ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phải phổ độ ai  trước?

Cả chúng sanh hay  người tín hữu Cao Đài?

Đặng văn Hưởng 

       ..... Ngày nay, tuy lập Minh thệ xong, chưa hẳn là chúng ta trở thành môn đệ Cao Đài…nếu nơi mà ta lập thệ đi ngoài Pháp Chánh Truyền. Muốn được làm môn đệ của Chí Tôn ta duy chỉ nhập môn vào mối đạo do Chí Tôn Lập. Điều kiện duy nhứt để biết một đạo Cao Đài có phải của Đức Chí Tôn lập hay không là việc có tùng Pháp Chánh Truyền hay không. Nếu chẳng may nhập môn vào mối đạo không do Chí Tôn lập coi như chúng ta đă gửi linh hồn cho chúa quỷ đó. 

       ..... Dù thiểu học, ít hiểu cũng biết Hội Thánh tiếm vị tại nội ô Ṭa Thánh không phải của Chí Tôn. Tội nghiệp những bạn đồng sanh trên mặt địa cầu 68 này, v́ thấy lẽ diệu huyền mầu nhiệm của đạo Trời, thiếu phân biệt nội dung thật của mối Đạo này, đă nhập môn vào mối Đạo lại không phải của Trời. 

       .....V́ thế, nhiệm vụ của tất cả Chức sắc và Chức việc của Đức Lư lập thành phải ưu tiên phổ độ những người lầm đường lạc lối đă trót nhập môn tu học ngoài Pháp Chánh Truyền. Thời điểm hiện tại, nhiệm vụ phổ tế lại cần thiết và quan trọng hơn cả nhiệm vụ hành chánh.(ĐVH) 

o o o O o o o 

 

       Câu hỏi đặt ra có vẻ hơi có phần kỳ quặc? Khi xét kỹ chúng ta thấy nó thật gần và rất thực tế với người tín hữu môn đệ Cao Đài hiện tại. 

       Nếu trước đây 45 năm, câu hỏi này nêu lên chắc chắn khiến cho ai nấy cũng phải bật cười. Đă là tín đồ Cao Đài sao c̣n phải nhọc công phổ độ? Hội Thánh đă đưa họ vào làm môn đệ Cao Đài rồi coi như  đă phổ độ được một chơn linh.

       Thật vậy, lúc đó Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là phổ độ tất cả chúng sanh đưa vào cửa Đạo. Việc học đạo do các cấp hành chánh đạo  giáo huấn pháp luật và giáo lư để người ấy tu học.

       Ngày nay nhiệm vụ phổ độ có phần nặng nề hơn trước rất nhiều. Ngoài việc phổ độ người ngoài vào cửa đạo, chư môn đệ Cao Đài c̣n phải lo phổ độ những người đă lỡ bước sa chơn nhập môn vào mối Đạo không phải của Chí Tôn thành lập. 

       Trong Đạo Luật Mậu Dần cơ bản được chia làm bốn chương cho bốn cơ quan. Ngoài chương nói về Hành Chánh, chương Phước Thiện và chương Ṭa Đạo có một chương đặc biệt để phổ độ đó chương 3 nói về Cơ Quan Phổ Tế. Chương này có đoạn như sau:

       “.ĐIỀU THỨ MƯỜI BỐN: Phương Cách Đối Phó Cùng Các Chi Phái Phản Đạo

       LUẬT:

       Chiếu theo Thánh Giáo của Đức Chí Tôn và Đạo Nghị Định số 8 của Đức Lư Giáo Tông, th́ toàn cả Chúng Sanh nhứt định không nh́n nhận các Chi Phái phản Đạo và phải định quyết là Bàn Môn Tả Đạo. 

