ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luận Đàm Đạo Sự kỳ 9 (tt):

Phần lược ghi của Lê thị Minh Trang

Bỏ Hiệp Thiên Đài,

Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh tự bế Đạo.

       Sau khi niệm danh Chí Tôn, kính bach Hội Thánh Lưỡng Đài, giới thiệu Kênh Luận Đàm Đạo Sự. Diễn giả Điền Lạc tŕnh bày câu hỏi của các bạn đạo gởi đến :

       CÂU HỎI 6

       Nhiều người đang là chức sắc hiện nay phẩm tước lớn trả lời chúng cháu khi hỏi tại sao Đạo hiện tại không có Hiệp Thiên Đài, rằng “không có Hiệp Thiên Đài không lẽ dẹp đạo luôn?”

       Đáp :

      Trước khi giải đáp câu này mời quư vị xem lại Pháp Chánh Truyền quy định quyền hành Giáo Tông:

 QUYỀN HÀNH GIÁO TÔNG

       PHÁP CHÁNH TRUYỀN: Giáo Tông là anh cả các con.

       PHÁP CHÁNH TRUYỀN: Có quyền thay mặt cho Thầy mà d́u dắt các con trong đường Đạo và đường Đời.

       PHÁP CHÁNH TRUYỀN: Nó có quyền về phần xác chớ không có quyền về phần hồn.

       CHÚ GIẢI: Hễ nói về phần xác là nói phần hữu h́nh, mà nói về phần hữu h́nh của chúng sanh tức là nói về phần Đời. C̣n như nói về phần hồn tức là phần Thiêng Liêng ấy là phần Đạo.

       Như Thầy để cho Giáo Tông trọn quyền về phần xác và phần hồn (nghĩa là Đạo và Đời) th́ "HIỆP THIÊN ĐÀI" lập ra chẳng là vô ích lắm sao con? "CỬU TRÙNG ĐÀI" là Đời "HIỆP THIÊN ĐÀI" là Đạo, Đạo không Đời không sức, Đời không Đạo không quyền: Sức quyền tương đắc mới mong tạo thời cải thế, ấy là phương hay cho các con liên hiệp cùng nhau, chăm nom săn sóc lẫn nhau, mà giữ vẹn Thánh Giáo của Thầy cho khỏi trở nên phàm giáo".

       PHÁP CHÁNH TRUYỀN: Nó đặng phép thông công cùng Tam Thập Lục Thiên, Tam Thiên Thế Giái, Lục Thập Thất Địa Cầu và Thập Điện Diêm Cung, đặng cầu rỗi cho các con.

       CHÚ GIẢI: Thầy đă nói, đặng cầu rỗi cho các con th́ Thầy đă chỉ rơ rằng, Giáo Tông có phần cầu rỗi mà thôi, chớ phần siêu rỗi là về quyền của Bát Quái Đài chưởng quản.

       Đức Giáo Tông làm thế nào mà thông công cùng Tam Thập Lục Thiên, Tam Thiên Thế Giái, Lục Thập Thất Địa Cầu và Thập Điện Diêm Cung mà cầu rỗi cho các Tín Đồ?

       Người phải đến Hiệp Thiên Đài cầu huyền diệu Cơ Bút mới đặng. Xin trích lục ra đây, đoạn Pháp Chánh Truyền Hiệp Thiên Đài nói về việc ấy: "Lại nữa Hiệp Thiên Đài là nơi của Giáo Tông thông công cùng Tam Thập Lục Thiên, Tam Thiên Thế Giái, Lục Thập Thất Địa Cầu, Thập Điện Diêm Cung mà cầu siêu cho cả nhơn loại".

       Ấy vậy về phần Thiêng Liêng là phần Đạo, th́ Ngài chẳng có quyền hành chi hết, dầu cho dâng sớ cầu điều chi cùng Bát Quái Đài, th́ cũng phải do nơi Hiệp Thiên Đài cả.

       Hiệp Thiên Đài là trung gian để liên hiệp Giáo Tông cùng chư Thần, Thánh, Tiên, Phật.

