ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THƠ KIẾN NGHỊ

Yêu cầu điều chỉnh những việc làm sai

Pháp Chánh Truyền

Nguyễn Bàu Đồn 

       Kính gởi: Lănh đạo Hội Thánh 

       Nh́n cơ Đạo hiện nay, tất cả đều đi ngoài Pháp Chánh Truyền, tôi là một hậu sanh cũng c̣n thấy động ḷng lo lắng, không lẽ quư Ngài lại thấy hài ḷng nên vẫn cứ ngồi yên? Cứ mỗi 05 năm, quư Ngài lại triệu tập một Đại Hội gọi là Đại Hội Nhơn Sanh để ban thêm phẩm tước cho nhiều người nữa? Trong lúc nhàn rỗi tôi lấy Thánh Ngôn ra ôn đọc lại các bài Thánh Giáo của Đức Chí Tôn và các Đấng. Xem đến bài thánh-giáo ngày 15-4-1928 (25-2-Mậu Th́n) Thầy dạy: “…Sự Thầy dạy đều sái hết, Thầy tưởng chẳng c̣n nói, nếu ai là đạo đức đọc đến cách lập pháp của Thầy mà chẳng mừng giùm cho nhơn loại…”.

       - Qua đoạn thánh-giáo này, Đức Chí Tôn dạy, nếu ai là đạo đức đọc đến cách lập pháp của Thầy mà chẳng mừng giùm cho nhơn loại.

       - Pháp đây là Pháp Chánh Truyền của Đạo, là một văn bản do huyền diệu cơ bút của Đức Chí Tôn truyền dạy, qui định sự tổ chức của nền Đại Đạo, việc cầu phong cầu thăng sắc phục của chư thiên phong đẳng cấp, quyền hạn của chư chức sắc cầm quyền chánh trị hầu giữ vững chơn truyền của nền chánh giáo, không lo có sự xâm phạm giữ ǵn cho cơ đạo khỏi qui phàm.

       - Pháp Chánh Truyền là một cang tính hiến-pháp, nên bất di bất dịch bất khả xâm phạm. Ba hội lập quyền-vạn-linh không có quyền sửa cải.

       -Trong Đạo Cao Đài phẩm vị Giáo Tông được xem như vị giáo chủ trên các vị giáo chủ. Chẳng khác nào một ông vua ngồi trên triều chánh oai nghi. Một ông vua được tuyển chọn từ khối nhơn sanh đi lên theo từ đẳng cấp cho đến cùng tột, một ông vua không có quyền truyền tử lưu tôn, mà chỉ truyền hiền. Ông vua đó đắc vị do một cuộc tổng tuyển cử toàn cầu mà ứng cử viên là một vị Chưởng-Pháp và Đầu-Sư ngoại trừ trường hợp do cơ bút của Đức Chí Tôn lựa chọn. Phẩm vị Giáo Tông phải được lựa chọn y theo Pháp Chánh Truyền của Đạo.

       - Ông vua đạo không được độc tài hay chuyên chế, v́ ông không có chế định luật pháp. Dưới ông c̣n có phẩm Đầu Sư có quyền xin lập và chế giảm luật lệ, và có phẩm Chưởng Pháp kiểm soát hành tàng. Luật lệ nào không có đủ ba ấn Chưởng Pháp và Hiệp Thiên Đài phê chuẩn th́ không có giá trị ban hành. Cầm quyền cai trị có Đầu Sư, hành chánh là Chánh Phối Sư.

       - Nh́n trong giai đoạn hôm nay, tôi thật dáng buồn cho những vị lănh đạo của Hội Thánh xem nhẹ việc hành đạo, đưa cả nhơn sanh ra  ngoài Pháp Chánh Truyền mà không một chút cắn rứt lương tâm.

       - Cũng thật đáng buồn cho phần đông chức-sắc, chức- việc và tín-đồ không giữ lời minh thệ “…ǵn luật lệ Cao Đài..” mà ai nói ǵ cũng nghe vâng vâng dạ dạ.  Đức tôn sư Hộ Pháp có nhắc trước “..tin như thế là xuống phong đô cả lủ đó nghe..”

       Cụ thể qua những bằng chứng chứng tỏ việc làm của Hội Thánh hiện nay đi ngoài giáo pháp chơn truyền như sau:

       -Văn thư 024/87-HTĐ.VT ngày 21 tháng 8 Nhâm th́n (06-10-2012) của Ngài Cải Trạng Lê Minh Khuyên trong lúc đương kim phó chưởng quản Hội Thánh.

       - Thông báo số 2 ngày 18-09-Ất Mùi (dl 30-10-2015)

       - Thông báo số 3 ngày 15-10-Ất Mùi (dl 26-11-2015)

       - Thông báo số 4 ngày 02-09-Bính Thân của toàn thể chức-sắc Hiệp Thiên Đài.

