ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG  H̉A    HỘI  CHỦ  NGHĨA  VIỆT  NAM.

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc.

 

TỜ YÊU CẦU.

Trích yếu:“Chánh phủ Việt Nam Chánh thức nh́n nhận Bản Án Cao Đài là sai.

Khắc phục hậu quả Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ được sinh hoạt tôn-giáo”.

Kính gởi:

·                     ÔNG NGUYỄN THIỆN NHÂN Chủ Tịch Mặt Trận Tổ Quốc Trung Ương.

·                     ÔNG NGUYỂN THANH XUÂN Phó Ban Tôn Giáo Chánh Phủ Đặc Trách Tôn Giáo Cao Đài.

 

 Chúng tôi là những công dân Việt Nam tín ngưỡng Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ gọi tắc là Đạo Cao-Đài. Đồng kư tên gởi đến chánh phủ Việt Nam hai yêu-cầu: Chánh thức nh́n nhận BẢN ÁN CAO-ĐÀI là sai và khắc-phục hậu-quả bằng văn-bản hành-chánh.

Chúng tôi xin nêu 3 vấn đề chính:  a) Thực tế tôn-giáo; b) Bản án sai về tŕnh tự tố tụng và nội dung; c) Yêu cầu khắc phục hậu quả bằng văn-bản hành-chánh.

A/- THỰC TẾ TÔN GIÁO.

Xin tŕnh bày vắn tắc 03 phần: Nguồn gốc tôn-giáo, sinh hoạt tôn-giáo trước 30-4-1975 và sau đó.

1/- Nguồn Gốc Tôn-Giáo:

Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế (Ông Trời) dùng huyền-diệu cơ-bút Giáo-Đạo Nam Phương với danh hiệu Cao-Đài.

Năm 1925 Đức Cao-Đài dạy môn-đệ chuẩn bị khai-sinh ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ ra trước xă hội.

Ngày 23-8-Bính-Dần (29-9-1926) làm TỜ KHAI TỊCH-ĐẠO gởi đến chánh phủ Pháp…

Ngày 01-9-Bính-Dần (07-10-1926) làm TỜ-KHAI-ĐẠO gởi đến chánh phủ Pháp..

Ngày 15-10-Bính-Dần (19-11-1926) tổ chức LỄ KHAI-ĐẠO tại Chùa G̣-Kén, Làng Long-Thành, Tỉnh Tây Ninh. Nam Phần Việt Nam.

Đức Cao-Đài dạy:

Cao Thượng Chí Tôn Đại Đạo Ḥa B́nh Dân Chủ Mục.

Đài Tiền Sùng Bái Tam Kỳ Cộng Hưởng Tự Do Quyền.

Dân-chủ phải nh́n thấy được (bằng mắt), cộng-hưởng tự-do là Quyền tức con người có nhiều Quyền chớ chẳng phải xin cho hay chờ ban phát...Các Vị tiền bối làm thủ tục hành-chánh với chánh phủ Pháp để báo cho biết là Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ đă ra đời trước sự chứng kiến các Tôn-Giáo bạn trên toàn-cầu và các vị tiền bối có trách-nhiệm truyền-bá ra quần-chúng (không đợi cho phép).

2/- Sinh Hoạt Tôn-Giáo Trước Ngày 30-4-1975.

Năm 1941 chánh phủ thực dân Pháp bắt Đức Hộ Pháp Phạm-Công-Tắc và một số Chức Sắc khác đày đi Madagascar (Phi Châu). Nhiều vị Chức Sắc khác bị giam cầm trong các nhà tù khác. Pháp tịch thu Ṭa-Thánh Tây-Ninh và hầu hết Thánh-Thất cùng các cơ sở khác của Đạo. Chánh phủ Pháp muốn giết Đức Hộ-Pháp ở Phi Châu và tiêu diệt Đạo Cao-Đài. Hơn 5 năm, t́nh thế thay đổi Pháp phải đưa Đức Hộ-Pháp về Ṭa Thánh Tây Ninh ngày 30-08-1946.

Ngày 05-07-1954 khi gặp phái đoàn của Thủ Tướng Phạm-Văn-Đồng tại Génève Đức Hộ-Pháp đă nói rơ không chấp-nhận việc chia-đôi đất nước và đề nghị hai chánh phủ miền Bắc và miền Nam phải đoàn-kết nhau để xây-dựng đất nước sau 80 năm bị Pháp đô-hộ.

