ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHỮNG ĐẠI CÔNG BẢO VỆ

 ĐẠO CHÂN THẬT CỦA CHÍ TÔN.

Lê Công Chánh 

       Sau một thời gian dài theo dơi những bài viết chính luận và phản luận trên các trang mạng có liên quan đến Cao Đài Tây Ninh. Tôi chợt phát hiện ra một số điều thú vị. Nay xin ghi  lại cống hiến đến chư bằng hữu gần xa để suy gẫm:

       Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ (ĐĐTKPĐ) gọi ngắn là Đạo Cao Đài buổi ban sơ chỉ có một. Danh hiệu Đạo trong khoảng 10 năm đầu trên các văn bản chỉ để Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ và niên đạo, không để thêm Ṭa Thánh Tây Ninh. Từ khi có các hệ phái Cao Đài khác ra đời cũng lấy danh hiệu ĐĐTKPĐ. Sợ nhơn sanh nhầm lẫn tin theo nên Hội Thánh sau nầy mới để thêm câu Ṭa Thánh Tây Ninh để phân biệt với các phái Cao Đài khác.

       Đạo khai tà khởi là như vậy đó. Tức là có Đạo Cao Đài của Chí Tôn khai sáng th́ có Đạo Cao Đài không phải của Chí Tôn tùng theo để gạt gẩm nhơn sanh, v́ nó dạy tu hành ngoài Pháp Chánh Truyền không được luật pháp Đạo nh́n nhận là của Chí Tôn (Đạo Nghị Định thứ 8). Có nhiều người cố t́nh luyến lái câu Thánh Ngôn “Đạo khai tà khởi” theo một nghĩa khác có lợi cho riêng nhóm họ và không có lợi cho cả chúng sanh. Điều đó không quan trọng. V́ nhơn sanh ngày nay rất khôn ngoan. Họ đă được dạy dỗ để biết “..ǵn luật lệ cao Đài như sau có ḷng hai th́ thiên tru địa lục”. Cái quan trọng là Đạo của Chí Tôn được ǵn giữ để phổ độ chúng sanh đến thất ức niên th́ không thể đi ngoài luật pháp chơn truyền mà bền vững được.

       Nói đến Đạo Cao Đài của Ngọc Đế th́ không thể không nói đến bộ luật căn bản của Đạo như là một Hiến Pháp cang tính bất di bất dịch, đó là PHÁP CHÁNH TRUYỀN (PCT).

       Dù có giỏi lư luận, nguy biện như thế nào th́ người tín đồ khôn ngoan của Đức Cao Đài cũng phân biệt được Đạo Cao Đài của Chí Tôn và Đạo Cao Đài không phải của Chí Tôn nhờ căn cứ vào bộ pháp luật căn bản PCT. Đạo Cao Đài không c̣n tùng PCT dù có ở tại Tây Ninh (chi chi cũng tại Tây Ninh T.N) th́ nhơn sanh cũng biết đó là Đạo mạo danh, không phải là Đạo mà Chí Tôn mong muốn truyền dạy.

       Tưởng cũng nên cung cấp thêm một ư để nhơn sanh dễ phân biệt. Đó là sự khác biệt hai khái niệm Đạo Cao Đài Tôn Giáo Cao Đài. Đạo là chuẩn mực chân lư tuyệt đối của Đấng Tạo Đoan. Đạo là nguồn sanh ra trời đất, sau đó sanh ra con người nên Đạo không hề bị mất. Cái nầy nhơn sanh không cần bảo vệ. Tôn giáo là công tŕnh của các vị giáo chủ lập ra để dẫn dắt con người về với Đạo. V́ qua nhiều thời gian tôn giáo có thể đi lạc hướng mà về không đến với Đạo của Chí Tôn. Cái này (tôn giáo) nhơn sanh phải bảo vệ. Nếu không bảo vệ được cho tất cả nhơn sanh th́ cũng ít nhứt cũng biết bảo vệ chính ḿnh. Danh từ bảo vệ Đạo của Chí Tôn trên tựa bài đó là tôi muốn để cập đến Tôn Giáo Cao Đài. Bảo vệ Đạo không phải bảo vệ cái xác Đạo mà bảo vệ cái hồn Đạo là pháp và luật của Đạo. Khi luật pháp tôn giáo Cao Đài bị canh cải th́ sẽ lạc đường về cội Đạo. Ứng với câu Thánh ngôn. công có công mà thưởng chẳng hề có thưởng (TNHT). hay tu hữu công mà đắc quả th́ không có” (TNHT).

