ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THẾ NÀO  LÀ G̀N LUẬT LỆ CAO ĐÀI?

Phạm Thành Tín

       Khi nhập môn cầu Đạo, mỗi tín đồ Cao Đài đều phải lập một lời minh thệ. Trong lời Minh thệ 36 chữ, có một ư cần t́m hiểu: “…Ǵn Luật Lệ Cao Đài..”.Có  sự bất nhất trong việc hiểu và thi hành lời hứa này. Tôi xin mạng phép t́m hiểu nội dung như sau:

       Đạo Cao Đài của Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế có Pháp, Luật và Lệ. Pháp có Pháp Chánh Truyền, Đạo Nghị Định. Luật có Tân Luật và Đạo luật. C̣n Lệ là những văn bản dưới Luật, tức là các văn bản của Hội Thánh được ban hành đúng thủ tục của P.C.T

       Ai cũng hiểu hệ thống luật pháp ( dù của Đạo hay của đời cũng vậy) theo thứ tự từ cao đến thấp là Pháp xuống Luật rồi đến Lệ. Pháp và Luật ta phải cúi đầu chấp hành là đương nhiên. Chỉ c̣n Lệ. Lệ theo lẽ thường, có thể được hiểu là tập quán phong tục hoặc hoàn cảnh từng địa phương mà có những cái lệ riêng. Lệ có thể thay đổi theo từng nơi theo thói quen của dân gian. Lệ của các địa phương có khi không thống nhứt. Do đó mỗi nơi có mỗi nét riêng biệt. Sự riêng biệt ấy tạo nên vẻ khác biệt về bên ngoài khiến cho h́nh Thể của Đạo nơi này nơi kia không giống nhau. Lâu dần, tuy cũng là Đạo Cao Đài nhưng không c̣n thống nhứt. Đạo Cao Đài được truyền đến thất ức niên, nên không thể để quá nhiều dị biệt khiến hậu thế không c̣n nhận ra. V́ vậy Hội Thánh ban hành những văn bản hành chánh dưới Luật như Thông Tri, Châu Tri, v.v. để đưa những dị biệt địa phương vào thành một thể thống nhứt. V́ vậy Lệ của Đạo nhứt thiết phải được qui định bằng văn bản cụ thể. Cho nên Lệ của Cao Đài tuy có, nhưng là Lệ thành văn, chớ không có lệ tùy tiện ai muốn ǵ làm nấy.

       Những thí dụ cho lệ như sau:

       1-Vào thời c̣n chiến tranh trước 1975, Chánh quyền có ban lịnh giới nghiêm. Sau 9 giờ tối mọi người không được ra ngoài đường để quân đội kiểm soát an ninh cho dễ. Gặp trường hợp cấp cứu th́ đă có bệnh nhân cụ thể nên được cho phép đưa đến bệnh viện coi như không phạm giới nghiêm. Trước đó các kỳ đàn vía và sóc-vọng nhựt nơi Ṭa Thánh và Thánh Thất địa phương đều cúng thượng sớ tư thời. Khi có lịnh giới nghiêm, tín hữu không được ra ngoài giờ ấy nên Hội Thánh có Thông Tri cho phép cúng và thượng sớ thời ngọ cho dễ dàng. ( rất tiếc không t́m được Thông Tri để chứng minh nhưng ai cũng biết việc này. Chư huynh tỷ nào c̣n giữ được xin vui ḷng bổ sung cho đầy đủ ư nghĩa.)

       2-Việc thượng sớ. Vào thời trước, khi Hộ Pháp c̣n ở quốc nội, Hội Thánh ghi ḷng sớ: … Hiện tại Đại Nam Quốc, Long Hồ Trấn, Đồng Tháp Châu, xxx Tộc, xxx Hương. Khi Đức Thượng Sanh về cầm quyền Đạo được sửa lại: Hiện tại Việt Nam Cộng Ḥa Quốc, Đồng Tháp Tỉnh, Cao Lănh Quận, xxx Xă. Khi chế độ Ngô Đ́nh Diệm sụp đổ Hội Thánh đổi lại: Hiện tại Việt Nam Quốc, xx Trấn, xx Châu, …Tộc… v.v. Tất các thay đổi này đều được Hội Thánh ban hành Thông Tri  chỉ dạy rơ  mới được thi hành. Không một ai được tự tiện sửa đổi ḷng sớ khi chưa có văn bản của Hội Thánh. V́ vậy Thông Tri là văn bản chánh thức của Hội Thánh được gọi là “lệ” thành văn. Thông Tri số 1/TT của Hội Thánh có PHÊ KIẾN của Đức Thượng Sanh đă chỉ rơ việc thay đổi ḷng sớ phải có Hội Thánh chỉ dạy :