Thủ Tướng Phạm-Văn-Đồng nói:... “ĐỨC HỘ-PHÁP thử nghĩ coi biểu tôi phải nh́n nhận Ngô-Đ́nh-Diệm. . . th́ làm sao đặng, v́ họ không có đại-diện cho một thực-lực, cho một ai hết, chớ như Đạo Cao-Đài đây, có một thực-lực hơn mấy triệu tín-đồ và một quân-đội mấy chục ngàn người, th́ chúng tôi sẵn-sàng tiếp đón và thảo-luận tất cả mọi vấn-đề”.

Ông Phạm-Văn-Đồng cười và nói rằng: “Họ đă sợ mà c̣n có người hù nữa” và day qua ĐỨC HỘ-PHÁP, hỏi ĐỨC NGÀI bị ai hù có sợ hay không?

ĐỨC NGÀI nói rằng: “nếu tôi sợ th́ tôi không có đến đây”. Chúng tôi có nhắc cho Anh em Việt-Minh biết rằng cái công kháng-chiến của họ, Quốc-dân không quên, nhưng họ phải làm thế nào cho cuộc giải-phóng dân-tộc cho trọn vẹn chớ đừng gở ách này rồi mang cái gông khác hay là đuổi cậu Pháp rồi rước chú Tàu về th́ không ăn thua ǵ và quốc-dân sẽ phán-đoán việc đó. Anh em Việt-Minh nói rằng họ biết việc đó và không để xảy ra đâu.

. Ngày 20-07-1954 dân-tộc và đất nước bị chia đôi tại vĩ tuyến 17.

. Ngày 05-10-1955 Thủ Tướng Ngô Đ́nh Diệm sai Tướng Nguyễn Thành Phương bao vây Hộ Pháp Đường, khủng bố Đức Hộ-Pháp.

. Ngày 16-02-1956  Đức Hộ-Pháp rời Toà Thánh đi Nam-Vang (Campuchia).

. Ngày 26-03-1956 Đức Hộ-Pháp công bố chính sách Ḥa-B́nh Chung-Sống tại Nam-Vang (Campuchia).

. Ngày 26-04-1956 Đức Hộ-Pháp gởi điện tín đến Chủ Tịch Hồ Chí Minh và Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm cho biết nguyện-vọng của toàn dân và toàn đạo là H̉A-B̀NH, phản-đối chiến tranh nồi-da xáo-thịt.

Ngày 21-06-1956 Chủ Tịch Hồ Chí Minh gởi điện tín cảm ơn và hoan nghinh chánh sách ḥa b́nh của Đức Hộ-Pháp.

Ngày 04-01-1958 Chủ Tịch Mặt Trận Tổ Quốc Trung Ương Ông Tôn Đức Thắng  mời Đức Hộ-Pháp ra thăm miền Bắc.

3/- Sau Ngày 30-04-1975.

Ngày 20-09-1978 Mặt Trận Tổ Quốc Tỉnh Tây Ninh ban hành BẢN-ÁN hoạt động phản cách mạng của một số tên phản động trong giới cầm đầu Giáo Phái Cao-Đài Tây Ninh (sau đây gọi tắc là BẢN-ÁN CAO-ĐÀI). Bản án ra đời được triễn khai rộng răi trong quần-chúng suốt mấy tháng liền, những người không đồng ư với Bản-Án bị tách ra và tập trung lại để học tập riêng nhiều ngày...(Đức Hộ-Pháp Triều Thiên đă 29 năm).

Bản-Án Là Nguyên-Nhân Để Chánh-Quyền:

·                     Đóng cửa và chiếm dụng tất cả các cơ sở của Đạo từ trung ương đến địa phương trên phạm vi toàn quốc, các Chức-Sắc bị bắt học tập cải tạo trong lao tù.

·                     Áp đặc và buộc Chức Sắc ra Đạo lịnh 01 giải thể hành-chánh-Đạo 5 cấp thành 2 cấp, ngưng cơ-bút, ngưng cầu-phong, cầu-thăng…(Nhân chứng sống vẫn c̣n).

