ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ

 (Bát Thập Bát Niên)

T̉A-THÁNH TÂY-NINH

 ***

ĐẠO TÂM THƯ 14

 

Kính gởi:

             Chư vị lănh đạo trong Hội Đồng Chưởng Quản (Hội Thánh Phàm Phong) và những người đồng hành, trong cũng như ngoài nước.

Thiểu phẩm Lễ Sanh Lê Hương Muội, đắc phong từ năm 1968, may duyên được định cư tại Hoa Kỳ, một nước tự do. Rất đau ḷng và thương tâm cho quí chư hiền ở trong nước dưới chế độ độc tài đảng trị!

Kính thưa quí chư hiền, v́ xa quê hương, xa tổ đ́nh Ṭa Thánh, xa bạn đồng môn, ḷng hoài vọng cố hương. Thời gian trôi qua trong thầm lặng không chờ đợi ai, nay đă 38 năm rồi, tuổi đạo cũng như tuổi đời ngày thêm chồng chất, có điều khác nhau tuổi đời ngắn ngủi trong khi tuổi đạo Đức Chí Tôn định thất ức niên (700,000 năm).

Chúng ta may duyên được làm người, được làm môn đệ của Đức Chí Tôn và lại được ở trong thời kỳ đại ân xá nữa. Nếu qua đi một kiếp sanh với hai bàn tay trắng hay là thất thệ, chúng ta có c̣n cơ hội nữa chăng? "Dễ ǵ lộn kiếp đặng làm người."

Là bạn đồng môn, thiểu phẩm xin mạng phép có đôi lời tâm sự chia sẻ:

+ Đối với quí chư hiền nơi hải ngoại (chức sắc phàm phong), sao chúng ta trong kiếp hiện sanh và đang sống ở vùng trời tự do, không ai bức hiếp buộc ràng, một cảnh quá ư thuận lợi để cho chúng ta hiệp tâm hiệp lực thi thố tài năng, thi đua công quả phát triển tôn giáo, giữ lời minh thệ, nhưng tiếc thay! Một số huynh tỷ có lẽ càng tự do càng sung măn, tâm đạo càng lu mờ, trung hiếu ṃn hao, nên cam tâm làm tay sai cho cộng sản vô thần lỗi thệ cùng Thầy!

+ C̣n trong nước một số Chức Sắc Thiên Phong trong Hội Đồng Chưởng Quản tâm Thánh qui phàm dẫn đầu là hiền huynh Nguyễn Thành Tám cùng một số Chức Việc, đạo hữu quên lời minh thệ.

+ Nhưng cũng c̣n một số Chức Sắc, Chức Việc, đạo hữu "…Linh hồn làm chủ thông tri việc đời…" thực hành câu "Cái khổ của đời ḿnh ước vọng, Cái chê của chúng lại nài cầu." nghịch hẳn thế t́nh, hy sinh quyền lợi cá nhân, dám nói lên sự thật Cộng Sản Việt Nam bách hại và đồng hóa tôn giáo Cao Đài để bảo thủ Luật Pháp Chơn Truyền, mặc dù trong ḷng bàn tay cộng sản. Bởi họ biết thế gian là cơi tạm vô thường, mọi việc đều không, chỉ có linh hồn là bất diệt, nên họ xem cái chết nhẹ tựa lông hồng, chết là giải thoát, …

Kính thưa quí bạn đồng môn "Cùng nhau một đạo tức cùng Cha." Chúng ta là anh em cùng ḍng máu thiêng liêng, là đồng bào ruột thịt chung Thầy chung tổ quốc. Nay đời biến loạn đạo thất chánh truyền, cơ chuyển thế quá ư nghiêm trọng. Chúng ta thử t́m hiểu tại sao muốn làm môn đệ của Đức Chí Tôn, Hội Thánh buộc phải minh thệ.

"Thề rằng từ đây biết một Đạo Cao Đài Ngọc Đế, chẳng đổi dạ đổi ḷng, hiệp đồng chư môn đệ, ǵn luật lệ Cao Đài, như sau có ḷng hai th́ Thiên tru Địa lục."

Cho thấy lời minh thệ nhập môn cầu đạo là một điều rất quan trọng của người giữ đạo và là lời tuân hứa trọn vẹn tín thành với Hội Thánh cùng các Đấng Thiêng Liêng, một kiếp sanh tội hay phước cũng do lời minh thệ nầy. Lời minh thệ đối với vô vi tức là Thiên Điều của Đức Chí Tôn và các Đấng, c̣n đối với hữu h́nh là giá trị uy tín đối với đạo, đối với Hội Thánh.

