ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN MỘ ÔNG THƯỢNG TÁM THANH
MỘT CHI TIẾT BỊ BỎ QUÊN TRONG KẾ HOẠCH.

Điền Lạc

NGUYỄN THÀNH TÁM đă chánh thức lên phẩm Đầu Sư. Mọi dự kiến trong kế hoạch đều được thực hiện trọn vẹn và như ư:

- Hội Thánh duy nhứt cho hai Đài Hiệp Thiên Cữu Trùng đă có trong Hiến Chương khởi lập Cao Đài Tây Ninh mới năm 1997, nhưng không có chức Chưởng Quản Hội Thánh mà để cho Hội Đồng Chưởng Quản thường trực, v́ Ông Thượng Tám lúc đó chỉ là Giáo Sư. Hiệp Thiên Đài th́ đặt dưới sự điều khiển của Cữu Trùng Đài. Hồn bị xác d́u dẫn.

- Hiến Chương 2002, Hội Thánh duy nhứt cho hai Đài Hiệp Thiên Cữu Trùng vẫn có đó nhưng cũng không có Chưởng Quản Hội Thánh, v́ Ông Thượng Tám chỉ mới có Phối Sư. Hiệp Thiên Đài cũng bị dưới sự điều khiển của Cữu Trùng Đài.

- Hiến Chương 2007, Ông Thượng Tám lên Đầu Sư, như vậy là có thể lập chức Chưởng Quản Hội Thánh cho hai Đài Hiệp Thiên và Cữu Trùng được rồi. Lần này Hiệp Thiên Đài vẫn bị dưới sự điều khiển của Cữu Trùng Đài.

- Cái chức Chưởng Quản Hội Thánh Hai Đài đă được sắm sẳn dành cho riêng Ông Thượng Tám. Người nắm đủ hai quyền Hiệp Thiên và Cữu Trùng phải là Ông Thượng Tám mà thôi. Khi có đủ hai quyền này th́ Ông Thượng Tám bằng ngang quyền Trời. v.v.


          Đó là tất cả dự tính tạo người đều được thực hiện trọn vẹn. Duy nhứt có một điều mà kế hoạch tạo Ông Thượng Tám bị bỏ quên, hay cố t́nh không nhớ là khi Ông Tám chết sẽ chôn ở đâu?

Có bốn (4) kịch bản sau đây, thấy kịch bản nào cũng không thể làm được:

1- Đưa Liên Đài cố Đầu Sư Thượng Sáng Thanh trong Tháp Thượng Đầu Sư ra ngoài thiêu, rồi để Liên Đài Ông Tám vô: Điều này chắc chắn không được, v́ không ai đủ quyền hạn và tiêu chuẩn làm việc đó ngoài Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài. Nếu cường điệu làm th́ nhơn sanh sẽ nỗi loạn!

2- Xây một Bửu Tháp mới kề bên ba Tháp củ, sơn màu xanh đề chữ Thượng dành cho Ông Tám: Điều này cũng không được. Luật pháp không cho phép v́ từ xưa đến nay, nơi đó chỉ có ba Tháp Đầu Sư: Thái, Thượng, Ngọc không thể có cái thứ tư. Nếu bất chấp dư luận mà làm như vậy th́ lộ nét phàm thấy rơ ràng sẽ bị Lịch Sử lên án và cười chê đời đời.

3- Xây Bửu Tháp nơi khác th́ không c̣n thể thống ǵ làm cho mất mặt một phẩm Đầu Sư

4- Xây kim tỉnh làm mộ trong Thái B́nh Cực Lạc: Không được, v́ Thượng Tám là Đầu Sư. Trong Thái B́nh không có khu đất nào cho Đầu Sư, không lẽ chôn chung với phẩm Phối Sư? Vă lại nếu chôn như vậy sẽ làm năn ḷng các Ông Phối Sư thừa kế sắp lên chức. Các Ông này biết ḿnh không tài bằng Ông Tám, mà công cán như Ông Tám c̣n phải chịu vùi sâu xuống ba tấc đất thay!

5- C̣n một cách duy nhứt, khả thi, mà không vi phạm bất cứ điều ǵ như đă kể ở 4 kịch bản trên:

          Đó là HỎA THIÊU. V́ chỉ có Hỏa Thiêu mới sạch hết tội chướng oan gia và tội phá Pháp Chánh Truyền mà Thượng Tám đă làm.

Nay xin hiến kế.

Điền Lạc

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634