ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

SUY NGẪM

Nguyễn Bàu Đồn

 

       Nhân dịp đầu năm Nhâm Dần tiểu đệ xin trích lục những bài Thánh Giáo của Đấng Chí Tôn cùng các Đấng Thiêng Liêng xin gởi đến tất cả quí đồng đạo trong và ngoài nước suy ngm để nhận định đúng sai việc làm của ḿnh hôm nay để tiến bước trên con đường tu học. 

       - Thánh Giáo.Đức Chí Tôn đêm 20.02.1925,( 08.01.Bính Dần):

Lẻ Chánh tự nhiên có lẻ Tà

Chánh Tà hai lẻ đoán sao ra

Sao ra Tiên Phật người trần tục

Trần tục muốn thành phải đến Ta

       - Thánh Giáo Đức Thái Thượng Đạo Tổ ngày 25.08.1934,, (16.07.Giáp Tuất):

       “Nếu luận Tà Chánh th́ chưa một ai dám c̣n mang mắt phàm xưng tụng ḿnh là Chánh, cái Tà v́ Thiên Thơ xử dụng,Tà v́ cơ thử thách của Tam Giáo Ṭa ,Tà v́ những quỉ xác ma hồn của Quỉ Vương để làm cho công phu l dỡ”. 

       Chúng ta thấy trên thế giới có hai khối Tư Bản và Cộng Sản,người Tư Bản th́ nói Cộng Sản bốc lột,người Cộng Sản lại nói Tư Bản bốc lột,nếu lấy lời Thánh Giáo của Đức Thái Thượng Đạo Tổ th́ chúng ta làm sau dám nói ai Chánh ai Tà, luật công b́nh giữa người th́ phải có nguyên tắc bất di bất dịch là kỷ sở bất dục vật thi ư nhân”, cái ǵ mà ḿnh không muốn th́ đừng làm cho người, ví dụ: Nếu ḿnh muốn tự do th́ đừng làm mất tự do của người khác. 

       Tr lại thánh giáo của Đức Chí Tôn:

       - Thánh Giáo đêm NOEL.24.12.1925, (09.11.t Sửu)

Chiêu Kỳ Trung độ dẩn Hoài sanh

Bản đạo khai Sang Quí Giản thành

Hậu Đức Tắc Cư Thiên Địa cảnh

Hườn Minh Mân đáo thủ đài danh”.

       - Thánh Giáo 02.02.1927(mùng 01 tết Đinh Măo)

       “Thầy lập Đạo năm rồi ngày nầy th́ môn đệ của Thầy chỉ có 12 đứa mà 4 đứa đă rơi vào tay Chúa Quỉ chỉ c̣n lại 8.Trong 8 đứa th́ lại c̣n một đôi đứa biếng nhác mà không hành đạo.Thầy hỏi nếu chẳng phải quyền hành Thầy dầu cho một vị Phật thiệt lớn giáng thế đi nữa cũng chưa có phương chi độ hơn bốn muôn sanh linh chỉ nhờ tay có 6 đứa môn đệ trong một năm cho đặng bao giờ”.

       Trong bài Thánh Ngôn đêm NOEL 1925 Đức Chí Tôn điểm danh 12 môn đệ đầu tiên  đến ngày mùng 01 Tết Đinh Măo Đức Chí Tôn lại nói 4 đứa đă rơi vào tay Chúa Quỉ, tức là tự lập ra con đường khác cũng xưng là Đại Đạo Tam kỳ Phổ Độ. Vậy ḿnh là  tín đồ ngoan đạo của Đức Chí Tôn ḿnh có đi theo 4 người đă rơi vào tay Chúa Quỉ  mà Đức Chí Tôn đă nói hay không? Tất nhiên là không. 

       Ngay sau ngày Đại Lể Khai Đạo (15.10 Bính Dần) tại Thánh Thất tạm Từ Lâm Tự g̣ kén Tây Ninh .Đức Chí Tôn liền lập Pháp Chánh Truyền Cửu Trùng Đài Nam phái ngày 16.10 Bính Dần 1926 khi lập Pháp Chánh Truyền Cửu Trùng Đài .Đức Chí Tôn lập lại 7 lần Mệnh Lệnh của Ngài Chư Môn Đệ Tuân Mạng”.