Thưa quí chư hiền,

     Ngoài xă hội, nếu thất tín th́ không ai trọng dụng, huống chi người có đạo mà lại thất hứa cùng Thầy (Đức Chí Tôn) là "ǵn luật lệ Cao Đài", mà luật lệ Cao Đài Đức Chưởng Đạo Nguyệt Tâm Chơn Nhơn dạy "… Bởi cớ mà luật pháp vẫn nhiều mặt đặc biệt cùng nhau tùy theo phương dung, chẳng thế dùng một mặt luật pháp nào mà thay thế vào một cơ sở khác hành vi cho đặng, cần th́ mới lập… Một cái dấu bỏ ra cũng chẳng đặng… Cả thảy Hội Thánh chưa ai đặng ra khỏi ngoại luật… Kẻ nghịch cùng thế đạo, th́ trục ngoài xă hội hay là diệt tàn cho khỏi lưu hại, c̣n kẻ nghịch cùng Đạo Pháp th́ tội trục ngoại Thánh Thể Chí Tôn hay là có ngày Quyền Thiêng Liêng diệt thác…"

Từ năm 1975 đến 2012 chúng ta thấy ǵ?

A. Cộng Sản Việt Nam tiêu diệt tôn giáo Cao Đài.

Vào năm 1975-1979 họ đàn áp khống chế cải tạo tư tưởng, ra Nghị Quyết số 297 ngày 11-11-1977, Nghị Quyết ngày 13-12-1978 và Nghị Định số 124 ngày 4-6-1980 bải bỏ toàn bộ các cơ quan trong đạo, chiếm 42/46 cơ sở của Đạo, nghiêm cấm cơ bút, … 20-9-1979 Mặt Trận Tổ Quốc cáo buộc quí vị tiền bối có công khai Đạo, phản dân, phản quốc, … rồi áp đặt cái gọi là "Bản Án Cao Đài", khống chế buộc Chức Sắc kư Đạo Lịnh số 001 ngày 1-3-1979 giải thể Hành Chánh Đạo từ Trung Ương đến địa phương. Họ lập ra Hội Đồng Quản Lư, rồi lập hiến chương (1997), Hội Đồng Quản Lư sau đổi lại Hội Đồng Chưởng Quản, nay gọi là Hội Thánh (Hội Thánh Phàm Phong).

Cộng Sản Việt Nam họ ra nhiều Quyết Định, Thông Tư, Kế Hoạch buộc người Cao Đài phải làm theo, nhứt là Thông Tư số 2 năm 1999, qui định Chức Sắc từ Lễ Sanh đến Giáo Tông và Hộ Pháp cũng phải do nhà nước chấp thuận. Do đó tôn giáo Cao Đài Ṭa Thánh Tây Ninh hiện nay là của Cộng Sản Việt Nam chớ không phải của Đức Chí Tôn. (Quí chư hiền có nhận thấy điều đó chăng?)

B. Cộng Sản Việt Nam lái cộng đồng Cao Đài trong và ngoài nước theo định hướng:

Muốn tiêu diệt tôn giáo Cao Đài họ dùng mọi cách, nào đàn áp khủng bố, đánh đập, … nhưng là con người vốn có riêng tư tưởng và niềm tin, nên rốt cuộc đa số môn đệ Đức Chí Tôn không chịu bỏ Đạo theo Đảng. Họ biết tôn giáo Cao Đài có một hệ thống Hành Chánh Đạo rất chặc chẻ, nghiêm minh, hể lớn hơn một phẩm th́ có quyền làm thầy; như tín đồ phải vâng lời Chức Việc Bàn Trị Sự, Chức Việc tuân lời dạy của Chức Sắc, … V́ thế họ thay đổi chiến lược, quay sang đồng hóa theo định hướng của họ bằng cách mua chuộc Chức Sắc, Chức Việc, đạo hữu nhẹ dạ, cho họ cuộc sống an b́nh, … để làm công cụ phục vụ Đảng, biến tôn giáo Cao Đài trở thành phàm giáo, bằng cách họ đưa đảng viên và những thành phần lỗi thệ với Đức Chí Tôn tham gia vào việc đạo, để chẳng những có quyền sắp xếp tổ chức giáo hội mà c̣n có thế đứng để vận động cộng đồng Cao Đài tin tưởng vào Đảng, là dùng h́nh thức tôn giáo lôi cuốn tín đồ theo đường hành đạo trong định hướng của họ.

Từ năm 1997, 2002, 2005 (bổ túc) và 2007 họ ra bốn hiến chương, cho điều lệ cầu phong cầu thăng, nâng cao vai tṛ Hội Đồng Chưởng Quản đủ tư cách hoạt động khắp nơi, theo sự điều khiển của họ.