·                     Ngày 9-5-1997 Ông VŨ GIA THAM dựng lên Hội Đồng Chưởng Quản (HĐCQ) với danh hiệu Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Cao Đài Tây Ninh thêm bốn chử (Cao Đài Tây Ninh) để gạt gẫm nhơn sanh và giao trả cơ sở cho HĐCQ quản lư dưới sự lănh đạo của Đảng và Nhà Nước, nhằm tránh dư luận Quốc Tế.

·                     Chúng tôi theo Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ Chánh-Thống (nguyên thủy) không được sinh hoạt tôn-giáo chánh thức, gây khó khăn và cho chúng tôi là không có pháp-nhân tín ngưỡng Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ cho đến ngày nay.

B/- BẢN ÁN SAI VỀ TR̀NH TỰ TỐ TỤNG và NỘI DUNG.

Mặt Trận Tổ Quốc Tỉnh Tây Ninh ban hành bản-án th́ tŕnh tự tố tụng đă sai và nội dung cũng sai.

1/- Sai Về Tŕnh Tự Tố Tụng.

Mặt Trận Tổ Quốc Tỉnh Tây Ninh ban hành BẢN-ÁN CAO-ĐÀI là sai thẩm quyền và sai chức năng. Trách nhiệm nầy là của ṭa án. Không đúng với tŕnh tự tố tụng.

2/- Sai Về Nội Dung.

Nội dung quan trọng hàng đầu là kết tội những chức sắc Đại Thiên Phong Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ là phản bội tổ quốc, chống phá cách mạng qua nhiều thời kỳ. Mà nặng nề nhất là Hộ-Pháp Phạm-Công-Tắc Giáo-Chủ Đạo Cao-Đài. Bản án đă được triễn khai rộng răi trong xă hội. Nhiều người trong số đó c̣n sống và sẳn sàng làm chứng về việc nầy.

Ngày 30-11-2006 chánh phủ Việt Nam đă giúp cho Chi Phái 1997 tổ chức rước Liên Đài Hộ-Pháp Phạm-Công-Tắc từ Nam-Vang (Campuchia) về Ṭa-Thánh Tây-Ninh (Việt Nam).

Việc rước Liên Đài Đức-Hộ-Pháp có bàn tay của chánh phủ trong đó. Từ khâu xin phép tắc cho đến việc các quan chức dự lễ và lực lượng giữ ǵn an ninh trật tự trong buổi lễ.

a/- Nếu Giáo-Chủ Phạm-Công-Tắc phạm tội như BẢN ÁN CAO ĐÀI nêu ra th́ tại sao chánh phủ Việt Nam cho phép tổ chức lễ rước Liên Đài MỘT PHẠM NHƠN long trọng và tốn kém như vậy?

b/- Nếu tư tưởng Hộ-Pháp Phạm-Công-Tắc không được chánh phủ Việt Nam nh́n nhận là ĐÚNG th́ chánh phủ rước Liên Đài Đức Giáo-Chủ Phạm-Công-Tắc về để làm ǵ? hay đây là một h́nh-thức trang-trí tô-điểm cho WTO, CPC…

Đó là bằng cớ rơ-ràng và mạnh-mẽ cho thấy BẢN-ÁN CAO-ĐÀI đă SAI. Chánh quyền trung ương đă sửa sai bằng hành động nhưng chưa ra văn-bản hành-chánh nh́n nhận cái sai. V́ chưa ra văn-bản hành-chánh nh́n nhận sai trái nên chưa khắc phục hậu quả.

Cho nên chúng tôi yêu-cầu chánh quyền phải ra văn-bản hành-chánh nh́n nhận cái Sai của Bản-Án Cao-Đài và tiến đến khắc phục hậu quả.

3/- Chánh Phủ Trung Ương Nh́n Nhận Bản Án Sai Bằng Diễn Văn.

Ngày 18-05-2013 Ông NGUYỄN THANH XUÂN Phó Ban Tôn Giáo Chánh Phủ thay mặt cho Ông Trưởng Ban Tôn Giáo Chính Phủ, Trưởng Ban Tôn Giáo Thành Phố Đà Nẵng và các Vị của Chính Quyền Nhà Nước phát biểu trong Hội Nghị Tôn Giáo tại Đà Nẳng:

.... những người sáng lập Đạo Cao Đài, nhiều Chức Sắc Cao Đài ban đầu là những Chí-sĩ yêu-nước của Nam-Bộ, chúng ta được biết đến các Anh lớn, Chị lớn trong Cao-Đài, chúng tôi xin được thưa bản thân Cụ PHẠM CÔNG TẮC cũng là người trong phong trào Đông-Du, rồi các Chức Sắc lớn như là Cụ LÊ VĂN TRUNG cũng có tinh-thần yêu-nước rất lớn, Cụ chính là một trong những người chống lại thuế Lục-Hạng-Điền của toàn quyền Đông Dương... (hết trích).

