ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

TRÁCH VỤ CỦA HIỆP THIÊN ĐÀI

Khai Tâm

          Bài viết này của tác giả Khai Tâm vừa gởi đến chúng tôi, mời đồng đạo tham khảo. Xin trích một đoạn trong bài viết để thay lời giới thiệu:

          “Thiếu hồn đạo hay thiếu luật pháp th́ c̣n gọi chi là đạo nữa. Nếu luật pháp cải canh, thiên điều bất chấp, đạo chẳng phải tṛ mua vui, mượn áo ṣng mà chác đổi, tự ư chuyên quyền canh cải, định lẽ cho ḿnh là chánh mà toan phương hại đạo, biến cái chơn giáo thành ra một tṛ cười cho đời; th́ cửa luật pháp thiên điều chẳng hề tư vị một ai”.

          “ Cửa Hiệp Thiên Đài đă khép lại. Mỗi người tín hữu đặt cho ḿnh một câu hỏi và tự trả lời về bối cảnh mà Thiêng Liêng đă để một bài toán khó cho chúng ta thực hiện”. (Kh.T)

           Từ khi Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ h́nh thành, trách vụ của cơ quan Hiệp Thiên Đài vẫn tỏ rạng trong chức năng và nhiệm vụ do Bát Quái Đài Thiêng Liêng giao phó. Lập Pháp Chánh Truyền, Đức Chí Tôn đă sở định “Hiệp Thiên Đài là nơi Thầy ngự, cầm quyền Thiêng Liêng mối Đạo, hễ Đạo c̣n th́ Hiệp Thiên Đài vẫn c̣n”. Tuy hữu tướng nhưng vai tṛ của cơ quan Hiệp Thiên Đài vốn chứa bí nhiệm trong sứ mạng bảo tồn chơn giáo, giữ nét công b́nh Thiên Đạo trên đường xiển dương và duy tŕ nền tôn giáo của Đức Chí Tôn trong bảy trăm ngàn năm. Không có Hiệp Thiên Đài th́ chẳng thể nào đạo c̣n v́ vốn Hiệp Thiên Đài là cơ quan vén màn bí mật vô vi làm cho Cửu Trùng Đài thấy được quyền bính thiêng liêng, làm Đạo-Đời tương đắc, điều đ́nh thông công với Bát Quái Đài. Cửu Trùng Đài là xác của Đạo, Hiệp Thiên Đài là hồn của Đạo. Nên chi, sự vi chủ của hồn mang ư nghĩa tối trọng đối với sự tồn tại Cao Đài giáo.

           Các tôn giáo cổ kim dần dần theo thời gian bị thất sách do lượng văn minh lấn át, không c̣n phù hợp với trí thức tinh thần, lương năng và lương tri nhơn loại ngày nay. Nên Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế không cho các Đấng Giáo Chủ xuống thế mà chính ḿnh Ngài xuống để dạy dỗ, dẫn dắt chúng sanh tu hành, lập nền chánh giáo, quy Tam Giáo, hiệp Ngũ Chi với tôn chỉ ân xá kỳ ba, phục dựng lại giá trị thánh đức, xoay bánh xe pháp từ Hạ Ngươn tam chuyển sang Thượng Ngươn tứ chuyển. Từ sự hệ trọng của giáo pháp đó, h́nh thức Thánh Thể đương nhiên phải tuân thủ theo quyền năng Bát Quái Đài, đă mặc nhiên định thể theo Pháp Chánh Truyền để lại.

          V́ cái yếu lư trong việc bảo tồn nên Chánh Giáo mà Đức Phạm Hộ Pháp minh định: “Với chúng ta, dầu cho tan xương nát thịt với một kiếp sống thừa nầy, không chi rằng hại, duy hại là hại cho phận sự Thiêng Liêng, nếu chúng ta không biết cao trọng mà giữ tṛn trách nhậm, đặng bảo thủ cái cơ nghiệp chung của cả nhơn sanh là Đạo ngày nay đây, th́ cái tội t́nh trước mặt Thầy tính coi bao lớn”.

