ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BỔN PHẬN TÍN ĐỒ

Là người Tín-Đồ Cao-Đài phải có đủ đức-tin, trọn trung với Đạo, mọi hành-vi phải đồ y khuôn–viên Luật-Pháp, chẳng nên canh-cải và giữ lời minh-thệ không đổi dạ thay ḷng.

- Đức-tin là sự nhận-thức về chơn-lư mà chơn-lư luôn luôn tồn tại, mặc dù Hội-Thánh nay đă bị Cộng-sản Việt-Nam giải-thể, nhưng Tân-Luật, Pháp-Chánh-Truyền… vẫn c̣n nguyên-vẹn giá-trị. Trách-nhiệm và quyền-hạn của người Cao-Đài đă được Pháp-Chánh-Truyền qui-định vẫn c̣n nguyên-vẹn.

- Tôn-Giáo là tinh-thần của nhơn-loại mà đời lo đấu-tranh tàn-hại, c̣n Đạo lo hàn-gắn vết thương ḷng, nên Đạo phải song-hành với Đời để d́u Đời. Đức Hộ-Pháp dạy:"Rồi đây, chúng ta mở con mắt coi lịch-sử của Đời, lịch-sử của Đạo như h́nh với bóng, y như nhau không phương nào khác được”, nên mới có câu: “Đạo-Đời tương-đắc mới mong tạo thời cải thế”.

- Chủ-trương Cao-Đài lấy Nho-Tông làm căn-bản, nên hai câu đối trước cổng Ṭa-Thánh và các Thánh-Thất:

“CAO THƯỢNG CHÍ-TÔN ĐẠI-ĐẠO H̉A-B̀NH DÂN-CHỦ MỤC,
ĐÀI TIỀN SÙNG BÁI TAM KỲ CỘNG-HƯỞNG TỰ-DO QUYỀN”

Nói lên tinh-thần Nho-Giáo mà Tín-Đồ Cao-Đài phải thực-hành trong phần Nhơn-Đạo, tạo nền nhân cội nghĩa hầu xây-dựng cho dân-tộc Việt-Nam nói riêng và nhơn-loại nói chung có nhân-quyền và dân-chủ.

- Khi khai Đạo năm 1926, Đức CHÍ-TÔN dạy: "THẦY lập cho nước Việt-Nam một nền Quốc-Đạo và Thầy mở ĐẠO để cứu dân, cứu nước, cứu nhân-loại". Vậy Đức CHÍ-TÔN lập ĐẠO để cứu Đời, gắn liền với quốc-gia xă-hội, để xây-dựng một thế-giới đại-đồng trong t́nh thương huynh-đệ, bác-ái công bằng.

Nên Đức vua Hàm-Nghi đặt niềm-tin vào nền Quốc-Đạo. Đức Ngài giáng-cơ cho bài thi để thài cúng hằng năm tại Báo-Quốc-Từ, có hai câu:

“ CỨU THẾ TỪ ĐÂY NHỜ ĐẠO-PHÁP,
AN DÂN LẬP QUỐC TẠI KỲ BA”.

Phần Nhơn-Đạo “TỀ-GIA, TRỊ QUỐC, B̀NH THIÊN-HẠ” trong Tam-Cang Ngũ-Thường , nên Đức Hộ-Pháp mới lập ngôi “ BÁO-QUỐC-TỪ” để thờ các bậc tinh-trung báo-quốc. Trước cửa Báo-Quốc-Từ có hai câu đối:

“ BẢO-THỦ CƠ-ĐỒ ANH-HÙNG DƯƠNG KHÍ-PHÁCH,
HỘ-TR̀ QUỐC-VẬN CHÍ-SĨ HIỂN UY-LINH”

Ấy là can-thường luân-lư với hơn 4.000 năm văn-hiến của CON RỒNG CHÁU TIÊN.

- Nay Đời biến-loạn, ĐẠO thất chánh-truyền, tổ-quốc lâm-nguy, mỗi người Cao-Đài từ Đạo-Hữu đến Chức-Sắc Thiên-Phong, từ quốc-nội đến hải-ngoại, tùy khả-năng phương-tiện của ḿnh mà vận-dụng trong khuôn-luật Tôn-Giáo cho phép, trong luật-pháp quốc-tế để phản-đối nhà cầm-quyền Cộng-sản Việt-Nam đàn-áp TÔN-GIÁO và không có TỰ-DO DÂN-CHỦ NHÂN-QUYỀN tại Việt-Nam.