Chúng tôi muốn rằng những điều đă nói ra bằng diễn văn trong Hội Nghị cần được công khai bằng văn bản hành chánh. Để nhân sự Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ không c̣n bị áp bức v́ một Bản-Án rất vô-lư và bất-công (do địa phương ban hành, trái hẳn với trung ương). Điều nầy thể hiện sự minh-bạch của chánh phủ và đem đến sự ổn định trong xă hội.

Chúng tôi yêu cầu chánh phủ Việt Nam minh-bạch về nhân-quyền của Hộ-Pháp Phạm-Công-Tắc và quyền tự-do tín-ngưỡng của nhân sự theo Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ. Yêu cầu trên đây chính là việc công khai hóa những điều chánh phủ đă làm, đă nói bằng một văn-bản hành-chánh.

Một văn-bản hành-chánh có sức mạnh hơn muôn vạn lời nói suông. Đó là chứng cứ thể hiện với thế giới rằng chánh phủ Việt Nam thật sự tôn-trọng tự-do tín-ngưỡng với nhân sự theo Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.

C/- YÊU CẦU KHẮC PHỤC HẬU QUẢ.

Bản án Cao Đài ra đời đă đem đến những tổn hại nghiêm trọng cho Đạo và Đời.

HẬU QUẢ NGHIÊM TRỌNG NHẤT LÀ ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ  KHÔNG ĐƯỢC SINH HOẠT TÔN GIÁO.

Chúng tôi xin nói rơ là Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ đă có pháp-nhân sinh hoạt xuyên suốt và phát triển từ 1926 đến 1978 là 52 năm. Sau khi bản-án ra đời th́ ĐĐTKPĐ không được sinh hoạt tôn-giáo. Đây là một nghịch-lư đối với chúng tôi v́:

Ngày 19-11-1926 là ngày Khai Đạo.

Ngày 3-2-1930 là ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Ngày 2-9-1945 là ngày tuyên ngôn độc lập Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Ḥa.

Về Pháp-Lư th́ Đảng và Nhà Nước phải hợp thức hóa hoặc nh́n nhận Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ tức là Đạo Ông Trời cho công dân tín ngưỡng, chứ đâu buộc công dân phải xin pháp nhân của Đảng và Nhà nước để mà tín ngưỡng! Đây là Quyền tín ngưỡng hoặc không tín ngưỡng nên công dân chúng tôi Tu theo Ông Trời chớ không theo ai khác được v́ đă thề với TRỜI rồi.

Từ ngày BẢN ÁN CAO ĐÀI ra đời đă có hàng hàng lớp lớp đàn anh chúng tôi có văn bản phản đối bản án và yêu cầu hủy bỏ bản án nhưng lớp th́ bị tù đày, lớp th́ bị trù dập và tất cả đều không có được văn bản trả lời từ chánh phủ.

Và hiện nay chi phái 1997 và chánh quyền ép buộc người theo chơn truyền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ phải tùng theo chi phái (vi phạm Nghị Định về tôn giáo: ép buộc người khác phải thay đổi tín ngưỡng). c̣n không tùng th́ chi phái 1997  được sự hà hơi tiếp sức của dân pḥng, công an, côn đồ... gây khó khăn, hành hung cướp đoạt máy ảnh, máy điện thoại... của chúng tôi trong các buổi Lễ Thượng Tượng, Đám tang...điển h́nh cụ thể là ở Bàu Năng Tây Ninh ngày 12-9-2013. C̣n Việc cầu phong cầu thăng th́ chỉ cần MTTQ địa phương chứng nhận th́ chi phái thuận cho cầu phong hoặc cầu thăng vào Cung Đạo tha hồ chọn banh.  

Vậy Đạo lư nào buộc chúng tôi đang theo Chánh Giáo chơn truyền phải tùng theo chi phái 1997 phàm tục?

 Rơ ràng là xét về Pháp-lư và luật-pháp đều sai. Do vậy chúng tôi đồng kư tên yêu cầu chánh phủ:

1/- Chánh thức phát hành văn-bản hành-chánh nh́n nhận BẢN-ÁN CAO-ĐÀI do Mặt Trận Tổ Quốc Tỉnh Tây Ninh ban hành ngày 20-09-1978 là sai.