Chuẩn bị chu đáo họ đưa cán bộ vào giáo hội Cao Đài, đă có năm lần cầu phong cầu thăng.

1. Năm 1999 đă tấn phong 1468 vị (ngày 23-11-1999).

2. Năm 2002 đă tấn phong ông Nguyễn Thành Tám lên Phối Sư và một số Chức Sắc.

3. Năm 2005 đă tấn phong ông Nguyễn Thành Tám lên Đầu Sư và một số Chức Sắc.

4. Năm 2007 Hội Đồng Chưởng Quản đổi danh xưng lại là Hội Thánh và tấn phong một số Chức Sắc.

5. Năm 2012 đă tấn phong 2127 vị.

Tổng cộng lần 1 và 5 là 3595 vị, tại Ṭa Thánh Tây Ninh trước sự chứng kiến của Ban Tôn Giáo và các cán bộ đảng viên cao cấp của Cộng Sản Việt Nam.

Qua Thông Tư số 2 của Ban Tôn Giáo Cộng Sản, do ông Lê Quang Vịnh kư ngày 16-6-1999 đă nói rơ mọi sinh hoạt giáo hội Cao Đài từ tổ chức nhân sự, hội họp, công cử đều do sự quyết định của Đảng Cộng Sản Việt Nam, rồi Hội Đồng Chưởng Quản mới tấn phong. Mới đây vào ngày 3-4-5-6 tháng 12 năm 2012 cuộc Đại Hội Nhơn Sanh và Hội Thánh đă công cử đến 2127 vị từ quốc nội ra hải ngoại.

Kính thưa quí chư hiền, chiếu theo Thánh Lịnh số 638 Đức Hộ Pháp dạy: "Dầu toàn Hội Thánh hay là một phần tử của Hội Thánh, tức là một vị Chức Sắc Thiên Phong nào cũng vậy, phải đáng mặt lương sanh đặng vào Thánh Thể của Người chẳng phải là dễ. V́ vậy mà Chí Tôn phải đem lương sanh ấy vào bực Thiên Phong cho đồng thể cùng chư Thần Thánh Tiên Phật mới đáng làm h́nh thể của Người, nếu để phàm phong, th́ quả nhiên nhân loại đă lăng mạ danh thể của Người. Ấy là tội Thiên Điều không hề dung thứ, mà Thiên Phong chánh vị c̣n giữ phàm tánh th́ lăng mạ danh thể của Người hơn thập bội…"

Theo Thánh Lịnh trên th́ Hội Thánh Phàm Phong tại Ṭa Thánh Tây Ninh hiện nay đă lăng mạ danh thể Đức Chí Tôn và đă phạm Thiên Điều. C̣n hiền huynh Nguyễn Thành Tám là Giáo Sư chánh vị mà không giữ lời minh thệ, dẫn đàn em đi sai lệch chơn truyền th́ "Luật điều Cổ Phật không chừa tội, H́nh phạt Chí Tôn chẳng vị t́nh." Và Bát Đạo Nghị Định "…Những chi phái nào do bởi Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ làm gốc lập thành mà không do nơi mạng lịnh Hội Thánh th́ cả chúng sanh chẳng đặng nh́n nhận là của Chí Tôn và phải định quyết bàn môn tả đạo…"

Quả thật y như Thánh Giáo "… Quỉ Vương nó cũng noi chước Thiên Cung lập thành quỉ vị…" Nên Đức Chí Tôn than "…Chẳng mất một con nghiệt cả bầy…"

Dầu thế, nhưng con cũng đồng con. Với ḷng từ bi vô lượng của Đức Chí Tôn, nên Ngài dạy rằng "… Các con khá thương hại cho lũ vô tâm ấy mà chẳng nên cưu hờn…"

Thưa quí chư hiền, là bạn đồng môn kính mến nhau, nên có đôi lời tâm sự chia sẽ, rất mong được quí chư hiền suy nghĩ lại, đừng lầm nghe cộng sản mà thất thệ, lỗi đạo cùng Thầy, uổng cho một kiếp sanh may duyên gặp đạo.

Nhận thức được điều ấy, thôi th́ hăy quay trở lại đi cũng c̣n kịp, bằng cách lấy công chuộc tội, là quí chư hiền làm nhân chứng sống, tất cả đồng đứng ra tuyên bố sự thật cho thế giới biết là Việt Nam không có tự do tôn giáo, bằng chứng ở phần A, B.

