ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tại Sao Khi Ông Nguyễn Thành Tám Ra Lịnh

Đóng Cửa VP Hiệp Thiên Đài Th́ TL 54 Được Tung Ra ?

Nhất Nguyên

Chúng tôi chia bài viết này thành hai phần:

                   - Về Thánh Lịnh 54/HP.HN ngày 11 tháng 4 năm Bính Thân (20/5/1956) của Đức Hộ Pháp.

                   - Trích đăng những suy nghĩ của đồng đạo về TL này với việc ông Nguyễn Thành Tám đóng cửa VP Hiệp Thiên Đài.

A- Về Thánh Lịnh 54/HP.HN của Đức Hộ Pháp.

          Chúng ta có thể xét sơ qua bối cảnh và thời điểm ra đời của Thánh Lịnh.

          Trong thập niên 50 của thế kỷ trước, chánh quyền Đệ Nhứt Cộng Ḥa do Ngô Đ́nh Diệm lănh đạo đă t́m mọi cách tiêu diệt Phật Giáo, Ḥa Hảo và Cao Đài. Riêng Cao Đài th́:

          - Ngày 20/8/Ất Mùi (1955) Trung Tướng Nguyễn Thành Phương, nguyên Tổng Tư Lịnh quân đội Cao Đài, làm theo Ngô Đ́nh Diệm, đem quân đội quốc gia về Ṭa Thánh phong tỏa Hộ Pháp Đường, giam lỏng Đức Hộ Pháp.

          - Rạng sáng mùng 5 tháng Giêng năm Bính Thân (1956), Đức Hộ Pháp phải lưu vong sang Cao Miên.

          - Cũng trong năm 1956, tháng ba, ngày 26, tại Cao Miên, Đức Hộ Pháp đưa ra giải pháp Chính Sách Ḥa B́nh Chung Sống cho Việt Nam,  càng là cái gai cho chánh quyền Ngô Đ́nh Diệm. Nhiều Chức sắc bị giam cầm, có người phải chết trong ngục thất...

          - Tháng 4 năm Bính Thân (tháng 5-1956), Đức Hộ Pháp nhận thấy tại Ṭa Thánh chỉ c̣n có 4 vị Thời Quân : Tiếp Đạo,Tiếp Pháp, Hiến Pháp (ngài Khai Đạo nghỉ bịnh), Đức Thượng Phẩm đă qui thiên, Đức Ngài cùng ngài Bảo Đạo th́ lưu vong ở Miên. Trong khi đó Đức Thượng Sanh và chư vị Thời Quân c̣n lại vẫn chưa chịu về Ṭa Thánh để hành đạo. Trong bối cảnh như thế, cộng với bàn tay của cường quyền, nền Đạo bị phân hóa trầm trọng.Cùng một ngôi nhà Hiệp Thiên Đài mà anh em bị ly tán, bất nhất, khiến cho Đức Chí Tôn phải rơi lệ. Có lẻ nên ghi lại một đàn cơ do Đức Thượng Sanh cầu tại Cung Đạo Đền Thánh (10 ngày sau khi Ngài cùng chư vị Thời Quân chịu trở về Ṭa Thánh hành đạo) để thấy nỗi đau của Đại Từ Phụ là dường nào trước cảnh ly tán này:

Đền Thánh đêm 26 tháng 4 năm Đinh Dậu (25-5-1957)

Pḥ loan: Thượng Sanh, Bảo Pháp

BẠCH ĐỒNG TỬ

Chào chư vị Đại Thiên Phong Hiệp Thiên Đài và Cửu Trùng Đài,

Lập nghiêm để rước Chí Tôn.

Xin kiếu.  Thăng.

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ KIM VIẾT

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT.

          Thầy mừng các con nam nữ,

          Thầy cho mấy Chánh Phối Sư nam nữ đến hầu Thầy.

