ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“THẤT NƯƠNG KHÊU ĐUỐC ĐẠO ĐẦU”

                               LẦN THỨ HAI                     

Phạm Thanh B́nh 

       Đọc lịch sử Đạo Cao Đài, người tín đồ có để tâm chú ư th́ thấy có hai biến cố trong cửa Đạo có liên quan đến bà Thất Nương Diêu Tŕ Cung.

       Lần thứ 1: Năm 1925 phong trào xây bàn cầu cơ chấp bút tiếp xúc thế giới vô h́nh của giới trí thức trẻ nhuần tây học được rộ lên. Trong nhóm xây bàn của ba Ông Cao Quỳnh Cư, Cao Hoài Sang và Phạm Công Tắc thực hiện th́ có Bà Thất Nương cảm ứng giáng hạ với những bút danh quen thuộc của ba Ông để dễ làm thân. Bà dùng văn thơ cảm hóa được ḷng người hun đúc tinh thần đạo đức mà tạo được nền móng Thiên Đạo. Từ đó phát sanh trưởng dưỡng nên nền Đại Đạo như hôm nay. Bà ở thế giới vô h́nh nên Bà chỉ tiếp xúc với cơi hữu vi này qua phương tiện cơ bút. Tức là chơn thần người vô vi tiếp xúc với chơn thần người hữu h́nh. Cơ bút là phương tiện hữu h́nh ghi chép lại thành văn lời nói của các Đấng thiêng liêng cho những người không có may duyên huệ tâm huệ trí đọc và học hỏi. Đó là Thất Nương “khêu đuốc đạo đầu” lần thứ nhứt để khai mở đạo Trời.

       Lần thứ 2: Sau một thời gian dài, Đạo được khai sáng được 90 năm, Bà Thất Nương tuy cũng có thường xuyên tiếp xúc với Hội Thánh hữu h́nh dắt dẫn và dạy đạo những sự việc quan trọng. Cho đến năm Bính Thân (2016) sau nhiều chục năm không cơ bút, sự dạy dỗ và dẫn dắt của thiêng liêng với chư môn đệ của Chí Tôn bị gián đoạn. Nhơn sanh kẻ th́ thủ phận giữ ǵn đạo pháp, kẻ th́ thỏa sức tung hoành, cầu danh chác lợi làm cho nhơn tâm ly tán. Họ giải thích hành tàng của họ không dựa trên luật pháp, mà theo chơn lư “mạnh đúng, yếu sai”. Th́ một sự kiện vô cùng trọng đại xảy ra trong cửa Đạo Cao Đài liên quan trực tiếp đến Bà Thất Nương.

       Đó là Chùa Huê Nghiêm nơi thân nhân của bà đă gửi an vị tro cốt của bà và cả gia đ́nh tiến hành sửa chữa. Chỗ an vị cũng thi công đập phá xây mới làm cho các di cốt của bà không c̣n được tôn nghiêm tinh khiết. Sự chăm sóc không c̣n (do sửa chữa) nên chư Chức Sắc HTĐ và chư thệ hữu Phạm Môn Cao Đài đă thỉnh về để an vị tạm tại Báo Ân Đường Trí Huệ Cung nơi Thánh Địa Tây Ninh chờ Hội Thánh Lưỡng Đài quyết định. V́ Bà vốn đồng căn cội pháp với Hiệp Thiên Đài.

       Không phải quí Ngài chủ trương rước tất cả Phật cốt của Cửu Vị nữ Phật về để thờ mà là rước Thất Nương về thờ tạm chờ trong lúc chùa Huê Nghiêm sửa chữa. Đây là câu giải đáp sáng tỏ nhứt cho những nghi vấn mơ hồ tại sao từ lâu khi c̣n Đức Thượng Sanh và chư Thời Quân cầm quyền Đạo lại không rước mà đến nay các Chức Sắc tiểu cấp lại đi rước? Nếu đặt vấn đề ngược lại là khi chùa Huê Nghiêm không sửa chữa th́ quư Ngài có rước không? Câu trả lời hiển nhiên là không. Việc rước tro cốt của bà là một vị Nữ Phật đă đắc đạo có công khai đuốc mở Đạo Cao Đài nên có thể gọi là Phật Cốt không có ǵ quá đáng. Giả sử hài cốt của một người vô danh nào khi chỗ để bị tiến hành sửa chữa bị bỏ lăn lóc ngoài hè ta cũng có thể thi ân đem về cho gởi tạm được, đó là đức từ bi. Th́ huống chi là tro cốt người mà ta biết rơ là của Thất Nương Nữ Phật một  đại ân nhân của Đại Đạo, không lẽ ta thi ân cho tạm gởi như vậy không được?