Hiện tại cao trào đ̣i dân chủ tự do đă rần rộ lên tiếng khắp nơi trên thế giới trong đó có Việt Nam, mà các nước yêu chuộng ḥa b́nh, tự do dân chủ đă quan tâm lưu ư ủng hộ.

Tuy nhiên nói th́ dễ nhưng việc làm th́ không phải dễ, chỉ khi nào quí chư hiền thắng nổi phàm tâm và biết sợ Luật Thiên Điều mới mong vượt qua cơ thử thách khảo thí nầy.

Thưa quí chư hiền, đời là khúc quanh của bậc trượng phu, đạo lại biến thiên để hành giả tiến hóa hoặc thái hóa trên đường tu học. Nay tổ quốc lâm nguy, chánh giáo bị tay phàm canh cải, đồng bào phản đối biểu t́nh nhiều nơi. Các nhà trí sĩ yêu nước cũng đồng kêu gọi nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam hăy bỏ điều bốn hiến pháp, lập đa nguyên đa đảng… cho toàn dân được tự do hạnh phúc.

Chủ trương của tôn giáo Cao Đài là nho tông chuyển thế, nhập thế d́u đời mà "Đạo Đời tương đắc mới mong tạo thời cải thế." Bằng hai câu đối trước cửa Ṭa Thánh và các Thánh Thất "Cao Thượng Chí Tôn Đại Đạo Ḥa B́nh Dân Chủ Mục, Đài Tiền Sùng Bái Tam Kỳ Cộng Hưởng Tự Do Quyền." Th́ người Cao Đài có bổn phận đem lại ḥa b́nh tự do dân chủ cho toàn con cái Đức Chí Tôn. 

V́ sứ mạng đạo cứu đời quí vị lănh đạo tôn giáo liên kết nhau, quí chư hiền cũng nên chung sức để tạo thành một đoàn chiến sĩ tinh thần cùng nhau đánh thức tinh thần nhà cầm quyền Đảng Cộng Sản Việt Nam, v́ đồng bào tổ quốc, v́ quyền lợi quốc gia, v́ họa xăm lăng phương Bắc, mà từ bỏ chế độ Cộng Sản vô thần, trở lại chính nghĩa, truyền thống dân tộc, con Rồng cháu Tiên đă có hơn 4000 năm văn hiến, và thực hành theo chánh sách "Ḥa B́nh Chung Sống" của Đức Hộ Pháp "Do Dân, Phục Vụ Dân, Lập Quyền Dân" ấy là "Thuận Nhơn Tâm, Ắc Thuận Trời" cho toàn dân ấm no hạnh phúc hầu theo kịp đà tiến của nhơn loại trên toàn thế giới. Bằng không chúng ta bất hợp tác "Thuận Thiên Giả Tồn, Nghịch Thiên Giả Vong". Chế độ nào làm mất ḷng dân th́ không thể tồn tại, quí chư hiền nên suy nghĩ kỹ để không ân hận về sau!

Kính thưa quí chư hiền, "Vạn sự do Thiên định" lại cũng có câu "Nhơn định thắng Thiên", nên Đức Thượng Đế dạy, trên cơi trần nầy, trong vũ trụ nầy có hai quyền bằng nhau, là Quyền Thượng Đế và Quyền Vạn Linh. (Quyền Vạn Linh đối với Quyền Chí Linh.) Cho nên nhơn loại cũng có quyền chuyển thế như Thượng Đế vậy. "Trời Người đồng trị." Nhưng phải tùy nhơn sanh có đồng tâm nhứt trí cùng nhau chuyển thế hay không. "Cứu quốc toàn dân phải trổ tài." (Đức Hộ Pháp) và "Quốc gia có chủ quyền th́ nước mới có Đạo." Đúng vậy chúng ta bị mất chủ quyền, nên Hội Thánh mới bị giải thể, không được hành đạo đúng Luật Pháp Chơn Truyền.

Đức Chí Tôn dạy "Hể nó tấn th́ ḿnh chống, cân sức cho bằng hoặc trỗi hơn mới đắc thắng." Nay ta muốn bảo tồn nền Quốc Đạo, giữ lời minh thệ th́ chúng ta phải tự chủ, tự cường, bất khuất, bất bại trước những ǵ gọi là chướng ngại vật trên đường hành đạo để giúp chúng ta theo con đường mà Đức Chí Tôn đă vạch "Trảm quỉ Phật c̣n phải xuống tay." (Đắc Kỷ thời Phong Thần.)