          Thầy vui ḷng thấy các Chức sắc trọng yếu Hiệp Thiên Đài ngày nay hiệp nhau về Thánh Địa để gánh vác trách nhậm và d́u dắt nhơn sanh trên con đường Đạo.

          Thầy cũng đau ḷng thấy cuộc biến đổi đă làm con cái của Thầy trễ bước trên đường độ chúng.

          Các con bên Cửu Trùng Đài phải nh́n nhận là các con thiếu kém hạnh đức, thiếu cả sáng suốt định phân, nên nhơn sanh phải chịu lắm điều đau khổ.

          Nếu các con biết trọng Đạo hơn cá nhân ḿnh th́ con thuyền Đạo đâu phải chịu dật dờ nơi giông tố.

          Thầy cũng đổ luỵ v́ con cái của Thầy và chịu đau buồn chẳng ít.

          May mà Thầy định trước sự cứu văn t́nh thế, hầu giữ vững đức tin để nối bước trên đường phổ độ, bằng chẳng vậy th́ công tu hành của các con đă không c̣n kể nữa.

          Từ đây nên thận trọng giữ ǵn Thánh Đức, để tâm sửa cải lề lối hành sự cho hợp với đạo lư quang minh, bỏ tư tưởng mơ hồ, th́ nhơn sanh mới trông nhờ giáo hóa và hấp thụ được triết lư cao siêu của nền Chánh giáo.

          Thầy lấy sự thương yêu vô cùng tận mà dạy khuyên các con, nhưng các con nên lo sợ Lư Bạch quyền Nhứt Trấn Oai Nghiêm khiển trách, chừng đó Thầy không lấy lẽ ǵ mà binh vực được.

          Các con Chức sắc nữ phái cần nên xét ḿnh mà ǵn giữ đạo hạnhcho đúng theo Thầy mong ước. Nhơn sanh nữ phái thiếu hạnh đạo nhiều, các con không nên bê trễ phận sự nữa.

          Thầy dạy chung cho cả Chức Sắc, Chức Việc nam nữ bài thi sau đây, nên gắng nhớ mà hiệp nhau lo tṛn nhiệm vụ.

THI

Đổ luỵ Thầy phân cũng nghẹn ngào

Các con đau Thầy há vui sao !

C̣n lời c̣n dạy, chim chung tổ

Vắng tiếng vắng khuyên, ngựa rẽ tàu

Xét quấy lo tṛn nhơn nghĩa trước

Độ đời mới vẹn nghĩa ân sau

Thương nhau phải lúc chung vai gánh

Danh gía đừng quên Đạo đứng đầu.

          Các con Hiệp Thiên Đài, Thầy trông mong nơi mấy con.

          Thầy ban ơn chung cho cả các con nam nữ. Thăng.

          - Trong bối cảnh như thế, Đức Hộ Pháp từ Cao Miên mới ra Thánh Lịnh

 số 54/HP.HN ngày 11-4-Bính Thân (20-5-1956):

          Dưới đây chỉ phân tích sơ nét về Điều Thứ Nhứt và Điều Thứ Hai trong Thánh Lịnh:

          - Điều Thứ Nhất: Không c̣n quyền hành Hội Thánh Hiệp Thiên Đài tại Ṭa Thánh nữa, chỉ c̣n Chức Sắc Thiên Phong tùy phẩm vị và quyền hành ḿnh hành đạo mà thôi.

          Ta thấy có hai phần:

                   a - "Không c̣n quyền Hội Thánh Hiệp Thiên Đài tại Ṭa Thánh nữa". V́ những lư do được nêu rơ trong TL (nguyên văn):

                    -"Nghĩ v́ theo chơn pháp cho danh từ Hội Thánh Hiệp Thiên Đài là khi có đủ mặt : Hộ Pháp, Thượng Phẩm, Thượng Sanh,Thập Nhị Thời Quân và cả Chức Việc từ Luật Sự đến Thập Nhị Thời Quân hợp đồng hội nghị mới gọi là Hội Thánh"

                   - "Nghĩ v́ từ khi khai Đạo đến giờ, Chức sắc Thiên Phong do Chí Tôn cơ bút ân tứ phẩm vị, chưa hề có mặt trong Hội Thánh Hiệp Thiên Đài".

