ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHÍNH LUẬN NGÔ VĂN TRÍ – CHỦ ĐỀ BA

Image may contain: text

       Tổng kết Thảo luận:
      T́m hiểu ư nghĩa Đại Ân Xá

       Người tín đồ Cao Đài ai cũng biết giáo lư và tôn chỉ của Chí Tôn trong Tam Kỳ Phổ Độ là “Đại Ân Xá” (trích dẫn điển h́nh: Tựa đề của nền Đại Đạo được dịch ra Pháp ngữ: Troisième Amnistie de Dieu en Orient là ư này) v.v.

       Chúng ta thử t́m xem những ǵ mà Đức Chí Tôn ban cho chư môn đệ trong kỳ khai Đạo này?

       Trước tiên t́m hiểu ư nghĩa chữ Ân Xá: Thông thường ân xá có nghĩa là xóa bỏ hoặc tha thứ tội lỗi. Ví dụ câu kinh: “Ngọc Hoàng tích phước hựu tội Đại Thiên Tôn..”. (hựu tội là xóa bỏ tha thứ tội)

       Ân Xá người đời dùng với nghĩa là bỏ bớt h́nh phạt của một hành vi tội lỗi đă làm ( lẽ ra phải chịu nhiều hơn nặng hơn). Ví dụ: Chủ Tịch nước ân xá tội phạm nhân dịp quốc-khánh, Chủ tịch nước kư lệnh ân xá tội tử h́nh cho một án tử v.v.

       Ân Xá trong Đạo khác hẳn ân xá ngoài đời, trong Đạo ân xá th́ không vậy. Chí Tôn và chư Thần Thánh Tiên Phật vốn đă không trừng trị ai. Tất cả những h́nh phạt mà chúng ta phải chịu và tất cả những ân huệ mà chúng ta được hưởng đều do luật nhân quả thi hành với chúng ta không sai chạy.

       V́ luật công b́nh Chí Tôn không phải xóa h́nh phạt phạm tội mà cho chúng ta cơ hội lập công chuộc tội. Người xử phạt ta chính là ta chứ không phải các Đấng. Ta lập được công đền bù cho tội lỗi đến khi nào ta tự thấy trả được công bằng cho người ta hại th́ lúc đó ta hết tội. v.v.

       Ư nghĩa ân xá c̣n rất nhiều…
       Phạm vị chủ đề này, ta chỉ t́m hiểu những ǵ mà Chí Tôn ban cho chúng ta trong Đạo Cao Đài:
       Có thể kể ra 6 loại như sau:

       1/- Ân xá thứ nhứt: Đạo t́m người:

       Ngày xưa, người t́m Đạo để học. Phải vào chùa, hay lên non tầm sư học Đạo. Ngày nay, Chí Tôn đem mối Đạo rải khắp cho chúng sanh để phổ độ. Ai cũng có cơ hội gặp Đạo và học Đạo, Luật quy định mỗi tín đồ Cao Đài phải độ cho được mười hai người vào cửa Đạo là ư này.

       2/- Ân xá thứ hai: Nhơn sanh được quyền tự lập Luật để tu.:

       Thời nhứt và nhị kỳ phổ độ: Vị Giáo Chủ khai đạo ấn định sẵn những luật lệ cần làm cho môn đệ ḿnh. Những điều cần làm gọi chung là Luật Đạo đó rất dễ với người thượng trí, nhưng rất khó với người hạ trí. Nên người học được rất ít. Trong Tam Kỳ nhơn sanh được quyền lập luật để tu. Bộ Tân Luật và Đạo Luật đều do nhơn sanh lập nên, dâng lên quyền thiêng liêng phê chuẩn, tức nhiên Luật không quá cao với nhơn sanh, cũng không quá thấp với thiêng liêng. Khi phê chuẩn xong bộ luật ấy được xem là Luật Trời hay Thiên Điều.

