ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIÊN TRI CHO BIẾT ĐẠO CAO ĐÀI XUẤT HIỆN

 

            Mối đạo mà Đức Ngọc Đế đă khai không phải là việc thường t́nh, xuất hiện không ai biết. Mấy ngàn mấy trăm năm về trước,trong các kinh sám, chư Phật, chư Tiên đă cho biết trước việc ấy, hoặc ở bên Thái Tây hoặc ở bên Á Đông. Sau đây là tóm tắt các lời tiên tri ấy:

             1/ Lời tiên tri trong quyển Phật Tông Nguyên Lư

            Trong quyển kinh này, mấy chữ Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ đă được nêu lên. Chính Đức Thế Tôn Văn Phật đă có nói: sau Ngài sẽ có một vị Phật lớn hơn ra đời. Đức Phật lớn hơn Đức Thích Ca chỉ là Đấng Tạo Hoá - Đức Thái Cực Thánh Hoàng mà thôi.

             2/ Lời tiên tri trong quyển Thanh Tịnh Kinh

            Trong quyển Thanh Tịnh kinh lưu truyền lâu đời trong giới tu hành Lăo Giáo có đoạn như  vầy: "Thanh Tịnh kinh hữu di tích: Công viên quả măn chỉ thọ đơn thơ. Thiên mạng phương khả truyền đạo Tam Kỳ Phổ Độ". Thích nôm: Kinh Thanh Tịnh có dấu tích để lại rằng: Công đầy quả đủ sẽ được lĩnh thọ đơn thơ (tức là kinh dạy cách luyện). Người có mạng Trời khá truyền đạo Tam Kỳ Phổ Độ.

             3/ Đạo Tam Thanh

            Vào thế kỷ thứ 15 (1400-1499), bên Trung Quốc có một vị đạo sĩ tên Ngô Chi Hạc (Ou Tche Ho) có lập nên phái Tam Thanh, chuyên thờ Giáo chủ ba đạo lớn tại Trung Quốc là:

                        Đức Lăo Tử     (Đạo giáo)

                        Đức Khổng Tử      (Nho giáo)

                        Đức Thích Ca     (Phật giáo)

            Đạo Tam Thanh là bước đầu của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ ngày nay vậy.

             4/ Lời tiên tri trong quyển Vạn Pháp Quy Tông

            Lưu truyền trong nhân gian hơn mấy trăm năm nay, quyển Vạn Pháp Quy Tông do các đạo sĩ truyền lại có câu: "Cao Đài tiên bút thi văn tự"chỉ rơ rằng trong đạo Cao Đài mai sau sẽ có thơ văn của chư Tiên do thần cơ diệu bút tiếp ra.

             5/ Lời tiên tri của cụ Trạng Tŕnh Nguyễn Bỉnh Khiêm

            Trong quyển Bạch Vân Am thi tập hay quyển Sấm của cụ Trạng Tŕnh có đoạn như vầy:

                                                Con mừng, búng tít con quay,

                                    Vù vù chong chóng gió lay trên đài

                                                Nhà Cha cửa đóng then cài,

                                    Ầm ầm sóng dậy, hỏi người đông lân.

            Nhiều người cho hai câu trên ám chỉ phi cơ bay liệng trên nóc nhà trong trận giặc vừa rồi. Nhưng hai câu sau không rơ ư nghĩa làm sao. Sau khi ôn lại những việc đă xảy ra từ năm 1940 đến năm 1945 trong đạo Cao Đài, th́ chúng tôi nhận thấy rằng hai câu đầu có thể ám chỉ chữ Vạn đúc bằng xi măng hoặc bằng gỗ mà trước năm 1939 trong đạo Cao Đài người ta thường gắn trên các nóc Thánh thất hoặc Tịnh thất. Chữ "Vạn" ấy là biểu tượng của nhà Phật h́nh giống như chong chóng đang quay. "Trên đài" ám chỉ nóc các Thánh thất Tịnh thất thường lấy biểu hiệu chữ Đài như Cữu Trùng Đài, Hiệp Thiên Đài, Bát Quái Đàiv.v....Vào năm 1940 sau khi cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai bùng nổ ở Âu Châu, th́ tại Việt Nam nhà đương cuộc Pháp ngờ rằng đạo Cao Đài có dính líu tới đảng Đức Quốc Xă, v́ biểu hiện của đảng ấy cũng là chữ Vạn nhưng vẽ ngược lại, cho nên truyền lệnh gở chữ Vạn xuống, niêm phong các Thánh thất, Tịnh thất và cấm chư đạo hữu lui tới lễ bái ở các nơi ấy. Đồng thời các Chức sắc Thiên phong đều bị bắt đi an trí nhiều nơi. Việc nhà đương cục Pháp đóng cửa các Thánh thất, Tịnh thất ăn với câu: "Nhà Cha cửa đóng then cài".