2/- Chánh thức phát hành văn-bản hành-chánh nh́n nhận quyền tự do tín-ngưỡng và hành-đạo đối với người tín ngưỡng ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ. Nghĩa là chúng tôi được quyền tín ngưỡng và hành đạo b́nh đẳng như những tôn giáo khác.

 Kính quí vị.

Tiền nhân có dạy: Tội qui vu trưởng (người đứng đầu phải chịu trách nhiệm).

Ông Phó Ban Tôn Giáo Trung Ương Nguyễn Thanh Xuân đă phát biểu ngày 18-05-2013 trong Hội Nghị Tôn Giáo rằng: Cụ Phạm Công Tắc, cụ Lê Văn Trung:  ...có tinh thần yêu nước rất lớn...đây là điều kiện CẦN và ĐỦ để chánh phủ ra một văn bản hành chánh rơ ràng về Bản Án Cao Đài.

Ông Chủ Tịch Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam hiện nay là người có học vị Tiến Sĩ từ nước Mỹ, xuất thân từ nhà giáo và từng làm Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục.

Nên chúng tôi làm TỜ YÊU CẦU nầy để Ban Tôn Giáo Trung Ương, Ông Chủ Tịch Mặt Trận Tổ Quốc Trung Ương biết tâm tư, nguyện vọng người Đạo theo chơn truyền Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ và giải quyết 02 yêu cầu chánh đáng nói trên bằng văn-bản hành-chánh.

Trân trọng kính chào.

NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT.

Châu Thành Thánh-Địa, ngày 22 tháng 10 năm Quư Tỵ

(DL; 24-11-2013)

Đồng kư tên.

 

SỐ T-T

HỌ&TÊN

HIỆN CƯ NGỤ

KƯ TÊN

1

 Lễ Sanh Ngọc Nghệ Thanh

 Ninh Phú, Bàu Năng Dương M Châu Tây Ninh

 (đă kư)

2

 CTS Vơ Văn Quang

 Tộc Đạo Củ Chi

 (đă kư)

3

CTS Trần Ngọc Điệp

 Thái B́nh Hương, Châu Thành Tộc, Tây Ninh

 (đă kư)

4

 CTS Huỳnh Ngọc Tuấn

 Hảo Đước Hương, Châu Thành Tộc, Tây Ninh.

 (đă kư)

5

 CTS Vi Hồng Cẩm

 Trảng Bàng Tây Ninh

 (đă kư)

6

Đạo Hữu Nguyễn Thành Phú

 Bàu Năng Tây Ninh

 (đă kư)

7

 CTS Nguyễn Vinh Thành 

 H Đ Long Thuận, Châu Đạo G̣ Công

 (đă kư)

8

CTS Trần Ngọc Sương

 Long Chánh, Châu Đạo G̣ Công

 (đă kư)

9

 Đạo Hữu Cao Minh Tài

  Long Chánh, Châu Đạo G̣ Công

 (đă kư)

10

 Đ H Nguyễn Cao Cường

  Long Chánh, Châu Đạo G̣ Công

 (đă kư)

11

CTS Nguyễn Văn Thọ

Tăng Ḥa, Châu Đạo G̣ Công.

 (đă kư)

12

 PTS Đoàn Văn Nhu

 B́nh Ân, Châu Đạo G̣ Công

 (đă kư)

13

 Đ H Phạm Quốc Sách

Thị Xă G̣ Công. 

 (đă kư)

14

 Đ H Đoàn Văn Nghiệp

B́nh Ân, Châu Đạo G̣ Công

 (đă kư)

15

 Đ H Nguyễn Văn Ba

Vĩnh B́nh, Châu Đạo G̣ Công

 (đă kư)

16

 Đ H Bùi Văn Bữu

 Thị Xă G̣ Công

 (đă kư)

17

 Đ H Vơ Minh Hoàng

 Thị Xă G̣ Công

 (đă kư)

18

 PTS Trần Quốc Tiến

 H Đ Rạch Ông, Tộc Đạo Đô Thành Sai G̣n

 (đă kư)

19

 TS Nguyễn Thị Thu Hà

  H Đ Rạch Ông, Tộc Đạo Đô Thành Sai G̣n

 (đă kư)

20

 PTS Vơ Thành Xương

 Vĩnh B́nh, G̣ Công

 (đă kư)

21

 Đ H Trương Hữu

 Vĩnh B́nh, G̣ Công

 (đă kư)

22

 CTS Nguyễn Văn Năm

H Đ Phú Thạnh G̣ Công 

 (đă kư)

23

 CTS Nguyễn Văn Phước

 Thánh Thất Phú Thạnh G̣ Công.