-Hiện nay có hàng triệu người Cao Đài gồm có chức sắc, chức việc và tín đồ không chấp nhận việc làm ngoài chơn truyền của Hội Thánh ngày nay, nên họ liên kết lại với nhau để bảo thủ chơn truyền, hành đạo khắp mọi miền miền đất nước, ngoài mạng lịnh của Hội-thánh hiện nay điều khiển.

       - Đây là những bằng chứng rất cụ thể mà lănh đạo Hội Thánh hiện nay nên xem xét lại việc điều hành cơ Đạo có đúng Tân Luật Pháp Chánh Truyền hay không? Và phần đông chức sắc chức việc và tín đồ có giữ lời minh thệ hay không?

       - Đức Hộ Pháp cũng có để lời khuyến nhủ:

       “…Toàn cả chức sắc thiên phong đă đứng vào hàng thánh-thể phải tuân y theo đó mà thực hành cho ra thiệt tướng cứu thế độ đời. Chúng ta xét rơ th́ chức sắc thiên phong chỉ có làm tôi tớ của luật pháp chơn truyền mà thôi. Ta chỉ biết vâng theo chớ không được phép canh cải đặng thật hành cho Đạo thành y kiểu mẫu khuông khổ của Chí Tôn sơ định. Ai đă giúp ta  là người ơn của ta, ai đă phá ta là oán của ta. Sự hành vi hay dở của Đạo vốn không chừng, v́ nó thường cải dạng đổi h́nh tùy nhơn tâm phát tướng. Ai hiểu rơ đặng cái dỡ có lẽ ẩn điều hay, chớ không lẽ thấy hay hoài mà chê dỡ. Cái khéo dụng hay dỡ vốn c̣n ở nơi thời gian và không gian của buổi cuối cùng ǵn giữ…”

       - Người xưa có nói, lời thật th́ hay mất ḷng, nhưng v́ nghiệp đạo mà tôi phải góp ích phần nào những ǵ mà tôi học được và biết được. Mong quư Ngài vui ḷng hoan hỹ bỏ qua mà suy nghĩ lại. Một lần nữa xin quư Lănh Đạo Hội Thánh xem lại việc hành đạo hiện nay có đúng Pháp Chánh Truyền hay không để đưa ra Dại Hội Nhơn Sanh sắp tới điều chỉnh lại.

       Thời gian gần đây, tôi đi dự lễ cầu siêu có nghe chức việc sở tại đáp từ như sau: “…Kính bạch Hội Thánh, Kính chức-sắc thiên phong, Hiệp Thiên, Cửu Trùng, Phước Thiện Ban Thế Đạo. ..” mà thấy chạnh ḷng hổ thẹn v́ họ đă mà quáng và quen miệng nên không c̣n phân biệt được đâu là Thiên phong và đâu là phàm phong. Thật là đau ḷng cho cơ đạo mà chính Đức Chí Tôn cũng phải đổ lụy:

       “ Đổ lụy thầy phân cũng nghẹn ngào.

       Các con đau thầy há vui sao

       C̣n lời c̣n dạy chim chung tổ.

       Vắng tiếng vắng khuyên ngựa rẻ tàu.

       Xét quấy lo tṛn nhơn đức trước.        

       Độ đời mới vẹn nghĩa nhân sau.

       Thương nhau phải lúc chung vai gánh

       Danh giá đừng quên Đạo đứng đầu.”.

 

       Cuối cùng xin thành tâm cầu nguyện ơn trên Đức Chí Tôn Đại Từ Phụ, Đại Từ Mẫu, các Đấng Thiêng Liêng ban ân điển đến quư vị lănh đạo Hội Thánh hiện nay cùng quư chức sắc chức việc trí năo quang minh tinh thần mẫn huệ để can đảm sửa sai những ǵ đă làm theo ư niệm ǵn giữ chơn đạo chánh pháp để d́u dẫn con cái Đức Chí Tôn đi đúng tân luật Pháp Chánh Truyền đewẻ tránh cho họ khỏi bị đọa phong đô v́ tu ngoài luật pháp chơn truyền mới đúng với lời dạy của Đức Thích Ca trong Di Lặc Chơn Kinh: “…Tùng thị pháp điều tam kỳ phổ độ tất dắc giải thoát…”./.

Nay kính

Thánh địa ngày 15 tháng 6 năm Đinh Dậu

NGUYỄN BÀU ĐỒN.

 

* Trên đây là bài viết của bạn trẻ Nguyễn Bàu Đồn, không nhất thiết phản ảnh quan điểm của Ban Biên Tập Diễn Đàn Về Nguồn.

 

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634