           Cho nên, nền chánh trị đạo của Đạo vốn theo Pháp Chánh truyền, các cơ quan thực hiện nghiêm nhặt theo thánh ư thiêng liêng truyền giáng. Ấy là pháp trị đạo cho ra quy cũ, chuẩn thằng khỏi điều thất bí pháp trị thế, rao giảng chánh lư cứu thế của Đức Chí Tôn.

          Bát Quái Đài là cơ quan chánh trị càn khôn thế giới, nắm quyền hành vô h́nh. Về h́nh thế, là một cơ quan tượng trưng sự hiện diện quyền năng tối cao thiêng liêng. Nên trong Bát Quái thờ Thiên Nhăn, tức là thờ Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, đó là Hồn tức là Thần vi chủ cả máy tạo. Về diệu dụng, là cơ quan truyền các ư chỉ xây dựng và hoàn thiện bộ máy Đạo trong vấn đế thu nhận, chọn lọc đệ tử và thiết lập một giáo điều theo thiên ư.

           Cửu Trùng Đài có Hội Thánh, là cơ quan đặc trách hành sự, lo mặt hành chánh, thực hiện các ư chỉ thiêng liêng do Hiệp Thiên Đài tiếp nhận thánh ư thiêng liêng, tượng trưng cho xác thân của đạo, là một phần sự sống của nền chánh trị đạo Cao Đài, ngày đêm lo con đường phổ độ cho mau chóng.

          Hội Thánh Hiệp Thiên Đài là hồn của Cửu Trùng Đài hay chơn thần hay là khí chất, nuôi dưỡng Cửu Trùng Đài, một cơ quan chuyên trách luật pháp và là nơi thông công với Bát Quái Đài. Hiệp Thiên Đài vốn là nơi Đức Chí Tôn ngự th́ Đạo chứa nơi ấy. Pháp Chánh Truyền đă định nghĩa đó là nơi Thượng Đế ngự, cầm quyền thiêng liêng nền chơn đạo. Xác và hồn đồng sống nhau, tương liên mật thiết cùng nhau để thực hiện thánh thể Đức Chí Tôn, tạo dựng và gom hợp con cái Ngài vào một nơi, tùng mạng lịnh xây cơ chuyển thế, độ dẫn sanh chúng đến bờ giác ngộ. Trong khi đó, Cửu Trùng Đài là xác, phải nương lấy Hiệp Thiên Đài, nương hồn để bảo toàn cơ quan phổ độ chúng sanh.

          Cơ cấu tổ chức của Hiệp Thiên Đài gồm có Hộ Pháp chưởng quản và điều hành chi Pháp, dưới có bốn vị Thập Nhị Thời Quân chi Pháp phụ tá. Trái phải có Thượng Phẩm (chi Đạo) và Thượng Sanh (chi Thế), mỗi chi có bốn vị Thập Nhị Thời Quân gồm (Khai-Hiến-Tiếp-Bảo). Đây là Hiến Pháp Hiệp Thiên Đài ra đời 1932.

          Đến năm 1966, Đức Thượng Sanh kư thánh lịnh bổ túc Hiến Pháp Chức Sắc Hiệp Thiên Đài tiểu cấp từ Luật Sự lên Tiếp Dẫn Đạo Nhơn. Trước đó, các cơ quan hiện tướng như ba cơ quan tu tịnh Thiên Hỷ Động Trí Huệ Cung, Địa Linh Động Trí Giác Cung và Nhơn Ḥa Động Vạn Pháp cũng được Đức Hộ Pháp triển khai thi hành và chuyển hóa tùy thời kỳ mà có Hội Thánh Phước Thiện, thuộc chi Đạo; lập Thập Nhị Bảo Quân tức là Hàn Lâm Viện Cao Đài, Ban Thế Đạo...để phục vụ cơ nghiệp Đạo.