Do vậy, việc không c̣n Hội Thánh Hiệp Thiên Đài tại Ṭa Thánh theo TL chỉ được áp dụng trong bối cảnh lịch sử của Đạo tại thời điểm đó mà thôi.

                   b - "Chỉ c̣n Chức Sắc Thiên Phong tùy phẩm vị và quyền hành ḿnh hành đạo mà thôi". Trong Thánh Lịnh c̣n giải thích thêm đoạn này như sau:

                   "Nghĩ v́ Chức Sắc đă hy sinh phế đời hành Đạo từ thử đến giờ chỉ trong địa vị phân quyền của Pháp Chánh (Pháp Chánh Truyền)* và Hiến Pháp (Hiến Pháp Hiệp Thiên Đài)*, thi hành phận sự với chức vụ của ḿnh mà thôi".

          Như vậy, cho dù không c̣n quyền HT Hiệp Thiên Đài đi nữa th́ mỗi Chức Sắc HTĐ Thiên Phong vẫn thi hành phận sự và quyền hạn của ḿnh theo hiến định, không một ai có thể xóa bỏ quyền hạn của Hiệp Thiên Đài được.

          Khi ông Nguyễn Thành Tám cho người khóa Văn Pḥng Hiệp Thiên Đài, một hành động nhằm xóa sổ HTĐ v́ các Chức Sắc HTĐ muốn thi hành phận sự của ḿnh được Pháp Chánh Truyền và Hiến pháp HTĐ qui định chớ không giống như thời của Cải Trạng Lê Minh Khuyên - khi ông chịu đứng dưới (làm Phó) cho ông Tám. Hành động này là một "tin nhắn" của ông Nguyễn Thành Tám tới mọi người là "nếu chúng mày khuất phục dưới chân tao th́ tao để yên cho, c̣n không th́ tao sẽ xóa sổ chúng mày". Đúng là một quyền hạn thật to lớn, lớn hơn cả Chí Tôn và Hộ Pháp !

          Có điều nực cười là tại thời điểm ông Tám "xóa sổ" Hiệp Thiên Đài th́ trên các trang mạng cá nhân (facebook) tung ra Thánh Lịnh này của Đức Hộ Pháp, đặc biệt họ dùng bút đỏ gạch dưới cụm từ " Không c̣n Hội Thánh Hiệp Thiên Đài nữa" như để chứng minh rằng việc "xóa sổ" Hiệp Thiên Đài của ông Nguyễn Thành Tám là đúng, là làm theo Thánh Lịnh của Đức Hộ Pháp. Rất tiếc là ông Tám đă dùng bọn "dư lợn viên" vừa dốt, vừa điếc lại vừa không thấy đường, chớ nếu dùng nhóm người của Trần Quang Cảnh có lẽ đỡ hơn !

          - Điều Thứ Nh́: Thoản có điều chi khẩn cấp buộc phải dùng quyền Hội Thánh Hiệp Thiên Đài th́ cầu lịnh Hộ Pháp triệu tập đủ mặt các Chức Sắc Thiên Phong đă thọ phong từ trướcphải có mặt hội nghị th́ quyền hành Hội Thánh Hiệp Thiên Đài mới có giá trị.Trái ngược lại không c̣n ai lợi dụng danh từ Hội Thánh Hiệp Thiên Đài nữa.

          Ngày Rằm tháng 4 năm Đinh Dậu (14-5-1957), đúng một năm sau khi TL 54 ra đời, Đức Thượng Sanh cùng chư vị Thời Quân Bảo Pháp, Hiến Đạo, Hiến Thế, Bảo Sanh Quân về Ṭa Thánh.

