ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

NGUỒN GỐC CỦA THƯỢNG ĐẾ

Điền Lạc.

       Vừa qua, chúng tôi có nhận được một số đường link youtube các bài giảng của các Linh Mục về NGUỒN GỐC CỦA THƯỢNG ĐẾ do một số bạn đạo gởi đến, kèm theo một câu hỏi là “ Khi xem qua các bài giảng trên youtube của các Linh Mục, ta thấy rằng các vị này tỏ ra lung túng hoặc giải thích không rơ ràng nguồn gốc của Thượng Đế. Trong Cao Đài giáo có giải thích rơ nguồn gốc của Thượng Đế không? Và như thế nào? Xin hiền huynh giải đáp dùm. Trân trọng”.

       Xin đính kèm đường links được đề cập:                                                                                    

       https://youtu.be/cW3tBcEGjVQ (nghe 4 phút đầu)

 

       https://youtu.be/ek6QbO548lg (nghe 3 phút đầu)

 

       https://youtu.be/ujTGN-lEo9Y   

       Chúng tôi không dám mạo phạm bàn về giáo lư của các tôn giáo bạn, càng không dám có ư kiến ǵ về việc truyền giáo các chức sắc tôn giáo bạn.  Nhưng những câu hỏi như vậy lại như được hỏi chính ḿnh. Với trách nhiệm của một môn đệ Cao Đài có tôn chỉ Tam Giáo Quy Nguyên và Ngũ Chi Phục Nhứt  nên chúng tôi cũng phải có trách nhiệm làm sáng tỏ câu hỏi này. Nên quyết định t́m hiểu bổ sung để giúp cho nền tôn giáo toàn cầu được một toàn cảnh tươi sáng và hanh thông xích gần thêm khoảng cách duy vật và duy tâm và nhất là giúp cho mọi tín đồ khác nhau đều thỏa măn mà nh́n nhau là con một cha. 

       V́ nhận thấy rằng giữa Cao Đài giáo và Kitô giáo có rất nhiều điểm tương đồng nên chúng ta có thể bổ sung cho nhau những điều c̣n thiếu sót.

       -/ Cả hai đều là “Tôn Giáo mặc khải”

       -/ Cả hai đều tin tưởng một Đấng Tối Cao: Đấng Sáng Tạo

       Với hai ư nghĩa tương đồng đó chúng ta sẽ hoàn hảo vô cùng nếu biết nh́n nhau là con chung một cha.

       Do đó, tôi xin mượn lư thuyết của Cao Đài Giáo để giải thích và dẫn chứng. 

       Xin trích:

       Ngày 7 tháng 4 năm 1926 tại Vĩnh Nguyên Tự Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế Viết Cao đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát giáo Đạo Nam Phương đă cho Thánh Ngôn:

       Nhiên đăng cổ phật thị Ngă 

       Thích Ca Mâu Ni thị Ngă

       Thái Thượng Ngươn Thỉ thị Ngă 

       Kim Viết Cao Đài

       Tức là tất cả các vị Giáo chủ đều là chiết thân của Thượng Đế Trước tiên bài tham luận này cũng quy ước một số điều mặc định được mọi người chấp nhận từ trước: 

       a./ Câu hỏi của mọi người để biết một điều chưa biết là một điều chính đáng nên không có câu hỏi nào sai và ngớ ngẩn cả. Sai và ngớ ngẩn là do người đáp chưa thấu t́nh đạt lư. Phán như vậy sẽ không c̣n ai dám hỏi ǵ. 

       b./ Tất cả các tôn giáo trên thế giới đều có chung một ông Thầy duy nhất đó là Đức Thượng đế mà mỗi thời kỳ có thể có những danh gọi (tá danh) khác nhau.  

       c/- Tư tưởng vô thần không tự nhiên phát sinh. V́  do các nhà truyền giáo giải thích không thấu đáo khiến họ chưa hết hoài nghi. Sự chưa đáp ứng này làm cho họ tiếp tục hỏi … 

       d./ Không phải tôn giáo lập sau là phải kém hơn tôn giáo trước. Tôn giáo sau có thể nhỏ về quy mô so với các tôn giáo đi trước. Nhưng triết thuyết và giáo lư có thể có những điều mới. Đó chính là bước để hoàn thiện các bất cập mà tôn giáo trước c̣n bỏ ngỏ. Khiến cho tư tưởng vô thần ngày càng có chỗ đứng vững. 

       Với các quy ước cơ bản mà chúng tôi vừa nêu lên ở bên trên th́ chúng ta sẽ bắt đầu t́m hiểu nguyên nhân của Đức Thượng Đế và Nguồn Gốc của Vũ Trụ.