       Ngày mùng 01 Tết Đinh Măo 1927 Đức Lư Thái Bạch Nhứt Trấn Oai Nghiêm lập Pháp Chánh Truyền Nữ phái Cửu Trùng Đài

       Đức Hộ Pháp nhắc lại lời Thầy nói cùng Chánh Phối Sư Hương Thanh rằng, muốn phế Nữ phái song con cũng đồng con ,hể bao nhiêu Nam tức cũng bao nhiêu Nữ. Nam N vốn như nhau, nên Thầy đến phong cho Nữ phái buổi lập Pháp Chánh Truyền. Chẳng hiểu có điều chi huyền bí với Thầy cùng Ngọc Hư Cung nên Thầy mới đành ḷng nói  ra lời ấy, rồi lại cam ḷng để cho Đức Giáo Tông đứng lập đặng tránh cho khỏi luật lệ Thiên Điều hay chăng ? Hể càng suy nghĩ lại càng thêm sợ hằng ngày…

       Chính ḿnh Cao Thượng Phẩm mới giáng cơ nói rằng nhờ Ngài cầu xin tha thứ cho Nữ phái nơi Ngọc Hư Cung bằng chẳng đă bị phế, xin chư Đạo Tỷ để dạ lo lấy phận ḿnh. 

       - Ngày 12 tháng giêng Đinh Măo 1927 Đức Chí Tôn  giáng cơ lập Pháp Chánh Truyền Hiệp Thiên Đài.Thầy kêu Cả Chư Môn Đệ Khá Tuân Mạng”, “Thầy khuyên các con lấy tánh vô tư mà hành đạo .Thầy cho các con biết trước rằng.Hể trọng quyền ắt trọng phạt”. 

       - Thánh Giáo ngày 15.04.1928 (25.02 Mậu Th́n)

       “Sự Thầy đă dạy, nếuu sái hết Thầy tưởng chẳng c̣n nói, nếu ai là Đạo Đức đọc đến cách Lập Pháp của Thầy mà chẳng mừng dùm cho nhơn loại”.

       - Thánh Giáo đêm 26.05.1933 (03.05 Quí Dậu) của Đức Chưởng Đạo Nguyệt Tâm Chơn Nhơn:

       “Vậy các Luật Pháp của Chí Tôn đă đào tạo đều hữu ích cho cơ quan hành động cho nền Chánh  Giáo của Người. Một cái dấu bỏ ra cũng chẳng đặng. Hể tùng th́ Đạo  thành c̣n nghịch th́ Đạo diệt. Cả thảy Hội  Thánh chưa ai đặng quyền ra khỏi ngoại Luật”. 

       - Trước khi lập Bát Đạo Nghị Định Đức Lư  Giáo Tông có để lời Thánh Giáo:

       “Chư Hiền Hu chư Hiền Muội đă đủ tài lực đạo đức mà hành chánh rồi, th́  Lăo cũng nhứt định gi nghiêm Luật Pháp. Vậy th́ Lăo hành chánh cứ lấy công b́nh vô tư làm mực thước . Lăo chẳng v́ thương riêng mà che chở. Lăo chẳng v́ ghét riêng mà hành phạt. Lăo nói thiệt rằng . Đạo vốn của toàn cả chúng sanh. Lăo chẳng lẻ lấy tư mà làm công cho đặng . Lăo phải chắp chánh quyền hành , công thưởng tội trừng cho đáng lư, chẳng phải ngửa nghiên cơ Đạo mà buộc đặng Lăo tùng Đời. Lăo lấy quyền vô vi càn khôn làm biểu hiệu . Lăo chỉ v́ t́nh nhau mà cho chư Hiền Hửu Chư Hiền Muội biết trước rằng . Đừng ỷ công mà cả ḷng khi lịnh. Lăo nhứt định chẳng hề tha thứ bao giờ, nên th́ để hư th́ trừ, chư Hiền Hu chư Hiền Muội đừng trách Lăo quá ư nghiêm khắc nghe”. 

       - Thánh Giáo Đức Chí Tôn ngày 23.12.1931 (15.11.Tân Mùi):

       “Thầy đă ban quyền hành Chí Tôn của Thầy cho hai đứa làm đầu Hội Thánh là Giáo Tông cùng Hộ Pháp ,vậy th́ quyền hành Chí Tôn của Thầy đặng trọn vẹn khi Giáo Tông cùng Hộ Pháp hiệp một.

       Vậy th́ từ đây hể có mạng lịnh chi đă đủ hai đứa nó hạ truyền th́ các con phải hội đủ Nhơn Sanh, Hội Thánh, và Thượng Hội mà xét nét cho cặn kẻ phân minh , đặng thi hành phận sự”. 

