ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHẬN ĐỊNH HAI:

mượn danh tập thể để xúc phạm chức sắc thiên phong”.

HH CTS LMC TTANT viết:

CTS Lê Minh Châu và toàn thể tín đồ TTANT./.

&&&

Xin làm rơ như sau:

Theo Pháp Chánh Truyền chú giải phần quyền hành Chánh Trị Sự th́ CTS là Đầu Sư Em trong tay cầm cả 02 quyền chánh trị và luật lệ.

Lời Đức Lư Giáo Tông nói: "Chánh Trị Sự là người thay mặt cho Lăo, làm anh cả của chư Tín Đồ trong phần địa phận của nó, Lăo muốn thế nào cho Lăo có mặt khắp nơi, tận ven Trời cùng góc bể. Lăo tưởng Hiền Hữu cũng muốn vậy chớ (3). Trong nhơn sanh, hạng trí thức th́ ít, hạng ngu muội th́ nhiều, nếu chúng ta không có đủ sức điều đ́nh, th́ khó mà rải chơn lư Đạo khắp nơi cho đặng. Càng thân cận với nhơn sanh lại càng chịu nhiều sự khó khăn rắc rối; chúng ta phải liệu phương nào mà trừ diệt những sự khó khăn ấy, khi mới nảy sanh ra. th́ nền Đạo mới khỏi loạn lạc. Vậy Lăo xin Hiền Hữu ban quyền cho Chánh Trị Sự đặng phép xử trị, hầu có thể dạy dỗ sửa răn, thay quyền cho chúng ta trong chốn thôn quê sằn dă"

... Theo Thánh ư Đức Lư Giáo Tông, th́ quyền hành Chánh Trị Sự như vầy: Chánh Trị Sự phải chăm nom, giúp đỡ sự sanh hoạt của Môn Đệ Thầy đă chịu dưới quyền người điều khiển, giúp khó, trợ nghèo, coi cả Tín Đồ như em ruột, có quyền xử đoán, nhứt là việc bất b́nh nhỏ mọn xảy ra trong phần Địa phận của ḿnh, song phải tùng lịnh Giáo Hữu và Lễ Sanh cùng người Đầu Họ.

Theo sự ban quyền cho phẩm CTS như trích dẫn trên là ban quyền trong hành chánh tôn giáo (bao gồm giáo hóa và xữ trị). Quyền hạn CTS có kèm qui định:

./- Những môn đệ của Thầy dưới quyền điều khiển của vị CTS.

./- Giới hạn trong địa phận được giao.

&&&

Xét về cuộc lễ kỷ niệm 55 năm Đức Hộ Pháp Triều Thiên và bày tỏ lập trường về Bản Án Cao Đài vừa rồi:

./- Về thành phần tham dự:

Có Chức Sắc, Chức Việc và Đồng Đạo các nơi về tham dự. Người chủ lễ là hiền huynh Lễ Sanh Ngọc Nghệ Thanh (mới mời được số người như trên). Chính HH CTS LMC đă nh́n nhận rằng giao quyền chủ lễ cho HH Lễ Sanh Ngọc Nghệ Thanh. Nguyên văn: ...đă nhường quyền chứng lễ cho Lễ Sanh Nghệ v́ sự nể trọng.... (ct1)

Việc tổ chức cuộc lễ như vậy không nằm trong quyền hành chánh tôn giáo thông thường của một vị Chánh Trị Sự mà của phẩm cao hơn là Lễ Sanh... (HH Lễ Sanh Ngọc Nghệ Thanh không nằm dưới quyền hành điều khiển của HH CTS LMC).

./- Thánh Thất An Ninh Tây là của cả nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ chớ không phải của riêng quí vị BTS và người đạo nơi địa phương An Ninh Tây. Thánh Thất An Ninh Tây chỉ là địa điểm được mọi người chọn lựa để tổ chức cuộc lễ. Thánh Thất hay Điện Thờ (cùng là những tài sản khác) là để tạo nên nhân cội nghĩa cho đạo... phải tùng theo khuôn luật chung của Đạo. Nên Thánh Thất An Ninh Tây không đủ quyền để tự ḿnh đề ra chủ trương riêng:

...chủ trương tuyệt đối bất bạo động của TTANT, kể cả bằng ngôn ngữ, đối với chi phái HĐCQ và chính quyền các cấp...

(Tôi sẽ phân tích tính pháp lư của chủ trương nầy ở bài thứ 03).