          Về sở hành, cơ quan Hiệp Thiên Đài vốn mang trách vụ lo phương diện luật pháp, bảo thủ chơn truyền đạo cho khỏi phải thành phàm giáo, lại là cơ quan sửa trị luật pháp, thi hành mạng lệnh xử phạt chư chức sắc phạm giới mặt hữu h́nh.

          Ngoài việc nắm quyền năng hữu h́nh, Hiệp Thiên Đài c̣n mang giá trị và năng lực thiêng liêng. Minh chứng điều này, Đức Phạm Hộ Pháp thuyết giảng: “Hộ-Pháp và Thập Nhị Thời Quân không phải quyền tại thế gian này, quyền nơi cửa Đạo Cao Đài này, cũng không phải tại đây nữa. Bần-Đạo nói: đây là quyền Đạo Cao-Đài cả Thiêng-liêng hằng sống [Thuyết Đạo của ĐHP]”

          Hơn nữa luận về sứ mạng đặc biệt, chư chức sắc Hiệp Thiên Đài mang một thiên mệnh xuống trần, làm tôi tớ cho Đức Chí Tôn để gầy dựng một sự nghiệp Đại Đạo. V́ Đức Chí Tôn muốn tá trần chính ḿnh Ngài để cứu rỗi, chư Thiên Mạng hạ ḿnh làm thay Đức Chí Tôn tạo đạo.

          Đức Hộ Pháp giảng: “…Nhứt là Ngự Mă Quân của Chí Tôn biết trước hơn ai hết, bởi v́ Ngài có dạy, trước hết là Ngài bỏ Huỳnh Kim Khuyết, bỏ Thiên Cung đ̣i xuống trần dạy con cái của Ngài lập phương giải khổ. Nếu tôi không lầm, cơ bút đă cho tôi biết các bạn Hiệp Thiên do nơi đâu sản xuất? Do để giữ quyền Thiêng Liêng nên mới có 12 vị Thời Quân, Thập Nhị Địa Chi, tức là cảnh Thiêng Liêng vô h́nh của chúng ta. Tôi tưởng tấn tuồng tôi đă làm trọn và làm nơi cơi vô h́nh. Ngày kia về thiêng liêng các bạn sẽ thấy h́nh tối đại tối thiểu. Phận sự tôi đối với các bạn nó có thâm t́nh vô hạn, v́ đồng tâm, đồng chí, một mực đề xướng cả thảy đều nghe chịu một hoàn cảnh, Bần Đạo làm không hết, số là tại Bần Đạo và các bạn Hiệp Thiên Đài đă hứa với Chí Tôn” [Thuyết Đạo của ĐHP, Q. 1].

           Nên h́nh thể Hiệp Thiên Đài mang tính chất tối trọng đối với Đức Chí Tôn trong việc lập chơn truyền Đại Đạo. Sự hiện thân của Đức Chí Tôn cũng chẳng phải của Hộ Pháp, của chức sắc Hiệp Thiên Đài mà thôi, đó là quyền hành và sứ mạng của Hội Thánh lưỡng đài Hiệp Thiên và Cửu Trùng. Đức Hộ Pháp phải chuyển pháp, lấy trách vụ của Hộ Pháp mà hội hiệp chư Thiên Mạng làm một h́nh thể tối linh tại thế. Do vậy, chức năng của cơ quan lưỡng đài phải đi trong trật tự để duy tŕ Thánh Thể của Đức Chí Tôn. Bằng chẳng vậy, điều đó trở nên trái với thiên mạng Đức Chí Tôn phó thác.

          Đức Hộ Pháp cho hay: “H́nh ảnh của Ngài là Hội Thánh Cửu Trùng Đài và Hiệp Thiên. Hộ Pháp có khôn ngoan nào hơn là cầu khẩn cho có người đến với ḿnh đặng tạo Thánh Thể đó, chớ một ḿnh Hộ Pháp xuống không thế được, nên phải cám dỗ cung nầy điện kia, đến Cửu Thiên Khai Hóa, biết chắc làm được mới đi” [Thuyết Đạo, Q.1].