       - Thánh Giáo trước khi lập Tân Luật ngày 24.12.1926 (NOEL) 20.11.Bính Dần:

       “Thầy tỏ thật cái Luật Lệ Thầy khiến các con chung trí mà lập thành đây, nó có ảnh hưởng về đạo đức Tiên Phong Phật sắc của các con nên Thầy buộc ḿnh cam chịu vậy. Chẳng Luật Lệ th́ trái phép, mà trái phép th́ thế nào vào Bạch Ngọc Kinh cho đặng”.

       - Ngày 16. 01. 1927.(13.12. Bính Dần tại Thánh Thất Từ Lâm Tự g̣ kén, Đức Lư Thái Bạch Nhứt Trấn Oai Nghiêm ,được Đức Chí Tôn giao kiêm nhiệm chức Giáo Tông dạy chư chức sắc Đại Thiên Phong cách dâng Tân Luật , chúng ta thấy cách dâng Tân Luật rất long trọng v́ Tân Luật lập xong th́ tr thành Thiên Điều tại thế.

       Thánh Giáo Đức Giáo Tông:

       “Cười….cái giá trị của Tân Luật dường đó mà cả Hội Thánh coi rẻ rúng chẳng kể, làm cho Lăo phải từ ngôi Giáo Tông, đặng lấy Thiên Điều khảo tội, ôi thôi ! Biết bao kẻ bị đọa lạc vào phong đô v́ đó”.

       Pháp Chánh Truyền th́ bất vi bất dịch. Đạo Nghị Định th́ quyền Chí Tôn tại thế ban hành, Tân Luật lập xong th́ tr thành Thiên Điều tại thế. Nếu có bật nguyên nhân lănh vai tuồng mà Đức Chí Tôn đă sắp đặt trên sân khấu Đạo, mà không tùng Tân Luật .Pháp Chánh Truyền và Đạo Nghị Định th́ bổn phận tín đồ chúng ta phải làm sao ? 

       - Đạo Luật Mậu Dần 1938:

       Hiện nay trong nền Chánh Trị Đạo của Đức Chí Tôn có 4 cơ quan là .

1      Hành Chánh

2       Phước Thiện

3      Ṭa Đạo (pháp chánh)

4      Phổ Tế

 

* Hành Chánh . là cơ quan để thi  hành các luật lịnh của Hội Thánh hoặc của chúng sanh dâng lên mà đă có quyền Chí Tôn phê chuẩn, nghĩa là buộc chúng sanh phải tuân y luật pháp mà đi trên con đường Đạo Đức đặng thong dong ḥa b́nh, trật tự , hạnh phúc, an nhàn , tức là thực hành cả khuôn viên Luật Pháp cho ra thiệt tướng.

 

* Phước Thiện .  là cơ quan bảo tồn sanh chúng trên đường sanh hoạt nuôi sống thi hài, tức là cơ quan giải khổ cho chúng sanh , tầm phương bảo bọc những kẻ tật nguyền , cô độc dốt nát , ít oi, hoặc giúp hay cho bênh hành chánh thi hành luật pháp cho đặng dể dàng trọn vẹn

 

* Ṭa Đạo  (pháp chánh) là quan bảo thủ chơn truyền ,ǵn giử luật pháp, chăm nom chư Chức Sắc Chức Việc và Đạo Hữu thi hành phận sự chở che những kẻ  yếu tha , binh vực những kẻ cô thế , hoặc tiếp cả sự uất ức bất công của toàn sanh chúng , tức là giữ nét công b́nh trên mặt Đạo , lại củng là một cơ quan  giúp cho Hành Chánh Phước Thiện và Phổ Tế thêm oai quyền mạnh mẻ ,tôn nghiêm đặc sắc,

Tóm lại là lập phương bảo tồn sanh chúng khỏi điều thống thiết đao khổ với nét oai nghiêm của chức sắc đương quyền hành chánh.

 

* Phổ Tế .  là cơ quan để cứu vớt hoặt độ rổi những người lạc bước  thối tâm an ủi khuyên lơn những kẻ đă bị  luật pháp buộc ràng mà phế vong phận sự , hay là độ rổi những kẻ hữu tâm tầm Đạo,

 

   Tổng hợp 4   quan nầy lại gọi là toàn thể Chánh Trị Đạo .

