ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MỘT BÍ MẬT ĐƯỢC TIẾT LỘ

 LÀM THỨC TỈNH TÍN ĐỒ ĐẠI ĐẠO

Của CAO ĐÀI TÂY NINH (MỚI)

Nguyễn Thanh Mười

 

       Caodai.net.vn đă viết:

       “Đạo Cao Đài kéo dài Thất ức niên th́ PCT phải sửa đổi cho phù hợp với hoàn cảnh của tùy thời kỳ, chớ không thể bất di dịch……PCT của Đạo Cao Đài tuy là một Hiến Pháp cương tính cũng phải tuân qui luật đó”(1)

       “trong PCT chỉ đề cập đến Tam giáo là Nho, Lăo, Thích giáo là những tôn giáo gần gũi với sự hiểu biết của người Việt Nam, thật ra trong hoàn vũ có rất nhiều tôn giáo qui dưới h́nh thức Tam giáo, mà v́ sống bế tỏa, người Việt Nam không biết được, nên PCT không đề cập tới.”(1)


        Như vậy PCT phải thay đổi cho hợp với hoàn cảnh mới. Chỉ có điều cần nhớ, PCT là một bản Hiếp Pháp cương tính, không dễ sửa đổi, mà phải qua một số điều kiện qui định chặc chẽ. Một trong những điều kiện đó là chỉ có DCT mới có quyền sửa đổi PCT.”(1)

       Tôi Không tranh luận đúng sai các quan điểm này. V́ những phát biểu này là tiếng nói đại diện cho một Hệ Phái Cao Đài hoàn toàn khác với Cao Đài của Ngọc Đế. Đó là quyền tự do xây dựng tôn chỉ của một tôn giáo. Tôi tạm gọi Cao-Đài-Không-Pháp-Chánh-Truyền. Xin trích giới thiệu lại các ư này đến Quư Chức Sắc, Chức Việc và đồng Đạo trong ngoài nước đọc để suy gẩm, t́m hiểu và lựa chọn.

       Nhưng dù sao, lời đầu tiên tôi xin cảm ơn trang caodai.net.vn đă minh bạch rơ quan niệm mới về Pháp Chánh Truyền của Đạo Cao Đài hiện tại qua bài viết của Ông Vơ Văn Tùng. Trái hẳn với quan niệm đă được Đức Chí Tôn dạy từ khi khai Đạo. Lời minh thị này giúp cho nhơn sanh nhận định rơ đang trước ngả ba đường của Đạo Pháp. Trước mặt có hai nẻo đường tu hành phải lựa chọn : Một là Cao Đài Tây Ninh có Pháp Chánh Truyền bất di bất dịch do Trời ban cho. Và một nẻo khác là Cao Đài Tây Ninh Mới có Pháp Chánh Truyền phải thay đổi cho phù hợp với thời đại.

       Tôi không biết ông Vơ Văn Tùng là ai nhưng chắc chắn Ông phải là một Chức sắc lớn trong Đạo nên bài viết của Ông được Ban Quản Trị trang biên tập chọn đăng. Nhưng tôi biết caodai.net.vn là trang web chính của Đạo Cao Đài Tây Ninh ( Xin thuyết minh rơ thêm để tránh nhầm lẫn : Đạo Cao Đài tại Tây Ninh có hai lập trường: Một luôn tùng Pháp Chánh Truyền và một khác không tùng Pháp Chánh Truyền tạm gọi là Cao Đài Tây Ninh Mới). Những bài viết trên trang caodai.net.vn là của Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh Mới.

       Kính quư Ông caodai.net.vn,

       Tôi là một tín đồ quèn của Đạo Cao Đài TTTN đang ở Thánh Địa. Có bốn đời học đạo lập công bồi đức dưới sự chỉ dạy của Hội Thánh Lưỡng Đài, của quư chức sắc Thiên Phong và của tổ phụ truyền lại. Kinh sách Cao Đài tôi cũng có nghiên cứu và học hỏi. Không dám tự hào đọc hết nhưng quyển Pháp Chánh Truyền th́ tôi đọc không biết bao nhiêu lần. T́m măi không thấy hai ư chánh của quư Ông mà tôi trích từ đầu bài viết. Mong quư caodai.net.vn vui ḷng chỉ giúp các ư đă trích ấy nằm nơi nào trong PCT?

       Tôi xin tóm lược nội dung PCT truyền.

       1/ Pháp Chánh truyền chỉ qui định phẩm trật, quyền hạn và đạo phục cho từng phẩm vị nam nữ trong Đạo.