       PHƯƠNG PHÁP THẬT HÀNH: (có tất cả 8 ư: xin trích ra sau đây một số ư chánh có liên quan để minh họa cho chủ đề bài viết như sau):

       1/ Phần đông con cái của Đức Chí Tôn có một hạng biết rơ mối Đạo là một cơ bí mật của Trời sáng tạo, đặng cứu vớt sanh linh khỏi trầm luân khổ hải, song v́ c̣n yếu ớt đức tin nên hăy c̣n đứng ngoài ṿng để mắt xem chừng vào cửa Đạo, c̣n một hạng nữa th́ lại đang mê mẩn trong ṿng vật chất, lầm tưởng cho nền Đạo là một cơ quan xảo kế của phàm nhơn sáng tạo để mê hoặc tâm lư của người Đời mà xem dường như rẻ rúng; thành thử con cái của Đức Chí Tôn vẫn c̣n mịt mờ trong màn hắc ám. Vậy phương diện Phổ Tế Nhơn Sanh là một hành vi cần cấp để dẫn dắt người Đời vào trường học Đạo của Trời cho mau chóng, đặng sớm tầm con đường siêu rỗi tội t́nh cho nhân loại.

       2/ Hội Thánh phải tuyển chọn những Chức Sắc Thiên Phong đủ tài đủ đức đặng thuyên bổ qua cơ-quan Phổ Tế.

       3/ Chư vị Chức Sắc lănh phần Phổ Tế phải kể ḿnh như các vị Quan Phương Bá nhà Châu buổi nọ, nghĩa là mảnh thân gánh nặng nghĩa vụ nơi vai, th́ phải châu lưu cùng khắp trong chốn thôn quê sằn dă, vào tận nơi nào có lấp loáng bóng người đặng đem chơn lư Đạo mầu thức tỉnh cho thế gian hồi tâm giác ngộ, kẻo một ngày trễ là một ngày hại cho nhơn sanh chưa biết Đạo.

       4/ Đối với các Chi Phái do Đại Đạo lập thành mà phản loạn Chơn Truyền, ngày nay đă lỗi thệ cùng Thầy, th́ xin Hội Thánh thể ḷng đại từ đại bi của Đức Chí Tôn, mở kỳ ân xá cho họ đặng nhập môn tái thệ y theo Châu Tri số 31 đề ngày 18 tháng 9 năm Bính Tư, duy trong Châu Thành Ṭa Thánh, những kẻ phản Đạo không đặng nhập môn trở lại mà thôi.

       5/…

       6/ Ngoài ra các vị Phổ Tế, nếu có Chức Việc hoặc Đạo Hữu nào độ đặng 500 tới 1.000 người ngoại đạo nhập môn, th́ vị ấy sẽ đặng Hội Thánh đem ra Quyền Vạn Linh cầu xin phong thưởng vào phẩm Lễ Sanh, độ đặng từ 1.000 tới 3.000 người th́ được vào phẩm Giáo Hữu, độ đặng từ 3.000 tới 10.000 người th́ đặng vào phẩm Giáo Sư.

       7/….

       8/ Chức Sắc Phổ Tế, khi gặp đặng những điều bất hợp pháp, cùng việc bất ḥa xảy ra giữa các cơ-quan có đủ bằng cớ, hoặc bên quyền Hành Chánh, bên Phước Thiện, bên Ṭa Đạo, th́ đặng quyền dâng sớ kêu ca ngay cho mỗi vị Chưởng Quản 3 cơ-quan ấy.”

       Nội dung điều 14 chương Phổ Tế cho thấy rất quan trọng trong việc phổ độ. Ngoài phổ độ người ngoại đạo vào đạo Cao đài, c̣n có nhiệm vụ phổ độ người đă nhập môn rồi mà đi ngoài hay phản loạn chơn truyền lỗi thệ cùng Thầy để tái thệ cải tà quy chánh.

        Phổ độ là nhiệm vụ chung của tất cả môn đệ của Chí Tôn. Nếu có khả năng, một người chức-việc hay đạo-hữu cũng có thể lập đại công và được thăng phẩm đến Giáo Hữu hay Giáo Sư. Chứ không phải chen chúc nhau cúi đầu xin phẩm xin tước.