       Sau gần 4 ngàn năm mặc khải cho Mosses, Đức Thượng Đế đă một lần nữa mặc khải cho thế gian biết về Người qua một sứ thần khác ở phương đông: Ngài Phạm Công Tắc. 

       Ngài Phạm Công Tắc trước khi được  mặc khải thành lập  Đạo Cao Đài người thanh niên Phạm Công Tắc là một tín đồ trong gia đ́nh truyền thống Công Giáo hay c̣n gọi là Kitô hữu.

       Đức tin của Ngài đối với Thiên Chúa rất lớn. Ngài không nói điều ǵ nghịch với lời dạy của Kinh Thánh. Ngài chỉ nói lên những điều Kinh Thánh c̣n bỏ ngỏ chưa nói hết. Ngài được Đức Thượng Đế tối cao gọi là Đấng Chí Tôn  chọn làm Ngự Mă Thiên Quân thay mặt Đức Thượng đế giáng trần lập Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ mục đích là để cứu rỗi cho tất cả chúng sanh trên khắp hành tinh không phân biệt màu da sắc tóc đức tin dị biệt tôn giáo dị đồng. Khác hơn lúc mặc khải với Moses là chỉ cứu dân Do Thái nên phải dùng đến mười tai họa giáng lên dân Ai Cập để cứu cho được dân Do Thái nô lệ.

       Xét cho cùng, dân Do Thái và dân Ai Cập cũng đều là con chung của Đức Thượng Đế th́ việc giáng mười tai họa cho dân ai cập là một việc làm có hơi nặng tay. 

       Xin trích:

       Ngày 24 tháng 04 năm 1926 Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế Viết Cao đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát giáo Đạo Nam Phương đă cho thánh ngôn như sau: 

       "Vốn từ trước thầy lập ra Ngũ Chi đại đạo là

        Nhân đạo 

       Thần đạo 

       Thánh đạo 

       Tiên đạo 

       Phật đạo 

       Tùy theo phong hóa của nhân loại mà gầy chánh giáo là v́ khi trước càn vô đắc khán Khôn vô đắc duyệt th́ nhân loại duy có hành đạo lời từ phương ḿnh mà thôi.

       C̣n nay nhân loại đă hiệp đồng Càn Khôn Dĩ tận thức, th́ lại bị phần nhiều đạo ấy mà nhân loại nghịch lẫn nhau; Nên thầy mới nhất định quy nguyên phục nhứt. Lại nữa trước Thầy lại giao Chánh giáo cho tay Phàm càng ngày lại càng xa thánh giáo mà làm ra Phàm giáo. Thầy lấy làm đau đớn hàng mấy hàng thấy gần trót 10.000 năm nhân loại phải sa vào nơi tội lỗi mạt kiếp chốn A Tỳ. 

       Không ai có thể nói rơ đầy đủ chính xác và đúng đắn nhất bằng chính Đức Thượng Đế nói về ḿnh. Đó là câu Thánh ngôn do hai pḥ Loan Phạm Công Tắc và Cao Quỳnh cư nội dung như sau:

       - Thánh Ngôn Hiệp Tuyển. Q.II. trang 62 : “Thầy đă nói với các con rằng : Khi chưa có chi trong Càn khôn Thế giới th́ Khí Hư Vô sanh ra có một Thầy và ngôi của Thầy là Thái Cực. Thầy phân Thái Cực ra Lưỡng Nghi, Lưỡng Nghi phân ra Tứ Tượng, Tứ Tượng biến Bát Quái, Bát Quái biến hóa vô cùng, mới lập ra Càn khôn Thế giới . Thầy lại phân Tánh Thầy mà sanh ra vạn vật là : Vật chất, Thảo mộc, Côn trùng, Thú cầm, gọi là chúng sanh.  

       - Thánh Ngôn Hiệp Tuyển. Q.I. trang 32 : “ Nếu không có Thầy th́ không có chi trong Càn khôn Thế giới này, mà nếu không có Hư Vô chi Khí th́ không có Thầy”. 

       Trong Sách Sáng Thế, Moses chỉ được biết phần Đức Thượng Đế tạo ra vũ trụ và con người nên các  vị chỉ nói được cái phần Hậu Thiên Đại Đạo mà thôi. Tức là từ khi có Đức Thượng Đế rồi mới tạo lập Càn Khôn thế giới. Riêng  phần Tiên Thiên Đại Đạo th́ Đức Ngài không nói, do đó quư vị truyền giáo của Công giáo không nắm được cũng là điều không thể trách.

