêm về lai lịch của người đại điện là ông Trần Quang Cảnh.

       Ông Trần Quang Cảnh là Trưởng ban Đại diện CƠ QUAN TRUYỀN GIÁO HẢI NGOẠI với phẩm Chánh Trị Sự được đồng đạo yêu mến. Sau này, Trần Quang Cảnh thay ḷng đổi dạ về đầu quân dưới trướng của Hội Đồng Chưởng Quản mà ông và Cơ Quan Truyền Giáo Hải Ngoại lên án. 

       Người đại diện cho HĐCQ  (nay là Hội Thánh) hải ngoại là một tên phản đạo, bỏ đạo để chạy danh vọng hăo huyền. đó là Ông Chánh Trị Sự Trần Quang Cảnh vốn là Trưởng ban truyền giáo hải ngoại đă phản Thầy phản Đạo đầu quân về lănh chức của HĐCQ mà ông từng lên án và tuyên bố không công nhận. Đó là việc riêng và quyền cá nhân của ông ấy. Với tâm địa ḷng hai như vậy có xứng đáng cho ta giao linh hồn cho dẫn dắt không? Nói chuyện người là vướng thị phi, nếu không nhắc đến việc quá khứ của ông Cảnh th́ thế hệ sau này sẽ nhầm lẫn ông ấy là người thật sự trung thành với Hội Thánh mới. Không đâu! Để hiểu rơ hơn về Trần Quang Cảnh mời quư đồng đạo đọc bài viết của đạo huynh Đoàn Minh Thùy tựa đề “Chân dung Trần Quang Cảnh” trên Diễn Đàn Về Nguồn thuộc HĐ Florida tại đây. 

       Kính quư đồng đạo nơi hải ngoại,

       Sống nơi đất nước có luật pháp tôn trọng tự do tôn giáo như Hoa Kỳ, quư đồng Đạo có một sự may mắn hơn đồng Đạo trong nước. Quư huynh tỷ được tự do thi hành quyền tự do tín ngưỡng của ḿnh. Dĩ nhiên mọi khuynh hướng tôn giáo khác nhau đều được tôn trọng tại Hoa Kỳ. Việc thành lập : “ Họ Đạo Cao Đài Tampa Bay Florida ” là quyền tự do của tên ḷng hai Trần Quang Cảnh chúng ta không xâm phạm đến quyền của họ. Nhưng chúng ta đừng để cho họ xâm phạm đến quyền của chúng ta. Đức Hộ Pháp trong bài Diễn Văn (không ghi ngày từ trang 86 đến 94 cuối quyển Pháp Chánh Truyền) có nói: “Kể từ đây nhứt định chẳng cho ai phạm đến quyền ḿnh, v́ quyền ḿnh là quyền Thầy, đầu cho c̣n một mặt tín đồ th́ Hội Thánh cũng giữ quyền Hội Thánh …”. 

       Quư vị nếu bỏ nước ra đi v́ chén cơm manh áo muốn làm giàu nơi đất khách th́ không nói làm chi. Nếu v́ lư tưởng tự do ǵn giữ Luật Pháp Đạo mà ra đi và bây giờ lại gởi linh hồn ḿnh cho một kẻ phản Đạo, vong thề th́ thật là uổng cho một kiếp sanh may duyên gặp Đạo và cũng uổng cho một đất nước tự do đang cưu mang đùm bọc chúng ta.

       Tôi không quen biết các vị trong Họ đạo Tampa Florida… nhưng chúng tôi với các vị là bạn đồng sanh. Thật lấy làm tiếc cho quư vị. Với tư cách một bạn đồng môn, chúng tôi chỉ biết khuyên các vị hăy sáng mắt sáng ḷng nhận chân sự thật các bạn có đi đúng con đường Tam Kỳ Phổ Độ mà Chí Tôn đă lập để phổ độ chúng sanh hay không? Dù có ư cượng cầu hành đạo đi nữa, quư vị là những người nối tay cho phàm giáo dẫn dắt con cái Chí Tôn đi ngoài chánh giáo. Công không thấy mà tội chất đầy. Cuối cùng quư vị sẽ kể công lănh đức với ai? Chí Tôn có ban cho hay HĐCQ ban?

       Mục đích của Đại Đạo nói chung để làm nhơn sanh thoát khổ hữu h́nh cho linh hồn được tấn hóa,  chứ không phải cúi đầu xin phẩm tước. 

       Các bậc Hiền, Thần,  Thánh, Tiên, Phật (ngũ Chi) đều lo cho nhơn sanh hết khổ. Muốn hết khổ mà bỏ Thiên Điều th́ khác nào ṃ trăng đáy nước?

       Đạo Cao Đài của Chí Tôn đă nói rơ "những Chi phái nào do bởi Đại Đạo Tam Kỳ Phổ độ làm gốc lập thành mà không do mạng lịnh của Hội Thánh th́ chẳng đặng nh́n nhận là của Chí Tôn phải định quyết là bàng môn tả đạo" . (Đạo nghị định thứ 8).

       Cả chúng sanh.. có nghĩa là từ đất đá, cây cỏ, thú cầm… đều không nhận là của Chí Tôn, không lẽ quư vị lại thua họ? Thật sự Đạo tại Tây Ninh hiện nay không phải do mạng lịnh của Hội Thánh. Lời thật mất ḷng mong quư vị miễn trách.

       Quư Chức việc và đồng Đạo tại Hương Đạo Florida kính mến,

       Tất cả tín đồ môn đệ của của Chí Tôn trong nước rất vui mừng đón nhận Thông Báo của quư Hương Đạo khẳng định Quư huynh tỷ không liên hệ ǵ đến cái gọi là: “ Họ Đạo Cao Đài Tampa Bay Florida ”.

       Đây là một điểm son trong lịch sử Đại Đạo nơi hải ngoại. THÔNG BÁO đó là một Văn Bản Lịch Sử.

       Từ trước đến nay thấy nhiều Bàn Tri Sự Hội Thánh Em trong nước đă cam chịu hành hạ nhọc nhằn để ǵn giữ con cái của Chí Tôn. Chư huynh tỷ đă chịu nhiều uất ức đau khổ bằng hành động cụ thể thực tiễn thuần tuư tu hành, vẫn bị khép vào tội hành đạo ngoài luồng v́ các vị chưa một lần minh định bằng văn bản như bảng Thông Báo của Hương đạo Florida. 

       Hương Đạo Florida đă xây một thành tŕ vững chắc chỉ với một văn bản không có quyền lực nào công phá được. Mong quư vị Chức Việc Hội Thánh Em các nơi trong cũng như ngoài nước hăy lên tiếng bằng văn bản như Hương đạo Florida đă làm .

       Kết Luận : Nếu mọi Hương đạo đều minh định bằng văn bản rằng không dính líu liên quan ǵ đến Họ Đạo là chúng ta đă lấy lại được quyền Đạo không phải chờ đợi hay t́m kiếm xa xôi. Một khi chư huynh tỷ minh định được ḿnh như vậy các cơ quan chức năng nhà nước cũng không lư do ǵ có thể áp lực ta phục tùng phàm giáo được. 

Nay kính

Đà lạt, ngày 15  tháng 6 năm Tân Sửu (2021)

Bùi Thanh Minh

 

       *** Đính kèm là Bản Tuyên Cáo của Cơ Quan Truyền Giáo Hải Ngoại và Bản Thông Báo của Hương đạo Florida:

       1/ Bản Tuyên Cáo:

       2/ Bản Thông Báo của Hương Đạo Florida:

 

   

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                             Address: 441 E Parkman Street- Plant City, FL 000000000                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 000-000-0000