&&&

Thánh Thất An Ninh Tây chỉ là một tập thể nhỏ mà tự đặt chủ trương riêng trái với khuôn luật tôn giáo (từ Pháp Chánh Truyền đến sở hành của Đức Hộ Pháp) là làm sai chánh giáo.

&&&

Buổi lễ đă diễn ra th́ ai cũng có quyền đóng góp ư kiến với tư cách cá nhân. HH CTS LMC có đủ quyền để nhận xét, phê b́nh cuộc lễ với tư cách cá nhân. Cũng như mọi người khác đều có đủ quyền nhận xét.

Nhưng nếu HH CTS LMC viết: toàn thể tín đồ TTANT./. LÀ KHÔNG ĐÚNG SỰ THẬT (KHÔNG ỔN).

V́ muốn nhân danh toàn thể tín đồ TTANT th́ HH CTS phải:

a/- Trưng ra vi bằng phiên họp trong địa phận nhận xét về cuộc lễ, và phiên họp đă ra văn bản gốc CÁO LỖI... của phiên họp. Bởi v́ nhiều người đều thấy có rất nhiều vị ở Thánh Thất An Ninh Tây hô to theo lời đề nghị của HH Lễ Sanh và các vị rất vui vẽ sau khi măn lễ...

(HH CTS LMC trong bài viết ngày 13-05-2014 có mời Tôi đến TT để NGHE nhưng Tôi cho rằng KHÔNG CẦN THIẾT V̀ SỰ VIỆC ĐĂ RƠ LÀ KHÔNG CÓ VI BẰNG).

b/- Thứ nữa người chủ lễ là phẩm Lễ Sanh (là chức sắc thiên phong). Chiếu theo Huấn Lịnh 638 ngày 04-06-Đinh Hợi (1947) của Đức Hộ Pháp th́:... Hạng Chức sắc thiên phong đă làm Thầy, làm cha đặng giáo hóa tức là phận sự thiêng liêng của ḿnh.

HH Lễ Sanh Ngọc Nghệ Thanh đang làm phận sự thiêng liêng được giao phó... cụ thể là giáo hóa cho người đạo biết ư nghĩa ngày triều thiên của Tôn Sư Hộ Pháp và những bất công của chính quyền đối với ĐĐTKPĐ nói chung và Tôn Sư nói riêng tại nơi tôn nghiêm của tôn giáo (Điện Thờ Phật Mẫu) là chánh lư.

SỰ MÂU THUẪN HIỂN NHIÊN.

Trong bài viết ngày 08-05-2014 chính Tín Đồ ANT đă viết:

Trước khi cuộc lễ kết thúc, Lễ Sanh Ngọc Nghệ Thanh vắn tắt ôn lại tiểu sử và công nghiệp hành đạo của Đức Hộ Pháp; đồng thời, phân tích tính phi pháp của "Bản Án Cao Đài" và yêu cầu chính phủ ra văn thư xóa bỏ bản án này, trả lại danh dự cho Đức Tôn sư Hộ Pháp và hoàn phục cơ cấu hành chánh do Hội Thánh Thiên Phong lănh đạo.

... Buổi lễ được tiến hành viên măn sau khi thỉnh đưa bửu ảnh Đức Tôn Sư trở về an vị nơi Thánh thất.

Nghĩa là trong bài 08-05-2014 chính Tín Đồ ANT đă chứng kiến toàn bộ diễn tiến cuộc lễ và bày tỏ sự tán thành việc làm của HH Lễ Sanh.

Cớ sao đến ngày 10-5-2014 chính tác giả lại cáo lỗi...và quay lại bảo là biến tướng; là không thông qua ư kiến của BTS; việc làm này c̣n đi ngoài chủ trương tuyệt đối bất bạo động của TTANT, kể cả bằng ngôn ngữ, đối với chi phái HĐCQ và chính quyền các cấp...

Lúc ca ngợi th́ quên chủ trương của TTANT hay chủ trương nầy có sau buổi lễ? Việc quay quắc 180 độ như thế là do đâu mà có?

XUẤT HỒ VÀ PHẢN HỒ LÀ NHƯ VẬY.

c/- Nếu HH Lễ Sanh có mắc lỗi giáo hóa sai th́ các phẩm dưới có đủ quyền can gián đúng theo Tân Luật Phần Đạo Pháp, Chương V (Tứ đại điều qui) mục 3:

dưới gián trên đừng thất khiêm cung.

