ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyn Tn Dũng, trí thc, và trí ng

Ngô Nhân Dng - 

 Tôi chưa bao gi vào đc “trang nhà” ca ông Nguyn Tn Dũng, th tướng chính ph Hà Ni. Nhưng qua email mi nhn được mt bài đăng trên website ca ông, dù không nh ai đă gi cho, v́ mi ngày chúng ta đu nhn được quá nhiu email. Bài này kư tên Mơ Làng, chc là mt người tr bút viết theo lnh ông ch Nguyn Tn Dũng. Mt bài nm trong website tt phi phn nh nhng ưu tư, ư kiến và quan đim ca người ch trương, cho nên tôi mun đc cho biết.

 http://2.bp.blogspot.com/-6gehwvKdPNE/UuQvHoQUgXI/AAAAAAAAcvI/P3l2PRfp7Ng/s1600/140102070615_nguyen_tan_dung_304x171_afp_nocredit.jpg

 Mc đích chính ca Nguyn Tn Dũng là dùng tên Mơ Làng đ đ kích mt s nhà trí thc trong nước, nhưng trước khi bt đu lăng m, mt sát người ta - tiếng Vit nôm na nói là “chi” - ông Nguyn Tn Dũng tường thut mt cuc gp g vi my nhà trí thc khác. Ông Dũng nhân dp này đă phân bit ra hai loi: “Mt bên là trí thc chân chính, có trách nhim vi đt nước. Bên kia mang danh trí thc nhưng chuyên quy phá, đi ngược li li ích dân tc.” Nhng người được khen ngi là “trí thc, chuyên gia tâm huyết” được mi ti “làm vic” vi ông th tướng đă được phong làm “trí thc” (th thit), c̣n nhng người đang chng chính sách ca đng Cng sn th́ b ông gán cho nhăn hiu “trí ng.”

 Các ông, bà Trương Đ́nh Tuyn, Phm Chi Lan, Lê Xuân Nghĩa, Trn Du Lch, Nguyn Đ́nh Thiên, Vơ Trí Thành, vân vân, được ông Nguyn Tn Dũng mi. Mơ Làng c̣n gi h là “nhóm chuyên gia tư vn,” hoc tôn lên làm “mưu sĩ,” khi k rng ông th tướng “đă lng nghe các mưu sĩ, trong đó có rt nhiu người đă v hưu...”

 Sau khi tường thut cuc gp g nhng nhà “trí thc,” bài ca Mơ Làng trên mng Nguyn Tn Dũng mi tn công “phe đch.” Nó phát pháo hiu bng ta đ: “ ngoài đường ph, nhng ‘trí ng’ quy tưng bng vi nhng mưu toan phá hoi.” Nói “ngoài đường ph,” rơ ràng là tác gi bài này c̣n đang b ám nh bi cuc biu t́nh tưởng nim các chiến sĩ Hoàng Sa 1974, mi din ra ti Hà Ni ngày 19 Tháng Giêng năm 2014. S kin này chng t cuc biu t́nh tưởng nim đă thành công, mc dù đă b đám công an ca Nguyn Tn Dũng đàn áp. Quư v t chc l tưởng nim có th an ḷng, quư v đă làm cho đám lănh t Ba Đ́nh run s!

 Mơ Làng đă nêu đích danh nhng người được tng cho danh hiu “trí ng.” Gi chung h là “Nhóm Hu Chi, Nguyên Ngc, Tương Lai, Nguyn Quang A, Phm Chí Dũng, Nguyn Đ́nh Đu, Phm Toàn, Nguyn Xuân Din... dn đu đám NO-U, “dân oan” vân vân. Tóm li, trong bài ca Mơ Làng, “trí thc” là nhng người theo Nguyn Tn Dũng, c̣n “trí ng” là nhng người chng Nguyn Tn Dũng. Chúng tôi s dùng hai t ‘trí thc’ và ‘trí ng’ theo li đt tên ca Mơ Làng.

