ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T̀M HIỂU Ư NGHĨA ÂN XÁ

TRONG ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

                                                                                                                            An Bùi          

          Kính thưa Chư Huynh, Tỷ, Đệ, Muội,

          Chúng ta là những môn đệ của Đức Cao Đài Ngọc Đế. Đức Chí Tôn mở Đạo kỳ Ba nầy để ân xá và phổ độ chúng sanh. Vậy chúng ta hăy t́m hiểu ư nghĩa đầy đủ của Ân Xá kỳ nầy là ǵ?

          Hai từ Ân Xá được nhiều người nhắc đến trong lúc nói chuyện đạo, t́m hiểu giáo lư đạo… nhưng chưa thấy một sự giải thích nào đầy đủ nhứt để chúng ta cảm nhận được sự quí giá mà Chí Tôn ban cho chúng ta.

          Hôm nay tôi xin mạo muội nêu lên những suy nghĩ của ḿnh. Đây là ư kiến cá nhân, mong Quư bậc cao minh đa văn quảng kiến góp ư thêm những chỗ c̣n bất cập và thiếu xót:

          ÂN XÁ với nghĩa thông thường là ban ơn, giảm nhẹ h́nh phạt và đặc cách tạo điều dễ dăi cho chúng sanh. Ân xá không phải là tha tội cho ra khỏi tù sớm như nhà nước của thế tục thường làm vào các dịp lễ lớn như Quốc khánh chẳng hạn.

          Ngày xưa khai Đạo ở hai thời nhứt kỳ và nhị kỳ phổ độ, Đức Chí Tôn không có ân xá nhưng chỉ có ḷng thương bao la chúng sanh mà phân tánh giáng trần dạy Đạo, tùy theo phong hóa mỗi tư phương mà Đức Chí Tôn dạy mỗi nơi một mối Đạo khác nhau. Một trăm ức nguyên nhân xuống thế lập đời; qua hai kỳ phổ độ chỉ đem về có 8 ức. c̣n lại 92 ưc kỳ ba nầy Chí Tôn phải đem về cho hết. Nếu Thầy không ban ân xá th́ khó mà đem về cho hết được!

          Trong lần khai Đại Đạo kỳ ba nầy, chữ Ân Xá c̣n có nhiều ư nghĩa đặc biệt hơn. Có bốn ư nghĩa sau đây:

          1- Hồi Nhứt kỳ và Nhị kỳ phổ độ chúng sanh theo học Đạo phải tầm sư (người t́m Đạo) phải tùng theo pháp luật của Đạo Trời, của giáo chủ mà tu học. Ngày nay, Chí Tôn ban cho chúng sanh quyền được tự lập luật mà tu. Nhơn sanh lập luật xong dâng lên Chí Tôn phê chuẩn luật ấy trở thành Thiên luật.

          2- Hồi nhứt kỳ và nhị kỳ phổ độ nhơn sanh theo đẳng cấp tu hành mà thăng lên từ Địa cầu 68 lên Địa cầu 67 v.v.…. Trích "…Vậy Thầy lại dặn các con: nếu kẻ không tu, làm đủ phận người, công-b́nh, chánh-trực, khi hồn xuất ra khỏi xác th́ cứ theo đẳng cấp gần trên mà luân hồi lại nữa th́ biết chừng nào đặng hội-hiệp cùng Thầy? Nên Thầy cho một quyền rộng răi cho cả nhơn-loại Càn-Khôn Thế- Giái, nếu biết ngộ kiếp một đời tu, đủ trở về cùng Thầy đặng; mà... hại thay!... mắt Thầy chưa đặng hữu hạnh hoan lạc, thấy đặng kẻ ấy. Vậy Thầy dặn: Đạo là nơi các con nên quư trọng đó vậy…" (TNHTngày 19-12-1926 Qu I- ấn bản 1973-Trang 74-75 )

          Thánh Ngôn đă nói rơ là nếu không được ân xá th́ chúng sanh nếu có đủ hạnh đức cứ theo thứ bậc đi lên mà về cùng Thầy, nghĩa là chúng sanh phải qua thất thập nhị địa (72 địa cầu), tứ đại bộ châu, ba ngàn thế giới … mới về tới Bạch Ngọc Kinh. Mỗi nơi đi qua để tu học chúng sanh phải đầu một kiếp, và phải bỏ lại một xác chết, tổng cộng là ta phải bỏ lại ba ngàn bảy mươi hai cái xác nơi cơi trần nầy nếu kiếp nào cũng biết tu hành, chưa kể có những kiếp gây ác nghiệp phải luân hồi trả quả. Tổng cộng 3072 cái xác của ta bỏ lại, tưởng tượng nghĩa trang chôn một ḿnh ta lớn như là Cực lạc Thái B́nh vậy!

          V́ vậy khai Đạo kỳ nầy, có Phật Mẫu và Cửu Vị Nữ Phật đưa đường đẫn lối cho các chơn linh trong 9 Tuần Cữu và Tiểu Đại Tường nên trong một kiếp tu cũng có thể về đến Bạch Ngọc Knh được nếu ta giữ tṛn luật pháp chơn truyền Đại Đạo.

          Cửu Vị Nữ Phật sẽ không đưa đường cho những chơn linh nào canh cải chơn truyền, phạm pháp luật, không tùng Hội Thánh do Chí Tôn lập (theo Đạo Nghị Định thứ tám) dù lúc ở thế có gian lận tự phong phẩm phong chức lớn đến đâu đi nữa!

          3- Ân xá thứ ba là chỉ ăn chay 10 ngày cũng được thọ truyền bửu pháp, ngày xưa theo cựu luật người hành giả phải trường chay mới được.

          4- Ân xá thứ tư là được xóa tội tiền khiên nếu biết tùng luật pháp chơn truyền tu hành lập công bồi đức. Xin nói cụ thể hơn là, ví dụ có hai người một hiền, một dữ nhập môn cầu Đạo một lược, trọn tùng luật pháp như nhau, lập công như nhau, thọ phong chức việc chức sắc Giáo Hữu như nhau th́ khi thoát xác vẫn được hành pháp hưởng ân huệ như nhau. Tội ác đă làm trước khi vào Đạo của người ác được xóa bỏ.

          Kính Chư Huynh, Tỷ, Đệ, Muội

          Đức Chí Tôn chỉ ân xá cho Môn Đệ Cao Đài nào biết tùng luật Pháp Chơn Truyền mà thôi! Đừng tưởng là ân xá cho người phạm luật, canh cải luật và phá Pháp luật. Nếu ân xá tất cả (người tu theo cổ luật, người phạm luật, canh cải luật và phá Pháp luật) th́ Chí Tôn đâu cần khai Đạo kỳ ba nầy và buộc chư môn đệ phải minh thệ mà làm ǵ!?Đối với chúng sanh là con cái của Chí Tôn th́ Người bác ái; nhưng đối với Môn Đệ th́ người thật công bằng và nghiêm khắc!

          Đừng nhầm lẫn hai khái niệm Con Cái và Môn Đệ. Con cái là tất cả chúng sanh trong bát hồn. Không phải tất cả con cái của Chí Tôn đều là môn đệ của Chí Tôn! Môn đệ chỉ là những người lập thệ nhập môn mà thôi! !!

          Trên đây là một số ư nghĩa mà tôi t́m hiểu được xin ghi lại để tŕnh cho chư HTĐM tham khảo.

          Một lần nữa kính mong Quư bậc cao minh đa văn quảng kiến góp ư thêm những chỗ c̣n bất cập và thiếu xót để giúp nhau trên đường tu học.

Xin đa tạ!

AN BÙI

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634