ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG CỬ BAN PHÁT NGÔN KHỐI NHƠN SANH

 

Hôm nay lúc 11 giờ ngày 27-04-Giáp Ngọ (25-05-2014) hiền huynh Lễ Sanh Ngọc Nghệ Thanh đă mời đồng đạo các nơi (khoản 30 người) về B́nh Dương để gặp mặt, thảo luận về đạo sự và thành lập BAN PHÁT NGÔN của đồng đạo theo chánh giáo chơn truyền tại Việt Nam.

Mở đầu HH Lễ Sanh nhận xét một vài việc làm đă qua và nêu ư kiến rằng cần phải có tiếng nói thống nhất trong nội bộ do vậy đề nghị mọi người thảo luận để lập một BAN PHÁT NGÔN.

Đồng đạo xác định trước nay vẫn tin tưởng HH Lễ Sanh là lănh đạo tinh thần của người đạo theo chánh giáo chơn truyền ở Việt Nam nên hưởng ứng đề nghị chánh đáng nầy.

Sau khi thảo luận và giới thiệu nhân sự, đồng đạo công cử 04 vị:

1/- CTS Vơ Văn Quang sđt 01634181465.

2/- CTS Nguyễn Thành sđt: 01246556470.

3/- Thông Sự Đỗ Thanh Phiên sđt: 0918795247.

4/- Thông Sự Huỳnh Thị Lượng sđt: 0937054702.

Thay mặt cho tập thể để phát ngôn với danh nghĩa: BAN PHÁT NGÔN KHỐI NHƠN SANH (BPNKNS).

Nhiệm vụ BPN phải tôn trọng pháp luật đạo và chịu sự lănh đạo của HH Lễ Sanh. Phải tôn trọng quyền hành chánh đạo của các địa phương. Gặp điều chi quá sức phải thỉnh ư chung không được tự tiện.

Những vị khác khi phát ngôn cần xác định phát ngôn với tính cách cá nhân để tránh hiểu lầm.

Nhiệm kỳ BPN là 12 tháng.

HH Lễ Sanh dặn ḍ BPN nên cố gắng để làm tṛn trách nhiệm.

Cuộc gặp mặt kết thúc lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày.

BPN sẽ trích đăng những phát biểu điển h́nh trong buổi gặp mặt.

Nay kính.

 

BPN KNS.

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

 

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634