Nghĩa là muốn chỉ ra lỗi của HH Lễ Sanh Ngọc Nghệ Thanh th́ HH CTS  LMC phải giao vi bằng cho HH Lễ Sanh biết. Rồi phải có thư mời HH Lễ Sanh đến thảo luận để HH Lễ Sanh tŕnh bày rơ ràng và đi đến thống nhất có lập vi bằng minh bạch.

Sau đó HH CTS LMC và HH Lễ Sanh Ngọc Nghệ Thanh có chung một văn bản về cuộc lễ (nếu được). Trường hợp HH Lễ Sanh mắc lỗi mà từ chối th́ HH CTS phải làm đủ thủ tục công bố rơ ràng mời bao nhiêu lần mà HH Lễ Sanh từ chối. Khi đó HH CTS LMC đủ quyền công bố VĂN BẢN CÁO LỖI của cả tín đồ nơi Thánh Thất An Ninh Tây ra cho mọi người biết... Luật Đạo không ban quyền cho phẩm CTS cái quyền đương nhiên thay mặt cho toàn thể tín đồ nơi địa phận ḿnh trong trường hợp cụ thể nầy.

Đạo cho tín đồ quyền tự do trong đạo đức nên có luật định rơ ràng, cớ sao HH CTS LMC không thực thi đúng luật đạo. Tự cho ḿnh cái quyền lớn lao là đơn phương cho rằng HH Lễ Sanh có lỗi, rồi ra lời CÁO LỖI sai với luật đạo và để lại cái gương hành đạo chẳng hay ho ǵ.

Quyền hành của tín đồ trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ rất mạnh mẽ không một thế lực nào có thể yêm ẩm đặng nên được qui định rất rơ ràng và cụ thể từng bước để ai cũng thấy được (dân chủ mục). Nó cũng như đầu máy xe lữa cho nên những người mưu toan cản trở ư chí, hành động của nhơn sanh đều sẽ thất bại.

&&&

PCT ban quyền cho phẩm CTS quyền hành chánh nơi địa phương được giao. C̣n ư kiến về một sự việc cụ thể như tổ chức Lễ Kỷ Niệm 55 năm Đức Hộ Pháp Triều Thiên ở Thánh Thất An Ninh Tây vừa qua đă vượt khỏi hành chánh đạo thông thường (mà nó gần với Chánh Trị Đạo – nên cần phải bàn luận minh bạch trước khi cáo lỗi). 

Nên khi HH CTS LMC viết: toàn thể tín đồ TTANT./.

./- Mà không có vi bằng kèm theo là đă mượn danh tập thể.

./- Sự mượn danh nầy là để xúc phạm đến chức sắc thiên phong đang thi hành phận sự thiêng liêng và vi phạm vào Tứ Đại Điều Qui.

./- Một việc đă được tập thể thực hiện tại Điện Thờ rất nghiêm trang và hầu như ai nấy đều vui mà HH CTS LMC Cáo Lỗi như thế... thể hiện việc coi thường nhận thức những người thực hiện và thiếu khiêm cung.

Đó là nhận định của cá nhân tôi chớ không có nhân danh một tập thể nào hết.

&&&

(ct1): Tại sao HH Lễ Sanh Ngọc Nghệ Thanh được nễ trọng?

Bởi v́ tại Việt Nam hiện nay HH Lễ Sanh Ngọc Nghệ Thanh là vị chức sắc duy nhất c̣n ly gia cắt ái đem thân mănh thân phàm già nua ốm yếu đến với nhơn sanh bất kể nơi đâu. Nơi nào cần th́ HH Lễ Sanh có mặt để phụng sự con cái và môn đệ Đức Chí Tôn nên người được sự yêu quí và tín nhiệm của người đạo c̣n theo chánh giáo chơn truyền.

Trong cuộc lễ vừa rồi chính HH Lễ Sanh đóng vai chính từ đầu đến cuối mới có được kết quả phi thường như vậy...

Cổ nhân có dạy: Nhân vô thập toàn. Tôi không có ư cho rằng HH Lễ Sanh là người thập toàn nhưng tôi quả quyết rằng cái gương phụng sự cho vạn linh của HH Lễ Sanh trong buổi nầy là độc nhất vô nhị...

(C̣n tiếp bài 03: Bàn Trị Sự TT An Ninh Tây tự đặt chủ trương riêng trái với luật đạo).

  

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

 

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # HTML Hit Counter                                       Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634