 Có th đoán các v trên thy ḿnh được tn phong danh hiu “trí ng” đang mm cười, biết tên ḿnh đă vào s sách, khi các s gia đi sau tường thut công cuc xóa b chế đ cng sn nước ta. Nhiu người khác không thy tên chc đang bc ḿnh, ti sao ông Nguyn Tn Dũng li b quên ḿnh được! Trong thi gian ti, nhiu người s phi t gii thiu: “Tôi cũng là ‘trí ng’ đây!” Hai ch 'trí ng' có th thành mt danh hiu khen ngi, cũng như ch “Ngy” hi hơn 30 năm trước. C Vit Cng gán ghép mt danh hiu nào đ mit th nhng người chng đi, th́ danh hiu đó s được đng bào tán thưởng, tr thành có nghĩa tt. Hi sau năm 1975, các cán b vào Sài G̣n đi khám bnh vn đ̣i được gp “bác sĩ ngy.” Cho con em đi hc cũng chn “thy giáo, cô giáo ngy.” Ging như vy, nhiu người s hănh din t gii thiu ḿnh chính là “trí ng” ca Nguyn Tn Dũng!

 Bài ca Mơ Làng trước hết k li cuc gp g vi các nhà “trí thc;” sau đó mi chi bi các nhà “trí ng.” Vy khi gp ông th tướng, các “trí thc” đă làm nhng chuyn ǵ? Mt tin git gân được tung ra ngay t đu, có th thành ta ln nht trên các t báo: “500 tng công ty, doanh nghip nhà nước phi c phn trong 2 năm ti.” Nguyn Tn Dũng k rng các “mưu sĩ” trong “nhóm chuyên gia tư vn” đă khuyến cáo ông th tướng phi c phn hóa, tc là bán các doanh nghip nhà nước cho tư nhân; và ch thêm phi làm vic đó cn thn. Ngoài ra, h c̣n đ cp đến các vn đ khác, như giá xăng, giá than và giá đin. “Nguyên B trưởng Thương mi Trương Đ́nh Tuyn đ cp n lc ci cách th chế, đi mi đ đón gió cơ hi, to môi trường kinh doanh b́nh đng,” trước khi kư hip đnh Xuyên Thái B́nh Dương (TPP): “Cn chun b thông qua nhng ci cách th chế kinh tế, tái cơ cu doanh nghip, nâng cao năng lc cnh tranh.” Tiến Sĩ Lê Xuân Nghĩa nhc li nhng khuyến cáo quc tế nói rng chính quyn Vit Nam cn lưu ư tp trung x lư n xu ... Tiến Sĩ Vơ Trí Thành cho rng sau vic chn chnh ngân hàng... “gi phi đi vào giám sát, lành mnh hóa tài chính căn cơ hơn.”

 Đc xong ri thy, tt c các ư kiến ca “nhóm chuyên gia tư vn” không có ǵ mi c. Thí d công vic tư nhân hóa, hay c phn hóa các doanh nghip nhà nước, vic này đă được hàng trăm nhà kinh tế trong nước lên tiếng đ̣i thc hin sm, báo chí đăng đy c ra hàng chc năm nay. Tháng 11 năm ngoái ông Trn Du Lch, trên din đàn quc hi đă đ̣i phi làm ngay, làm t các công ty ln nht. Ông nói: “Chúng ta mnh dn thoái vn tng tng công ty mt, theo tng công ty ch không phi công ty con... Ti sao chúng ta đ hàng trăm ngh́n t đng đây (trong các xí nghip quc doanh), trong khi thiếu tin làm quc l và nhiu vic khác? Ngun lc nhà nước đang lăng phí.” Ông Trn Du Lch được ông Nguyn Tn Dũng mi ti, chc cũng ngc nhiên ti sao ông th tướng li mi mi người đến ch ct đ nghe li nhng ư kiến cũ này, ri c̣n đem lên website ca ḿnh đ khoe khoang? Trong khi chính ông Trn Du Lch, mt đi biu Quc Hi, đă nói và viết v chuyn c phn hóa bao nhiêu ln ri? C̣n nhng chuyn khác như như giá xăng, giá than và giá đin, người ta có cn mi c mt đoàn “mưu sĩ, chuyên gia tư vn” ti đ được dy rng nên đnh giá như thế nào hay chăng?

