ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIẾNG NÓI TÍN ĐỒ CAO ĐÀI BẢO THỦ CHƠN TRUYỀN

Hương Xuân

Kính:

       Quí Chức Sắc Thiên Phong Hiệp Thiên, Cửu Trùng, Phước Thiện,

        Quí Chức Việc Bàn Trị Sự Liên Hiệp Hội Thánh Em cùng toàn Đạo Nam Nữ Bảo Thủ Chơn Truyền trong và ngoài nước.
        Chúng tôi nhân danh là công dân của một đất nước Việt Nam có nhân quyền được hưởng quyền tự do tín ngưỡng mà nhân quyền Quốc Tế đă công nhận và cũng là Nhơn Sanh trong một nền Tôn Giáo Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Ṭa Thánh Tây Ninh, một Tôn Giáo Cao Đài Chính Thống và Nguyên Thủy đă có từ năm 1926 do Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng cơ khai mở.
        Một nền Đại Đạo đă có pháp nhân hẳn hồi, cả toàn cầu Thế Giới Năm Châu đều công nhận, những Tiến Sĩ các nước như: Nga, Pháp, Nhật, Hàn Quốc,… đă có những luận án bảo vệ Tôn Giáo Cao Đài Nguyên Thủy của Thượng Đế sáng lập năm 1926 vững vàng và chính đáng.
        Nhưng đến năm 1978 đến nay đă xuất hiện 12 văn bản cụ thể như : 
1- Đạo lệnh 01 ngày 01/03/1979 có câu:”quyết nghị ngày 13/12/1978 của Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Tây Ninh. Đây là chứng cứ Nhà Nước đă chen vào nội bộ Tôn Giáo Cao Đài. Những người kư trong đạo lệnh 01 đă qui tiên hết tám người chỉ c̣n lại ba người. Nhơn Sanh xét thấy văn bản của đạo lệnh 01 không c̣n giá trị đối với giai đoạn của Đạo hiện nay nữa không phù hợp và xác thực đi sai Chơn Truyền của một nền Đại Đạo đă có trong Tân Luật Pháp Chánh Truyền.
2- Trong thông tri số 1 có câu:”Chính v́ vậy, ngày 13/11/1978 Chính Quyền và MTTQVN tỉnh Tây Ninh buộc ḷng phải triển khai bản án, mục đích xây dựng vững chắc một nền Đại Đạo Cao Đài trong sáng và tiến bộ, để măi măi xứng đáng một thành viên trung thành trong Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam ( Chính Quyền Tây Ninh đă trắng trợn chen vào nội bộ Tôn Giáo Cao Đài).
        Mười một người kư đạo lệnh đă chết hết 8 người c̣n 3 người ngày 20/02/1979 đến nay Đạo phải thay đổi tư duy cho phù hợp đúng theo Tân Luật pháp Chánh Truyền của Đức Chí Tôn chỉ dạy 
3- Thông tư của nhà nước quản lí Đạo Cao Đài:”mẫu con dấu của ban thường trực Hội Thánh phải có sự chấp thuận của Ủy Ban Nhân Dân và Ban Tôn Giáo Chánh Quyền cấp tỉnh hướng dẫn các Giáo Hội Cao Đài thực hiện. Do ông Trưởng Ban Tôn Giáo Chánh Phủ Lê Quang Vịnh kư ngày 16/06/1999 tại Hà Nội.
4- Ban Vận Dận số 31 HĐ/DVTW.
5- Ban Vận Dận số 319/
BDV.TW Hà Nội ngày 30/09/1996.
6- Quyết định số 42/QĐ/TW.