       Các tôn giáo Nhứt kỳ và Nhị kỳ phổ độ đă rơi vào trường hợp này. Nên nay Đức Chí Tôn phải khai Đạo lập giáo kỳ ba. Người đă lập chánh thể, ban PHÁP CHÁNH TRUYỀN để làm khuôn vàng thước ngọc cho nhơn sanh tu học t́m về được với Chí Tôn Từ Phụ.

       Những giai đoạn lịch sữ khác nhau, Đạo bị phá khuấy khác nhau nên có những bậc vĩ nhân đứng ra bảo vệ Đạo bằng những cách thức khác nhau. Những cách thức này chỉ tạm thời cho qua cơn sóng gió rồi sau đó phải trở về Đạo Chơn Thật của Chí Tôn trên căn bản PHÁP CHÁNH TRUYỀN.

       Qua lịch sử Đạo, ta biết được những sự kiện rối loạn chính đă được các vĩ nhân bảo vệ Đạo như sau: (nếu c̣n quư cao minh nào có đầy đủ sử liệu xin bổ sung thêm):

       1/- Trường hợp Ngài Thái Chánh Phối Sư Thái Khí Thanh:

       "Sau khi Nhựt Bổn đầu hàng đồng minh. Quân Pháp trở lại có ư định trả thù và tiêu diệt các tổ chức mà trước đây theo Nhựt đảo chánh Pháp. Pháp tấn công vào Ṭa Thánh (từ cửa Ḥa Viện). Giáo Sư Thái Khí Thái Thanh lấy cẩm nang của Đức Hộ Pháp ra đọc thấy Đức Hộ Pháp dặn khi có chuyện hổn loạn khói lửa th́ đem lá cờ Tàu (Trung Hoa Dân Quốc) treo nơi ban công Ṭa Thánh th́ Ṭa Thánh sẽ được yên ổn.

       Bà tư Hương Hiếu và bà Tám Hương Nhiều đang có mặt tại đó ngăn cản không cho GS Khị treo cờ Tàu v́ cho rằng đây là cờ của đồng minh chớ không phải cờ Đạo. Hai bà lôi kéo GS Khị nhứt định không cho Ông Khị treo cờ Tàu nơi ấy.

       Quân pháp bắn phá dữ dội, bổn đạo bị thương đổ máu, có hai Bảo Thể bị tử thương. Hai bà thấy vậy sợ,, chạy về Báo Ân Từ. Lúc bấy giờ Ông Khị mới treo được lá cờ Tàu lên Ban Công.

       Quan ba Pháp chỉ huy trận đánh thấy cờ Tàu, ra lịnh ngưng bắn kéo quân từ cửa Ḥa Viện vào Ṭa Thánh. Lúc đó Ông Khị mặc Thiên phục Giáo Sư lấy cẩm nang thơ đưa cho  tên quan ba Pháp.. xem xong Ông ta trả thơ lại rồi kéo quân ra khỏi Ṭa Thánh.” (nhựt kư đạo sử- HT Hồng). Việc cấm cờ Trung Hoa Dân Quốc lên nóc Ṭa Thánh. Lúc đó người Đạo cũng nóng ḷng không hiểu nên có ư cũng trách móc sao Ông  Giáo Sư Khị lại dám đem một cây cờ khác mà cắm trên nóc của Ṭa Thánh của Đạo.

