ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T̀M HIỂU VỀ VIỆC KỸ LUẬT

Và XÉT XỬ MỘT TÍN ĐỒ CAO ĐÀI.

Nguyễn Chuyên Nghiệp

 

       ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ gọi tắt là Đạo Cao Đài. Cao Đài đă và tiếp tục đưa nhân loại đến một đỉnh cao của Văn Hiến thế giới đầy nhân bản. Đó là xă hội thạnh trị trong kỹ nguyên Thánh Đức, một thiên đường tại thế. Mọi thành viên trong xă hội được sống và học hỏi tấn hoá trong sự công b́nh và yêu thương.

       Được vậy nhờ nền Chánh Trị càn khôn thế giới đầy bác ái và Công Bằng của Đức Chí Tôn ban cho.  Đó là Chánh trị Đạo lấy đức giáo dân.  Muốn đạt được phải do Trời-Người hiệp nhứt, vận hành  trong bác ái công bằng. Hai nội dung này được thể hiện trong nội dung Đệ Tam Thiên Nhơn Hoà Ước.

       Mối Đạo Trời này dành cho tất cả mọi người trong chúng sanh. Ai cũng vào được. Thủ tục rất dễ dàng và mau lẹ. Bất cứ lúc nào và khi nào chức sắc hoặc chức việc hành chánh đạo cũng sẳn sàng giúp cho chúng ta. Ngược lại muốn đưa một người môn đệ ra khỏi cửa Đạo thật khó khăn. Thủ tục tố tụng phải nghiêm chỉnh không được tuỳ ư đưa ai ra cũng được. Người tín đồ lập minh thệ với Thầy Trời luôn được Thầy Trời che chở.

       V́ vậy Đạo Cao Đài phải có Pháp và Luật nghiêm minh để trị b́nh thiên hạ. Luât h́nh Cao Đài không gây đau đớn thể xác mà chỉ làm thức tỉnh tinh thần con người. Nguyên tắc chung: Khi luật pháp chưa can thiệp và phán quyết th́ mọi người đều không có tội tức không phải tội nhân.

       Có năm cơ quan để duy tŕ sự b́nh yên cho cửa Đạo: Mỗi cơ quan có qui định thủ tục, thành phần và quyền hạn để làm nhiệm vụ xét xử riêng. Trong phạm vi bài này tôi chỉ xin trích ư tóm lược chung nhứt. (mời xem chi tiết tại quyển QUYỀN TƯ PHÁP NỘI TRỊ ĐẠO của Hội Thánh đă xuất bản):

       1/ Hội Công Đồng.

       Hội này chỉ để xử những chức sắc nam nữa từ phẩm Lễ Sanh đổ xuống chức việc và Đạo hữu. 

       2/ Ṭa Hiệp Thiên Đài.:

       Đức Thượng Sanh Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài ban hành Thánh Lịnh số 60/TL ngày 24 tháng 3 Bính Ngọ (11-4-66) thành lập "Ṭa Hiệp Thiên Đài" để xét xử Chức Sắc từ phẩm Giáo Hữu và Chí Thiện sắp lên

  • Ṭa Hiệp Thiên Đài sẽ chiếu các luật lệ sau đây để xử trị tội phạm:

       1.    Pháp Chánh Truyền.

       2.    Tân Luật.

       3.    Bát Đạo Nghị Định.

       4.    Thập H́nh Đức Lư Giáo Tông.

       5.    Đạo Luật năm Mậu Dần.

       6.    Các án lệ từ trước đến giờ.

       3/ Ban Kỷ Luật.

       Chiếu Vi Bằng số 6/VB phiên nhóm ngày 19 tháng 3 Bính Ngọ (9-4-1966), Hội Thánh Hiệp Thiên Đài quyết định thành lập Ban Kỷ Luật cho cơ quan Phước Thiện để xét xử từ phẩm Giáo Thiện sắp xuống, nên Đức Thượng Sanh ban hành Thánh Lịnh số: 61/TL ngày 24 tháng 3 Bính Ngọ (14-4-1966), thành lập Ban Kỷ Luật cho cơ quan Phước Thiện.