       Quan trọng hơn hết việc phổ độ chúng sanh là đem người ngoại đạo vào đại đạo. Chứ không phải “lẻo đẽo chui vào các gia đ́nh đạo hữu hữu thệ để lôi kéo”. (LTMT). 

       Hiện tại, ngoài nhiệm vụ chung  phổ độ cả chúng sanh  của Đại Đạo, quư Chức sắc và Chức việc đạo Cao Đài c̣n có một nhiệm vụ quan trọng hơn nữa đó là phổ độ tất cả những người đă lập Minh Thệ nhập môn vào mối Đạo không được Giáo Tông và Hộ Pháp công nhận. (Đạo Nghị Định thứ tám)

       Ngày xưa, tức trước năm 1975 hễ nhập môn rồi đương nhiên được xem là môn đệ Cao Đài Ngọc Đế. Sau sáu tháng biết cúng lạy, ăn đủ thập Trai  người tân tín hữu này được công nhận là môn đệ chính thức. Lúc ấy chỉ cần giồi mài học hỏi và thực hành đạo pháp. Ngày nay, tuy lập Minh thệ xong, chưa hẳn là chúng ta trở thành môn đệ Cao Đài…nếu nơi mà ta lập thệ đi ngoài Pháp Chánh Truyền. Muốn được làm môn đệ của Chí Tôn ta duy chỉ nhập môn vào mối đạo do Chí Tôn Lập. Điều kiện duy nhứt để biết một đạo Cao Đài có phải của Đức Chí Tôn lập hay không là việc có tùng Pháp Chánh Truyền hay không. Nếu chẳng may nhập môn vào mối đạo không do Chí Tôn lập coi như chúng ta đă gửi linh hồn cho chúa quỷ đó.

       Trong thời buổi loạn Đạo, không ít chức sắc của Đức Lư phong đă tham quyền tước áo măo, quên nhiệm vụ của ḿnh là tùng luật pháp chơn truyền của Chí Tôn đă ban.

       Họ lập riêng mối đạo Cao Đài. Họ cũng thờ Thiên Nhăn, cũng mang phẩm tước và áo măo nhái theo Pháp Chánh Truyền,  nhưng tất cả đều là giả cuộc. Hội Thánh th́ tự dựng lên bằng phàm ư, làm việc th́ tùy thích, dùng quyền và lịnh để buộc tín đồ cúi đầu qui thuận chứ không dùng Luật để rèn tính chấp hành thượng tôn pháp luật… việc này khiến nhiều người nhầm lẫn cúi đầu tùng phục. 

       Đó là những người anh em đáng thương của chúng ta. Thà chưa nhập môn, tùng cựu luật tu hành, ta bị nhẹ tội hơn khi đă lập thệ rồi lại đem ḷng bội phản vi phạm luật Đạo bằng cách canh cải chơn truyền. 

       Đạo Luật Mậu Dần như trên đă nhắc có một chương nói về Cơ Quan Phổ Tế. Cơ Quan này là một trong 4 Cơ Quan Chánh Trị Đạo phải có của nền đại đạo. (Hành Chánh, Phước Thiện, Phổ Tế, Ṭa Đạo). Chúng ta không thể tưởng tượng một nền đại đạo không có cơ quan Phổ Tế.

       Cơ quan Phổ Tế ngoài nhiệm vụ phổ độ cả chúng sanh c̣n có nhiệm vụ phổ độ những môn đệ sa ngă, thối bước lui  chơn hay nhầm đường lạc lối.

       Nh́n lại nền đạo Cao Đài theo Hiến chương 1997 tại Tây Ninh hiện tại không có đủ bốn cơ quan ấy. Để nắm quyền cai trị đạo, họ chỉ cần có một cơ quan Hành Chánh thôi. Cao Đài tại Tây Ninh hiện tại không có cơ quan Phổ Tế, cũng không có Ṭa Đạo. Họ lập cơ quan Hành Chánh để trị đạo chứ không giáo hóa dẫn dắt chư tín đồ. Văn Pḥng Cơ Quan Phước Thiện mới được nhà nước trả lại cũng chỉ mang h́nh thức chứ không có làm ǵ.

