ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHỮNG SAI TRÁI CỦA CÁI GỌI LÀ
THÔNG TRI SỐ 01/91.HT.TT
Ngày 05-03-Bính Thân (11-4-2016)
******


          Ngày 05-03-Bính Thân (11-4-2016) Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh (Hội Thánh mới lập theo HC.1997) có đăng Thông Tri số 01/91.HT.TT. lên facebook Thông Tin Hội Thánh cũng như trên website chính thức của Hội Thánh này (http://caodai.com.vn/vn/news-detail/thong-tri-hoi-thanh-ve-viec-gay-roi-tai-bao-an-duong-tri-hue-cung.html)


          Nội dung bài viết nầy chỉ phân tích những sai trái của Thông Tri nói trên cho đồng Đạo nhận thấy để có cái nh́n khách quan:

          Câu hỏi đầu tiên của chư Tín Hữu đặt ra cho Hội Thánh (Cao Đài 1997) là tại sao cho đến ngày 11 tháng 04 năm 2016 (05-03-Bính Thân) tức một tuần sau khi lễ An Vị Phật Cốt Thất Nương hoàn tất, Thông Tri nầy mới ra đời?

          Đồng Đạo khắp nơi thắc mắc tại sao Hội Thánh không ra Thông Tri này sớm hơn hay chí ít là phải trước ngày 29-02-Bính Thân để chặn đứng việc làm của Báo Ân Đường, nếu cảm thấy việc làm đó là vi phạm pháp luật, đồng thời cũng cho nhơn sanh khắp nơi hiểu được mà không đến tham dự với con số rất lớn như vậy? Phải chăng Hội Thánh muốn gài bẩy nhơn sanh bằng cách lập lờ “không đúng cũng không sai” để rồi số nhơn sanh đi dự đông đảo nầy bị chụp cái mũ là Khối Nhơn Sanh Bảo Thủ Chơn Truyền mà áp dụng đệ nhứt h́nh để tuyên án TRỤC XUẤT?

          Hay Hội Thánh (Cao Đài 1997) ra Thông Tri nguội như vậy để rửa mặt rửa mày lấy lại uy tín đă mất v́ nhơn sanh đi dự Lễ An Vị Phật Cốt Thất Nương quá đông?

NHỮNG CÁI SAI CƠ BẢN CỦA THÔNG TRI 01/91-HT-TT ngày 11-04-2016 như sau:

I/- SAI VỀ H̀NH THỨC:

          1-/ Thông Tri với tiêu đề : Hội Thánh Cao Đài Toà Thánh Tây Ninh kính gởi:…v.v. Nhưng người kư Thông Tri không phải là Hội Thánh mà là những người khác… c̣n Chưởng Quản Hội Thánh chỉ PHÊ CHUẨN rồi kư tên đóng dấu đề danh là Đầu Sư THƯỢNG TÁM THANH. Các Ông Bà: Côn, Thưởng, Đắt đă mạo danh Hội Thánh rơ ràng.

           Phải chi cái nêu đề của Thông Tri ghi là CỮU TRÙNG ĐÀI kính gởi.v.v. th́ các Chánh Phối Sư kư tên và Chưởng Quản phê chuẩn trên là chính xác!.

          2/- Thông Tri không ghi một câu tham chiếu nào trong Luật Pháp Đạo ban quyền hành cho ba Chánh Phối Sư và Đầu Sư để đủ quyền kư Văn Thư của Đạo như Hội Thánh Đ.ĐTKPĐ đă từng làm trước đây.

          Càng lộ rơ thiếu xót khi không chiếu văn thư nào cho phép ông Thưởng đă là Q. Ngọc CPS lại kư tên chỗ Thượng Chánh Phối Sư? Như vậy thật vô cùng bất hợp pháp.

          3/- Theo nội dung Thông Tri cho thấy, Hội Thánh (Cao Đài 1997) làm việc thẳng với Báo Ân Đường - Trí Huệ Cung và với nhơn sanh chứ không chiếu theo một phúc sự nào của thuộc cấp.

          Đây là cái sai trái vô cùng nghiêm trọng mà với tư cách lănh đạo một Tôn Giáo không nên có. Nên chăng quư ngài nên học lại lớp hạnh đường để tránh các sơ xuất không đáng có.

II/- SAI VỀ NỘI DUNG:

          1-/ Nội dung Thông Tri cho thấy các sai sót như sau:

           Hội Thánh làm việc dựa trên lời đồn đại của đồng đạo : “ Được tin của đồng đạo, vào ngày…” chứ không dựa trên phúc sự chánh thức.

“ Được tin trên, Hội Thánh đă ủy nhiệm Ban Đại Diện Hội thánh Tỉnh Tây Ninh… đến khuyên nhủ trong phạm vi tôn giáo”

          2-/ Hội Thánh (Cao Đài 1997) làm việc trên cơ sở lệnh miệng chớ không có văn bản ủy quyền, ủy nhiệm nào, v́ vậy phía Báo Ân Đường có ư kiến yêu cầu phải có văn bản thượng cấp th́ Báo Ân Đường sẽ bàn giao số hài cốt, nhưng Ban Đại Diện Hội Thánh ngoài cái khuê bài th́ không có cái ǵ chứng tỏ là nhận lịnh từ Hội Thánh cả.