       Vấn đề không phải là Phật cốt ấy giả hay thật, mà là chỗ khác. Hội Thánh (*) ra Thông Tri 01 năm Bính Thân và sau cùng Thông Tri 21 cuối năm Bính Thân cho là “không rơ nguồn gốc” là v́ mất quyền lợi. Thật ra Hội Thánh (*) muốn tỏ ra oai quyền bắt mọi người phải cúi đầu tung hô. Nếu có một ai đó không làm thế th́ đùng đùng nổi giận. Thực chất các Thông Tri dẫn thượng bên ngoài th́ nói là không rơ nguồn gốc chứ bên trong là khiển trách tại sao không xin phép Hội Thánh (*). Làm một việc thiện cũng phải xin phép sao? Lại nữa, thân nhân của các tro cốt đă gởi thẳng cho Quư Chức Sắc HTĐ v́ đó là cùng căn cội pháp. Cửu Trùng Đài là cơ phổ độ d́u dắt nhơn sanh học đạo, nên chỉ có thể lo cho chư Chức Sắc, Chức Việc và Đạo Hữu là môn đệ của Chí Tôn. Bà Thất Nương Nữ Phật, trên danh nghĩa không phải là môn đệ của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ mà là một vị Nữ Phật vâng lịnh Chí Tôn đến thế gian này để lập thành ĐĐTKPĐ do đó Hội Thánh Cửu Trùng Đài không đủ tư cách để lo liệu cho những di cốt cho chư Phật đă đắt đạo từ trước.

       Trở lại ư nghĩa, sao Đức Thượng Sanh và chư vị Thời Quân trước đây không rước? Lúc ấy chỗ an vị Phật Cốt đang c̣n tốt không sửa chữa nên đâu để nơi đấy. Cửu Vị Nữ Phật, dĩ nhiên có chín phần mộ an táng quư Phật hài khi cởi bỏ xác phàm trở về thiêng liêng vị. Chúng ta chỉ biết được có hai phần mộ cụ thể là Thất Nương Vương Thị Lễ và Cữu Nương Cao Thị Khiết v́ quư Bà thoát xác gần đây nhứt. Quư chức sắc tiểu cấp hậu nhân của HTĐ tại sao đi rước Phật Cốt Thất Nương mà không đi rước Phật Cốt Cữu Nương? V́ nơi này (Bạc Liêu) đang c̣n được b́nh yên. Giả sử một ngày nào đó nơi phần mộ của Cữu Nương ở Bạc Liêu bị quy hoạch giải tỏa phải di dời và thân nhân của bà có ư muốn gởi th́ Quư Chức Sắc HTĐ vẫn đi rước về. Bảy Phật hài c̣n lại v́ đă quá xa xưa không biết rơ nơi nào. Nếu biết được th́ cũng sẽ đi rước khi nơi đó bị bỏ bê v́ sửa chữa.

       Với hài cốt một vị Nữ Phật nơi Diêu Tŕ Cung th́ không thể đặt để đơn giản mà phải hành lễ an vị. Tro cốt của một vị đạo hữu b́nh thường khi cải táng cũng c̣n được Hội Thánh cho phép hành lễ truy điệu kia mà.

       Trở lại vấn đề của Phật cốt Thất nương sở dĩ bị làm lớn chuyện là do Hội Thánh (*) bị tự ái mà thôi. Nếu ngược lại, Hội Thánh (*) được các Ông Chức Sắc HTĐ xin phép là mọi chuyện có yên ổn không khi quyền tự cao tự đại của Hội Thánh (*) được thỏa măn?

       Không phải Quư Chức Sắc không muốn ḥa b́nh trong ấm ngoài êm mà do chính Hội Thánh (*) không muốn như vậy.

       Nh́n lại đạo sự cấp trung ương của Cao Đài Tây Ninh hai năm qua từ khi Ông Cải trạng Lê Minh Khuyên tạ thế th́ ta thấy rơ điều đó. Chúng ta tạm bỏ qua không nhắc đến việc Pháp Luật Đạo bị canh cải. Ta chỉ khoanh vùng lại trong việc lập lại trật tự trong Hiệp Thiên Đài đă bị Hội Đồng Chưởng Quản khai tử, rồi khai sanh mới dựng môt “Cơ Quan Pháp Luật” để thay thế. Tên ǵ cũng được cốt yếu là ǵn giữ luật pháp Đạo được nghiêm minh. Ông Cải Trạng Lê Minh Khuyên mất đi, các chức sắc Hiệp Thiên Đài lo tiếp tục sự nghiệp bầu bán tổ chức lại cho có qui củ, th́ Hội Thánh (*) lại không cho và luôn xem cho đó là bọn này bọn nọ rồi tạo cớ để tịch thu vi bằng công cử (2-9-Ất Mùi) rồi đóng cửa văn pḥng Hiệp Thiên Đài, đuổi chức sắc ra khỏi khu vực HTĐ.