       Dù thiểu học, ít hiểu cũng biết Hội Thánh tiếm vị tại nội ô Ṭa Thánh không phải của Chí Tôn. Tội nghiệp những bạn đồng sanh trên mặt địa cầu 68 này, v́ thấy lẽ diệu huyền mầu nhiệm của đạo Trời, thiếu phân biệt nội dung thật của mối Đạo này, đă nhập môn vào mối Đạo lại không phải của Trời.

       V́ thế, nhiệm vụ của tất cả Chức sắc và Chức việc của Đức Lư lập thành phải ưu tiên phổ độ những người lầm đường lạc lối đă trót nhập môn tu học ngoài Pháp Chánh Truyền. Thời điểm hiện tại, nhiệm vụ phổ tế lại cần thiết và quan trọng hơn cả nhiệm vụ hành chánh.

       Việc phổ độ tất cả chúng sanh theo câu nh́ nguyện mỗi môn đệ thành kỉnh đại nguyện dâng lên Chí Tôn khi hiến lễ tứ thời hằng ngày là một nhiệm vụ nặng nề. Do đặc điểm hiện tại thời loạn đạo, ta cũng vẫn có thể thực hiện ngũ nguyện không cần phẩm tước hay chùa cao, thất đẹp.

       Giả sử, khi ta làm nhiệm vụ truyền tải giáo lư cho nhân loại trên thế giới hiện tại. Sách vở ta soạn, luận thuyết ta biên về Đạo quá hay, thuyết phục được người ngoại đạo. Họ t́m hiểu ưng ḷng muốn nhập môn cầu Đạo. Họ liên lạc với chúng ta nhờ tiến dẫn. Ta sẽ dẫn đi đâu? Dắt họ đến Ṭa Thánh hoặc Thánh Thất để đẩy họ vào con đường tu học ngoài Luật Pháp? Lúc ấy, ta có tự xét ḿnh đă lập công hay lập tội? 

       Hiện tại đa phần đều được nhập môn cầu đạo theo h́nh thức bất minh này. Có thể nói có nhiều triệu tín đồ đang chờ chúng ta  thắp một cây nến chơn lư dù nhỏ cũng đủ giúp cho họ tự soi đường t́m đúng hướng để định phận cho ḿnh. 

       Thời buổi hiện tại, Hành Chánh Đạo bị cướp mất, nhiều người bi quan cho rằng đạo đă bị cướp nên không làm ǵ được. Thật ra con đường Phổ Tế họ không cướp. Đây là một con đường rộng thênh thang cho chúng ta ǵn giữ và phổ độ cả nhơn sanh trở về chánh đạo. Phổ tế hiện tại thành công, con đường hành chánh đạo ngoài luật sẽ bị khép lại. “ánh sáng thấp lên đẩy lùi nẽo tối”

       Chư huynh tỷ hăy ngẫm nghĩ lại xem, đâu phải có hành chánh đạo mới phổ độ được? Con đường phổ độ đang thênh thang rộng mở cho chư môn đệ Cao Đài. 

       “Gia bần tri hiếu tử,

       Quốc loạn thức trung thần”. Người xưa đă nói vậy.

       C̣n câu nữa: “Ví phỏng đường đời bằng phẳng cả. Anh hung hào kiệt có hơn ai!” Có khó công mới cao, quả mới dày. 

       Đây là lúc, Đức Lư Giáo Tông, Đức Chí Tôn Từ phụ đang ṃn mỏi trông chờ chúng ta như câu: Lăo muốn sao cho Lăo có mặt khắp nơi hang cùng ngơ hẻm để phổ độ cả chúng sanh. 