       4/ Ṭa Hiệp Thiên Đài và Ban Kỷ Luật Hiệp Thiên Đài.

       Chiếu Vi Bằng số 8/VB phiên nhóm ngày 2 tháng 4 năm Bính Ngọ (21-5-66), Hội Thánh Hiệp Thiên Đài quyết định thành lập Ṭa Hiệp Thiên Đài xét xử Chức Sắc Hiệp Thiên Đài xét xử Chức Sắc từ phẩm Tiếp Dẫn Đạo Nhơn sắp xuống phẩm Sĩ Tải nếu phạm tội nặng, c̣n phạm tội nhẹ th́ đưa ra Ban Kỷ Luật Hiệp Thiên Đài xét xử

       5/ Ḥa Viện Cửu Trùng Đài và Pháp Chánh địa phương.

       Ḥa Viện Cửu Trùng Đài là thành phần tư pháp trong việc hành chánh của Hội Thánh Cửu Trùng Đài, có quyền xét nét giữ ǵn công b́nh giữa các Chức Sắc, Chức Việc, và Đạo Hữu, nên chỉ có quyền ḥa giải về khinh tội hoặc về tranh tụng cá nhân, không phạm đến Đạo Pháp mà thôi 

       PHÂN TÍCH TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ:

       Huấn lịnh 025 ngày 7 / 3 / 1983 ( 23 / giêng / Quí Hợi): Người kư tên là Hội Trưởng HĐCQ Thái Hiểu Thanh (trước Đạo Lịnh 01 là Q.Thái Chánh Phối Sư)

       Huấn Lịnh này trục xuất các chức sắc  chức việc tín đồ, trong đó Cải Trạng Nguyễn Minh Nhựt. Huấn Lịnh có những cái sai trái sau đây:

       Về h́nh thức:

       - Sau Đạo Lịnh 01 tất cả các cơ quan đều bị giải thể nên không c̣n ba Chánh Phối Sư. Hội Đồng Chưởng Quản đứng đầu là Hội trưởng, phó Hội Trưởng các Uỷ Viên và Từ Hàng. Trong HĐCQ không có Thái chánh Phối Sư. Người kư Huấn Lịnh này tự xưng Quyền Thái Chánh Phối Sư thay mặt cho Hội Đồng Chưởng Quản là sai, sai hoàn toàn. Nên không có giá trị phải chấp hành.

       Về nội dung:

       Huấn Lịnh xét xử một chức sắc từ phẩm giáo hữu và tương đương bên Phước Thiện phải do Toà Đạo Hiệp Thiên Đài và phải chiếu theo các văn bản luật pháp của đạo như sau:

          Pháp Chánh Truyền.

          Tân Luật.

          Bát Đạo Nghị Định.

          Thập H́nh Đức Lư Giáo Tông.

          Đạo Luật năm Mậu Dần.

       Trong Huấn Lịnh này không căn cứ vào một trong các văn bản luật nêu trên đây để định tội. Án trục xuất khỏi Đạo là đệ nhứt h́nh trong thập h́nh của Đức Lư Giáo Tông.  Gồm có các  hành vi lập Tả Đạo Bàn Môn, Phạm Pháp chánh truyền....

       Người kư Huấn-Lịnh này chỉ dựa vào báo cáo sơ khởi của Ban Từ Hàng Hội Đồng Chưởng Quản mà lấy phẩm tước của họ, không có phiên toà xét xử xem đă vi phạm điều luật nào của Đạo. Nên đă phạm Đạo Luật Mậu Dần chương Toà Đạo nên không có giá trị chấp hành.