“Thời gian hoạt động của Ban Chỉ Đạo khi HĐCQ Cao Đài phái Tây Ninh được chính phủ thừa nhận tư cách pháp nhân. Do ông Bí Thư ban Thường Vụ tỉnh ủy Nguyễn Văn Rốp quyết định kư. Tây Ninh ngày 29/05/1926”(hiện nay quyết định nầy có c̣n phù hợp hay không)
7- Kế hoạch 01KH/TW của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Tỉnh ủy Tây Ninh:”Xóa bộ máy hành chánh_chính trị Đạo 5 cấp, xây dựng bộ máy chỉ c̣n 2 cấp. Do ông Bí Thư tỉnh Ủy tây Ninh Nguyễn Văn Rốp kư ngày 27/05/1996.
8- Thông báo số 10_TB/TGCP do ông Trưởng Ban Tôn Giáo Chủ Tịch Vũ Gia Tham kư ngày 30/12/1995.”Sau giải phóng ta giải tán bộ máy Hành Chánh Đạo, trưng thu cơ sở vật chất, công nhận tư cách pháp nhân của tổ chức Giáo Hội mới”.

9- Đảng Cộng Sản Việt Nam hướng dẫn Ban Dận Vận số 2 Hà Nội .29/01/1994.” Tiếp tục chủ trương xóa cơ bút”do Trưởng Ban Dân Vận Trung Ương Phan Minh Tánh kư.
10- Thông báo của Đảng Cộng Sản Việt Nam.Ban chấp hành Trung Ương Hà Nội ra ngày 14/11/1992.(Thông báo ư kiến của Ban Bí thư)”không cho phép Đạo Cao Đài lập bộ máy Hành chánh Đạo, không cho thống nhất các hệ phái Cao Đài toàn quốc, dưới bất cứ h́nh thức nào”Ban Bí thư Lê Đức Anh kư.
11- UBND tỉnh Tây Ninh ra số 124 QĐ/UB._”Chấm dứt và nghiêm cấm toàn bộ việc cơ cấu chấp bút “_Giải tán, thu hồi quản lư, nghiêm cấm hoạt động dưới bất cứ h́nh thức nào qua các cơ sở tổ chức chính trị Đạo từ trung Ương đến địa phương. Quyết định nầy có hiệu lực ngay và phải được triển khai thực hiện xong trong ṿng 1 ngày”. CT UBND tỉnh Tây ninh Đặng Văn Thượng đă kư ngày 04/06/1980.
12- Bản Án Cao Đài của MTTQVN tỉnh Tây Ninh(1978) vu khống bôi nhọ một nền Đại Đạo Tôn Giáo Cao Đài mà không có một họ tên nào kư tên chịu trách nhiệm trong văn bản .(Vậy là không có hiệu lực, vô hiệu hóa). 
Trong đó có văn bản kế hoạch 01 của Nhà Cầm Quyền Nước Cộng Ḥa Xă Hội Chủ Nghĩa Việt nam xác định Chi phái HĐCQ là một Hội Thánh trá h́nh có từ ngữ như sau:
- Xác định Tôn Giáo Cao Đài là một Chi Phái.
- Không sử dụng cơ bút.
- Bộ máy Giáo Hội 2 cấp.
- Từ ngữ rơ ràng, tránh hiểu lầm.
        Đó là một văn bản có kế hoạch không phù hợp với một nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ cả toàn cầu đều biết là Đạo Cao Đài Nguyên Thủy là một tôn giáo chánh thống, có Tân Luật Pháp Chánh Truyền, có bộ máy hành Chánh Đạo 5 cấp,do Đức Chí Tôn giáng cơ dạy Đạo, và tạo lập một luật Đạo bất di bất dịch, không cho tay phàm giáo nào có quyền cải sửa v́ luật Đạo Cao Đài là Luật Thiên Điều tại thế. 