          Hơn nữa, Chơn Pháp của Đại Đạo Tam Kỳ vốn nằm nơi cơ quan sản xuất của lưỡng đài. Hiệp Thiên lo bảo thủ chơn truyền, Cửu Trùng lo cơ quan giục tấn và đ̣i hỏi phải ḥa nhau đi trong khuôn luật của Đức Chí Tôn, chớ không phải phản khắc, đè nén nhau.

           “Chơn pháp của Chí Tôn để hai pḥng hiệp một là Cửu Trùng Đài và Hiệp Thiên Đài. Hiệp Thiên Đài là pḥng quân luật, c̣n Cửu Trùng Đài là pḥng dân chủ, biểu sao khỏi xích mích nhau. Một đàng bảo thủ, một đàng giục tấn, nếu hai đàng không ḥa nhau, đem chơn lư hiển nhiên th́ ḥa được, c̣n không lấy chơn lư th́ đụng tại chỗ phản khắc, không thể đệ lên thượng quyền mà c̣n nhơ bợn được. Đó là cái bàn sàng, sàng măi cũng phải lọt xuống” [Thuyết Đạo của ĐHP, Q.1].

           Đạo Cao Đài hiện tướng ra cơ quan cứu khổ cho toàn thể con cái Đức Chí Tôn với cơ cấu chánh trị đạo. Nhưng cơ quan Hiệp Thiên Đài là cơ quan do Đức Phật Mẫu đến lập ra trước, sau mới lập ra Cửu Trùng Đài.

          “Phật Mẫu ban sơ đến Hiệp Thiên Đài làm Mẹ của chữ Khí tức là khí sanh vạn vật. Lấy Ngươn pháp trong chữ "Khí" biến thành Càn Khôn Vũ Trụ, chữ Khí tương quan trong Hiệp Thiên Đài. Nên Phật Mẫu trước đến tạo Hiệp Thiên Đài thuộc Pháp, tức là ṭa ngự của Người, rồi sau mới lập Cửu Trùng Đài. Người đến gọi ḿnh là bạn của chúng sanh, tự xưng Thiếp, đem bí mật từ thử chưa ai nghe đối với Chí Tôn thế nào, nói rơ không kiêng phép Ngọc Hư, v́ để tạo gia nghiệp cho con cái của Người, th́ Người có quyền nói không ai cản được nổi” [Thuyết Đạo của ĐHP, Q.1].

          Hiệp Thiên Đài c̣n tượng cho pháp giới tạo ra vạn linh càn khôn vũ trụ. “Chúng ta ngước mặt lên trời, mắt ta thấy hằng hà sa số là địa giới, ta gọi là sao, mỗi v́ tinh tú ấy là một quả địa cầu có người ta ở, cho nên Đức Chí Tôn mới nói rằng: Càn Khôn Vơ Trụ nầy chứa đầy Vạn Linh. Nói rơ hơn Cửu Trùng Đài là Đời. C̣n Hiệp Thiên Đài là Pháp giới tạo ra Vạn Linh, nó là Đạo, rơ rệt như vậy” [Thuyết Đạo của ĐHP, Q.2].

           Pháp Chánh Truyền Đại Đạo tạo ra để làm một khung luật định phẩm, dùng diệu pháp của Đức Chí Tôn ban truyền phẩm tước, định vị cho con cái Người. Hiệp Thiên Đài lại là cơ quan có trách nhiệm ǵn giữ pháp chánh.