          Đến ngày 17-4-Đinh Dậu (16-5-1957), Đức Thượng Sanh mở Đại Hội Chức Sắc Hiệp Thiên Đài tại Toà Thánh với Vi Bằng số 1 ngày 17-4-Đinh Dậu để sắp xếp nội bộ và đạo sự. Theo Vi Bằng này th́ Đức Thượng Sanh và chư vị Thời Quân tôn trọng và tuân theo TL 54 ngày 11-4-BínhThân (20-5-1956) của Đức Hộ Pháp.

          Sau ngày 17-4-Đinh Dậu, cả Chức sắc Đại Thiên phong Hiệp Thiên Đài và chư Chức sắc HTĐ khác về đủ tại Ṭa Thánh th́ Quí Ngài thi hành theo ĐiềuThứ Nh́ trong TL 54 cầu lịnh Đức Hộ Pháp để thực hiện quyền hạn Hội Thánh Hiệp Thiên Đài tại Ṭa Thánh.

           Như vậy, quyền hạn Hội Thánh Hiệp Thiên Đài không c̣n chỉ trong thời gian một năm (20-5-1956 đến 14-5-1957)  kể từ khi TL54 ra đời cho đến khi Đức Thượng Sanh và chư vị Thời Quân về hành đạo tại Ṭa Thánh.

          Ta có thể thấy cụm từ "Hội Thánh Hiệp Thiên Đài" trong những Đạo Lịnh do Đức Thượng Sanh kư. Chẳng hạn, Đạo Lịnh số 30/ĐL ngày 27 tháng 6 năm Đinh Dậu (24-7-1957), xin trích:

ĐẠO LỊNH

          Điều Thứ Nhứt: Hội Thánh Hiệp Thiên Đài và Cửu Trùng Đài lập Tờ Ủy Quyền cho ông Khai Đạo Phạm Tấn Đải, từ đây thay mặt cho Hội Thánh đứng bộ những bất động sản của Đạo mua, hoặc của người thiện tâm hiến cho Đạo.

B- Trích đăng những suy nghĩ của đồng đạo

1/ Sẽ là một thiếu sót nếu không nêu ra đây hai bức thư của bậc trí thức lăo thành trong Đạo:

          - Một người ở Mỹ email cho chúng tôi h́nh Thánh Lịnh ở trên với lời ghi:

"Kính gởi quư Huynh Tỷ và các bạn xem Thánh Lịnh số 45/HP/TL ngày 11 tháng 4 năm Bính Thân (DL: 20-5-1956) giải tán Quyền Hội Thánh Hiệp Thiên Đài. Chức sắc HTĐ tùy phẩm vị mà hành đạo chứ không c̣n ai lợi dụng xưng danh Hội Thánh HTĐ nữa. Mời quư vị đọc để biết và tùy nghi suy nghĩ".           

            - Một người ở Úc trả lời: 

"Mấy Thánh-Lịnh của ĐHP mà chúng ta thấy đưa ra sau 1975, có nhiều điểm rất đáng nghi-ngờ.

Trong Thánh-Lịnh 54/HP-HN kèm theo email nầy, dù ai thấy cũng phải cho là thật, v́ văn bản dùng máy đánh chữ cũ và tờ giấy bị hoen ố, rách rưới như vậy.

 

Ở đây chúng ta nên xét về nội dung của Thánh-Lịnh mà thôi. Tệ huynh thấy ĐHP dùng mấy chữ "quyền của Hội-Thánh HTĐ", có nghĩa là, khi ĐHP không c̣n hiện diện ở Ṭa-Thánh Tây-Ninh, th́ không ai có quyền của HT/HTĐ nữa. Điều nầy không có nghĩa là không c̣n cơ chế Hiệp-Thiên Đài nữa.

V́ Thánh-Giáo Đức Chí-Tôn có nói rơ "Hễ Đạo c̣n th́ HTĐ vẫn c̣n". 