       2/ Pháp Chánh Truyền qui định thật chặt chẽ và chi tiết việc công cử và thọ phong phẩm tước của Chức Sắc Cữu Trùng Đài từ Giáo Tông xuống đến Chức Việc Chánh, Phó, Thông Sự. Riêng Chức Sắc Hiệp Thiên Đài th́ những phẩm tước được Chí Tôn định sẳn từ Hộ Pháp, Thượng Phẩm, Thượng Sanh đến Thập Nhị Thời Quân là hết.

       Sau này Hiệp Thiên Đài được bổ sung bằng Hiến Pháp Hiệp Thiên Đài. Trong Hiến Pháp HTĐ không qui định cầu phong hay cầu thăng phẩm tước HTĐ. Nhưng cho phép Chức Sắc phẩm nhỏ có thể nắm quyền lên trên nếu thiếu Chức Sắc phẩm lớn. Đặc biệt Hiến Pháp HTĐ không qui định Chưởng Quản HTĐ chỉ dành cho Thập Nhị Thời Quân như nhiều ư kiến thường nói. Sau Hiến Pháp HTĐ, Thánh Lịnh 257 do  Đức Hộ Pháp Chưởng Quản Nhị Hữu H́nh Đài kư, cho phép chung toàn Đạo không phân biệt Cữu Trùng Đài, Hiệp Thiên Đài và Phước Thiện nếu thiếu phẩm lớn trên th́ phẩm nhỏ kế tiếp  đến tận đạo hữu cũng có trách nhiệm gánh vác lo cho Đạo.

       3/ Trong Pháp Chánh Truyền không có dạy giáo lư. Nên không có nói Qui Tam Giáo Hiệp Nhứt Ngũ Chi. Tôn chỉ này được nói một nơi khác không phải trong Pháp Chánh Truyền. Chỉ có vậy thôi.

       Từ trước đến nay, nhơn sanh có sự ngộ nhận rất lớn mà không có manh mối nào để phân biệt. Cao Đài mới thường dùng câu chiếu y Tân Luật, Pháp Chánh Truyền giống như Cao Đài của Chí Tôn. Nay th́ đă rơ rồi. Cao Đài Mới khẳng định Pháp Chánh Truyền không có giá trị vĩnh viễn như Pháp Chánh Truyền của Chí Tôn ban cho là một bằng chứng chứng minh lời của Cải Trạng Lê Minh Khuyên “..ngoài giáo pháp chơn truyền..” trong văn thơ số 024/87-HTĐ.VT ngày 21-8-Nhâm Th́n (2012) là đúng.

       Trong thực tế, Cao Đài Tây Ninh Mới đă không đợi đến sau này mới thay đổi. Họ đă thật sự thay đổi Pháp Chánh Truyền  về phần công cử và thọ phong. Khi chưa có sự phê chuẩn của Chí Tôn đă tự ḿnh soạn Hiến Chương 1997. Tuy miệng nói :

       “PCT là một bản Hiếp Pháp cương tính, không dễ sửa đổi, mà phải qua một số điều kiện qui định chặc chẽ. Một trong những điều kiện đó là chỉ có DCT mới có quyền sửa đổi PCT.”

       Nhưng họ đă tự sửa đổi tử 20 năm qua rồi. Phải chăng họ đă quá quyền qua mặt Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế? Mọi người có thể tự ḿnh nh́n thấy và trả lời câu hỏi này!

       Sẵn đây, tôi cũng xin mạn phép tŕnh bày thêm khái niệm Hiến Pháp cang tính. Cụm từ này được Ngài Khai Pháp Trần Duy Nghĩa dùng để giải thích ư nghĩa của Pháp Chánh Truyền trong quyển CHÁNH TRỊ ĐẠO. Trên thế giới mỗi quốc gia đều có một Hiến Pháp nhưng chưa có một quốc gia nào có hiến pháp cang tính cả.

       Hiến Pháp thế tục của một quốc gia do con người dựng nên. Con người là một thực thể hạn chế trong xă hội v́ vậy sự hiểu biết c̣n lẩn quẩn hạn hẹp không thể thấy hết tiến tŕnh tấn hóa của xă hội. Hiến Pháp và pháp luật thế gian không tiên liệu trước được những ǵ sẽ xảy đến nên phải dùng cách bổ sung tức là tu chính Hiến Pháp. Tôi xin nhấn mạnh là tu chính chứ không sửa đổi. Ở Mỹ có những Tu Chính Án ( được đánh số v.v…) Hiến Pháp Hoa Kỳ  từ lập quốc đến nay gần 400 năm th́ vẫn y như vậy bất di bất dịch, các Tu Chính Án chỉ đính vào chứ không thay đổi Hiến Pháp. C̣n nhiều quốc gia tiên tiến khác nữa trên thế giới đều có cách tu chính khác nhau.