          “Từ thử đến giờ chúng ta thường quen gọi là Ṭa Hiệp Thiên Đài hay là Ṭa Tam Giáo, nên đă 23 năm Đạo, mà chúng ta vẫn chưa biết chỗ dốt của ḿnh. Đức Chưởng Đạo Nguyệt Tâm Chơn Nhơn buổi nọ giáng bút hỏi Bần Đạo một câu bằng Pháp văn: "EXPLIQUEZ ÉTYMOLOGIQUEMENT LE MOT T̉A?" (Vậy chớ theo ngữ nguyên tiếng Ṭa nghĩa là ǵ?). Bần Đạo trả lời: "Thưa Ngài, kêu Ṭa là nơi để định án, xử tội kẻ phạm luật pháp". Ngài cười và nói: "Trật, gọi Ṭa là khi nào Ṭa nhà, hay Ṭa lâu đài ǵ đó, chớ tiếng Ṭa không có định nghĩa về phương diện Pháp Chánh cả". Bần Đạo thừa dịp nhờ Ngài dạy nữa. Ngài nói: "Cái tiếng của Chí Tôn đă đem đến đặt để nó khéo léo hay ho biết bao nhiêu, nghĩa lư rất thâm diệu mà tại sao lại không dùng. Đức Chí Tôn đến lập Pháp Chánh Truyền, giao cho Hiệp Thiên Đài ǵn giữ. Trong đó có diệu pháp của Chí Tôn đến lập vị cho con cái của Người tại thế gian nầy, Ngài mượn xác thịt của con cái Ngài tổng hợp lại cho nó có trật tự, có đẳng cấp, tức nhiên là lập Thánh Thể của Ngài, các phẩm trật có liên quan với các phần tử tức nhiên Hội Thánh tổng hợp là Thánh Thể của Ngài. Ngài lập Pháp Chánh Truyền cốt ban quyền hành cho Thánh Thể của Ngài, mà hễ đạt quyền được, tức nhiên về với Ngài được. Ấy vậy, Pháp Chánh Truyền Hiệp Thiên là phương định vị, lập quyền đặng hiệp một con cái của Chí Tôn cùng Chí Tôn vậy" [Thuyết Đạo của ĐHP, Q. 2].

          Hiệp Thiên Đài hiện hữu để cầm h́nh luật, bảo tồn chánh pháp, bảo trọng Thánh Thể Đức Chí Tôn cho mỹ miều, giục thút nhơn sanh phổ giáo và duy tŕ pháp chánh chơn đạo. Nếu không có cơ quan Hiệp Thiên giữ, hiện trạng loạn pháp theo thảm kịch cổ kim, tránh nạn thất thứ, ngôi phẩm, ǵn giữ đại nghiệp của Đức Chí Tôn.

          Đức Hộ Pháp giảng rơ: “Nếu cả Pháp Chánh đó không người cầm để thực hiện th́ cả giá trị lẫn thể thống đều mất hết. Từ ngôi Giáo Tông đến ngôi Đầu Sư, giữa có ngôi Chưởng Pháp, nếu không phải Pháp Chánh do Hiệp Thiên Đài nắm giữ th́ họ tông lúng, tông hoài, tông măi măi làm cho loạn Đạo theo tấn thảm kịch, ta đă thấy diễn đi diễn lại nhiều lần, mà thử hỏi tại sao họ tông không được? Là tại Hiệp Thiên Đài cầm Luật chắc chắn không cho loạn hàng thất thứ đặng. Họ tông mặc họ, Hiệp Thiên Đài cứ nắm giữ chặt chẽ, mà định phẩm cho con cái của Đức Chí Tôn mà thôi. Nếu chẳng vậy, nghĩa là nếu Hiệp Thiên Đài để họ tự do hành động, th́ phải đắc tội với Chí Tôn, v́ Chí Tôn đă giao cho ǵn giữ cái kho tàng đă định Thánh Thể của Ngài định vị cho con cái của Ngài y như đă giao cho ǵn giữ, cái kho tàng đă định chia cho đứa lớn bao nhiêu, đứa út bao nhiêu, rồi Hiệp Thiên Đài để cho người mạnh giựt giành tài sản của mấy người khác, hỏi vậy người lănh lịnh đảm nhiệm chia của ấy, sẽ bị h́nh phạt như thế nào? Nếu không có người cầm giữ kho đó đặng phân phát công b́nh cho con cái của Ngài th́ sợ e thiên hạ giựt giành hết mà con cái của Ngài không hưởng đặng, gia tài để dành cho họ mà chớ. Ấy vậy, hàng phẩm mà Pháp Chánh đă định, cốt yếu hiệp con cái Chí Tôn lại làm một cùng Ngài, mà muốn cho đặng hiệp cùng Ngài, th́ Ngài để cho Hiệp Thiên Đài chưởng quản giữ ǵn nghiêm luật Pháp Chánh đó. Một người về Đạo là Thượng Phẩm cầm quyền Luật Đạo định phẩm vị; một người về Thế tức là Thượng Sanh đem con cái của Đức Chí Tôn vào cửa Đạo, d́u dắt con cái Ngài không ai đặng phép ngăn đường đón ngơ. Đại nghiệp của Chí Tôn để lại mặt thế nầy cho toàn cả nhơn loại, không ai có quyền giành hưởng một ḿnh. Định luật như vậy mới là công b́nh và chánh đáng. Bần Đạo lập lại: Pháp Chánh cốt yếu lập quyền cho con cái Đức Chí Tôn, có hàng phẩm, quyền hành, thứ tự, đẳng cấp, giao cho Hiệp Thiên Đài sắp đặt không cho loạn hàng thứ thất, nếu loạn hàng thất thứ th́ Đạo tiêu diệt” [Thuyết Đạo của ĐHP, Q. 2].