Bằng cớ là Thánh-Lịnh có qui định các Chức sắc Thiên Phong của HTĐ vẫn thi hành quyền hạn theo phẩm trật đă có. 

Nhiệm vụ của Bộ Pháp-Chánh HTĐ vẫn phải c̣n tồn tại để giữ ǵn nền Đạo theo đúng Luật-Pháp chơn-truyền của Đạo Cao-Đài. Tam quyền: Bát-Quái, Hiệp-Thiên và Cửu-Trùng phải phân lập, mới có thể kềm chế lẫn nhau, hầu cho không quyền nào trở thành độc tài, độc tôn, độc-đoán trong cửa Đạo Cao-Đài. 

Sau 30 tháng 4 năm 1975 (không phải đợi đến sau Đạo-lịnh 01 năm 1979), v́ không c̣n cơ chế HTĐ nên nhiều Chức-sắc Cửu Trùng Đài trong Đạo đă phạm phải nhiều h́nh-án, như chúng ta đă nghe qua, không hề bị xử trị theo Luật Đạo. 

Sở dĩ có một số người trong Đạo dám gọi Hội-Thánh hiện nay ở Ṭa-Thánh Tây-Ninh là một Chi-Phái, v́ lẽ Hội-Thánh chơn chánh của Ṭa-Thánh Tây-Ninh phải có đủ 2 cơ chế của Hiệp-Thiên và Cửu Trùng. Chỉ có các Chi-Phái mới thiếu cơ chế HTĐ, mặc dù họ cũng có vài Chức sắc xưng phẩm hàng Thập Nhị Thời Quân, thậm chí 1 vài nơi c̣n có cả phẩm Hộ-Pháp nữa".

 

2/  Fb Thanh Hoang:

" Các bạn chớ nên lầm cho rằng Thánh Lịnh 54 đóng cửa HTĐ.
Hăy đọc kỷ câu: "KHÔNG C̉N QUYỀN HỘI THÁNH HIỆP ĐÀI TẠI TOÀ THÁNH"
Là Đức Hộ Pháp tiên liệu có kẻ lợi dụng danh từ Hội Thánh HTĐ, nên thâu hồi quyền này.
Ngài cũng nói rơ: khi nào cần sử dụng quyền Hội Thánh HTĐ th́ phải cầu xin Hộ Pháp cho phép.

Hiện nay có những người đem TL này bào chửa cho việc đóng cửa HTĐ của ông Nguyễn Thành Tám, là một hỏa mù tung ra cho những ai thiếu hiểu biết về văn bản luật pháp Đạo, nhưng nếu các bạn b́nh tỉnh đọc kỷ từng câu từng chử TL này th́ cũng thấy được Thánh ư ĐHP.
Ngược lại Thánh Linh này là một đ̣n đánh trúng tham vọng "Chuởng Quản Hội Thánh" của ông Nguyễn Thành Tám, do tham vọng mà quên mất TL này ĐHP đă giải tán quyền Hội Thánh HTĐ, có đâu để ông "chưởng quản"???

 

3/Fb La Thiện Văn:

"Cho dù n.t.tám lên chức cao phẩm cao cở nào đi nữa thì củng chỉ tự ổng phong rồi nay mai ổng củng fải đến lúc gặp ngài kim quang sứ mà thôi , còn những ai nghe lệnh của ổng thì miệng cứ nói cứ nghe nếu sai thì ông 8 chịu tội , bít sai mà còn làm thì tội gấp 10".

 4/ Fb Thông Công:

"Thánh lịnh này mang tính lịch sử khi Ngô Đ́nh Diệm đàn áp tôn giáo Đưc Hộ pháp lưu vong , Đức thượng sanh chưa về ṭa thánh và 1 số thập nhị thời quân chưa phế đời hành đạo".