          3/- Hội Thánh (Cao Đài 1997) đă thông tri bỏ sót một vấn đề vô cùng quan trọng: là ngày 25-02-Bính Thân Ông Thọ đem lực lượng Đạo Tỳ ở các nơi khác và Thuyền Bát Nhă đến Báo Ân Đường để giành giựt hài cốt, nhưng Báo Ân Đường hứa giao nếu có văn bản. Nhưng cho đến nay Hội thánh không có văn bản nào.
Tại sao Hội Thánh (Cao Đài 1997) lại cố t́nh quên đưa việc này vô Thông Tri để làm giảm nhẹ sự khuyết điểm của ḿnh?

          4/- Cách làm việc của Hội Thánh (Cao Đài 1997) lúc nào cũng sợ để lại bằng chứng nên một tờ giấy ra lịnh bàn giao hài cốt cũng không dám kư.

          Ngày 27-02-Bính Thân có một Ông Đạo mang khuê bài màu đỏ không biết tên (mà Thông Tri nói là Ban Đại Diện Hội Thánh) đến Báo Ân Đường cũng bằng lịnh miệng, có nghĩa là ông này có hành vi mờ ám, nên đồng Đạo mới đóng cửa cổng để tránh những điều đáng tiếc. Thông Tri lại cố t́nh bỏ qua một chi tiết vô cùng quan trọng là nhóm bên ngoài mang khuê bài xanh đỏ đem kềm để cắt cửa cổng. Đây là việc làm không khác ǵ những tên:
“Người nách thước kẻ tay đao,
Đầu trâu mặt ngựa ào ào như sôi
..” (Nguyễn Du.)

          5/- Thông Tri nói: “Trí huệ Cung thuộc phạm vi của Họ Đạo xă Trường Ḥa, huyện Ḥa Thành..”

          Đây là một sự trắng trợn công khai không biết luật Đạo của Hội Thánh (Cao Đài 1997).

          Từ xưa đến nay Ba Cung trong đó có Trí Huệ Cung là trực thuộc Hiệp Thiên Đài, vậy mà Hội Thánh (Cao Đài 1997) dám nói là thuộc phạm vi Họ Đạo… Không c̣n biết dùng lời lẽ ǵ phù hợp nhứt để diễn tả cho đúng sự dốt nát này.!

          6/- Vấn đề: Đệ Nhứt H́nh : “TRỤC XUẤT”.

          Các Ông Bà kư tên và phê chuẩn Thông Tri đă mù quáng mà leo lộn xe của Hiệp Thiên Đài. Thập H́nh của Đức Lư là thuộc chương Ṭa Đạo, đấy là chuyên trách của Hiệp Thiên Đài nằm trong ĐẠO LUẬT MẬU DẦN. Pháp Chánh Truyền giao việc xử đoán cho Hiệp Thiên Đài.

          Nếu phải đem đệ nhứt h́nh ra áp dụng th́ chỉ có duy nhứt Hiệp Thiên Đài mới có quyền. Và việc cần đem ra xử lư trong Đạo hiện nay là việc lập Hiến Chương (1997) ngoài Pháp Chánh Truyền để lập thêm một tôn giáo mới trong khi Hiến Chương của Đại Đạo từ thử vẫn c̣n nguyên chưa có lịnh nào tuyên bố hủy bỏ; và nhứt là việc cầu phong cầu thăng phạm Pháp Chánh Truyền từ năm 1999 đến nay, đều vi phạm luật pháp Đại Đạo.

          Các Ông Bà kư Thông Tri, phê chuẩn Thông Tri và ban hành Thông Tri đều không có đủ tư cách viện dẫnThập H́nh của Đạo Luật Mậu Dần ra mà h́nh phạt nhân sanh. V́ đó là Đạo Luật của Hội thánh Lưỡng Đài chứ không phải Đạo Luật của cái Hội Thánh duy nhứt nhập cục chống Trời hiện nay!

III/- KẾT LUẬN:

          Với các phân tích kể trên, Thông Tri 01/91.HT.TT ngày 11-04-2016 có quá nhiều sai sót về h́nh thức lẫn nội dung nên không có giá trị ǵ cả.

Đôi hàng nhận xét kính gởi Quư Đồng Đạo!

Minh Thuy Đoan

http://caodai.com.vn/gallery/album/files/Bao_An_Duong_Thong_Tri/Th%C3%B4ng_Tri_s%E1%BB%91_01-91_%281%29_Resize.jpg

http://caodai.com.vn/gallery/album/files/Bao_An_Duong_Thong_Tri/Th%C3%B4ng_Tri_s%E1%BB%91_01-91_%282%29_Resize.jpg

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634