       Cá nhân của các thành viên Hội Đồng Chưởng Quản là một tổ chức ngoài Pháp Cháp Truyền. Hay nói chính xác, các thành viên HĐCQ là những chức sắc phạm Pháp Chánh Truyền nên không đủ tư cách xét xử bất cứ ai. Người phạm Pháp Chánh Truyền kư Huấn Lịnh 025 sai cả h́nh thức lẫn nội dung, không có giá trị thi hành. Người này phải hầu toà Tam Giáo Hiệp thiên Đài nếu c̣n sống. hoặc hầu Toà Tam Giáo thiêng-liêng nếu lúc sống chưa xử.

       Đành rằng HĐCQ là do Đạo Lịnh 01 đề ra. Nhưng chính Đạo Lịnh 01 đă triệt tiêu các chức năng của các cơ quan mà HĐCQ tham chiếu có được. HĐCQ chỉ làm nhiệm vụ thường trực cho Hội Thánh để làm công tác công tác ǵn giữ bàn giao cơ sở vật chất và tài sản cho chánh quyền mà thôi. HĐCQ không làm chức năng hành chánh Đạo. (trích Đạo Lịnh 01)

       Kết luận: V́ vậy, Huấn Lịnh này là một h́nh thức trù dập cá nhân của HĐCQ lên cá nhân chức sắc không mang tính thi hành pháp luật Đạo mà chỉ mang h́nh thức xă hội đen. Trong suốt các nhiệm kỳ của HĐCQ, HĐCQ đă lợi dụng quyền hành kư biết bao nhiêu Huấn Lịnh thâu phẩm hoặc trục xuất tương tự như Huấn Lịnh 025.

       Riêng cá nhân ông HIỂU (nguyên là Hội Trưởng HĐCQ) sau này thấy sai nên ông đă ra văn thơ VÔ HIỆU HÓA chữ kư của ḿnh trên mọi văn bản. Điều này khẳng định Huấn Lịnh 025 là phạm pháp Luật Đạo nên đă bị vô hiệu từ lâu.

       Những người bị lấy phẩm tước và trục xuất khỏi Đạo trong Huấn Lịnh này có tên Cải Trạng Nguyễn Minh Nhựt và nhiều người khác là vô tội

       Cho đến ngày cuối đời, Hội Thánh (mới) vẫn c̣n đem văn bản phạm pháp luật Đạo ra áp lực hành hạ cái xác  Ông Cải Trạng Nguyễn Minh Nhựt. Chính người ra lịnh này là tội đồ của Đại Đạo.

       Nếu Hội Thánh vẫn c̣n chấp hành cái gọi là Huấn Lịnh vô giá trị mang số 025 này, lại càng không được ra tận tư gia ngăn cản phản đối gia đ́nh tự làm đám tang của Ông Cải Trạng.

       Nay mọi việc đă rồi, nhưng Lịch Sử của Đạo th́ vẫn c̣n đó. Ông Cải Trạng đă qui thiên, bị HĐCQ thi hành lệnh trừng phạt bằng cách hành đám với phẩm vị Đạo hữu. Ai trung thành với Đạo vẫn c̣n đó. Ai hành hạ gây khổ cho đồng Đạo cũng c̣n đó. Mọi thứ đều c̣n. Thiêng liêng sẽ định phận cho họ. Hăy chờ đó!

       Hôm nay viết bài t́m hiểu này, tôi không muốn truy cứu bất cứ ai. Mục đích duy nhứt là để thanh minh cho người quá cố đă bị kẻ lợi dụng danh Đạo quay lại làm khó đuổi cùng giết tận. Và những ai chưa bị làm khó có được cái nh́n luật pháp để tự bào vệ ḿnh mà quyết định cho linh hồn ḿnh.

Thánh địa, ngày 27 tháng hai năm Canh Tư.

NGUYỄN CHUYÊN NGHIỆP

 

 

 

   

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                             Address: 441 E Parkman Street- Plant City, FL 000000000                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 000-000-0000