 

5/ Fb Jo Dương:

"Những người theo đạo mà ko biết phân biệt sự giả dối của ông tám th́ trước hại cho nền đạo. Sau lại hại chính bản thân, hơn nữa nghiệp báo c̣n ảnh hưởng lớn đến con cháu cha mẹ họ lắm v́ huyết thống tương quan, quả báo thời nay nhăn tiền ko sai. "Tội dư con cháu một khi đền bồi" nhất là cái tội tiếp tay diệt đạo Trời".

6/ Fb Nguyễn Hoàng Duy:

"Tại sao trước khi bác 2 mất không tuyên bố Thánh Lịnh này???Hăy đọc kỹ từng câu từng chữ của Tôn Sư th́ sẽ hiểu hàm ư sâu sa của Ngài,cũng ḷi ra bộ mặt thật của bọn tà gian âm mưu tiêu huỷ nền Đại Đạo".

 

7/ Fb La Thiện Văn:

"Hazz ! Chúng ta cứ theo đạo gốc cao đài tòa thánh tây ninh năm 1926 . Còn chi phái 1997 đã đc nhà nước công nhận thì là tà môn ngoại đạo , chỉ tội cho những tín đồ về mai sau khi không biết đâu đúng đâu sai rồi đi sai đường ! Tôi ở châu đạo gò công cũ (tiểu thánh địa) và đã 4,5 lần nghe hết người này đến người kia vì ham mê áo xanh mũ đỏ để rồi chết dứt dơ dứt dưởng cầm chiếc áo lể sanh phàm phong mà ko đi đc phải về báo mộng vs gđ và xin những người bảo thủ chơn truyền hội thánh cao đài tòa thánh tây ninh năm 1926 qua xin tái thệ lại cho linh hồn và cầu siêu cho linh hồn đã mất . => đạo thì đông mà xuồng dong thì chở không đầy".

8/ Fb Thanh Hoang:

"Khi Đức Hộ Pháp c̣n sanh tiền Ngài lập Hiến Pháp Hiệp Thiên Đài (1932).
Lúc Ngài c̣n cầm quyền tại Ṭa Thánh, v́ oai đức Thiên Mạng Chí Tôn của Ngài mà tà quyền không dám xâm nhập nhiễu hại nền Chơn Giáo của Đức Chí Tôn.

Nhưng Thiên cơ xoay chuyển, khiến Ngài phải rời Tổ Đ́nh để cơ Đạo chuyển lần sang cơ khảo thí do Giám khảo Kim Quang Sứ phụng mạng Đức Chí Tôn đến.

Năm 1956, Đức Hộ Pháp lưu vong sang Cao Miên, Đức Thượng Sanh về cầm quyền tối cao nơi Toà Thánh th́ tà quyền đă manh nha.
V́ Đức Ngài c̣n tại tiền tuy không ở Ṭa Thánh và Đức Thuợng Sanh và chư vị Tướng Soái Thiên môn giúp sức nên tà quyền cũng chưa dám dấy động, nhưng triệu chứng th́ đă có.
Việc ban hành "Quyền Tư Pháp và nội trị đạo" là buớc đột phá về Luật lệ một cách oai nghiêm của Hiệp Thiên Đài đúng với chức năng quyền hạng của ḿnh, nhầm "Bảo toàn Thánh Thể được thanh cao và trong sạch".

Nếu không có Hiệp Thiên Đài " cẩm quyền luật lệ, cũng như Đạo có phép Thiên Điều, mà ǵn giữ công b́nh Thiêng Liêng cơ tạo" (PCT) th́ Cửu Trùng Đài chuyên quyền độc đoán, tự tung tự tác, biến Chánh giáo ra phàm giáo, là một mối họa cho nhơn sanh.
Ngày nay sự tự tung, tự tác, độc đoán, chuyên quyền của Nguyễn Thành Tám với phẩm Đầu Sư bất hợp pháp và chức "Chưởng Quản Hội Thánh" đầy vẽ kiêu căng ngạo mạng, đă minh chứng rơ rệt "cơ tự diệt" đă đến, đúng theo Pháp Chánh Truyền đă định".