 Bài tường thut ca Mơ Làng cho thy cuc hp gia ông Nguyn Tn Dũng và các “mưu sĩ, chuyên gia tư vn” ch là mt cuc gp g Ăn Tt Niên ch không ct nghe người ta nói cái ǵ mi. Không biết các v chuyên gia có nói hết các ư kiến ca h hay không. Cũng không biết bài tường thut ca Mơ Làng có k hết li l và ư kiến ca h hay không. Cui năm ngoái, nhà kinh tế Phm Chi Lan đă tng kết t́nh h́nh năm 2013 là “v cơ bn kinh tế Vit Nam trong năm 2013 vn tiếp tc gánh chu nhng khó khăn ca my năm trước dn li, và dù có c gng khc phc cũng chưa to được nhng ci thin rơ rt.” Bà cũng nói v “trn đào thi doanh nghip d di” trong năm qua, thế này: “Tt c nhng khó khăn ca doanh nghip kéo dài đến nay vn chưa được gii quyết v cơ bn. Thêm mt cái đau na là càng v sau th́ chúng ta càng mt đi nhng doanh nghip khá hơn,...” Bà cũng nói thng vic lp công ty VAMC đ mua các món n xu “gim n xu ca ngân hàng có gim tht không, bi v́ ch khi người vay n tr bt n th́ mi coi là gim n, ch chuyn n t tài khon này sang tài khon khác th́ cũng không có ư nghĩa ǵ... Ch là chuyn n t ch này sang ch kia thôi, bn thân khon n đó vn chưa mt đi được.” Đi vi nhng th đon đánh bùn sang ao ca người cm đu chính ph, bà Phm Chi Lan hi: “Vinashin gii th và thành lp SBIC, th́ khon n to tướng ca Vinashin ai tr?” Khi gp ông Nguyn Tn Dũng vào đu năm 2014, không biết bà Phm Chi Lan có được ông th tướng tr li cho câu hi này hay không? Ông là người tng được đng đng đt tên bng mt “n s,” gi là Đng chí ch (X), li thêm bit hiu là Dũng Vinashin; tác phm ni tiếng nht trong s nghip cai tr ca ông là công ty Vinashin đi v n.

 Nhưng bài ca Mơ Làng ch thut sơ sài phn tṛ chuyn vi các v “trí thc” v́ phn quan trng nht là đ tn công vào các nhà “trí ng,” danh hiu Nguyn Tn Dũng gán cho h.

 Nhng câu này chép theo văn Nguyn Tn Dũng: trong nước các nhà “trí ng” đu têu lp “Hi dân oan... làm đ́nh tr nhng công tŕnh là quyn li ln ca đt nước.” (Chng t Nguyn Tn Dũng đng hóa quyn li ca các đi gia vi quyn li đt nước). H ra “Tuyên b 2583 vi ư đ xóa b điu lut trng tr nhng k li dng quyn t do, dân ch (Đă có chút t do dân ch nào đâu mà li dng?) Đi vi bên ngoài, “H lén lút đưa mt s thân nhân ca nhng cái gi là “tù nhân lương tâm” ra nước ngoài.” Câu này cho thy cuc vn đng cho Trn Huỳnh Duy Thc, Đinh Vit Kha, Lê Quc Quân đă có kết qu, làm đng cng sn run s!