Trách nhiệm của môn đệ Đức Chí Tôn là phải thi hành đúng Luật Pháp Chơn Truyền mà các Đấng đă chỉ dạy . Nhưng thang ôi !! Cũng do duyên số và sự hiểu biết của mổi người, v́ trong nền Chánh Giáo của Đức Chí Tôn lắm lúc phải gặp sóng to gió lớn, làm cho thuyền Đạo phải chinh nghiên th́ bổn phận tín đồ phải hiểu biết và phải giữ vững đức tin cùng Thầy và các Đấng . Xin nhắc lại đoạn Thánh Giáo của Đức Thái Thượng Đạo Tổ:

Cơ Trời mầu nhiệm đối với Đời, máy Thiên Cơ đối với Đạo , lại càng huyền vi thăm trọng hơn nữa , có lẻ tâm phàm dầu cao kiến đến đâu củng chưa đạt thấu được. Những vai tuồng của Chí Tôn sắp đặt trên sân khấu Đạo , nếu so sánh lại chẳng khác chi những bật nguyên nhân lănh phận sự d́u đời từ xưa đến nay mà thôi .

 

Muốn an tâm tỉnh trí và đè nén lửa ḷng , cần phải có một nghị lực vô biên, một tâm trung quản đại , th́ mới khỏi bực tức với những tṛ đă v́ mạng lịnh Thiêng  Liêng phô diển ở nơi thăm hiểm nặng nề nầy.

Nên biết rằng mi việc chi đều có hạn định có căn nguyên, dầu các bật tiền bối cũng vậy, phải lấy nét đạo đức mà đoán xét th́ mới hiểu thấu sự mầu nhiệm vĩ đại của Chí Tôn sắp đặt.

Xưa Hớn Bái Công chưa phải là chánh đáng  một  vị minh quân, mà cơ Trời vẩn để cho nghiệp Hớn 300 năm quyền bỉnh , nào tật đố hiền tài, hữu thủy vô chung , nghe lời sàm tối giết người lao công hạn mă, nếu chẳng phải chí của Trương Lương th́ không thể nào xung tâm oán trách.

Vơ Tắc Thiên hoan dâm thái thậm . Tùy Dương Đế li đạo muôn phần , Sở Hạng bạo ngược vô biên . Tần Thủy Hoàng hôn quân cực điểm, nhưng than ôi ! máy Thiên Cơ buổi nọ ,nếu phải chiều chuộng một ít vị công thần bị khép vào ṿng những kẻ đă chịu sở bức, th́ phải thay đổi, bôi xóa sự nghiệp non sông của những chúa tể ngu muội ấy chăng  ?

Cười….Đời là đời ,Đạo cũng vậy, chi chi cũng có định phân mực thước”.

 

Xin trích thêm ít đoạn văn trong Châu Tri số 29 ngày 28 tháng 8 Tân Mùi (09.10.1931 ) của Ngọc Chánh Phối Sư .Ngọc Trang Thanh:

       “Thoản như chức sắc lănh phần trách nhiệm cao trọng nơi ṬaThánh có lầm li điều chi , th́ có Thầy và Tam Trấn sửa dạy, ai tái phạm không khỏi Thiên Điều phạt nặng về tội Thiêng Liêng , anh em đương cầm quyền hành chánh nơi Ṭa Thánh điều biết sợ luật Trời, rủi có lầm lổi, cũng biết mau mau ăn năn sám hối, nói cùng đi nữa , nếu người cầm mối đạo nơi đây hết xứng đáng th́ Thấy sẽ thay thế người khác , chẳng lư nào  Thầy đi giáng cơ mà lập Đạo lại và lập Ṭa Thánh lại nơi chổ khác.

       Xin chư Hiền Hửu Hiền Muội tin chắc rằng chi chi cũng có Thầy”.

       Trước thềm năm mới tôi t́m hiểu và góp nhặt một số ư trong Thánh Ngôn Thánh Giáo có liên quan đến Luật Pháp Chơn Truyền và sự thạnh suy của nền Đạo , xin chân thành gởi đến quí đồng đạo gần xa trong và ngoài nước nhận định đúng sai để tiến bước trên con đường tu học của chính ḿnh.

       Nhân dịp đầu xuân Nhâm Dần tiểu đệ thành tâm cầu nguyện ơn trên Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu, các Đấng Thiên Liêng ban ân cho toàn thể con cái Đức Chí Tôn được dịch bệnh tiêu trừ , thân tâm an lạc , trí năo quan minh , tinh thần mn huệ, để hưởng trọn một mùa xuân Nhâm Dần an nhàn hạnh phúc. 

 

Nguyễn Bàu Đồn

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                             Address: 441 E Parkman Street- Plant City, FL 000000000                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 000-000-0000