            Việc này đă xăy ra từ năm 1940-1941 nghĩa là sau khi Nhựt sang chiếm Đông dương. Người Nhật đối với dân Việt Nam ta rơ ràng là láng giềng phía đông; bởi thế mới có câu "Ầm ầm sóng dậy hỏi người Đông lân".

                        6/ Lời tiên tri của các Lăo sư Chi Minh Sư (Minh lư ?) hay là Đại Đạo

            Bên Trung Quốc sau khi nhà Thanh thay thế nhà Minh, một số cựu thần nhà Minh không phục Măn Thanh bèn lên núi ẩn tu lập ra chi Minh Sư, Minh Đường c̣n gọi là Đại Đạo. Một quyển kinh của các Lăo sư phái ấy đă được từ bên Trung quốc chuyển sang Việt Nam. Ngoài b́a sách ấy có hai câu tiên tri như vầy:

                        Cao như Bắc khuyết nhân chiêm ngưỡng,

                        Đài tại Nam phương Đạo thống truyền.

            Hai câu đối này cho biết đạo Cao Đài sẽ xuất hiện tại Nam phương. Đức Cao Đài tức là Đức Huyền Khung Cao Thượng Đế Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn ngự tại phương Bắc hay Bắc khuyết.

             7/ Lời tiên tri trong Minh Thánh Kinh Linh Sám

            Trong quyển Minh Thánh Kinh Linh Sám có câu "Mạng hữu Cao Đài minh nguyệt chiếu" cho biết tá danh của Đức Ngọc Đế giáng trần mở nền Chánh giáo sáng tỏ như trăng rằm.

             8/ Lời tiên tri trong sách Ấu Học Tầm Nguyên

            Trong quyển sách này có câu: "Đầu thượng viết Cao Đài" nghĩa là ở nơi trên đỉnh đầu của mọi người th́ gọi là Cao Đài.

             9/ Lời tiên tri trong quyển Giác Mê Ca

            Tác giả là một Đạo gia, có đoạn như vầy:

                        Hữu duyên mới gặp Tam Kỳ Phổ Độ,

                        Muôn đời c̣n Tử phủ nêu danh

                        Ba ngàn công quả đặng viên thanh

                        Mới đặng Thiên thơ chiếu diệu.

            Đoạn này báo trước rằng chỉ có người hữu duyên mới gặp Tam Kỳ Phổ Độ để trở về quê xưa vị cũ.

             10/ Lời tiên tri trong quyển kinh Tỉnh Thế Ngộ Chơn

            Trong quyển kinh này có đoạn như sau:

                        Đại thiên tiên hoá hoằng chơn đạo,

                        Trợ quốc cứu dân trích thiện luân.

                        Nam Hải Từ Hàng châu vận tế,

                        Tây phương Tiếp Dẫn Phật Đông Lâm.

            Nghĩa là, trước khi có cuộc biến đổi lớn (thay Trời Đất) sẽ có một Đạo chơn thật khai ra giúp nước cứu dân làm điều đáng khen. Biển Nam có Phật Từ Hàng đi khắp để cứu độ. Phương Tây có Phật Tiếp Dẫn đưa đến Đông độ, xứ Phật.

            Lại có đoạn cho biết trước như vầy:

                        Mạt hậu kiền khôn đồng nhứt đại,

                        Thiên môn, vạn giáo, cộng quy căn.

            Nghĩa là, sau đời Hạ ngươn mạt kiếp Trời Đất đồng chung một dăy. Ngàn cửa, mọi tôn giáo đều quy về một gấc. Như vậy đạo Cao Đài , một tôn giáo tổng hợp phần tinh tuư giáo lư của các Đạo khác đă được quyết định từ lâu.

             11/ Lời tiên tri rút trong quyển kinh Vạn Diệu Thiên Thơ Cổ Bổn

            Trong quyển kinh này có bài thơ:

                        Tam giáo kim tùng cổ hóa sanh

                        Tiên thiên phương hữu thị Tam Thanh,

                        Phật, Lăo, Nho hề quy nhứt bổn,

                        Tự nhiên tà đạo thống tương tranh,

                        Vạn ức sơn hà giai hữu thử,

                        Tổng quy nhứt phái đắc an thành,

                        Xà vĩ mă đầu khai đại hội,

                        Tam kỳ hậu thế hiển phương danh.