Chúng ta đừng nghĩ "bất chiến tự nhiên thành" mà ỷ y. Bởi đói phải ăn mới no, c̣n đau th́ phải uống thuốc mới khỏi, "Đừng cứ muôn điều đổ Chí Linh." Cũng như Trời đă định mọi người được sự tự do b́nh đẳng, Việt Nam có nền Quốc Đạo tồn tại đến 700,000 năm, dù Thiên Định vậy mà phải "tận nhơn lực mới tri thiên mạng," nên người Việt Nam cũng phải định nữa, nhưng cái vấn đề ư chí và đồng tâm. Nếu người Việt Nam không chung sức chung ḷng cùng nhau quyết định th́ Trời dù có đủ nhiệm mầu cũng không biết làm sao. V́ "Mạng Trời đă định nhưng phải có sức của các con mới đặng kết quả hoàn toàn." (Thánh Ngôn Hiệp Tuyển Qu. 1 Tr. 82) và phải "… hiệp đồng chư môn đệ, ǵn luật lệ Cao Đài." Thế nên c̣n phải tùy thuộc vào t́nh huynh đệ giống ṇi, t́nh huynh đệ đồng môn của chúng ta có sống dậy giữa con người và con người hay không? Đă đến lúc "Thương nhau phải lúc chung vai gánh, Danh giá đừng quên Đạo đứng đầu." để bảo tồn nền Quốc Đạo, Quốc Đạo c̣n th́ Tổ Quốc c̣n, dân tộc c̣n, chính nghĩa c̣n. Hiển nhiên chúng ta bị mất quốc thể (lănh thổ Việt Nam vào tay cộng sản), nhưng tinh thần dân tộc vẫn c̣n, quốc hồn quốc túy vẫn c̣n, lá cờ chính nghĩa tự do dân chủ (cờ vàng ba sọc đỏ) vẫn c̣n, mà c̣n một cách hùng hồn oanh liệt tung bay khắp bốn phương trời, nơi nào có người Việt Nam th́ nơi đó có lá cờ Việt Nam.

Mỗi lá cờ tượng trung cho một quốc gia, là khí phách, là hồn của dân tộc, nó luôn luôn ngự trị trong mọi con dân (nước Việt) nên người Việt c̣n, lá cờ Việt Nam c̣n, tổ quốc c̣n, Việt Nam tự do dân chủ vẫn c̣n và c̣n măi măi…

C̣n cờ đỏ sao vàng là lá cờ riêng của Đảng Cộng Sản Việt Nam, không phải lá cờ của dân tộc Việt Nam, đó là lá cờ ngoại lai, độc tài đảng trị, làm cho quốc dân thống khổ.

Bạn đồng môn thương mến, Đức Tôn Sư Hộ Pháp chúng ta đă biết trước việc Đạo và Đời sẽ xăy ra như hôm nay, nên Đức Ngài than "…buồn nh́n cội Đạo luống chơi vơi, Rồi đây ai đến cầm chơn pháp, Tô điểm non sông Đạo lẫn Đời." Ḷng yêu nước thương dân một cách nồng nàn tha thiết của Đức Ngài với bút hiệu "Ái Dân" trên diễn đàn ngôn luận thời Pháp thuộc. Thật quả là can đảm và thách đố, sao chúng ta không theo gương Đức Ngài trong muôn một!

Quí chư hiền c̣n thương Thầy mến Đạo và sợ Ngũ Lôi Tru Diệt tận đọa tam đồ bất năng thoát tục th́ hăy sớm ăn năng "Người ở thế mấy ai khỏi lỗi, biết lạc lầm sám hối tội căn." Nếu c̣n chần chờ để khi hồn ĺa khỏi xác th́ e quá muộn.

Với tấm chơn thành quí mến nhau và cũng theo "Tứ Đại Điều Qui" nên có đôi lời tâm sự chia sẽ, nếu có mộ phạm mong quí chư hiền thông cảm. Cầu nguyện Ơn Trên Đức Chí Tôn và Đức Phật Mẫu cùng các Đấng Thiêng Liêng ban phước lành đến quí chư hiền luôn luôn khỏe mạnh, thân tâm an lạc, nhận định chánh tà vượt qua cơ khảo thí nầy.

Và đặc biệt cầu xin Đức Tôn Sư Hộ Pháp giáng oai linh "Chuyển cây ma xử đuổi tà trục tinh" hộ tŕ để phục hưng nền Quốc Đạo đem lại chủ quyền cho toàn dân, y như lời Đức Ngài "Tô điểm non sông Đạo lẫn Đời."

Rất mong thay!

Trân trọng kính chào quí chư hiền,

Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.

Mountain View, ngày 15-2 Quí Tỵ (dl: 26-3-2013)

 Lễ Sanh Lê Hương Muội.

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

 

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                             Address: 441 E Parkman Street- Plant City, FL 000000000                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 000-000-0000