 

 

      - Tiên Thiên Đại Đạo – Hậu Thiên Đại Đạo: 

       Trong Kinh Ngọc Hoàng Thượng Đế có câu:

       “… Tiên Thiên, hậu Thiên

       Tịnh dục Đại Từ Phụ…

       ...Năi Nhựt, Nguyệt Tinh Thần chi quân.

       Vi Thánh Thần Tiên Phật chi chủ..

       Mời xem giải thích đầy đủ trong (giải Kinh Thiên Đạo Và Thế Đạo)

       Nhưng có thể tóm lược để đọc liên tục các phần sau:

       Đức Thượng Đế tạo dựng càn khôn thế giới và con người hoàn hảo như hôm nay được chia hai giai đoạn gọi là Tiên Thiên Đại Đạo và Hậu Thiên Đại Đạo.

       */ Trong giai đoạn tiên Thiên, Đạo (xem chi tiết đoạn sau) sanh đức Thượng Đế. Ngài tiếp tục  tạo càn khôn vũ trụ rồi làm vua (chi Quân) của Nhựt, Nguyệt, Tinh Tú và Thời Gian. ( tức không gian và thời gian).

       */ Trong giai đoạn hậu Thiên đức Thượng Đế phân tánh sanh con người và Thần, Thánh, Tiên, Phật, nên làm chủ của các sanh linh này (chi Chủ).

       */ Làm vua và làm chủ có ư nghĩa khác nhau. (có dịp sẽ nói sau) 

       Trong câu Thánh Ngôn (đă trích) :

        “Thầy đă nói với các con rằng : Khi chưa có chi trong Càn khôn Thế giới th́ Khí Hư Vô sanh ra có một Thầy và ngôi của Thầy là Thái Cực. Thầy phân Thái Cực ra Lưỡng Nghi, Lưỡng Nghi phân ra Tứ Tượng, Tứ Tượng biến Bát Quái, Bát Quái biến hóa vô cùng, mới lập ra Càn khôn Thế giới . 

       Thầy lại phân Tánh Thầy mà sanh ra vạn vật là : Vật chất, Thảo mộc, Côn trùng, Thú cầm, gọi là chúng sanh”. 

       Đức Thượng Đế đă nói rất rơ và chia làm hai giai đoạn gọi là Tiên Thiên Đại Đạo và Hậu Thiên Đại Đạo. 

       * Tiên Thiên Đại Đạo:

       Đạo có trước Trời sanh ra Đức Thượng Đế. Là ư này : “Khi chưa có chi trong Càn khôn Thế giới th́ Khí Hư Vô sanh ra có một Thầy và ngôi của Thầy là Thái Cực. Thầy phân Thái Cực ra Lưỡng Nghi, Lưỡng Nghi phân ra Tứ Tượng, Tứ Tượng biến Bát Quái, Bát Quái biến hóa vô cùng, mới lập ra Càn khôn Thế giới .

       Đạo có trước Trời là vô danh, vô h́nh mà Đức Chí Tôn vi chủ, như câu Thánh Ngôn. 

       Theo bài Thánh Ngôn này mà suy, chúng ta hiểu như vầy : Thoạt kỳ thủy, th́ Khí Hư Vô sanh có một Đức Chí Tôn và Thái Cực. 

       Kế đó, Đức Ngài ngự trên ngôi Thái Cực mà điều khiển Thái Cực sanh ra Âm Dương. Từ đó về sau, Lưỡng Nghi cứ biến hóa mà tạo Thiên lập Địa. Hoặc nói cách khác là số 1 biến ra số 2, số 2 biến ra số 4, số 4 biến ra số 8, số 8 biến hóa vô cùng mà tạo lập Trời Đất. 

       * Hậu Thiên Đại Đạo: 

       Đạo có sau Trời: Đạo Sanh người và các loài hữu sanh. Là ư này: “Thầy lại phân Tánh Thầy mà sanh ra vạn vật là : Vật chất, Thảo mộc, Côn trùng, Thú cầm, gọi là chúng sanh. 

       Nhắc lại : Khi Trời Đất phân ngôi cao thấp rồi, trong khoảng không gian ở giữa Trời Đất. Khí Âm Dương lại hỗn độn điều ḥa nữa mà hóa sanh vạn vật. Đức Chí Tôn dạy rằng: " Khi tạo lập Càn Khôn Thế Giái rồi Thầy phân tánh Thầy mà sanh ra vạn vật là : Vật chất, Thảo mộc, Côn trùng, Thú cầm gọi là chúng sanh. Vậy các con đủ hiểu rằng : Mỗi vật hữu sanh nơi Thế gian này đều do Chơn Linh Thầy mà ra. Có sống ắt có Thầy. Thầy là Cha sự sống, v́ vậy nên ḷng Háo sanh của Thầy là vô tận ". 

