ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

             Chủ đề: NHỮNG GÓC NH̀N VỀ ĐẠO CAO ĐÀI.

             Bài ba:

Góc nh́n tuyệt đối tùng luật pháp

Điền Lạc

       Ai người tín hữu Cao đài đều hiểu: Sở dĩ có Tam Kỳ Phổ Độ v́ Nhị Kỳ đă thất chơn truyền nên đạo bị bế, nhân loại vẫn tu, tu tích cực hữu công nhưng không thành chánh quả. V́ Thương xót chúng sanh do không biết đâu là chánh giáo và đâu là phàm giáo cứ “ôm luật Thần Tú mà mơ về Tây Phương…” nên Chí Tôn và Chư Thần Thánh Tiên Phật mới quyết định hủy bỏ để mở Tam Kỳ Phổ Độ.

       Trong Tam Kỳ Phổ Độ, Chí Tôn và Tam Giáo cùng Tam Trấn sợ e nhơn loại một lần nữa bị đi vào mối đạo đă bị bế mà mơ về Bạch Ngọc Kinh nên buộc tất cả những ai muốn làm môn đệ của Ngài phải lập minh thệ. Lời minh thệ duy nhứt chỉ có ư “Ǵn luật lệ Cao Đài”. Nhờ vậy mà nhơn sanh ai cũng phân biệt đâu là Đạo của Chí Tôn đặng thẳng bước, đâu không phải Đạo của Chí Tôn đặng xa lánh.

       Nên lời minh thệ rất ư là nghiêm trọng và quư báu. Có nhiều người xuyên tạc giải thích lệch lạc Thánh Giáo của Chí Tôn để lôi kéo nhơn sanh đưa vào phong đô cả lũ.( theo lời Đức Hộ Pháp nói)

       Hiện tại Đạo Cao Đài đă được 97 năm th́ hết 47 năm bị khảo dượt. Người ta lại nhắm mắt tin theo sự giả dối mỵ luận mà lầm lạc.

       Sự khảo dượt cho đến hiện nay cho thấy chia làm ba giai đoạn cho ba đối tượng khác nhau:

       A- Giai đoạn một khảo chức sắc: Ngay sau khi đạo Lịnh 01 ra đời.

        Vào thời điểm sau 1975: việc hành đạo đă trở nên khó khăn. Sự tu hành không c̣n xem trọng, Người tu hành không c̣n là h́nh ảnh khả kính. Tất cả các tiền bối tiền khai đại đạo đều bị buộc tội. Người ta muốn dẹp nó đi để biểu dương h́nh ảnh khác… Thế là Đạo lịnh 001 ra đời giải thể tất cả cơ quan của Đạo.

       Các chức sắc bị ảnh hưởng trực tiếp. Những vị tài giỏi bị tập trung cải tạo dài ngày. Chức việc bị ảnh hưởng gián tiếp, chỉ tập trung ngắn hạn tại địa phương. Đạo hữu lúc đó không bị ǵ. Đạo Lịnh 01 giải thể các cơ quan đạo chứ không giải thể chức sắc. Lúc đó một số người ham quyền tước tham gia vào cơ quan thường trực ở Trung ương Ṭa Thánh hoặc các Ban Cai Quản địa phương. Đa số c̣n lại về nhà âm thầm tiếp tục làm nhiệm vụ chức sắc theo Pháp Chánh Truyền và lời dạy của Ngài Bảo Đạo Quyền Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài để chờ ngày đại hội Hội Thánh. Xét về công quả th́ mọi người đều bị chậm lại hay ngừng hẳn. Xét về luật pháp và lời minh thệ th́ Chức sắc lúc đó chia ra làm ba lập trường. một là về nhà ẩn dật luôn. Hai là về nhà nhưng vẫn làm nhiệm vụ của Chức Sắc theo Pháp Chánh Truyền. Ba là tích cực tham gia vào cơ quan mới để lănh đạo tín đồ theo cung cách của một người cầm quyền hơn là người tu hành. Chức sắc lúc đó bị khảo rơi hầu hết, người về số không (nhóm 1) hoặc về số âm (nhóm 3). C̣n lại một số ít vẫn giữ lời hứa với Chí Tôn và Tam Trấn tiếp tục trọng trách trong hoàn cảnh hết sức khó khăn (nhóm 2).