       Có nhiều người c̣n chấp ngă, nghe một vài người gièm pha: “Tu không chùa” rồi đem ḷng thất vọng. Có nhiều bàn Tri Sự Hội Thánh Em giờ chỉ c̣n co cụm lại làm nhiệm vụ tang tế sự khi có đạo hữu yêu cầu. Những nhiệm vụ quy định trong Pháp Chánh Truyền các anh quên hết sao?  

       Có chùa để làm ǵ? Đến đó để phô trương áo măo thanh thế. Tu không đúng luật rồi th́ dù cho dập đầu bể trán cũng không được hưởng hồng ân. 

       Nếu Chí Tôn, Đức Lư Giáo Tông và Đức Hộ Pháp chấp nhận các mối đạo sai chơn truyền như nhiều người thường mơ ước th́ quư ngài đâu nhọc công khai Đại Đạo kỳ ba? Rồi lại ban cho cả Pháp Chánh Truyền để giữ đạo? 

       Nhiệm vụ phổ độ chúng sanh là việc phải làm, nhưng trước tiên phải làm cho mỗi người tín hữu Cao Đài biết trọn tùng Pháp Luật đạo, phải biết ḥa đồng chư môn đệ, phải biết ǵn Luật lệ Cao Đài”. Lúc đó nhơn sanh khắp thế giới mới thấy được cái tôn chỉ cao siêu của Chí Tôn từ phụ, thấy được cái ưu việt của nền đại đạo. Lúc đó người ta mới tâm phục khẩu phục mà xin làm môn đệ của ông Thầy Trời. 

       Phổ độ không phải bằng thủ đoạn, bằng giựt dành môn đệ vốn đă  trung kiên với đạo, đem quyến rũ bằng cách hứa hẹn ban phẩm tước cho người đời ham mà vào Đạo là tà đạo. Thế giới ngày nay dĩ tận thức, tuy đang tín ngưỡng một tôn giáo nhưng người ta đă t́m hiểu nhiều tôn giáo khác để so sánh và chọn lựa. 

       Phổ độ bằng đem t́nh thương yêu phủ sóng cho thế gian để người ta tin tưởng đạo Cao Đài là một cái đại gia đ́nh an toàn và hạnh phúc cho nhơn loại. 

       Với những ư tưởng như trên, ai cũng đồng ư là muốn phổ độ tất cả chúng sanh, đạo Cao đài phải phổ độ những người đă nhập môn nhầm, gởi thân cho một mối đạo không phải của ông Thầy Trời sáng lập. 

       Thực tế hiện tại, có không ít những người bị cơ ngơi vật chất làm mờ. Chiếm được Ṭa Thánh và các Thánh Thất nhờ chánh quyền giúp sức rồi tự hào, tự đắc chê cười những bạn hữu đồng môn v́ ǵn giữ chơn truyền  không đến các nơi ấy để học hỏi những nộ khí do các phàm nhân tiếm vị dạy bảo. 

       Chúng ta nên thương cho những người có tầm nh́n nặng vật chất. Phần lớn họ thuyết đạo, nói đạo, luận Đạo chỉ mượn danh nghĩa việc làm và sách vở của các bậc tiền bối trước kia mà chính họ  kết tội lên án. 

       Tôi dám cam đoan rằng, nếu không nhắc đến công lao hạng mă, chịu bao đắng cay của tiền nhân, Vượt qua được sự thúc phược của nhà cầm quyền các chế độ, những chức sắc hiện tại không có ǵ để nói cả. Những cây bút nhân sĩ đại đạo đă thấy rơ điều này hơn ai hết. Ng̣i bút của họ thay v́ giúp nhơn sanh vẹt tan  mây mù tâm tối để t́m về nẻo sáng th́ lại luận đạo giúp cho Hội Thánh ngoài Pháp Chánh Truyền thoát ṿng lúng túng. Tôi chỉ nói đến vậy, mong những huynh đệ có điều chi bất đồng xin vui ḷng bỏ qua những lời nói thẳng. 