- Đức Hộ-Pháp dạy: “CÁI LINH-HỒN CỦA KẺ CÓ ĐẠO LÀ LINH-HỒN DO ĐỨC CHÍ-TÔN TẠO THÀNH LUÔN-LUÔN LỰA ĐƯỜNG QUANG ĐI, NẺO RẬM TRÁNH, DÁM HY-SINH TẤT CẢ CHO QUYỀN-LỢI QUỐC-GIA, V̀ KẺ ĐÓ NGHĨ RẰNG: “ QUỐC-GIA CÓ CHỦ-QUYỀN TH̀ NƯỚC MỚI CÓ ĐẠO”.

Và:

- Đức CHÍ-TÔN dạy: “ĐẠO KHÔNG PHẢI GIỮ BẰNG LỖ MIỆNG”, nên đạo-đức phải thể-hiện bằng hành-động. Chúng ta hôm nay phải hành-động như thế nào cho xứng-đáng là hậu-dụê của Hội-Thánh (Thánh-Thể của Đức CHÍ-TÔN), là Đệ-tử Đấng CAO-ĐÀI trong thời loạn ĐẠO, loạn PHÁP!

- Sứ-mạng ĐẠO cứu ĐỜI, nên Đức Hộ-Pháp đưa vào tay chúng ta một chánh-sách H̉A-B̀NH CHUNG SỐNG “DO DÂN, PHỤC-VỤ DÂN, LẬP QUYỀN DÂN”, để chúng ta nương theo đó làm kim-chỉ-nam, cứu dân, cứu nước , cứu nhân-loại.

Khi Chánh-Sách H̉A-B̀NH CHUNG SỐNG chào đời ( 26-3-1956), có một sức hút mănh-liệt tâm-trí, nhiều người Cao-Đài dấn-thân vào thực-hiện, biết bao người đă hy-sinh trên đường phổ-biến Chánh-Sách H̉A-B̀NH CHUNG SỐNG CHO NHÂN-LOẠI, biết bao người bị bắt giam , tra-tấn, tù-đày, phải bỏ ḿnh trong ngục-thất.
Ngày nay nhơn-loại hiểu ra rằng, QUYỀN LÀM NGƯỜI, QUYỀN DÂN, và MỌI NGƯỜI ĐỀU ĐƯỢC TỰ-DO B̀NH-ĐẲNG MÀ THƯỢNG-ĐẾ ĐĂ BAN CHO CON NGƯỜI, KHÔNG AI CÓ QUYỀN TƯỚC ĐOẠT, nên họ đang đ̣i-hỏi sự công-b́nh và quyền-hành của chính họ, chớ không c̣n chờ ai ban-phát. Sự đ̣i-hỏi đó ḥan-toàn phù-hợp thế-giới ngày nay.

Thảm-trạng Quốc-dân Việt-Nam hôm-nay, chúng ta phải hành-động thế nào?!!

Cộng-Sản Việt-Nam là một trong những thành-viên Liên-Hiệp-Quốc, th́ họ phải thi-hành theo đúng Công-Ước Quốc-Tế, nên chúng ta hành-động bằng cách gởi những chứng-tích Cộng-Sản Việt-Nam đàn-áp tôn-giáo , đàn-áp người dân không có tự-do đến Liên-Hiệp-Quốc và các nước yêu-chuộng ḥa-b́nh và tự-do dân-chủ, để cảnh-tỉnh họ trở lại chánh-nghĩa.

“ LẤY ĐẠI-NGHĨA THẮNG HUNG-TÀN,
LẤY TRÍ-NHÂN THAY CƯỜNG-BẠO”

( Lời Hịch B́nh-Ngô Đại-Cáo của Đức Nguyễn-Trăi )

- Đây là cuộc đấu-tranh ư-thức-hệ giữa chánh-giáo với tà-quyền nên rất phức-tạp, khó-khăn và quyết-liệt.
Là hậu-duệ, lúc nầy chính là lúc chúng ta thực-thi sứ-mạng và thể-hiện Lời Minh-Thệ; ….hiệp đồng chư môn-đệ ǵn Luật-Lệ Cao-Đài…”; Đồng cùng nhau đứng lên làm bức tường kiên-cố ngăn-chận hành-vi của những kẻ quyết-tâm phá-hoại nền Chơn-Đạo của Đức CHÍ-TÔN, là chứng tỏ tấm ḷng thành của chúng ta đối với ĐẠO, đối với Hội-Thánh, dù cho khó-khăn thế nào đi chăng nữa chúng ta cũng phải làm và làm cho đến khi thành công.