 Nhưng nhng li buc ti các nhà “trí ng” này mi đáng chú ư, v́ mang tính cht thi s: H xung đường đ “phn đi Trung Quc” chiếm Hoàng Sa, Trường Sa, v đường 9 đon ... phá hoi đường li ngoi giao ca Đng. H đ̣i truy phong “Lit sĩ” cho nhng người lính cng ḥa đă chết trong trn Hoàng Sa... truy phong anh hùng, lit sĩ cho nhng k hèn nhát, nhng k... chiếm gi Hoàng Sa đ làm tin đn chn đường H Chí Minh trên bin ch đâu v́ lănh th quc gia.

 Chúng ta thy đây Nguyn Tn Dũng đă vch ra mt đường ranh gii gia “ta” và “đch,” cũng như gia “trí thc” và “trí ng.” Phn đi Trung Cng chiếm Hoàng Sa, Trường Sa, v cu đon tuyến, tc là “đch,” là chng đng Cng sn. Quư v “trí ng” đă chng Trung Cng chiếm Hoàng Sa, Trường Sa; vy các nhà “trí thc” ca ông Nguyn Tn Dũng có dám chng hay không? 

Nguyn Tn Dũng c̣n dám mit th các anh hùng Hi quân Vit Nam Cng Ḥa t tiết bo v Hoàng Sa đ gi ǵn quê cha đt t, dám gi h là “nhng k hèn nhát.” Th đt câu hi trước 90 triu người Vit Nam thế này: Gia Nguyn Tn Dũng và Ngy Văn Thà, đng trước súng đn quân thù, quân cướp nước, người nào mi đáng gi là hèn nhát? Viết như thế th́ ngu ngc tht!

 Nhưng ngu ngc nht là Nguyn Tn Dũng đă mô t vic hi quân Vit Nam Cng Ḥa bo v Hoàng Sa, chng tr quân xâm lược Trung Cng, ch là “làm tin đn chn đường H Chí Minh trên bin.” Đây là li chính thc xác nhn “đường H Chí Minh trên bin” cũng là con đường m ra cho Trung Cng chiếm các hi đo nước ta. Có nhóm chuyên gia tư vn nào dy cho Nguyn Tn Dũng căi chày căi ci như thế hay không? Hay đây ch là li l mt k qun trí, trên bước đường cùng b chi nói đó? Thy nó “cùng qun” không khác hành đng thuê côn đ ti phá đám tang Lê Hiếu Đng Chùa Xá Li, Sài G̣n hôm qua!

 V các nhà “trí thc,” chc Nguyn Tn Dũng không thành lp mt “nhóm chuyên gia tư vn” ging ban c vn chính ph thi ông Vơ Văn Kit. Quư v “trí thc” được Dũng khen ngi chc không được hưởng quy chế “mưu sĩ” hay “tư vn” đ nm trong “s lương” ca ph th tướng. Chc h đă nhn được giy mi đến gp ông th tướng th́ c ti thôi. Không ai ng li đưa đến hu qu ḿnh được phong làm mưu sĩ, làm tư vn. Cũng không ai nghĩ trước là sau đó tên tui ca ḿnh li được đem dùng đ so sánh vi người khác, vi mc đích chi bi các nhà trí thc không có mt!

 Có ai mun tên ḿnh được nêu lên, được khen ngi, đ làm bàn đp chi bi người khác hay không? Có nhà “trí thc” nào đă gi đin thoi minh xác vi các nhà “trí ng” rng ḿnh không đng ư vi các li chi bi ca ông Nguyn Tn Dũng hay chưa? Chc nhiu v “trí thc” nhn được thip mi vi nhng li l l phép, thân mt th́ vui ḷng ti gp Nguyn Tn Dũng, cũng chng mt mát ǵ. Không ai ng đây là mt cái by, bước chân vô ri tên tui ḿnh s b li dng. Mt ln na, chúng ta phi luôn luôn cnh giác, phi nhc đi nhc li, ghi nh mt li khuyên rt cũ trước đây 40 năm: “Đng nghe nhng ǵ cng sn nói mà hăy nh́n k, vân vân.” Không cn chép đ câu này v́ chc ai cũng thuc ḷng ri.

NGÔ NHÂN DỤNG

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

 

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634