            Nghĩa là, Ba tôn giáo Nho Thích Đạo nay theo xưa mà hóa sanh,

                        Đạo Tiên Thiên hay đạo Tam Thanh,

                        Đạo Phật, đạo Tiên, đạo Nho đều về một gốc,

                        Lẽ tất nhiên tà đạo đều cũng tranh giành,

                        Khắp nơi đều có như thế

                        Đồng quay về một phái mới đặng yên ổn và an lành,

                        Cuối năm Rắn, đầu năm ngựa th́ khai đại hội,

                        Đời sau đạo Tam kỳ sẽ được rạng rỡ danh thơm.

             12/ Lời tiên tri rút trong kinh nhật tụng của một phái tu thân tại Trung Việt

            Tại Trung Việt, 20 năm trước ngày khai đạo, có một phái tu theo lối cư sĩ lấy hiệu là phái Minh Sư (khác với phái Minh Sư bên Tàu) mỗi ngày đọc kinh có thêm câu như vầy:

                        Con cầu Phật Tổ Như Lai,

                        Con cầu cho thấu Cao Đài Tiên Ông.

            Đến khi các giáo sĩ đạo Cao Đài ra truyền đạo tại Tam quan (Trung Việt) th́ mấy vị này, sau khi nghe danh hiệu Đức Cao Đài, đều đến xin làm đệ tử ngay.

             13/ Lời tiên tri lưu truyền tại Trung Việt đă lâu đời trước năm 1926, năm khai Đạo

                        Canh Dần, Mậu Dần niên,

                        Kỷ Măo, Canh Th́n tiền,

                        Tự nhiên Thiên phú tánh,

                        Cao Đài tân chân truyền.

            Lời tiên tri này nói rơ năm nào và báo trước rằng Trời sẽ khiến ḷng người theo đạo mới và đạo Cao Đài sẽ đạt chân truyền.

             14/ Lời tiên tri trong hai bài thơ của chơn linh cụ Thủ Khoa Huân cho năm 1913 (13 năm trước ngày khai Đạo)

            Tại quận Cao Lănh, ngày 3 tháng 1 năm 1913, các ông văn nho, kỳ hào họp nhau tại nhà ông Lê Quang Hiển, nhạc phụ của ông Diệp văn Kỳ, để pḥ cơ thỉnh Tiên. Khi cơ lên, chơn linh cụ Thủ Khoa Huân, một văn sĩ cách mạng bị xử tử h́nh tại Mỹ Tho, giáng cơ cho hai bài thơ như sau:

                        Dung tất Cao Đài nhiệm khuất thân,

                        Tứ triêm đào lư nhứt môn xuân.

                        Cánh tân bôi ức giang san cựu,

                        Trừ cựu thời thêm tuế nguyệt tân.

                        Cửu thập thiều quang sơ bán lục,

                        Nhất luân minh nguyệt vị tam phân.

                        Thừa nhàn hạc giá không trung vụ,

                        Mục đỗ Cao Đài tráng chí thân.

            Cũng chính chơn linh cụ Thủ khoa Huân diễn Nôm:

                        Co dủi Cao Đài khoẻ tấm thân,

                        Dạo xem đào lư đượm mùa xuân.

                        Giang sơn chẳng khác ngàn năm cũ,

                        Ngày tháng chờ thay một chữ tân.

                        Chín chục thiều quang vừa nửa sáu,

                        Một vừng trăng rạng chửa ba phân.

                        Thừa nhàn cỡi hạc không trung ruổi,

                        Chạm mắt Cao Đài khỏe tấm thân.

            Trong hai bài thơ trên có nhắc bốn lần từ Cao Đài. Thời buổi ấy các ông không hiểu danh từ này có nghĩa ǵ. Song các ông biết rằng hai bài thơ này có nói về quốc vận một cách sâu xa. Hai câu 5 và 6 có ư kỷ niệm ngày 3 tháng 1 năm 1913 v́ câu nào cũng ngụ ư số 3. Sau đàn cơ ấy ông Lê Quang Hiển để hai bài thơ này lên trang thờ làm kỷ niệm. Măi đến năm 1927 Toà Thánh Tây Ninh phái Chức sắc đến quận Cao Lănh truyền Đạo và hai chữ Cao Đài đă được mọi người nói đến. Chừng ấy ông Lê Quang Hiển mới nhớ lại hai bài thơ của cụ Thủ khoa Huân đă cho 13 năm trước và đem ra tŕnh với chư Chức sắc nói trên.