       Hiến Pháp do Quốc Hội Lập Hiến thành lập. Nhiệm vụ của Quốc Hội Lập Hiến sau khi biểu quyết và ban hành xong Hiến Pháp th́ hết nhiệm vụ và giải tán. Mọi sửa đổi Hiến Pháp chỉ có thể thực hiện được do Quốc Hội Lập Hiến mà thôi. Muốn có Quốc Hội Lập Hiến th́ toàn dân đi bầu cử đại biểu Quốc Hội Lập Hiến riêng. Việc bầu cử một Quốc Hội chuyên trách lập hiến là một điều vô cùng gay go phức tạp mang ư nghĩa cương tính nhưng cũng có thể làm được. V́ là sản phẩm của con người.

       Pháp Chánh Truyền không phải của con người mà do Thượng Đế thành lập  và ban cho. Nên không thể nói Thượng Đế không thấy hết nên sau này phải sửa đổi cho phù hợp với sự tấn hóa của xă hội. Đó là một tư tưởng mới có ư lờn dễ xem thường Chí Tôn. Pháp Chánh Truyền không có một điều khoản hay một ư nhỏ nào cho phép thay đổi. Vậy mà con người của Cao Đài Mới lại dám nghĩ tới!! Ôi quá hăi kinh!! Chỉ riêng cái Hiến Chương Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ lập năm 1965 có điều cho phép thay đổi, mà cũng không thể làm được th́ nói ǵ đến thay đổi Pháp Chánh Truyền. (sẽ nói phần sau).

       Trong Lời Tựa của quyển Pháp Chánh Truyền có ghi:

       “ Đức Chí Tôn lập Pháp Chánh cho Đạo tức là lập chủ quyền cho Đạo đó vậy. Nếu ai có tinh thần xây dựng nền Đạo th́ tất nhiên phải tôn trọng chủ quyền đó.” Tức là tôn trọng Pháp Chánh Truyền. Mọi câu nói kể công lo cho Đạo bằng cách không tôn trọng Pháp Chánh Truyền là một sự giả dối vô cùng ngụy biện đó vậy.

       Một ư thật ngộ nghĩnh: caodai.net.vn nói: “PCT là một bản Hiếp Pháp cương tính, không dễ sửa đổi, mà phải qua một số điều kiện qui định chặc chẽ. Một trong những điều kiện đó là chỉ có ĐCT mới có quyền sửa đổi PCT.”

       Chí Tôn có muốn sửa đổi đi nửa th́ phải qua cơ bút mới thực hiện đươc. Nhà nước Việt Nam đă cấm cơ bút. Th́ càng không bao giờ có chuyện thay đổi Pháp Chánh Truyền. Ôi thật là huyền diệu. Sự thay đổi mà Cao Đài Mới nhắc đến chỉ được thực hiện bằng cách duy nhứt là không tuân hành Pháp Chánh Truyền mà thôi.

       Hiến Chương Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ năm 1965. Có nhiều người hiểu sai rồi luôn miệng cho là Hiến Chương của chế độ củ… Người Đạo chân chính chịu t́m ṭi th́ không tin như vậy. Chánh Quyền dù ở bất cứ chế độ nào cũng không thể, không rảnh, cũng không dám soạn Hiến Chương cho một Tôn Giáo. Nếu quả thật một nơi nào trên thế giới có quốc gia soạn Hiến Chương cho Đạo th́ danh từ Tôn Giáo nhà nước (Religion governementalism) là không oan chút nào rồi. Thực ra Chánh Quyền chỉ dựa trên cơ sở Hiến Chương của Đạo mà ban hành quyết định công nhận. Chánh Quyền Nguyễn Văn Thiệu ngày trước th́ dựa trên Hiến Chương Hội Thánh Ṭa Thánh Tây Ninh lập do ngài Bảo Thế Lê Thiện Phước Quyền Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài và Ngài Đầu Sư Cữu Trùng Đài Thượng Sáng Thanh kư tên mà ra Sắc Lịnh số 03 năm 1965, Ông Chủ Tịch Ủy Ban Lănh Đạo Quốc Gia kư lúc đó là  Nguyễn Văn Thiệu kư tên.