       3/- Ân xá thứ ba: Giảm bớt các tiêu chuẩn cho luật tu:

       Ngày xưa, nhơn sanh phải thực hiện đầy đủ những quy định thật cao siêu mới có thể đắc đạo gọi là thọ truyền bửu pháp. Trong Tam Kỳ Phổ Độ, Luật không buộc trường trai, hạ xuống chỉ c̣n giữ thập trai trong tháng là được thọ truyền bửu pháp. Ngày xưa phải xuất gia nhập tự để tu, ngày nay có thể tu tại gia vẫn được đắc vị theo mức tu.

       4/- Ân xá thứ tư: Có người cận kề dẫn dắt, nhắc nhở sửa lỗi cho ta.
       Ngày xưa, việc tu hành do tâm huyết của cá nhân có ư chí đủ cường liệt để theo hay không. Nản chí ngă ḷng không ai nhắc nhở. Phạm tội lỗi không ai giúp sửa sai…Trong Tam Kỳ Phổ Độ, từ trung-ương Ṭa Thánh đến tận thôn quê sằng dă đều có cơ quan pháp luật và cơ quan giáo hóa đi sát chúng ta. Hai cơ quan này một giúp ta học Đạo, một giúp ta tránh phạm luật Đạo. Pháp Chánh Truyền quy định phẩm Phó Tri Sự và phẩm Thông Sự trong mỗi ấp Đạo là nguyên do này.

       5/- Ân xá thứ năm: Xóa tội tiền khiên trả chưa xong.
       Tội tiền khiên có thể được hiểu là tội ta đă làm nhiều kiếp mà trả chưa xong hiện không nhớ đă gây cho ai. Hoặc tội gây nên trong kiếp này trước khi vào Đạo, nay đă tỉnh ngộ ăn năn.
Việc xóa tội này có hay không làm sao ta biết được? Ta chỉ căn cứ theo luật mà tin tưởng thôi. Hành tàng riêng mỗi người th́ của ai tự biết.
       Ta có có thể lấy ví dụ cụ thể như sau:

       Có hai người cùng nhập môn vào Đạo: một anh đồ tể và một anh học tṛ khó. Tức một người hiền lành và một người hung dữ. Sau ngày nhập môn, cả hai anh cùng giữ nghiêm luật Đạo như nhau. Một thời gian sau được tín nhiệm công cử chức việc như nhau. Sau này được thọ phong chức sắc Lễ Sanh, Giáo Hữu như nhau v.v. Khi thoát xác cả hai đều được hưởng ân huệ của phẩm tước như nhau. Hành tàng của anh đồ tể khi xưa tuy quá nặng nhưng coi như Hội Thánh không nhắc đến nữa. Tức Chí Tôn xóa tội tiền khiên đă làm của anh ấy.

       6/- Ân xá thứ sáu: Mọi chơn linh đều có cơ hội lập công chuộc tội:
       Điều này được thể hiện bằng Thánh Ngôn và kinh-điển là đóng cửa ngục mở tầng thiên cho các chơn hồn đầu kiếp học đạo lập công chuộc tội.

       Đây là những t́m ṭi cá nhân về ư nghĩa của chữ Đại Ân Xá trong Cao Đài. Có thể c̣n nhiều hơn, có thể một trong các điều liệt kê trên mà chư bằng hữu có ư cho là không phải.

       Nói tóm lại, ngoài việc đóng cửa ngục mở từng thiên, Chí Tôn c̣n giảm bớt các quy định chuẩn khó trong các thời kỳ phổ độ trước buộc người tu của tam giáo nhất và nhị kỳ phổ độ phải làm.
Nếu có điều chi bất cập mong quư cao minh chỉ giáo. Xin đa tạ.

       Nay kính
       Chính Luận Ngô Văn Trí.


       * Xin bổ sung thêm một ư quan trọng của Ân Xá (Nguyễn Tâm):
       Trong buổi Tam Kỳ có thêm ân huệ được Cửu Vị Nữ Phật dẫn đường chơn linh về Bạch Ngọc Kinh sau khi thoát xác.
       Không có chín Bà, chơn linh không biết đường đi.
       Dĩ nhiên chín Bà sẽ không đưa đường cho các Chơn Linh phạm Pháp Luật Đạo.

 

 

   

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                             Address: 441 E Parkman Street- Plant City, FL 000000000                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 000-000-0000