- Đức Quan-Thánh dạy:

“ THỜI CUỘC TUẦN-HOÀN TAI-ÁCH KHỞI
LIỆU MÀ XÔNG LƯỚT LIỆU ĐUA-TRANH”.


Thiển-nghĩ, người Tín-Đồ Cao-Đài không phản-bội lời Minh-Thệ th́ không một ai tha-thiết với sự-nghiệp tinh-thần của nền Đại-Đạo, mà có thể im-lặng cầu-an trong thời điểm nầy! Nếu làm thinh trong giai-đoạn không có Hội-Thánh, đó chính là ngấm-ngầm đồng-lơa với kẻ phản-loạn Chơn-Truyền, phá-hoại nền Chánh-Giáo của Đức CHÍ-TÔN.

- Martin Luther King nói: “TRONG THẾ-GIỚI NGÀY NAY, CHÚNG TA XÓT-XA KHÔNG CHỈ V̀ LỜI NÓI VÀ HÀNH-ĐỘNG CỦA KẺ XẤU MÀ C̉N CẢ SỰ IM-LẶNG ĐÁNG SỢ CỦA NGƯỜI TỐT”.

Những người nhát sợ bàng-quan cho rằng “mọi sự do Thiên định”! Ta nên nhớ lời Đức CHÍ-TÔN: “ĐỪNG CỨ MUÔN ĐIỀU ĐỔ CHÍ-LINH ”, mà tự cảnh-tỉnh chính ḿnh, bởi “TẬN NHÂN-LỰC MỚI TRI THIÊN-MẠNG”. 

- 30-4-1975, Quốc-Dân Việt-Nam lọt vào tay Cộng-Sản vô-thần, làm cho nhân-dân sống trong lầm-than, không có tự-do dân-chủ, nhân-quyền. Họ chỉ lo bảo-vệ giai-cấp, bảo-vệ Đảng, lo đặc-quyền, đặc-lợi riêng của họ; cấu-kết nhau chia phần lợi-nhuận trên nước mắt, mồ hôi xương máu của đồng-bào cô-thế! Tài-sản, đất nước bị cắt-xén. Phong-hóa suy-đồi, khủng-bố dă-man những người dân yêu nước! Đảng Cộng-Sản đă làm gương xấu cho thế-hệ tương-lai!!

Than ôi! nước Việt-Nam, dân-tộc Việt-Nam, phong-hóa nhà Nam, nền Quốc Đạo sẽ đi về đâu!!!

Trước thảm-họa của Quốc-Gia Dân-Tộc, nhận-thức vai-tṛ quan-trọng của người Tín-Đồ Cao-Đài đối với Tôn-Giáo, đối với nền Quốc-Đạo, đối với Hội-Thánh (Thánh-Thể của Đức CHÍ-TÔN), chúng ta phải làm ǵ?

- Chủ-trương Tôn-Giáo Cao-Đài là đại-đồng, mà Đức CHÍ-TÔN dạy: 

“HỄ NÓ TẤN TH̀ M̀NH CHỐNG CÂN SỨC CHO BẰNG HOẶC TRỖI HƠN MỚI ĐẮC-THẮNG ”


Nên chúng ta đấu-tranh không v́ chủ-hướng chủng-tộc mà v́ “ Công-Lư ”.

- Một Quốc-Gia (Cộng-Sản Việt-Nam) hô-hào dân-chủ tự-do nhân-quyền, mà nhân-dân c̣n chờ ban-phát, c̣n chờ nhà cầm-quyền cho phép ….th́ dân đâu có quyền dân, dân đâu có tự-do, mà lại tuyên-bố dân-chủ tự-do th́ đó là giả-tướng, là chiêu-bài lừa-mị, ngu dân.