           Cây cờ cứu khổ Đại Đạo đă sở định quyền của Hiệp Thiên Đài cầm vận mạng của Đạo. “Đức Chí Tôn đến, có điều thiết yếu hơn hết, Ngài đến là v́ con cái của Ngài quá khổ, Ngài đến với cái sở định của Ngài, là đến cứu khổ cho toàn thể con cái của Ngài. Cơ cứu khổ ấy trong lúc ban sơ, Đức Chí Tôn đă đưa trong tay Hiệp Thiên Đài” [Thuyết Đạo của ĐHP, Q. 4].

          Luật pháp đạo là thiên ư, được dựng xây qua bàn tay con người kết thông thiêng liêng mà giáng ban thành h́nh luật. Nên Pháp Chánh Truyền là thiên điều tại thế, vận hành guồng máy Đại Đạo hầu bảo thủ chơn giáo và công b́nh Thiên Đạo. Thiếu hồn đạo hay thiếu luật pháp th́ c̣n gọi chi là đạo nữa. Nếu luật pháp cải canh, thiên điều bất chấp, đạo chẳng phải tṛ mua vui, mượn áo ṣng mà chác đổi, tự ư chuyên quyền canh cải, định lẽ cho ḿnh là chánh mà toan phương hại đạo, biến cái chơn giáo thành ra một tṛ cười cho đời; th́ cửa luật pháp thiên điều chẳng hề tư vị một ai.

           C̣n nhớ Đức Phạm Hộ Pháp đă tuyên ngôn: “Từ Tín Đồ đến Hội Thánh chẳng hề khi nào tiêu diệt nó được, kẻ nào muốn tiêu diệt Đạo Cao Đài tốt hơn đừng sanh ra bởi chẳng hề khi nào muốn tiêu diệt Đạo đặng, khuôn luật vẫn vậy” [Thuyết Đạo của ĐHP].

           Bước đời càng gay trở, tiếng thiều nhặt thút thoi đưa, xuân măn, thu tàn, cúc rũ sương tan, vầng nhựt nguyệt trở nên xa vắng. Nền Đại Đạo đă bước sang ngoài chín mươi, cũng đă chịu nhiều sương pha thử thách. Cửa Hiệp Thiên Đài đă khép lại. Mỗi người tín hữu đặt cho ḿnh một câu hỏi và tự trả lời về bối cảnh mà Thiêng Liêng đă để một bài toán khó cho chúng ta thực hiện.

          Thay câu kết bằng hai câu thi thất ngôn bát cú đường luật, được Đức Hộ Pháp cảm tác trước khi quy thiên:

          “…Rồi ai sẽ đến cầm chơn pháp,

           Tô điểm non sông đạo lẫn đời”.

Khai Tâm, Kỷ niệm ngày 14/04/2021.

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                             Address: 441 E Parkman Street- Plant City, FL 000000000                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 000-000-0000