       B- Giai đoạn hai khảo chức-việc: ngay sau khi Hiến Chương 1997 ra đời.

       Đó là giai đoạn khảo chức việc coi ai đă giữ ǵn lời minh thệ và ai không giữ? Có lẽ ai cũng biết Hiến Chương Đinh Sửu ra đời với nội dung không có ǵ liên quan thậm chí nghịch lại Pháp Chánh Truyền ai cũng biết. Thế mà người ta nô nức đi cầu phong Lễ Sanh, nhưng cũng có nhiều người quyết định không cầu phong cứ tiếp tục công việc của chức việc, thay phiên nhau công cử theo Pháp Chánh Truyền để chờ ngày có Hội Thánh cầm quyền Đạo. Ai rớt, ai đậu không phải đợi đến cơ quan cao cấp nào phán xét mới thấy. Mọi người đều đă rơ.

       C- Giai đoạn ba khảo đạo hữu: ngay sau khi thành lập chưởng quản Hội thánh 2007 danh từ Hội Đồng Chưởng Quản không c̣n. Có hai hệ thống hành chánh đạo đang song song điều hành mối đạo tại các địa phương: Một giữ theo Pháp Chánh Truyền và một bỏ Pháp Chánh Truyền.

        Người đạo hữu có tâm, biết chọn và hành đạo theo hệ thống nào, để chờ ngày có Hội Thánh cầm quyền đạo. Dù cho là Đạo Hữu, Chức Việc, hay Chức Sắc mỗi giai đoạn đều có người bị khảo rớt do suy nghĩ sai về vai tṛ của Hội Đồng Chưởng Quản một cơ quan thường trực mà chạy theo một cách hành đạo ngoài Pháp Chánh Truyền.

       Với thời gian quá dài so với sự chịu đựng của một con người. Những người ưu tú của giai đoạn một A (các chức sắc) đă lần lượt qua đời ngày càng nhiều. Những người khi ấy c̣n trẻ giờ cũng đă già đa số vào tuổi bát tuần càng mệt mỏi muốn nghỉ ngơi v́ sức khỏe. Số c̣n lại rất ít, phấn đấu lắm cũng chỉ làm cố vấn cho lớp trẻ khi được hỏi ư…

       Số người ưu tú của giai đoạn hai B (các chức việc) cũng đă chờ đợi rồi già rồi yếu cũng tương tự như các chức sắc đợt một.

       C̣n lại những đạo hữu, giai đoạn C, trước qua sau kế. Nhờ sự truyền khẩu của các đàn anh ưu tú đă gầy dựng được một thế hệ trẻ hiểu biết về luật pháp đạo nên tâm lư họ vững chắc và có ư chí rất lớn, lập trường rất vững. Họ không coi phẩm tước là trọng, không coi nghi thức bên ngoài là chính yếu. Họ chọn con đường ủng hộ và chấp nhận sự giáo hóa của các chức việc lăo thành luôn tùng luật lệ Cao Đài. Tuổi trẻ tuy không c̣n trẻ này của đạo được sống trong hai môi trường khác nhau của đạo nên đă có lập trường khác nhau về góc nh́n nền đạo của Chí Tôn.