                         Trích trong quyển Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Sơ Giải của Huệ Lương

PHỤ ĐÍNH

            Khi mới khai Đạo, Đức Chí Tôn giáng dạy Ngũ Chi Minh Đạo (Minh sư, Minh lư, Minh tân, Minh thiện, Minh đường) dâng kinh cho Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Do đó, Hội Thánh cử phái đoàn đại diện gồm 4 vị: Đức Quyền Giáo Tông Lê văn Trung, Thượng Giáo Sư Vương Quan Kỳ, Đức Phạm Hộ Pháp, Đức Cao Thượng Phẩm đến Tam Tông Miếu (chi Minh Lư) thỉnh 6 bài kinh: Niệm Hương, Khai Kinh, Kinh Sám Hối, Bài Khen Ngợi Kinh Sám Hối, Bài Xưng Tụng Công Đức Phật Tiên Thánh Thần về làm kinh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Câu chuyện được kể lại như sau:

           Khi đến nơi tŕnh qua s vic là Đc CHÍ TÔN dy đến đây đ thnh kinh ca Đi Đo Tam Kỳ Ph Đ. Quí v Ḥa Thượng đó ly làm ngc nhiên và tr li rng:

         “Chúng tôi không có kinh ca Đi Đo Tam Kỳ Ph Đ mà ch có kinh Pht giáo là Hng Vân, Ngưu Lang, Ph Môn….Nếu quí ông mun thnh bao nhiêu chúng tôi cho thnh”.

         Trong khi hai bên c̣n đang tho lun th́ có v đu bếp nghe được đi lên tŕnh bày như sau:

         “Cách đây nhiu năm có mt nhà sư t bên Trung Quc đem đến mt quyn kinh và nói rng: Sư ph tôi dy tôi mang quyn kinh ny đi v hướng Nam ca Trung Quc, đi hoài chng nào không đi được na th́ gi li cho ngôi chùa Pht giáo nơi đó mà dn rng: Sau ny s có mt nn tôn giáo mi m ti đây th́ dâng quyn kinh ny cho nn Tân Tôn giáo đó.

          Và ông tường thut chuyến đi ca ông t Trung Quc sang Vit Nam: Đến Bc Vit, Trung Vit măi đến Nam Vit là Sài G̣n th́ không đi được na, v́ hướng Đông có bin Nam Hi, hướng Nam co mũi Cà Mau, hướng Tây có vnh Thái Lan, nên ông phi gi quyn kinh ny cho Tam Tông Miếu ti Sài G̣n. Khi nhà sư đó đi ri quí v Ḥa Thượng m ra xem th́ thy kinh viết bng ch Nho và buc phi T Thi Nht Tng là: Tư, Ng, Mo, Du; mi tháng th́ cúng Sóc Vng là Mùng Mt (1) và Rm (15); mi năm cúng Tam Nguơn là Rm tháng Giêng, Rm tháng 7 và Rm tháng 10 Đi Đàn. Khi cúng phi có k chuông trng, nhc, l và đng nhi đc kinh.

           Đi vi Pht giáo mà buc phi T Thi Nht Tng th́ h không va ư, v́ Pht giáo ch có công phu hai bui sm chiu, nên quí v Ḥa Thượng đó đem quyn kinh xung nhà bếp bo đt đi. Nhưng ông đu bếp nghĩ rng: Người ta t bên Trung Quc ln li sang đây gi cho ḿnh, thà không lănh th́ thôi, c̣n lănh mà đem đi đt, nếu sau ny có qu nhiên như vy th́ ăn nói làm sao?”

           Nghĩ vy nên ông lin đem quyn kinh đ trên gác ca nhà bếp. Sau ln lượt quí v Ḥa Thượng đó viên tch hết, nhng v Ḥa Thượng khác lên thay thế nhưng ông đu bếp đó vn c̣n sng.

           Sau khi k qua câu chuyn, ông đu bếp lin đem dâng quyn kinh cho hai v Cao Quỳnh Cư và Phm công Tc. Nghe qua câu chuyn huyn diu y, quí v Ḥa Thượng đem dâng luôn nhng bài kinh: Sám Hi, Văng Sanh…

          Quí Ngài mang kinh v m ra xem, trước hết thy li ta ca quyn kinh là:

CAO như Bắc Khuyết nhơn chiêm ngưỡng,

ĐÀI tại Nam phương Đạo thống truyền.

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

 

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                             Address: 441 E Parkman Street- Plant City, FL 000000000                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 000-000-0000