       Chánh Quyền Cách Mạng ngày nay cũng vậy đă không làm Hiến Chương cho Đạo Cao Đài TTTN mà chỉ dựa trên Hiến Chương HĐCQ lập do Ông Hội Trưởng HĐCQ Phối Sư Thượng Thơ Thanh kư tên mà công nhận bằng quyết định số 10 ngày 9-5-1997 của Ban Tôn Giáo chánh phủ lúc đó là Ông Vũ Gia Tham kư. Nếu c̣n ai đó dám mạnh miệng nói rằng Hiến Chương Cao Đài hiện nay là của nhà nước Cách Mạng  lập nên phải cúi đầu tuân theo là một sự phỉ bang chánh quyền đương thời lên dư luận quốc tế.  Những người này cố t́nh gây mâu thuẩn làm mất đoàn kết  giữa Chánh quyền và tín đồ Đạo Cao Đài. Có thể mượn cái danh từ của ngành thông tin Việt Nam thường nói để qui cho  họ là “thế lực thù địch chống phá nhà nước ta” một tội không thể dung tha đó vậy.

       Hiến Chương Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ năm 1965 có qui định việc sửa đổi Hiến Chương nơi điều 26 như sau : “ Hiến Chương này có thể sửa đổi do Hội Thánh thành lập Hiến Chương này bằng đa số 2/3 Chức Sắc Hội Thánh sau khi được Chí Tôn phê chuẩn. Đọc điều này ai cũng thấy Hội Thánh đă khẳng định phải có Chí Tôn phê chuẩn mới được thay đổi.

       Khi nói đến Chí Tôn phê chuẩn th́ phải hiểu ngay là phải có cơ bút. Mà cơ bút đă bị cấm th́ Hiến Chương 1965 của Đạo sẽ vĩnh viễn không thể thay đổi nên đă trở thành Hiến Chương Cang Tính. Hiến Chương chưa được thay đổi th́ vẫn c̣n hiệu lực chấp hành. Người ta muốn thay đổi chỉ c̣n một cách duy nhứt bằng cách không tùng Hiến Chương đó đi lập một H.C mới mà thôi.

       Tôn Giáo được thiết kế theo Hiến Chương mới thành lập, khi Hiến Chương cũ c̣n hiệu lực chỉ có thể định quyết theo hai ư:

       1/- Hoặc là : Đạo canh cải chơn truyền.

       2/- Hoặc là : Đạo mới, không phải là kế thừa của mối Đạo đă có từ trước.

       Đa số đồng Đạo có cùng câu hỏi muốn biết có đúng như các tác giả viết trên caodai.net.vn: “Hiến Chương xin pháp nhân 1997 và các Hiến Chương thay đổi sau này là của nhà nước, nên phải chấp hành?” Yêu cầu Hội Thánh Mới hiện nay công bố câu trả lời minh bạch cho nhơn sanh được biết bằng văn thơ chánh thức. Và công bố trên trang caodai.net.vn và các trang khác của Hội Thánh để tránh cho nhơn sanh nhầm lẫn khi lựa chọn con đường để học Đạo. Sự nhầm lẫn nhập nhằng kéo dài đă quá lâu (20 năm) rồi.

       Nếu Quí Ngài im lặng không đáp th́ mặc nhiên công nhận là nhà nước tôn trọng tự do tín ngưỡng không can thiệp vào nội bộ của tôn giáo. Việc canh cải này là do chủ quan của Quí Ông gây nên. Xin Quí Ngài đừng viện dẫn ư nghĩa sống trong đất nước phải tùng lịnh của nhà nước đó.

       Ư kết: Nguyên tắc của Pháp Chánh Truyền dù một dấu phẩy cũng không thay đổi đă được thấm vào đức tin và nếp nghĩ của mọi tín đồ Cao Đài. Nay Cao Đài Mới lại có ư tưởng Pháp Chánh Truyền phải được sửa đổi. Xin nhường lại cho nhơn sanh phán xét và chất vấn quư Lănh Đạo trước thềm Đại Hội Nhơn Sanh năm 2017 sắp diễn ra.

Long Hoa, ngày 25 tháng 11 năm Bính Thân.

NGUYỄN THANH MƯỜI

--------------------------------------------

  (1):Trích đoạn 5 bài viết ĐỨC LƯ GIÁO TÔNG KHẲNG ĐỊNH: “ TÁM LÀ NGƯỜI CỦA LĂO”. Xem lại bài này tại đây.

 

 

 

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                               Address: 441 Sparkman Rd- Plant City, FL 33566                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 813-716-7634