 (đă kư)

24

 ĐH Vơ Hoài Nam

 Long Thuận G̣ Công.

 (đă kư)

25

 ĐH Nguyễn Văn Tưởng

Long Hưng, G̣ Công 

 (đă kư)

26

 TS Trần Mộng Long

Long Thuận G̣ Công 

 (đă kư)

27

 CTS Lưu Hùng Ninh

B́nh Tân, G̣ Công 

 (đă kư)

28

 Đ H Phạm Văn Chánh

B́nh Tân, G̣ Công. 

 (đă kư)

29

 Phạm Ngọc Thành

Phú Đông 

 (đă kư)

30

 Nguyễn Quốc Son

Thái Mỹ, Củ Chi. 

 (đă kư)

31

 CTS Nguyễn Thành Nghiệp

 Cần Thạnh, Cần Giờ, Gia Định.

 (đă kư)

32

 PTS Nguyễn Văn Thiệt

B́nh Dương 

 (đă kư)

33

 CTS Hồng Phước Đức

Định Quán, Đồng Nai. 

 (đă kư)

34

 CTS Phạm Văn Lanh

Nhơn Trạch, Đồng Nai.  

 (đă kư)

35

 Đ H Bùi Minh Tuấn

 Nhơn Trạch, Đồng Nai.

 (đă kư)

36

 Đ H Lê Trí Dũng

 Nhơn Trạch, Đồng Nai.

 (đă kư)

37

 CTS Hồ Văn Giây

 Nhơn Trạch, Đồng Nai.

 (đă kư)

38

 PTS Phạm Văn Thanh

 Nhơn Trạch, Đồng Nai.

 (đă kư)

39

 Đ H Lê Hữu Phước

114/15/11/ Phạm Văn Chiêu, P.9, G̣ Vấp. 

 (đă kư)

40

 Nguyễn Văn Tri

Tam Phước, Bà Rịa Vũng Tàu. 

 (đă kư)

41

 CTS Bùi Long Vân

 Tam Phước, Bà Rịa Vũng Tàu

 (đă kư)

42

 CTS Lâm Đ́nh Nghĩa

Tộc Đạo Long Điền, Bà Rịa. 

 (đă kư)

43

 Đ H Nguyễn Văn Liền

 Tộc Đạo Long Điền, Bà Rịa. 

 (đă kư)

44

 CTS Nguyễn Thị Nhàn

Tộc Đạo Long Điền, Bà Rịa.  

 (đă kư)

45

 TS Nguyễn Văn Giỏi

Tộc Đạo Long Điền, Bà Rịa.  

 (đă kư)

46

 Đ H Nguyễn Hữu Cần

Tộc Đạo Long Điền, Bà Rịa.  

 (đă kư)

47

 Đ H Đỗ Thanh Phiên

Long Thành, Đồng Nai. 

 (đă kư)

48

 Đ H Trần Ngọc Quyên

Thị Xă G̣ Công 

 (đă kư)

49

 Đ H Trần Thị Thu

Hương Đạo Đại Phước, T Đ Nhơn Trạch. 

 (đă kư)

50

Đ H Trần Thị Vàng

Long Thành Đồng Nai. 

 (đă kư)

51

 Đ H Nguyễn Bá Trác

Phú Đông, Nhơn Trạch. 

 (đă kư)

52

 Nguyễn Ngọc Cao

Đại Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai. 

 (đă kư)

53

 Trần Quang B́nh

TP Hồ Chí Minh. 

 (đă kư)

54

 Cao Ngọc Anh

Thị Xă G̣ Công. 

 (đă kư)

55

 Bùi Phi Long

G̣ Công Tây, Tiền Giang. 

 (đă kư)

56

 Đ H Dương Xuân Lương

Sài G̣n. Việt Nam. 

 (đă kư)

 

(Danh sách c̣n đang cập nhật).

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

 

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634