       Nhân vào thời kỳ đại dịch Covid 19 hoành hành khắp thế giới, mọi công dân Việt Nam đều phải chấp hành giăn cách, tạm ngưng mọi sinh hoạt làm ăn kể cả sinh hoạt tôn giáo tập thể. Chúng ta có dư dă thời gian để suy ngẫm. Chúng ta hăy đọc lại giáo lư, luật Đạo… để chiêm nghiệm xem, cách tu hành của chúng ta có phù hợp với luật đạo hay không.

       Giờ đây, chư huynh tỷ (có chùa) không thể đến chùa Thất như trước đây các huynh tỷ khác đă làm bị các huynh tỷ vội cười nhạo họ rằng tu không chùa. Hôm nay và không biết đến ngày nào có thể hết dịch bệnh? Chư huynh tỷ có chùa thất để làm ǵ? Trong khi cái mà Chí Tôn cần nơi chúng ta là tâm đạo. Ta không tùng luật Đạo th́ tâm đó là tâm giả. Chùa Thất không làm cho ta đắc đạo đâu! 

       Rồi đây mùa Hội Yến năm nay sẽ quạnh quẽ, Thánh địa sẽ d́u hiu vắng tanh do dịch bệnh. Các vị đă chiếm quyền Hiệp Thiên Đài bồi tửu Hội Yến các năm qua giờ đây có nhiều thời gian giăn cách để suy nghĩ lại hành tàng phạm pháp của ḿnh! 

        Cuối cùng kính dâng lên Phật Mẫu cùng Cửu Vị Nữ Phật nơi cơi thiêng liêng lời nguyện cầu của chúng con, mong ơn trên giúp cho Đại Đạo sớm được phục hưng đúng chơn truyền chánh pháp. 

Nam mô Diêu Tŕ Kim Mẫu Vô Cực Thiên Tôn. 

Thánh địa mà Hội Yến, năm Tân Sửu 2021.

Đặng Văn Hưỡng.

 

 

=============

       Phụ lục:

       Xin trích sau đây một bài viết đăng trên báo “The Sun” để chư huynh tỷ đệ muội chúng ta cùng suy ngẫm về cơ Đạo hiện tại. Bài viết có tựa đề

                                      

THÔNG ĐIỆP TÂM LINH

Từ đại dịch covid-19

 

       Thông điệp này đầu tiên xuất hiện trên tờ báo “The Sun"

 

       Tôi là một người tin tưởng mạnh mẽ rằng có một mục đích tâm linh đằng sau mọi thứ đang xảy ra, cho dù chúng ta cho rằng điều đó tốt hay xấu. Đại dịch Covid - 19 không phải là thảm họa, virus giống như một "sự sửa chữa tuyệt vời" cho thế giới. Virus Corona thực sự dạy chúng ta điều ǵ?

       Khi suy ngẫm về điều này, tôi muốn chia sẻ với bạn những ǵ tôi cảm thấy virus Corona/Covid-19 thực sự đang tác động tới chúng ta:

       1. Nó nhắc nhở rằng, tất cả chúng ta đều b́nh đẳng.

        Bất kể văn hóa, tôn giáo, nghề nghiệp, t́nh h́nh tài chính ra sao, hay chúng ta nổi tiếng như thế nào. Bệnh này đối xử với tất cả chúng ta giống như nhau.

       Nếu bạn không tin tôi, chỉ cần hỏi Tom Hanks, hay TT Trump 

       2. Nó đang nhắc nhở rằng tất cả chúng ta đều kết nối và ảnh hưởng.

       Mỗi người đều có thể ảnh hưởng đến mọi người khác. Nó nhắc nhở rằng, những đường biên giới mà chúng ta đặt ra hầu như chẳng có giá trị ǵ với loại virus đang lây lan không cần "hộ chiếu" này.

       Nó đang nhắc nhở rằng, nó có thể "áp bức" chúng ta - những người dành cả cuộc đời sống trong áp lực. 