        Chấp nhận theo Tôn Giáo Cao Đài nguyên thủy là phải chấp nhận cơ bút v́ có cơ bút mới có lời minh thệ ngắn gọn trong 36 chữ:”Thề rằng từ đây biết một Đạo Cao Đài Ngọc Đế, chẳng đổi dạ, đổi ḷng, hiệp đồng chư môn đệ, ǵn Luật Lệ Cao Đài, như sau có ḷng hai th́ thiên tru địa lục”.
        Nhơn Sanh nhập môn vào Đạo Cao Đài là tự nguyện lập thệ không ai bắt buộc vào hành tín đồ th́ phải làm đúng sứ mạng thiêng liêng nếu sai phạm th́ bị “thiên tru địa lục”,thề đọc như thế đó mà vẫn có một phần tử tín đồ vẫn coi thường lời minh thệ, vẫn làm sai, vẫn phạm Luật Thiên Điều tại thế. Đúng là Nhơn Sanh đó coi Trời bằng vun, quên cả xác lẫn hồn bị thiên tru địa lục.
        Nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ của Cao Đài Nguyên Thủy, đă có một bộ máy hành Chánh Đạo rơ ràng 5 cấp, muốn cầu phong, cầu thăng phải có Đức Lư Đại Tiên Trưởng chấm phong bằng cơ bút, chứ không phải tổ chức bốc banh ba màu tại cung Đạo có chánh quyền chứng kiến đó là phàm phong chứ không phải thiên phong. Có đức tin dũng mảnh, có thế giới tâm linh, không mê tín dị đoan. Không xuất hiện đồng bóng, có một nền Chánh Đạo rơ ràng. Cả Thế Giới đều công nhận..

        Vậy mà từ khi năm 1978 đến nay đă xuất hiện một Chi Phái do Nhà Cầm Quyền Nước CHXHCNVN dựng lên bằng 12 văn bản nghiệt ngă đă làm tan nát một nền Đại Đạo, giải thể Hội Thánh Chơn truyền đă có gốc Đạo từ năm 1926.

        Đến năm 1979 lại có thêm một Đạo lệnh 01 dám sửa đổi, cải quyền thiêng liêng, bỏ luật thiên điều do Đức Chí Tôn giáng cơ chỉ dạy.
        Chánh quyền Cộng Sản Việt Nam đă chính thức thực sự chen vào nội bộ Tôn Giáo Cao Đài, dựng lên một chi phái, thành lập HĐCQ cướp mất đi gốc Đạo Cao Đài của nền Đại Đạo Phổ Độ Kỳ Ba.
        Chúng tôi là công dân được hưởng nhân quyền tự do tín ngưỡng cũng là tín đồ Cao Đài Nguyên Thủy chúng tôi chân thành và tha thiết lên tiếng kêu gọi các cơ quan chức năng trong 12 văn bản kể trên có c̣n đủ trách nhiệm chen vào nội bộ Tôn Giáo Cao Đài. Yêu cầu các cơ quan chức năng trong 12 văn bản hăy đem lại sự công bằng và công lư cho Nhơn Sanh chúng tôi khôi phục lại quyền Hội Thánh Chơn Truyền đă có Tân luật Pháp Chánh Truyền. Đó là Luật Thiên Điều tại thế. Hội Thánh đă có gốc Đạo từ năm 1926.
        Phải chấp nhận cho chúng tôi khôi phục lại quyền Hội Thánh và yêu cầu Nhà Cầm Quyền giải tán Chi phái HĐCQ v́ HĐCQ là Chi phái phàm giáo không tuân theo Tân Luật Pháp Chánh truyền của một nền Đại Đạo Hội Thánh Cao Đài Nguyên thủy Ṭa Thánh Tây Ninh trả lại cơ ngơi Đạo cho Nhơn Sanh Bảo Thủ Chơn Truyền tu hành thuần túy. 
        Và chúng tôi yêu cầu các cơ quan chức năng trong 12 văn bản hăy trả lời và giải thích cụ thể 12 văn bản kể trên có c̣n hiệu lực hay không? Vậy th́ hiện nay Nhà Nước Cộng Ḥa Xă hội Chủ Nghĩa Việt Nam sẽ chịu trách nhiệm trong 12 văn bản trên. Hăy để Nhơn Sanh chúng tôi thực thi nhiệm vụ và trách nhiệm thiêng liêng phục hồi quyền Hội Thánh giữ Chơn Truyền mối Đạo đúng theo Tân Luật Pháp chánh Truyền. Đó là tôn chỉ của Đức Chí Tôn giao phó cho Nhơn sanh ǵn giữ mối Đạo lưu truyền đến 700 ngàn năm. Quyết giữ một nền Đại Đạo trong thời kỳ thứ ba để phổ độ chúng sinh đó là một nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ mà toàn cầu và Liên Hiệp Quốc đă công nhận.


NHƠN SANH BẢO THỦ CHƠN TRUYỀN

 

 

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

 

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634