       Đức Thượng đế không trực tiếp tạo ra một con người hoàn hảo có đủ như ta đang có hiện tại: Con người có ba phần sống, phần khôn và phần linh do ba ân đức khác nhau ban cho gọi là Tam Bửu: đó là TINH, KHÍ và THẦN. Sống do Cha mẹ phàm (ngôi Tăng) ban cho, Khôn do đức Phật Mẫu (ngôi Pháp) sanh ra; phần Linh do Đức Thượng Đế (ngôi Phật) ban cho. (Trích Tam Thể Xác Thân). 

       Ngài Phạm Công Tắc nhân danh giáo chủ của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ đă giải rơ rằng:

       “ Ai là người đă mang mảnh xác thịt trong ṿng vơ trụ này, cũng nh́n rằng đă Thọ ân của hai Đấng Tạo công:

       - Đấng thứ nhất là Trời: Ban cho ta một điểm linh tâm; chúng ta nhờ nương theo đó mà khôn ngoan hơn vạn vật, hầu thay thế cho Trời mà trau dồi cơ hữu h́nh của đời, cho ra tận thiện tận mỹ, chung quy rồi th́ cả sự hay khéo của cá nhân lại hiệp cộng giao khối trí thức tinh thần của toàn nhân loại, đặng lưu lại làm chương tŕnh học vấn của hậu tấn, lập nên phương thế cho kẻ trước dắt người sau, người sau nương kẻ trước; lẽ Trời định vậy. 

       Chúng ta nhờ t́m mà hay, nhờ học mà hiểu nhờ đào luyện trí lự đặng nối trí của người tiền nhơn. Trước qua sau tới nong nă cho trí lự tăng tiến thêm hoài; tưởng khi đến ngày tận thế th́ có lẽ nhơn loại sẽ đạt đặng biết bao sự bí mật huyền vi cơ tạo.

       Ấy là cớ chỉ rơ và chứng chắc rằng quả có đứng Chí Linh đưa tay thúc giục cả vạn loại vào đường tấn hóa trí thức tinh thần. 

       - Đấng thứ nh́ là Cha Mẹ chúng ta: Ban cho chúng ta mảnh h́nh hài này nhờ nuôi mới sống nhờ dạy mới khôn; chịu nơi ṿng hữu định của trí lự và phận làm người: nặng mang mối đạo Quân Sư Phụ nơi ḿnh tam cang ngũ thường vai oằn oại, cái khó khăn của phận làm người ai không  ghê sợ; ngặt ghê sợ mà vong phế lại chẳng trọn đạo làm người. Hại nổi cái khó đời c̣n gây thêm lắm điều tân khổ; đời càng khó phận càng gay, đời càng hay càng sanh nổi khó…(Diễn Văn Đức Hộ Pháp). 

       Trong khi đó:

       Ngài Phạm Công Tắc xuất thân từ một gia đ́nh truyền thống Kitô hữu vẫn luôn trăn trở t́m hiểu và bổ sung sự huyền diệu c̣n chưa nói của Kitô giáo. Những băn khoăn của ngài được đức Thượng Đế tá danh Cao Đài giải thích đầy đủ như đă tŕnh bày.

       Xin trích:

       “Trong lúc Ngài hoạt động tranh đấu cho hạnh phúc của Quốc Gia dân tộc và làm những việc thiện hằng ngày để cứu giúp những kẻ cô đơn xung quanh, Ngài c̣n có một nỗi băn khoăn lớn lao hơn nữa là tầm đạo để giải thoát cho cả loài người khổ ải. Ngài sinh ra trong một gia đ́nh Công Giáo, nhưng đạo cứu thế với ḷng bác ái của đức Giêsu chưa chiếm hết ḷng tin của Ngài. Ngài có óc phán đoán và nhận thấy rằng đạo Phật khuyên người từ bi hỷ xả, đạo Lăo đặt trên nền tảng dưỡng tính tồn chân, đạo Khổng d́u dắt người trên con đường trung dung, dung, đều CÓ những ưu điểm, giúp cho loài người trên con đường trung dung, đều có những ưu điểm, giúp cho loài người đi lên con đường sáng không phải ít. V́ vậy Ngài bản khoăn, đếm ngày suy nghĩ, muốn tổng hợp cả 4 đạo lớn, hiện có trên thế gian, và do đấy tạo nên sự ḥa hợp giữa hai nền Văn Minh Đông Tây. Việc đó không phải là không tưởng, v́ tất cả vị tổ sư của các môn phái đều hướng tư tưởng về một điểm chung: Thiện và Mỹ. Như vậy tư tưởng đó rất có thể hợp nhất được.” (Tiểu sử đức Hộ Pháp) 

       Có một chút dị biệt giữa hai lời mặc khải cách nhau 4 ngàn năm:

       - Bốn ngàn năm trước, theo Mosses, Đức Thượng Đế trực tiếp tạo ra mọi thứ trên thế gian trong đó có con người.