       3. Nó nhắc nhở rằng, sức khỏe là quư giá.

       Covid- 19 cho chúng ta nhận ra rằng: Sức khoẻ của chúng ta quư giá đến thế nào và chúng ta sống thế nào đến nỗi bỏ bê nó bằng việc ăn thực phẩm chế biến và nước uống bị ô nhiễm đủ mọi loại hóa chất. Nếu chúng ta không chăm sóc sức khỏe bản thân, tất nhiên chúng ta sẽ bị bệnh. 

       4. Nó nhắc nhở về sự ngắn ngủi của cuộc sống!

       Và về những điều quan trọng nhất mà chúng ta phải làm như là việc giúp đỡ lẫn nhau, đặc biệt là những người già hoặc bệnh tật.

       Mục đích của chúng ta là không phải việc thu mua những cuộn giấy vệ sinh để tích trữ. 

       5. Nó nhắc nhở rằng, xă hội vật chất của chúng ta đă phát triển ra sao?

       Và khi gặp khó khăn, chúng ta nhớ rằng đó là những thứ thiết yếu và giá trị mà chúng ta cần cho cuộc sống (thực phẩm, nước, thuốc...) trái ngược với những thứ xa xỉ không cần thiết mà đôi khi chúng ta chi quá nhiều tiền để mua. 

       6. Gia đ́nh & t́nh thân!

       Nó đang nhắc nhở chúng ta, cuộc sống gia đ́nh và t́nh thân quan trọng như thế nào và chúng ta đă bỏ bê điều này đến mức nào. Nó buộc chúng ta trở lại nhà để có thể xây dựng lại và củng cố gia đ́nh của chính ḿnh. 

       7. Công việc thực sự của chúng ta?

       Nó nhắc nhở rằng,việc chúng ta làm không phải chỉ là nghề nghiệp, nó là những ǵ chúng ta tạo ra và duy tŕ. Công việc thực sự của chúng ta là chăm sóc, bảo vệ lẫn nhau, mang lại lợi ích cho nhau. 

       8. Nó nhắc nhở chúng ta kiểm soát bản ngă của ḿnh.

Nó đang nhắc nhở rằng cho dù chúng ta nghĩ con người vĩ đại, tuyệt vời đến mức nào, th́ vẫn có một loại virus có thể khiến thế giới của chúng ta "dừng lại". 

       9. Nó đang nhắc nhở rằng, sức mạnh của sự tự do nằm trong tay chúng ta.

       Chúng ta có thể chọn hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau, chia sẻ, cho đi, giúp đỡ và hỗ trợ lẫn nhau hoặc chúng ta có thể chọn ích kỷ, tích trữ, chỉ chăm sóc duy chỉ cho bản thân.

       Thật vậy, những khó khăn hiện tại đă làm nổi bật màu sắc thực sự của cuộc sống con người hiện nay. 

       10. Nó đang nhắc nhở rằng, chúng ta có thể kiên nhẫn, hoặc có thể hoảng loạn.

       Chúng ta có thể b́nh tĩnh và hiểu rằng, t́nh huống bệnh dịch tương tự có thể đă xảy ra trong lịch sử và rồi chúng sẽ đi qua. Hoặc chúng ta có thể hoảng loạn và coi như đây là tận thế. V́ vậy, lựa chọn thái độ tiêu cực chỉ gây hại nhiều hơn cho bản thân bạn, chứ không có lợi. 

       11. Nó đang nhắc nhở chúng ta rằng, đây có thể là một kết thúc hoặc một khởi đầu mới.

       Đây có thể là thời gian suy ngẫm và thấu hiểu, học hỏi từ những sai lầm của ḿnh. Hoặc nó có thể là khởi đầu của một chu kỳ sẽ tiếp tục diễn ra cho đến khi chúng ta học được bài học mà chúng ta phải học. 

       12. Nó đang nhắc nhở rằng, Trái Đất này bị bệnh.

       Chúng ta cần xem xét tốc độ phá rừng, cũng khẩn cấp như tốc độ các cuộn giấy vệ sinh đang biến mất khỏi giá trong siêu thị. Chúng ta ốm v́ ngôi nhà Trái Đất của chúng ta bị bệnh. 