       Sau khi cứu được Ṭa Thánh khỏi bị quân Pháp tàn phá th́ Ông Phối Sư Thái Khí Thanh mau lẹ trả về cho Đạo. Ông không vin vào đó ôm luôn cơ ngơi của Đạo mà cho đó là do công của Ông. Cẩm nang thơ của Đức Hộ Pháp là giấy bán Ṭa Thánh cho một chức sắc Người Hoa (GS Thái Khí Thanh)

       2/- Trường hợp Đức Thượng Sanh:

       Đức Thượng Sanh về tiếp quản Đạo quyền sau khi Đức Hộ Pháp đi Kiêm Biên do bị chánh quyền Ngô Đ́nh Diệm khủng bố, buộc Đức Thượng Sanh truất phế Đức Hộ Pháp. Lúc đó có nhiều người không thông hiểu, lên án Đức Thượng Sanh phản Hộ Pháp. Trích Vi Bằng ngày số 02/VB ngày 28-3-1957 được toàn cả Hội Thánh Cữu Trùng Đài và Phước Thiện đồng tâm quyết nghị  như sau:

       1-/ Không thừa nhận và không chịu trách nhiệm về các hoạt động chánh trị của Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc.

     2-/ Kể từ nay chấm dứt mọi liên lạc giữa nam Vang và Ṭa Thánh Tây ninh.

     3-/ Tất cả mạng lịnh chi và chỉ thị của Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc ở ngoại bang đưa về đều coi không có hiệu quả đối với Hội Thánh Tây Ninh về mặt chánh trị

     4-/ Hoàn toàn tín nhiệm Ngài Thượng Sanh cầm giềng mối Đạo và Thời Quân của Hiệp Thiên Đài để điều khiển Đạo.

Từ Hàn:

Giáo hữu ngọc Triệu Thanh

Giáo Hữu Ngọc Nhượn Thanh

Giáo Hữu Ngọc Giáp Thanh

Chủ Tọa:

Tiếp Đạo

CAO ĐỨC TRỌNG

 

       Nội dung vi bằng kể trên đă đánh lừa được sự nghi ngờ của Ngô Đ́nh Diệm về mặt đối ngoại, nên Đạo được yên. Nhưng về đối nội, đồng Đạo lo lắng là Đức Thượng Sanh đă chống lại ĐHP. Trong số đó có thân mẫu của Ngài là Bà Đầu Sư Hồ Hương Lự (khi c̣n phẩm nữ CPS). Đức Thượng Sanh không nở để mẹ già hiểu lầm lo lắng mà hại cho sức khỏe nên đă nói thật với bà,  nguyên văn;“Mẹ yên tâm, không ai hiểu Thượng Sanh bằng Hộ Pháp, lại không ai hiểu Hộ Pháp bằng Thượng Sanh” nên bà Nữ CPS yên tâm ủng hộ Đức Thượng Sanh. Cái tiếng Đức Thượng Sanh truất phế ĐHP đă làm cho nhơn sanh lúc ấy hoang mang lo lắng vô cùng nên có nhiều vị không tuân hành lịnh  Đức Thượng Sanh.

       Sau khi chế độ Ngô Đ́nh Diệm sụp đổ 1963, tất cả cơ ngơi và quyền Đạo đều được trả về nguyên thủy cho Đạo. Đức Hộ Pháp vẫn luôn được Đức Thượng Sanh tôn vinh kính trọng. Đồng Đạo mới vở lẻ và kính trọng Ngài tuyệt đối là một vị cứu tinh của Đạo.

       3/- Trường hợp Ngài Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa ban hành Đạo Lịnh 01 giải thể Hành Chánh Đạo cho vừa ḷng các nghị quyết của chánh quyền Trung Ương và tỉnh Tây Ninh. Việc làm đó là để cứu xác Đạo và cứu nhơn sanh khỏi phạm Thiên Điều trong thời kỳ quân quản. Ngài Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa không coi đó là cái công mà ôm luôn nền Đạo cho riêng ḿnh. Ngày xưa Đức Chúa Jesus chịu h́nh phạt của quyền đời đóng đinh trên thánh giá là để cứu cho nhơn loại thoát nạn vây. Nhưng rất tiếc ngài Bảo Đạo qui thiên quá sớm trong thời kỳ quân quản đang cầm quyền. Ngày nay thời kỳ quân quản bị sụp đổ, nhường lại cho thời kỳ Dân Chủ Pháp Trị. Nếu c̣n sanh tiền, th́ Ngài Bảo Đạo hiện tại cũng phải làm như hai trường hợp của PS Thái Khí Thanh và Đức Thượng Sanh.