       - Đến thế kỷ 20 sau công nguyên, Đức Thượng Đế không mặc khải tạo ra trực tiếp mọi thứ. Đức Ngài chỉ tạo ra Pháp tức là quy luật. Từ các quy luật, định luật vạn vật kể cả con người được phát sanh đúng theo pháp một mảy không lệch. Những định luật này đă giúp con người lư giải tất cả các sự việc trong vũ trụ thế giới. 

       - Kết Luận:

       Cho đến giờ phút hiện tại, Tất cả trẻ em đều tự ḿnh trải qua cách suy nghĩ giống của Moses. Trên thế giới hầu như tất cả trẻ con và người lớn tuổi không được đi học vẫn c̣n  góc nh́n vũ trụ theo quan điểm của Moses. Vũ trụ chỉ gọn trong hai phần đất và trời. Các v́ nhật nguyệt và tinh tú là những ngọn đèn được gắn lên trên cái ṿm màu xanh. Thế giới quan này đă đi suốt theo giáo hội có thể gần 3500 năm. Cho đến thế kỷ 17, sau công nguyên. Ṭa Thánh la mă vẫn c̣n kết án những ai không tin theo thuyết Địa Tâm. Vụ án Galileo là một minh chứng.

       Cho đến khi được đến trường các trẻ em được cung cấp kiến thức mới ngược lại..thuyết Nhựt Tâm.

       Suốt 3500 năm, từ Moses đến thế kỷ 17, Giáo Hội vẫn không có cách giải thích khác hơn. Các Linh Mục giáo sĩ truyền giáo không thể nói khác hơn Kinh Thánh. 

       Nguồn gốc của vũ trụ và nguyên nhân của Đức Thượng đế sự giải thích của đạo Cao Đài là sự giải thích sau cùng. Điều này sẽ được dẫn chứng sau đây:

       -/ Đến năm 1927 George Lemaitre đề xuất lư thuyết Big Bang. Lư thuyết này đến nay chưa được 100 năm. Thuyết Big Bang vẫn c̣n bị đặt dấu hỏi.

       -/ Từ năm 1927 về trước có nhiều lư thuyết khác nhau về sự h́nh thành vũ trụ. Nhưng không có một lư thuyết nào được các nhà khoa học không đặt dấu hỏi. Vậy 3900 năm trước giáo hội giải thích sự h́nh thành vũ trụ theo đức Tin mà thôi. Mà cũng chỉ nói về sự h́nh thành vũ trụ chứ không hề có nói về nguyên nhân của đức Thượng Đế.

       -/ Vụ án Galileo là một điển h́nh trong sự lúng túng cho đến hôm nay. 

       -/ Năm 1928, chính đức Thượng Đế nói (mặc khải) qua đồng tử của ngài là Ông Phạm Công Tắc. cho cả thế gian biết rất rơ về lai lịch của Ngài và Vũ Trụ được Ngài tạo thành như thế nào? 

       Như vậy, nếu bỏ đi sự ngăn cách và phân biệt xem tôn giáo: đi sau là nhỏ bé là đàn em, Các nhà truyền giáo KITÔ GIÁO có thể xem vũ Trụ quan Cao Đài là tài sản trí tuệ mà Đức Thượng Đế ban chung cho nhơn loại vậy.

       Lư thuyết Tiên Thiên và Hậu Thiên trong Cao Đài chắc chắn sẽ giúp cho mọi chúng sinh trên hành tinh này kể cả các nhà Khoa Học giải tỏa được nguyên nhân của Đức Thượng Đế mà tín hữu Tôn giáo Cao Đài gọi Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế . 

Thánh Địa Tây Ninh, ngày 2 tháng 6 năm Nhâm Dần (30/6/2022)                                  

                                     Cư Sĩ Điền Lạc

 

 

 

 

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                             Address: 441 E Parkman Street- Plant City, FL 000000000                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 000-000-0000