       13. Nó đang nhắc nhở chúng ta rằng, sau mỗi khó khăn, luôn có sự dễ dàng.

       Cuộc sống có chu kỳ, và đây chỉ là một giai đoạn trong chu kỳ tuyệt vời của cuộc sống. Chúng ta không cần phải hoảng sợ, giai đoạn này rồi cũng sẽ qua.

       Trong khi nhiều người coi virus Corona/Covid-19 là một thảm họa lớn, tôi thích ư nghĩ cho rằng nó giống như một sửa chữa tuyệt vời. Nó được gửi để nhắc nhở về những bài học quan trọng mà chúng ta dường như đă quên.

       Và điều quan trọng hơn là liệu chúng ta có học được các bài học hay không.

       “Sau một đêm, chúng ta thức dậy và thấy ḿnh ở một thế giới khác.

       Ở đó, Disney bỗng dưng chẳng c̣n phép màu.

       Paris chẳng c̣n lăng mạn.

       New York chẳng c̣n đứng lên.

       Vạn Lư Trường Thành chẳng c̣n là pháo đài

       Và Thánh địa Mecca hoàn toàn trống trải.

       (chắc chắn Ṭa Thánh Tây Ninh cũng chịu chung số phận như vậy)

       Những cái ôm và nụ hôn trở thành vũ khí sát thương, không thăm viếng bố mẹ và bạn bè trở thành cử chỉ yêu thương.

       Đột nhiên ta nhận ra sức mạnh, sắc đẹp và tiền bạc đều vô nghĩa, v́ ta chẳng thể có được nguồn oxy mà ta mặc nhiên vẫn có.

       Thế giới th́ vẫn tiếp tục đời sống của ḿnh, một đời sống thật đẹp. Nó chỉ nhốt con người lại trong những cái lồng. Phải chăng nó muốn gửi đến ta một thông điệp:

       “Này loài người, ta không cần các ngươi. Không khí, đất đai, nguồn nước và bầu trời vẫn ổn dù không có ngươi. Khi trở lại, hăy nhớ: các người chỉ là khách trên hành tinh này, chẳng phải là chủ của ta”.

       Ai đó đă viết những ḍng trên và nó đang viral trên các mạng xă hội phương tây. T́m măi không ra tác giả của lời đó, ngoài những chữ “Anonymous” ở cuối trích dẫn. Cuối cùng, xin các thêm một câu, được cho là của Tiên tri Muhammad: “Hăy đến và rời khỏi hành tinh này như một người xa lạ, hoặc một lữ khách”.

       Kết luận: 

       Con người ta thật ra chỉ cần rất ít.

       Hầu như tất thảy chúng ta đă và đang tất bật vội vàng, sân si, giăy nảy lên để nhất định t́m kiếm thật nhiều tiền bạc dù phải thiên di, xa Tổ quốc, xa gia đ́nh, mẹ cha, vợ chồng và con cái để mưu cầu một cuộc sống thật tốt thật hoàn hảo. Ai nghĩ rằng chỉ cần thật giàu có là đă được an toàn trong cái mớ hỗn độn của thế nhân.

       Sau tất thảy kiếm t́m, phát triển và toan tính. Thứ cần nhất để người ta an toàn thật ra lại quá đỗi giản đơn, một cuộc sống giản dị có đủ thức ăn và nước uống trong ngôi nhà bé nhỏ của ḿnh với những người thân. Thật ra chúng ta đă và đang làm ǵ từ trước đến giờ vậy nhỉ?

       Con người Muốn quá nhiều thứ trong khi lại Cần rất ít

       Mong dịch bệnh này cuối cùng cũng sẽ trôi qua. Và khi rời khỏi những “cái lồng”, tâm hồn của mỗi người đă ít nhiều được thanh tẩy. 

       Theo “The Sun”

 

 

   

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                             Address: 441 E Parkman Street- Plant City, FL 000000000                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 000-000-0000