 

9/ Fb Huy Duc Nguyen:

"Xin Hỏi Qúy Bạn Đạo Cao Đài. Tại Sao Đợi Đến Lúc Toàn Thể Qúy Chức Sắc Hiệp Thiên Đài Hiện Nay Không C̣n Phục Tùng Ông Nguyễn Thành Tám và ( Hội Thánh Tánh Tham ) Th́ Có Một Số Bạn Dư Luận Viên Của Ông (Tánh Tham ) Cho Đăng THÁNH LỊNH 54 Của Đức Hộ Pháp Nhằm Mục Đích Ǵ ?...Xin Qúy Bạn Chú Ư Trong THÁNH LỊNH 54 Có 2 Điều,

-Điều Thứ Nhất : Không C̣n Quyền Hội Thánh Hiệp Thiên Đài ( V́ khi này Đức Phạm Hộ Pháp đă sang Campuchia ) và tại Ṭa Thánh bị mất quyền Hội Thánh Hiệp Thiên Đài, nhưng Cơ Đạo lúc bấy giờ vẫn c̣n Đức THƯỢNG SANH và Hội Thánh khi đó vẫn thực hành đúng CHƠN PHÁP của nền Đạo là xin Đức THƯỢNG SANH về Ṭa Thánh cầm quyền hành Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài để giải quyết Cơ Đạo.

Ngày Nay Cơ Đạo Do ( Hội Thánh Tánh Tham ) Tham Quyền Tham Vị Đă Lấn Áp Và Không C̣n Nh́n Nhận Chức Sắc Hiệp Thiên Đài, Cũng Như Từ Năm 1979 Đến Nay Không C̣n Hội Thánh Hiệp Thiên Đài, Điều Này Cũng Được Xem là Bị Mất Quyền Hội Thánh Hiệp Thiên Đài Như Thời Kỳ Đức HỘ-PHÁP Ban Hành THÁNH LỊNH 54, Nên Nay Chiếu Theo THÁNH LỊNH 54.

-Điều Thứ Hai : Cầu HỘ-PHÁP Triệu Tập Hội Thánh Hiệp Thiên Đài, Từ Chức Việc, Luật Sự Lên Đến Tiếp Dẫn Đạo Nhơn Tổ Chức Đại Hội Hội Thánh Hiệp Thiên Đài. (Huy Duc Nguyen)

V́ sao ra thánh lịnh này th́ Đức Ngài đă nói rơ trong Thánh lịnh . t́nh h́nh lịch Sử Đạo lúc bấy giờ là vậy và phải có thánh lịnh này là vậy ... nên thánh lịnh này chỉ có tính lịch sử lúc bấy giờ (Thông Công)

Huynh Thông Công ! nhưng v́ có một số người tôn thờ ông Tám muốn đăng Thánh Lịh này lên là có ư bao biện cho những việc làm vô pháp vô thiên của ông Tám hiện nay, nên tiện đệ đây cố ư lấy " gậy ông để đánh lại ông ", người đăng Thánh Lịnh có ư dùng điều thứ nhất của Thánh Lịnh, nhưng đă dùng điều thứ nhất của Thánh Lịnh th́ phải áp dụng luôn điều thứ hai của Thánh Lịnh chứ ?".

10/ Fb Thường Vơ Quang:

"Hội đồng mượn thể pháp đặng dụ nhửng người mê muội mơ hồ nghe theo đặng cùng xuống phong đô cho có bạn nhưng việc nầy kg thể mượn danh của Đức Tôn sư mà để kêu Đức Tôn Sư thức vậy lần thứ ba dùng cây kim tiên gôm họ lai đặng đưa thầy tṛ kim quan sứ xuống phong đô cả lủ như lời tiên tri của Đức Hộ Pháp đă nói ".

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634