ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T́m hiểu Lời Minh Thệ của Chức sắc mới

Bùi Thanh An

       Thế hệ mới là thế hệ canh cải. Chức sắc thế hệ này không c̣n tùng Pháp Chánh Truyền để điều hành nền Đạo. V́ vậy, lời Minh Thệ của họ cũng khác đi.  Mỗi một đảng phái có một lời minh thệ riêng, theo yêu cầu của họ. Ngày xưa, Chức sắc thiên phong minh thệ “…làm tṛn thiên Đạo… nhứt nhứt do lịnh Thầy phân định...” v́ Thầy là trên hết. Dù cho Chức Sắc Đại-thiên-phong cũng phải chờ lănh lịnh thầy phân định.

       Ngày nay, Chí Tôn không c̣n được tôn trọng, lời thầy dạy bỏ ngoài tai, luật Thầy lập không thi hành. Hội-Thánh mới tự cho ḿnh có quyền trọn vẹn cả xác lẫn hồn nên coi H.T là lớn nhứt, chức-sắc phải thề trọn trung với Hội-Thánh. Dù Hội-thánh canh cải pháp-luật cũng phải trọn trung. Đây là minh chứng điều đó: (bản đánh vi tính lại ảnh lời minh thệ thế hệ chức sắc hiện nay đính kèm)

LỜI MINH THỆ

TÔI TÊN…..TUỔI, THÁNH DANH…..

THỀ TRƯỚC BÀN VI  HỘ PHÁP RẰNG:

TỪ ĐÂY TÔI TRỌN TRUNG THÀNH VỚI HỘI THÁNH,

G̀N LUẬT PHÁP CHƠN TRUYỀN MÀ HÀNH ĐẠO.

KHÔNG CHIA PHE PHÂN PHÁI, KHÔNG PHẢN

THẦY PHẢN ĐẠO, KHÔNG LẬP BÀN MÔN

TẢ ĐẠO. NẾU NGÀY SAU THẤT THỆ TH̀ BỊ

ĐỌA TAM ĐỒ BẤT NĂNG THOÁT TỤC.

       Xem ảnh chụp lời Minh Thệ của Chức sắc thời nay kèm theo đây:

 

       Trong Lời Minh thệ này có bảy ư được đánh dấu từ 1* đến 5*:

 (1*):  VI  HỘ PHÁP

(2*): TRỌN TRUNG THÀNH VỚI HỘI THÁNH

(3*): G̀N LUẬT PHÁP CHƠN TRUYỀN MÀ HÀNH ĐẠO

(4*):  KHÔNG CHIA PHE PHÂN PHÁI, KHÔNG PHẢN THẦY PHẢN ĐẠO, KHÔNG LẬP BÀN MÔN TẢ ĐẠO

(5*): NẾU NGÀY SAU THẤT THỆ TH̀ BỊ ĐỌA TAM ĐỒ BẤT NĂNG THOÁT TỤC.

       Đọc lướt qua nguyên văn, không thấy ư nào nhắc đến Đức Chí Tôn. Chỉ thấy ư cuối cùng (5*) thấy rất nặng và rất giống lời minh thệ của Chức Sắc xưa. Tuy nhiên, đây cũng là một ư bịp cho nhơn sanh tin. Chứ thật sự Hội Thánh thời @ không dám ghi rơ vị nào thi hành án “.. tận đoạ tam đồ..”  so với lời minh thệ xưa như sau: “như ngày sau hữu tội th́ thề có ngũ lôi tru diệt”. Lời minh-thệ hiện nay mượn h́nh thức cho oai chứ không có hiệu quả về phần thiêng liêng

       Đọc kỹ thêm th́ thấy ư thề nặng này  (từ 3* đến 4*) để phục vụ cho ư  (2*). Ta chỉ cần phân tích ư (2*) là sẽ hiểu rơ tận gốc ngọn của Đạo Cao Đài hiện nay.

       Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ do Chí Tôn Lập thành giao cho Đức Lư Thái Bạch làm Giáo Tông gọi tắt là Lư-Giáo-Tông, giao chọ Đức Phạm Công Tắc làm Hộ Pháp gọi tắt là Phạm-Hộ-Pháp. Trong Tam Kỳ Phổ Độ không thấy cụm từ Vi-Hộ-Pháp. Vi Hộ Pháp có nhiệm vụ hồi nhứt kỳ đời Phong Thần mà thôi. Dù được trục thần Ông Phạm Công Tắc cho chơn linh Vi Hộ nhập vào lúc cho quư đại thiên phong lập thệ nhưng vị Ngự mă Quân lănh lịnh Chí Tôn chưởng quản nhị hữu h́nh đài vẫn là Hộ Pháp Phạm Công Tắc. Chính Đức Ngài đă kư tên Hộ Pháp Phạm Công Tắc trong các Thánh-Lịnh Huấn-Lịnh. Ban Thánh giáo, Thánh lịnh đều là Hộ Pháp Phạm Công Tắc.