       3)- Sau Đạo Lịnh 01 năm 1979 hành chánh đạo bị giải thể nên tất cả các văn bản từ trước đến 1979 đều c̣n nguyên giá trị. Sau năm 1979 Hành Chánh Đạo không c̣n nên không một cơ quan nào đủ tư cách ban hành các Thông Tri hay Châu Tri, Thông Báo  mới v.v. Những thay đổi các nghi thức thông lệ sau ngày Đạo Lịnh 01 ra đời đều không có giá trị pháp lư nên không thể thi hành. Pháp Chánh Truyền có dạy như sau:

       PCT: “ba ấn phải có trên mỗi luật mới đậng thi hành” (Trích quyền hành Chưởng Pháp trang 30 Pháp Chánh Truyền ấn bản năm 1972)

       PCT: “Chúng nó có ba cái ấn riêng nhau; mỗi tờ giấy chi chi phải có ba ấn mới thi hành, nghe à!” (Trích quyền hành Đầu Sư trang 34 Pháp Chánh Truyền ấn bản năm 1972)…. 

       4)- Việc ghi ḷng sớ tuần cửu trước Đạo Lịnh 01, Hội Thánh dạy rơ như sau: (kèm ảnh 2)

CUNG VI

.Nhứt Cửu chi tuần cố Thông Sự Phan Văn X.(1) niên canh  Thất thập lục   (2)tuế, nguyên sanh tại . . . . . . . . Châu . . . . . . Tộc  . . . . .  .Hương. Nhập môn . . . . . .niên . . . . . .ngoạt . . . . . . . nhựt tại  . . . . . . . .tùng thị Pháp Điều Tam Kỳ Phổ Độ lập công bổi đức. (3)

Kim triêu thiên số…….

Ghi chú: mục số (1) ghi: Nhứt cửu chi tuần Cố Thông Sự Phan Văn X…

(2) sau chữ niên canh ghi: Thất thập lục tuế.

(3) sau số (3) không ghi ǵ thêm.

 

       Được biết cách thượng sớ tuần cửu tiểu Đaị Tường tại Ṭa Thánh không thể áp dụng đem về Thánh Thất hay tại gia được. V́ Mỗi Ngày tại Ṭa Thánh có rất nhiều Cửu và Tiểu Đại Tường. Nên Hội Thánh (Lễ Viện) ngoài Chức Sắc Đại Thiên Phong tất cả đều ghi gộp thành danh sách trong đó chỉ ghi  phẩm vị họ tên (hoặc thánh danh) và số tuổi mà thôi, không ghi nơi sinh, cả ngày nhập môn cũng không ghi. Những ai có đi cúng tại Ṭa Thánh thời ngọ trước đây đều biết việc này.

       5)- Đến năm Tân Mùi 1991, Ông Phối Sư Thượng Thơ Thanh Hội Trưởng HĐCQ có ban hành một văn bản qui định việc ghi ḷng sớ (Tân Cố, Tuần Cửu, Tiểu Đại Tường). Văn bản này của HĐCQ sau được cụ thể hóa ra thành quyển Tài liệu THỰC HÀNH NGHI TIẾT CÚNG LỄ CỦA ĐẠO  của HĐCQ ban hành năm 1991 (Gọi Tắt Là Nghi Lễ 1991) (xem h́nh bên dưới):

“Một đoạn trong sớ Tuần Cửu:

Cung vi:….. chi tuần….. (Tánh)…..niên canh…..tuế”.

Tùng thị Pháp Điều Tam Kỳ Phổ Độ lập công bồi đức….

-Cách điền vào như sau thí dụ:

a)- Nếu là chức sắc: CUNG VI: Nhứt Cửu chi tuần, Phan Văn X… (tánh), Tân-Mùi (năm sanh của đương sự) niên canh, lục-thập nhứt tuế. Nguyên sanh tại Tây Ninh Tỉnh, Trảng-Bàng Huyện, Lộc-Hưng xă. Nhập môn ất Dậu niên, thất ngoạt, nhị thập nhựt tại Lộc Hưng Thánh Thất, tùng thị Pháp Điều TAM KỲ PHỔ ĐỘ lập công bồi đức thọ Thiên Ân L/s Thượng X.. Thanh.

b)- Nếu là Chức Việc: Cung vi nhứt cửu chi tuần, Phan Văn X… (tánh), Tân-Mùi (năm sanh của đương sự) niên canh, lục-thập nhứt tuế. Nguyên sanh tại Tây Ninh Tỉnh, Trảng-Bàng Huyện, Lộc-Hưng xă. Nhập môn ất Dậu niên, thất ngoạt, nhị thập nhựt tại Lộc Hưng Thánh Thất, tùng thị Pháp Điều TAM KỲ PHỔ ĐỘ lập công bồi đức thọ phẩm Chánh Trị Sự.