       4/- Trường hợp gay cấn nhứt xảy ra vào thời Ông Phối sư Thượng Thơ Thanh làm Hội Thưởng HĐCQ và sau này là ông Giáo Sư Thượng Tám Thanh kế thừa, lập Hiến Chương 1997, mà nhiều người cho là lập chi phái. Nếu c̣n sống th́ Ngài Thượng Thơ Thanh cũng không để cho Đạo bị thất chơn truyền măi đến thất ức niên. Nếu việc can thiệp vào nội bộ Đạo của thời kỳ quân quản c̣n tồn tại đến hôm nay th́ việc làm hậu Hiến Chương 1997 cũng là một trường hợp để cứu cái xác Đạo của Chí Tôn. Người thừa kế Hiến Chương ngoài PCT là Ông Giáo Sư Thượng Tám Thanh. Ông có một trong hai hướng phải thực hiện: Nếu Ông v́ Đạo v́ Thầy th́ Ông cũng sẽ trả lại cái Đạo chơn thật cho Chí Tôn như quư tiền bối đă làm. Nếu Ông v́ cá nhân ḿnh th́ Ông ôm luôn cơ Đạo và tự thỏa măn cho đó món đồ Ông xí được.… Nhơn sanh đă nghĩ tốt về Ông, đă không nghĩ Ông Thượng Tám Thanh có tánh tham lam như vậy! Ông Nguyễn Minh Thiện đă suy nghĩ tốt về Ông nên tin tưởng chỉ chờ thời cơ chín muồi để trả lại cái Đạo chơn thật cho Chí Tôn.

       Đức Hộ Pháp đă giao phó cho GS Thái Khị Thanh, Thượng Sanh, hai vị đă làm xong sứ mạng. Tương tự, Đức Lư Giáo Tông giao phó cho Ông Thượng Tám Thanh, Ông cũng phải làm xong sứ mạng!

       Một điều vô cùng lư thú mà không ai để ư. Ông Phối Sư Thượng Thơ do hoàn cảnh  đành chịu phàm thăng Đầu Sư!!! Đến ngày ra cơ quan nhận quyết định th́ bị đột tử! Thiêng Liêng đă triệu hồi Ông! Không để cho Ông phải lụy quyền đời. Nhưng Ông Tám th́ khác,  nhận Đầu Sư phàm mà vẫn không sao, đủ thấy Ông được Đức Lư che chở để cho Ông làm cho xong việc mà Đức Lư đă tiên tri từ trước?!

        Nghĩ về một góc độ khác, giả sử Đạo Cao Đài hiện nay được lớn mạnh khắp cả thế giới như nhiều người kể công, nhưng tu hành ngoài Pháp Chánh Truyền th́ có khác ǵ các Tôn Giáo lớn của nhị kỳ đang phát triển hiện nay? Vậy có ích ǵ cho cơ phổ độ mà Chí Tôn mong muốn? Nếu công nhận điều đó  th́ Thầy đâu cần khai Tam Kỳ Phổ Độ làm chi cho mệt?!

       5/- Trường hợp hiện nay nhiều Cây Bút trên các trang mạng chính thống của Cao Đài Tây Ninh có pháp nhân trong nước. Với sức mạnh ngôn ngữ thiên về quyền lực cơ bắp, thiếu đạo đức cũng có thể xem là đang làm công việc bảo vệ Đạo chơn thật của Chí Tôn nhưng trên một lănh vực khác, màu sắc khác và phạm trù khác bằng h́nh thức phản lực. Nhiệm vụ của các cây bút này là đem cái ngôn phong “phi đạo đức” sao cho càng nhiều nhơn sanh ghê tởm xa lánh cái Đạo ngoài PCT để t́m về cái Đạo nhơn thật. Công của các tác giả này nằm ở phạm trù đó.

