ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn-Pḥng

Liên-Hiệp Bàn-Trị-Sự 

Hội-Thánh Em & Tín-Đồ

Cao-Đài TTTN Hải-Ngoại

Số: 01/TLCSĐHTGHN/89/2013

ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ

Bát thập cửu niên

T̉A-THÁNH TÂY-NINH

---------***--------

5535 W.Ledbetter Dr.

Dallas, TX, 75236  

ĐT.972-780-4706

 

TÀI-LIỆU ĐẢNG CỘNG-SẢN VIỆT-NAM HOẠT-ĐỘNG ĐỒNG-HÓA TÔN-GIÁO Ở HẢI-NGOẠI.

 

HỘI-ĐỒNG CHƯỞNG-QUẢN, nay gọi là  Hội-Thánh Cao-Đài Ṭa-Thánh Tây-Ninh là phương-tiện  của đảng Cộng-Sản Việt-Nam dùng Pháp-Lệnh Tôn-Giáo để kềm-kẹp tinh-thần tư-tưởng của con người, và Nguyễn-Thành-Tám là công-cụ để Đảng xử-dụng, nay đă  bổ-nhiệm Lễ-sanh (Cộng-Sản phong) Trần-Quang-Cảnh nhiệm-vụ đại-diện Cao-Đài ở Hải-Ngoại, đây là một sự thực-hiện Nghị-Quyết 36 Tôn-Giáo-Vận  Hải-Ngoại.

Bước một đă đồng-hóa Đạo CAO-ĐÀI của Đức CHÍ-TÔN trở thành CAO-ĐÀI của Đảng Cộng-Sản Việt-Nam ở quốc-nội. Ngày nay đây là bước thứ hai của Đảng Cộng-Sản  bắt đầu rơ-rệt công-khai  thực-hiện sự đồng-hóa ĐẠO CAO-ĐÀI ở hải-ngoại.

Một luận-biện lư-do cho hoạt-động xử-dụng công-cụ để che-dấu thế-giới thủ-đoạn thâm-độc của Đảng Cộng-Sản Việt-Nam nhuộm đỏ các tôn-giáo từ trong nước ra hải-ngoại, chứng-minh rơ-rệt nhất là đối với Đạo Cao-Đài; mà Hiệp-Chủng-Quốc Hoa-Kỳ là nước bước đầu công-khai thực-hiện. Đây là một sự thách-thức có tầm-mức sâu-sắc rộng-răi.

Chúng tôi Liên-Hiệp Bàn-Trị-Sự Hội-Thánh-Em và Tín-Đồ CAO- ĐÀI  T̉A- THÁNH TÂY-NINH Hải-Ngoại và các Thánh-Thất bảo-thủ Chánh-Pháp Chơn-Truyền nền Đại Đạo của Đức CHÍ-TÔN tuyên-bố cực-lực phản-đối những thành-phần của Đảng Cộng-Sản Việt-Nam dựng lên và trân-trọng yêu-cầu Quư Cơ-Quan tận-t́nh nhiệt-tâm giúp-đở chúng tôi với nguyện-vọng an-ninh sinh-hoạt tại cơ-sở địa-phương, và phục-hồi Đạo-Quyền các Tôn-giáo cũng như Hội-Thánh Đại- Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ của Đức CHÍ-TÔN NGỌC-HOÀNG THƯỢNG-ĐẾ trước sự đồng-hóa của Đảng Cộng-Sản Việt-Nam.

Sau đây là nguyên-bản văn sự luận-điệu mê-hoặc của Hội-Thánh do Đảng Cộng- Sản dựng lên bổ-nhiệm, trân-trọng kính gởi:

-        Liên-Hiệp-Quốc.

-        Quốc-Hội Hạ và Thượng-Viện Hoa-Kỳ.

-        Chánh-Phủ, Bộ Ngoại-Giao, Ban Tôn-Giáo và An-Ninh Hoa-Kỳ.

-        Quư vị Lănh-Đạo Tinh-Thần quư Tôn-Giáo.

-        Quư Tổ-Chức Cộng-Đồng người Việt Quốc-Gia yêu Tổ-Quốc, Độc-Lập, Dân-Chủ, Tự-Do Nhân-Quyền và  Tín-Ngưỡng Tôn-Giáo.

-        Toàn thể Cộng-Đồng người Việt-Nam tỵ-nạn cộng-sản.

-        Quư Cơ-quan truyền-thông và báo-chí.

       

Trân-trọng kính thông-báo và quan-tâm giúp đở.

                            Văn-pḥng Liên-Hiệp Bàn-Trị-Sự Hội-Thánh-Em và Tín-Đồ    

                             Cao-Đài Ṭa-Thánh Tây-Ninh Hải-Ngoại.

                                             Ngày 07-12-2013 (Al. mùng 5 tháng 11-Quư-Tỵ).

                                                                     TM. Ban Chấp-Hành

Tổng Thơ-Kư                                              Trưởng Ban Ngoại-Vụ

 

                                 

 

 PTS.Trần-Viết-Hùng                                      ĐH.  Sinh-Cẩm-Minh

  

 

 

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

 

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634