       Một vấn đề khác, tưởng cũng nên tŕnh bày cho sự giải thích trên mang tính thuyết phục hơn. Ai cũng biết chơn-linh của Bát-Tiên đầu kiếp mang xác phàm buổi Tam Kỳ Phổ Độ như: Đức quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt là chơn linh của Lư Thiết Quả đại tiên giáng vào, Đức Thượng Phẩm là chơn linh của Hớn Chung Ly đại tiên giáng vào, Đức Thượng Sanh là do chơn linh của Lữ Đồng Tân đại tiên giáng vào… Hội Thánh vẫn bẩm báo, phúc tŕnh, thỉnh giáo nói chung là liên lạc hay cúng tế với Đức Q. Giáo Tông Thượng Trung Nhựt chớ không ai tŕnh tấu với Q. Giáo-Tông Lư Thiết Quả bao giờ. Với Thượng Phẩm và Thượng Sanh cũng tương tự.

       Như vậy toàn bộ Chức sắc hiện nay không thề trước Phạm Hộ Pháp mà thề trước Vi Hộ Pháp. Có nghĩa là thề với Hộ Pháp đă hết nhiệm kỳ. Nếu vậy th́ phải thề luôn với Ông: : “..Nhị kiếp tây âu cầm máy tạo..” nữa là những chơn linh tiền kiếp của Phạm-Hộ-Pháp. Điều này chứng tỏ, người tín hữu phải hiểu rằng Hội Thánh hiện nay không c̣n tùng Phạm Hộ Pháp.

       Và hiển nhiên, ư (3*) G̀N LUẬT PHÁP CHƠN TRUYỀN MÀ HÀNH ĐẠO là luật pháp của Nhứt và Nhị kỳ chứ không phải của Tam Kỳ Phổ Độ. Tức không phải làm nhiệm vụ của Chí Tôn đại khai ân xá. Chữ Chơn-truyền bị lạm dụng để nhơn sanh hiểu nhầm. Mỗi tôn giáo hay một đoàn thể có cái chơn truyền khác nhau. Như những công ty kinh doanh có những chính sách khác nhau. Công ty Việt-Nam làm việc từ 7 giờ sáng đến 11g trưa nghỉ chiều 13 giờ đến 17 giờ kết thúc. Công ty Pháp Mỹ th́ làm việc 9 giờ sáng nghỉ trưa 30 phút đến 17 giờ 30 kết thúc cũng 8 tiếng ngày. Rồi những công ty khác Hàn quốc chẳng hạn, làm 24/24 chia làm ba ca liên tiếp. Điều này ít ai phát hiện. Đó là những qui định riêng của từng ngành. Mỗi tôn giáo cũng vậy.

       Việc ăn chay, các tôn giáo cũng khác nhau:

       Phật giáo không giống Tiên giáo, cũng không giống Thánh giáo.

       Cao Đài giáo dùng thực vật rau cải, ngũ cốc lê hoát. Phật giáo cũng dùng thực vật, nhưng cử hành hẹ tỏi nén kiệu. Công giáo ăn chay là cử thịt nhưng ăn động vật khác được. Lục Tổ Huệ Năng ăn chay nhưng có thể luộc rau chung với nồi kho thịt…

       Không biết quư chức sắc thiên-phong xưa có Lời Minh Thệ như thế nào xin quư Chức Sắc c̣n khoẻ vui ḷng chỉ giáo. Riêng trong hồ sơ của gia phụ để lại thấy có lời minh thệ như sau, xin ghi lại để tham khảo không biết chính xác hay không?:

Tôi là  (tên họ) tự thiên ân là….

Thề Hoàng thiên hậu thổ, trước bửu pháp ngũ lôi rằng làm tṛn thiên đạo mà d́u dắt cả mấy anh em chúng tôi đều là môn đệ của Cao Đài ngọc Đế, nhứt nhứt do lịnh Thầy phân định, chẳng dám chuyên quyền mà lập thành tả đạo, như ngày sau hữu tội th́ thề có ngũ lôi tru diệt”

       Đến bàn Hộ Pháp  cũng qú xuống vái y như vậy, có điều câu sau th́ như vầy:

“Như ngày sau phạm Thiên điều thề có Hộ Pháp tận đoạ tam đồ bất năng thoát tục.”

        Kết luận: Mỗi một tôn giáo có một lời nguyện qui y riêng. Đạo Cao Đài Ngọc Đế, lời nguyện qui y đó là lời minh thệ. Cấp đạọ hữu, khác, cấp chức sắc khác. Lời nguyện minh thệ này được Đức Chí Tôn ban cho rồi, hà cớ ǵ không tùng theo đấy mà phải chế lời minh thệ khác? Nhơn sanh hăy hiểu sự thay trắng đổi đen để quyết định con đường cho linh hồn ḿnh.

Thánh địa, ngày 10 tháng 2 năm Mậu Tuất

Bùi Thanh An

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634