       Tại sao vây? Tại v́ lúc ấy có ba vị Chức Sắc HTĐ ham quyền tham chức thăng phàm phẩm là Ông Thừa Sử Đỗ Quang Hanh (gốc Sĩ Tải), Giám Đạo Lê Minh Thơ (gốc Truyền Trạng) và Giám Đạo Trương Văn Cánh (gốc Truyền Trạng) đă được nuôi trồng quy hoạch để thay thế. Nhưng Trời bất dung gian, đùng một cái cả ba ông đều chết hết. Coi như nhân sự trồng người đă bị thất trắng không một ai để thay. Tại sao như thế? Đó là ư trời. Việc làm trái Đạo, phạm Thiên Điều th́ bị chính thiên điều hành phạt. Cả bốn ông Hanh, Thơ, Thanh, Cánh chết đồng loạt như vậy th́ ai dám nói Lời minh thệ lúc lănh chức không ứng?

       Với t́nh cảnh như vậy, liệu các chức sắc HTĐ c̣n lại có c̣n được Hội Thánh (*) xem là hiện hữu không mà phê duyệt cho đi rước Thánh Cốt Thất Nương? Chắc chắn dù có xin phép cũng không được. Dẫn chứng cho thấy việc cầm cờ lịnh và Phướn Thượng Phẩm, Thượng Sanh cúng đại đàn, chỉnh sát cúng phẩm, bồi tửu Hội Yến Diều Tŕ Cung là nhiệm vụ chuyên môn của HTĐ nhưng Hội Thánh (*) vẫn ngang nhiên cướp lấy giao cho người khác. Các chức sắc HTĐ đă có đến bàn bạc việc cúng Vía Đức Hộ Pháp và Hội Yến mà có lần nào được chấp thuận?

       Nhưng tiếc thay, có nhiều ng̣i bút v́ đặc quyền đặc lợi phiến diện, luyến lái cho việc rước tro cốt Thất Nương là do không xin phép Hội Thánh (*) nên mới bị như thế. Tại sao các chức sắc HTĐ không bàn với Hội Thánh (*) việc đem Thánh Cốt Thất nương về? Câu này Hội Thánh (*) nên tự trả lời cho nhơn sanh biết. V́ Hội Thánh (*) đă kéo một rào chắn ngang,  tức là “mục hạ vô pháp”!

       C̣n một điều thú vị nữa mà chư đồng Đạo không nghĩ ra. Chùa Huê Nghiêm sửa chữa các Hộp đựng tro cốt bị bỏ lăn lóc mọi người đều biết. Hội Thánh (*) biết, Chức sắc HTĐ biết, nhơn sanh đều biết. Không ai chủ xướng rước về? Hội Thánh (*) không rước, nhơn sanh th́ không thể. C̣n ai rước được nữa ngoài Chức sắc HTĐ! Tại sao? V́ ḷng tin tưởng nơi thiêng liêng của Hội Thánh (*) đă không c̣n nữa!

       Hôm nay, Phật Cốt của Thất Nương đă không c̣n ở Thánh Địa nữa. Bà cũng không cần ở đây mà làm ǵ. Hội Thánh (*) đă đem búa đập phá lồng kính bảo vệ và áp tải liên-đài của bà đi nơi khác.

       Thời gian của bà ở tại Thánh Địa Tây Ninh không lâu nhưng  đó là cái may mắn rất lớn cho nhơn sanh. Lần này bà đă khêu cao cây đuốc sáng tỏ cho nhơn sanh phân biệt được Đạo thương yêu của Chí Tôn và Đạo danh lợi quyền trong cửa đạo hiện tại như thế nào. Đó là:

       1/- Tín ngưỡng thiêng liêng (a)  khác với và tín ngưỡng duy vật (b)

       2/- Tu hành tạo phúc (a) khác với tu hành tạo quyền lưc (b)

       3/- Đạo trị bằng luật pháp (a) khác với đạo trị bằng côn đồ (b).

       Hai vế (a) và (b) đă được Thất Nương Nữ Phật khêu đuốc cho nhơn sanh thấy rơ để tự ḿnh chọn cho ḿnh một cách tu hành khỏi lầm lạc. Không biết hiện giờ đang ở nơi nào đó Bà có được người ta tôn kính như lúc đă ở tại Báo Ân Đường thời gian qua không?

      Mong Bà nơi cơi thiêng liêng xóa tội cho những kẻ bất kính, thất lễ với bà. Xin Bà tiếp tục nhiều lần khêu đuốc rọi cho chúng đệ tử một ánh sáng nhiệm mầu khi đường Đạo bị rơi vào ngơ cụt thất pháp. Cả hai lần bà đă rọi sáng tâm hồn chúng đệ tử. Cũng cúi xin bà miễn tội cho chúng đệ tử v́ bất lực không bảo vệ được Phật cốt sau khi an vị.

Nam Mô Thất Nương Nữ Phật Thiên Tôn.

Châu Thành Thánh Địa, 20 tháng 1 Đinh Dậu.

Phạm Thanh B́nh

 

    Ghi chú:

       -Hội Thánh có kèm theo dấu (*) được nói đến là Hội Thánh tân lập

       - (a): Đạo Cao Đài chơn truyền

       - (b) : Đạo Cao Đài canh cải

 

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634