       Chí Tôn đă bỏ nhứt kỳ khai mở nhị Kỳ, rồi bỏ Nhị kỳ khai mở Tam kỳ v́ lư do duy nhứt là thất pháp th́ chí Tôn cũng có thể bỏ Tam Kỳ nếu nhơn sanh chọn đường khác hơn chánh giáo của chí Tôn đă dạy. Với quyền năng trong tay Chí Tôn có thể khai mở bao nhiêu kỳ phổ độ nữa cũng được không nhứt thiết ǵ phải hy sinh một số người ǵn giữ cái vỏ đạo c̣n cái ruột đă rỗng hư mục. Sự hy sinh này không ai ghi công, thiệt hại cá nhân ta tự chịu chứ không thể đem kể công được.

       *** Những người có góc nh́n này rất vững tâm lư về luật pháp của đạo và đời. Họ không sợ. Họ luôn chịu khó để dấn thân lo giữ ǵn cốt lơi mối đạo Trời. Trong đó có Chức Sắc, Chức Việc và Đạo hữu. Đây là góc nh́n mà bài viết này muốn giới thiệu.

       Hoàn cảnh mỗi nơi mỗi khác, mỗi người mỗi khác, nên có nhiều cung cách xử trí t́nh huống cũng có nhiều kiểu khác nhau. Nhưng cái chung của họ là đă có Hội Thánh th́ dứt khoát phải là Hội Thánh Lưỡng Đài do Pháp Chánh Truyền Quy định. Nếu không có được th́ họ vẫn giữ ḿnh chờ đợi. Thà thiếu không thể để cho đạo thất pháp. Ở cấp Bàn Tri Sự Hương Đạo cũng đă có đủ đặc tính của Hội Thánh Lưỡng Đài theo Pháp Chánh Truyền. Với một quyển Pháp Chánh Truyền họ cũng đủ lo việc đạo và chăm sóc chư tín đồ trong hương đạo họ phụ trách. Không cần phải tuân thủ các phẩm tước giả tạo để lo cho Đạo. Về việc ǵn giữ chơn truyền có nhiều hoàn cảnh khác nhau nên có các phương cách khác nhau chúng ta sẽ nói về phần này riêng trong một chủ đề khác nếu có dịp

       Chúng ta sau khi đọc Thánh Ngôn tự đặt cho ḿnh một câu hỏi: Chí Tôn có cần một mối đạo thất pháp không mà chúng ta cố gắng ǵn giữ nó để gọi là lập công? KHÔNG! NẾU CẦN TH̀ TAM GIÁO NHỊ KỲ ĐĂ ĐỦ RỒI CẦN G̀ PHẢI MỞ TAM KỲ

       Chí Tôn có cần một mối Đạo bị canh cải chơn truyền đưa đến rối loạn thất pháp hay không? Chắc chắn là không. Nên để hư th́ bỏ. Đạo thất chơn truyền Thầy đă bỏ cũng như đă bỏ các tôn giáo Nhị Kỳ vậy. Nếu cần nuôi một mối đạo thất chơn truyền th́ Chí Tôn không nhọc công phải giáng linh lập đạo kỳ ba. Đức Ngài chỉ lấy tam giáo của Nhị Kỳ phổ độ là đủ. Giả sử các huynh đệ có ráng sức giữ được cái vỏ  rỗng của đạo th́ sau này cũng không được hữu ích. Sẽ có một sự thay đổi khác do thiên thơ hoạch định.

       Chính v́ thất pháp loạn chơn truyền khiến con cái ngài tu khổ hạnh lập công nhưng lại không cho quả nên Thầy Mẹ thiêng liêng và chư Thần Thánh Tiên Phật không nỡ khoanh tay nên mới Qui Nguyên Tam Giáo phục Nhứt Ngũ Chi mở Tam Kỳ phổ độ. Tam Giáo cũng vốn của Chí Tôn phân tánh giáng phàm lập chứ không phải của ai khác. Của Thầy mà thầy không tiếc, đă hư th́ phải bỏ.