c)- Nếu là Đạo hữu th́ sau chữ lập công bồi đức là dứt (không ghi thêm chi nữa).

d)- Nếu không biết năm sanh th́ bỏ luôn chữ niên canh không đọc.  (hết trích)

       Trên đây là cách ghi ḷng sớ do Hội Đồng Chưởng Quản thay đổi và hướng dẫn. Dĩ nhiên văn thơ này không có đủ Hội Thánh ban hành theo quy định của Pháp Chánh Truyền nên không có giá trị chấp hành. 

       Vừa qua có dịp đi dự một lễ Đại Tường nơi Thánh Địa do  Chức việc Bàn Tri Sự hành lễ. Tôi chú ư nghe thấy ḷng sớ được đọc giống như văn thư của Hội Trưởng HĐCQ chỉ dẫn năm 1991. (mục 5 kể trên) Riêng sau số (3) c̣n có ghi thêm câu “Giải quả tiền khiên”.

       Khi xong lễ, tôi có hỏi thăm một vị chức việc: Sao ḷng sớ ở đây ghi lạ quá? Huynh ấy trả lời. Mỗi Hương Đạo có cách ghi sớ riêng, Hương Đạo của tôi không ghi như vây, mà ghi theo cách dạy của Hội Thánh ( như mục 4). 

       Nhận xét thay cho lời kết:

       Việc ghi ḷng sớ của Hội Thánh dạy đă quá lâu, hơn 40 năm trước. Các chức việc củ bấy giờ đa phần đă qua đời. Có một số nơi không biết ghi thế nào nên lấy văn thơ của HĐCQ dạy mà ghi theo. Từ năm 1991 HĐCQ chưa lập phàm giáo, măi đến năm 1997 mới có Hiến Chương thay đổi . Thời gian 6 năm (1991-1997). Đồng Đạo vẫn ung dung tin tưởng tuy mang danh HĐCQ nhưng cũng là cơ quan thường trực Hội Thánh ban hành.

       V́ sự không thống nhứt cách ghi ḷng sớ giửa các Ban Tri Sự do lâu ngày không có Chức Sắc thượng quyền chỉ dẫn. Dần dà thành thói quen, nên vô t́nh áp dụng cách ghi của HĐCQ mà không hay, dù thâm tâm là không bao giờ phục tùng Đạo Cao Đài ngoài giáo pháp chơn truyền. Anh em sau này thường hay b́nh luận ḷng sớ đúng sai: của Hội Đồng, không phải của Hội Đồng v.v. khiến t́nh cảm không c̣n nguyên vẹn như xưa. Xin thưa thêm, ở cấp Hương Đạo nhiều khi không c̣n lưu trử được các văn thơ củ, có thể tham khảo cách dạy của Phối Sư Thượng Thơ Thanh  (ảnh 3) xem ra chúng ta đă vô t́nh ghi theo như vậy?

       Thiết tưởng đây là chuyện nhỏ có thể dung ḥa mau chóng và dễ dàng. Nếu xét theo khung  thập h́nh của của Đức Lư Giáo Tông th́ các Ban Tri Sự này không phạm Pháp cũng không phạm Luật Đạo. Tấm ḷng trung thành các Huynh Tỷ đă có tràn đầy. Đó là cái quư giá mà các huynh đă tận tụy ǵn giữ luật pháp Đạo, không tùng Phàm giáo hay Tả Đạo Bàng Môn. Giả sử như có phạm một trong thập h́nh th́ cũng chỉ do người trước truyền lại cho người sau mà thôi. Các vị đương quyền hành chánh ấy thử nghiên cứu nơi nào có điều kiện điều chỉnh th́ nên đả thông cho Bàn Tri Sự được biết trước để tránh bất đồng tâm lư. Nếu không thể th́ sẽ tự ḿnh trả lời và chịu trách nhiệm trước Thiêng Liêng và Hộ Pháp. Chúng ta không nên áp lực cho họ thay đổi làm cho t́nh h́nh địa phương rất có thể bị rối loạn. Ta là liên-hương nên nhiệt t́nh hổ trợ cho Bàn Tri Sự Hội Thánh Em nơi ấy hoàn thành nhiệm vụ. T́nh đoàn kết là trên hết. Nay Kính.

Miền Tây Nam Việt , ngày 30  tháng 10  năm Dinh Dậu

Cựu CTS Hội Thánh Em

 Phạm Thành Tín

 

 

 

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634