- CHẾ-ĐỘ CỘNG-SẢN ĐỘC-TÀI GiẢ-DỐI, HỌ SỢ NHỨT LÀ CÁI G̀?

Giờ đây, bất cứ chế-độ độc-tài tàn-bạo nào ở đâu cũng lo sợ sự công-khai minh-bạch, nghĩa là họ sợ sự thật. Khoa-học ngày nay là phương-tiện hữu-hiệu để đưa sự thật đến tận hang cùng ngơ hẻm, tận góc bể chân trời, nên sự giả-dối không c̣n bưng-bít được nữa. V́ khi nhân-dân lấy quyền dân đứng lên th́ dân sẽ giám-sát tất cả, mọi sự sẽ minh-bạch, th́ nhà cầm-quyền độc-tài giả-dối làm sao c̣n chỗ đứng!

Cho nên, một cuộc cách-mạng về nhân-quyền sẽ vùi chôn các chế-độ độc-tài đảng-trị. Ngày tàn của sự độc-tài đă đến. Họ đă và đang đi vào cơi chết. 

“ CÔNG-LƯ ĐÁNH-ĐỔ CƯỜNG-QUYỀN”

Tóm lại: Bổn-phận Tín-Đồ trong giai-đoạn hiện tại:

- VỀ BẢO-THỦ CHƠN-TRUYỀN:

Pháp-Chánh-Truyền có dạy: “ …VỚI CHÚNG TA DẦU TAN XƯƠNG NÁT THỊT VỚI KIẾP SỐNG THỪA NẦY KHÔNG CHI RẰNG HẠI, DUY HẠI LÀ HẠI CHO PHẬN-SỰ THIÊNG-LIÊNG, NẾU CHÚNG TA KHÔNG BIẾT CAO-TRỌNG MÀ GIỮ TR̉N TRÁCH-NHIỆM ĐẶNG BẢO-THỦ CÁI CƠ-NGHIỆP CHUNG CỦA CẢ NHƠN-SANH LÀ ĐẠO NGÀY NAY ĐÂY, TH̀ CÁI TỘI-T̀NH TRƯỚC MẶT THẦY TÍNH COI BAO LỚN!... KỂ TỪ ĐÂY NHỨT-ĐỊNH CHẲNG CHO AI PHẠM ĐẾN QUYỀN M̀NH, V̀ QUYỀN M̀NH LÀ QUYỀN THẦY, DẦU C̉N MỘT MẶT TÍN-ĐỒ TH̀ HỘI-THÁNH CŨNG GIỮ QUYỀN HỘI-THÁNH…”

-VỀ PHỔ-THÔNG CHƠN-ĐẠO:

Tôn-Giáo Cao-Đài thể-hiện quyền dân, tự-do b́nh-đẳng qua Đại-Hội Nhơn-Sanh và tŕnh chánh với nhân-loại về mặt xă-hội trong thời hoàn-cầu-hóa, điều nầy ta có thể kiểm-chứng được trên báo-chí, truyền-thanh, truyền h́nh, internet, ở khắp hành-tinh.

- VỀ THẾ-HỆ TƯƠNG-LAI:

Đă đến lúc chúng ta phải làm bùng-phát trong ḷng hậu-tấn một trách-nhiệm làm sáng-tỏ chơn-lư của nền Đại-Đạo, để góp phần hoàn-chỉnh hệ-thống triết-học Cao-Đài, xây-dựng nền văn-minh khoa-học đạo-đức, hầu tŕnh-chánh trước nhân-loại.

Ấy là mệnh-lệnh Thiêng-Liêng mà đệ-tử Đấng Cao-Đài Thượng-Đế phải tự-giác tự-nguyện dấn-thân trong cơ chuyển-thế.

“ CẢNH KHỔ LÀ VỰC-THẲM CHO NGƯỜI YẾU-ĐUỐI, LÀ NẤC THANG CHO BẬC ANH-TÀI”.

Thiện-Tâm

( Kỷ-niệm ngày vía Đức Quan-Thánh Đế-Quân
26-6-Quư-Tỵ ( Dl. 02-8-2013)

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

 

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                             Address: 441 E Parkman Street- Plant City, FL 000000000                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 000-000-0000