       Trong bài trước (bài hai) chúng tôi có trích Thánh Ngôn như sau: Nh́n lại thực trạng, trong thời buổi loạn đạo đau thương ngày nay ứng hợp một cách kỳ diệu lời phán dạy của Đức Chí Tôn:

       “Kẻ hữu đức buồn ḷng thối bước, đứa chơn thành không vui nắm tay theo; ma hồn quỷ xác loán vào; kẽ đức thiếu níu đứa không nhân; thành ra nhơn kém đức suy, cứ thẳng một đường tà dung ruổi.“, và

       “Nào nhân xưa, nào đức trước, nào sách Thánh, nào lời Hiền, trải qua chưa trăm năm mà cuộc cờ đời đă rửa phai hạnh đạo.”.

 

       Đức Chí Tôn phán dạy:

       “Thầy đă muốn cho hoàn toàn phải cần có luật mà hễ có luật th́ cần phải do theo đó mà hành đạo, mới khỏi điều sơ thất đặng.”.

       Chính lời dạy quư báu này chúng tôi  phải quyết định không được phép nghỉ. Lương tâm tôi đă khiển trách tôi phải cứu đồng đạo đang bị hỏa mù làm lạc hướng mà tưởng đang đi đúng. 

       Hôm nay tôi tŕnh bày tiếp bài hai “Những góc nh́n về Cao Đài tích cực tùng luật pháp”.

        Hiện nay sau gần 50 năm khảo dượt, Chức sắc, chức việc và đạo hữu rớt không biết bao nhiêu kể cho hết. Tuy nhiên cũng c̣n những môn đệ tôn trọng luật pháp đạo. Họ biết cái nào là chánh yếu, cái nào là thứ yếu để chọn lựa. Phẩm tước và quyền chức là giả cuộc Thầy cho mượn để phổ độ cả chúng sanh chứ không phải ban cho phẩm vị Thành Thánh Tiên Phật. đối phẩm để lập công đoạt vị.

       Với những góc nh́n tuyệt đối tôn trọng luật pháp đạp gồm có các khuynh hướng:

       1/ Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ gọi ngắn là Đạo  Cao Đài phải có một Hội Thánh Lưỡng Đài làm việc trong khuôn khổ Pháp Chánh Truyền.

       2/ Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ gọi ngắn là Đạo  Cao Đài có thể chưa lập được Hội Thánh Lưỡng đài, Cơ cấu Bàn Tri Sự địa phương cũng đă từng đảm nhận trọng trách hậu nhân của Hội Thánh Lưỡng Đài rồi. V́ vậy tuyệt đối không chấp nhận một Hội Thánh duy nhứt lănh đạo cả hai Đài.

       Ư kết:

       Xin nhắc lại lời Đức Phạm Hộ Pháp dạy:

       “Hỏi những tay đă đồ mưu phá tiêu pháp luật ở nội tâm muốn tính điều ǵ? Bần đạo tưởng chắc cả thảy Đạo hữu lưỡng phái nam nữ đều đồng ư đồng thinh mà trả lời rằng: Họ quyết chắc t́m phương diệt Đạo. Thật phải vậy đó chút. Hễ phá pháp luật là phá giá trị của Hội Thánh, mà Hội Thánh mất giá trị th́ Đạo phải điêu tàn tiêu diệt. Bần đạo tưởng muốn hại Đạo, không có thế nào hay hơn là phá tiêu pháp luật.” (trích Diễn Văn Đức Hộ Pháp ngày 15-8-Quư Dậu )

       Đức Chí Tôn cũng đă ân cần nhắc nhở:

       “Nét nào chưa vẹn, khá biết sửa lần chớ nên tŕ huỡn. Đạo suy đức kém, tà quái lừng hơi, các con gắng chung tâm xua trục hết lũ vạy tà, th́ hiến công lớn cho Thầy đó.”, và phải

       “… Lấy chí thánh của Thầy đă un đúc mà d́u dắt lại sanh linh; lớn nhỏ phải cần tương thân tương ái nhau, kỉnh yêu chỉ dẫn nhau, đem tấc ḷng thanh bạch để làm mảnh gương soi sáng bước đường hậu tấn.“.