       Xin tóm lược như sau: Đạo Cao Đài Tây Ninh sau khi biến thành phàm giáo ngoài PCT bằng Hiến Chương tự lập, tự nâng cấp được nhà nước Việt Nam công nhận th́ các vụ thúc phược như hồi thời quân quản thập niên 80-90 thế kỷ 20 không c̣n nữa. Nhơn sanh hiện được hưởng phần hữu h́nh, nhưng mất trắng phần vô vi do đi ngoài luật pháp. Hiện nay thập niên 20 của thế kỷ 21, hội nhập quốc tế được phát triển. Nhà nước Việt Nam cũng đă mở thoáng cho Đạo hoạt động. Việc trả lại Đạo chơn thật của Chí Tôn là chuyện hẳn nhiên. Nhơn sanh phải lên tiếng đ̣i nếu người đứng đầu giáo hội không biết tự giác điều chỉnh lại. Những cây bút (quyền lực cơ bắp) này v́ sợ mất quyền lợi sau khi Đạo lập lại được trật tự kỷ cương. Họ cố ư xuyên tạc luyến lái ngụy biện giải thích. Họ mạnh mẻ trút nộ khí lên những bài viết mang tính chân thật bằng những ngôn từ khó nghe mà gần đây trên facbook cá nhân và trang diễn đàn Trinh Nữ (trinhnu.net) có một bạn trẻ nhận định trong bài viết “NGÔN NGỮ VÀ NHÂN CÁCH” xem đó là “ngôn phong bẩn”.

       Những cây bút này càng nóng giận, càng thô lỗ, càng chửi bới th́ càng làm nhơn sanh xa lánh mà t́m về cái Đạo chơn thật của Chí Tôn hơn. Đây là một cách giúp cho nhơn sanh thấy rơ nhứt bằng cách đem cái đen đặt kế bên làm nổi bật cái trắng (góc-nh́n-nguyễn-minh-thiện). Nói theo động-lực-học các bài viết này chính là những cây đ̣n bẩy. Càng nhận đầu này xuống (dùng lời thô lổ) th́ đầu kia (Đạo chân thật) càng được nâng cao lên. Một h́nh ảnh khác, nó giống là những chùm cây, biển báo hố sụp trên đường cho khách lưu thông né tránh. Tất cả điều này đă được các Đấng thiêng liêng lập tŕnh sẳn. Theo thiển kiến và cũng đă học được từ góc-nh́n-nguyễn-minh-thiện là nhờ những cây bút thô lỗ này làm cho nhơn sanh thức tỉnh mà xa lánh Đạo giả dối để t́m về Đạo chân thật là một dạng cứu nguy cho chư Đạo tâm khỏi nhầm lẫn. Riêng cá nhân tôi cũng nghiêng ḿnh cảm ơn quư bút. Mong quư bút hảy chửi thật mạnh, chửi thật nhiều hơn nữa!!!

       Kết Luận:

       Các trường hợp 1,2,3 là bảo vệ người ngoan đạo giữ Đạo. Trường hợp 4 và 5 là bảo vệ người Đạo chậm thấy bằng cách giúp cho họ hiểu Đạo qua hai h́nh ảnh đối nghịch nhau mà chọn cách xa lánh cái đạo giả dối ngoài chơn pháp. Mỗi cách có một ư nghĩa và phương pháp thực hành khác nhau. Tôi rất tâm đắc với góc nh́n mà Nguyễn Minh Thiện đă tŕnh bày. Từ đấy tôi mới hiểu dược cặn kẻ sự mầu nhiệm của Đạo Trời.

Thánh Địa Tây Ninh, ngày 15 tháng 10 Bính Thân

Mừng Đạo  bước qua  Cữu Thập Nhị Niên

LÊ CÔNG CHÁNH

 

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634