       Sự rối loạn trong cửa Đạo từ xưa đến nay nh́n chung chỉ là sự rối loạn phẩm tước và quyền hành. Muốn giúp đạo hiện nay mọi người đều phải ư thức được vai tṛ của ḿnh làm thế nào và làm ǵ để cho Luật Pháp của đạo được thi hành và tôn trọng. Chỉ cách này người tín đồ môn đệ mới mong hưởng được cơ Đại Ân Xá kỳ ba này của Chí Tôn.

       Nếu biết chắc không phải của Chí Tôn mà chúng ta quyết đi theo th́ chẳng những không được Chí Tôn công nhận trái lại c̣n bị khép vào tội lập Tả Đạo Bàng Môn mà lănh án Trục Xuất đó vậy. Quư bằng hữu bạn đạo của tôi xem lại coi có phải như vậy không? Hăy đọc lại Đạo Nghị định thứ Tám sẽ đầy đủ và thuyết phục hơn.

       Đứng trước sự nhiễu loạn thông tin, người tín hữu không ngoan của Chí Tôn vẫn có thể nhận được đâu là Đạo của Chí Tôn và đâu không phải của Chí Tôn nhờ căn cứ vào Luật và Pháp của Đạo hay nói khác hơn là căn cứ vào Pháp Chánh Truyền và Đạo Nghị Định Tân Luật và nhứt là Đạo Luật Mậu Dần. Nền chánh trị đạo phải có đủ bốn cơ quan: Hành Chánh, Phước Thiện, Phổ Tế và T̉A ĐẠO.

       Với những góc nh́n khác nhau nên có cách hành xử khác nhau đă biến nền đạo của Chí Tôn trở thành một miếng mồi ngon cho những kẻ giả tu không tín ngưỡng lợi dụng. Những kẻ giả tu này luôn giải thích xuyên tạc, bóp méo việc đạo cũng vẫn được nuôi nấng song song với những người thiệt đạo. Họ đă và đang làm hồ sơ xin phong phẩm tước để nối tiếp những kẻ giả tu thế hệ trước. Đó là quyền của họ ta không thay đổi được góc nh́n tầm nh́n của họ được. Nhưng ta có một bảo bối vững mạnh là trí khôn ngoan của ta để đấu trí với họ. Họ tuy đang lớn mạnh nhờ vào thế và quyền lực nhưng họ sẽ thất bại biết chắc: Chí Tôn không bao giờ chấm công cho người canh cải luật pháp.

       Những bằng hữu của tôi đă đang và sắp sửa ngắm nghé làm hồ sơ xin phẩm tước hăy coi ḿnh đang giúp Đạo hay đang giúp cho người phá Đạo để quyết định đi tiếp hay ngưng lại?

       Cách giữ đạo của Chí Tôn hay nhứt hiện nay là không tham gia vào công việc phá Pháp Chánh Truyền. Nói khác đi, ngồi nhà không làm ǵ cả là cách tốt nhứt làm cho Đạo Cao Đài khỏi bị bế đó đó vậy. Nhờ những người này nhân loại mới có thể đánh dấu và so sánh được chơn Đạo và giả đạo. Thay đổi góc nh́n là cơ may cho người tín hữu Cao Đài hiện tại tự cứu lấy ḿnh trước khi quá muộn.

       Đến đây bài viết chủ đề Những Góc Nh́n về đạo Cao Đài đă đủ. Mong nhận những những góp ư chân thành của quư Cao Minh trưởng bối.

 

Thánh địa, ngày 04 tháng 4 năm Nhâm Dần

Điền Lạc

 

 


 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                             Address: 441 E Parkman Street- Plant City, FL 000000000                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 000-000-0000