 

.      Những điều tôi nói đây tất cả quư vị đều biết cả chỉ có cách chọn lựa mà thôi. Tôi sẵn sang đón nhận ư kiến đóng góp của quư đồng đạo kính mến. xin đa tạ.

       Các bạn trẻ thân mến,

       Cảm ơn các em đă đặt câu hỏi rất hay. Hồi nào giờ Qua nghe người ta thắc mắc về nghi thức cúng tế th́ nhiều, ít ai hỏi Qua về chuyện luật pháp. Câu hỏi này làm cho Qua mừng trong ḷng các bạn thế hệ Cao Đài trẻ đă biết nghĩ đến cội đạo.

       Qua sẽ cố gắng t́m hiểu và cẩn thận giải đáp cho các em dễ hiểu nhứt? kể từ hôm nay, để tránh lầm lẫn do danh từ tương tự, Qua sẽ dùng Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ (khi nói đến Hội Thánh của Chí Tôn lập có đủ hai Đài), và Hội Thánh Cao Đài (khi nói nến Hội Thánh ngoài Pháp Chánh Truyền không có Đài nào).

       Ở đoạn trên Qua có nói hai chữ Cội Đạo. Trước khi vào chi tiết các câu hỏi qua xin nói rơ ư nghĩa Cội Đạo. Cội Đạo là gốc Đạo. Cội Đạo có từ Hiệp Thiên Đài. Không có Hiệp Thiên Đài th́ không có Đạo Cao Đài. Đầu tiên Chí Tôn và chư Thần Thánh Tiên Phật thận cận dạy dỗ để thành lập mầm móng của Đạo là các vị đại thiên phong Hiệp Thiên Đài. Nhờ Hiệp Thiên Đài nên mới có Đạo Cao Đài ngày nay, mới có Thánh Địa Tây Ninh, mới có Ṭa Thánh Tây Ninh.

       Hội Thánh Cao Đài đă hủy bỏ Hiệp Thiên Đài bằng cách lập cơ quan pháp luật thay thế. Sau này quư chức sắc Hiệp Thiên Đài ngồi lại công cử các chức vụ chuyên môn của Hiệp Thiên Đài th́ Hội Thánh Cao Đài cho người qua đóng cửa văn pḥng luôn. Ư này Qua có nói nhiều lần trong các bài luận đàm trước đây.

       Trở lại câu hỏi của các em đă đặt ở trên. Qua trả lời vài ư.

       1/- Không phải Đạo không có Hiệp Thiên Đài. Hiệp Thiên Đài bị Hội Thánh Cao Đài bức tử phần hữu h́nh. Khi các em hỏi tới th́ họ túng túng biện hộ rằng; không có Hiệp Thiên Đài không lẽ đóng cửa Đạo? Họ né không dám nói sự thật là tại sao không có Hiệp Thiên Đài, mà nói ư khác không trả lời cho mấy em đúng không?

       2/- Câu giải thích đó của các chức sắc bự, giống như họ là nạn nhân than thở cho mấy em động ḷng. Hành xử của họ có giống kẻ trộm bị bắt quả tang lại chối tội hô bắt trộm, hay nói b́nh dân hơn : Vừa ăn cướp vừa la làng!

       3/- Tại sao họ dẹp Hiệp Thiên Đài bước đầu rồi sau đóng cửa luôn? V́ họ sợ luật pháp. Hiệp Thiên Đài là cơ quan bảo thủ chơn truyền giúp cho nhơn sanh tu đắc đạo. Hiệp Thiên Đài là người ơn của nhơn sanh. Họ sợ v́ có Hiệp Thiên Đài họ không được quyền làm theo ư thích cá nhân.

       4/- Việc này Pháp Chánh Truyền có nói “Hiệp thiên đài là nơi Thầy ngự để cầm quyền thiêng liêng mối đạo”. Qua đă nói từ lâu, không có Hiệp Thiên Đài th́ Đức Chí Tôn ngự đâu đẻ cầm quyền? Chí Tôn đă không c̣n ngự Chư thần thánh tiên phật năn ḷng cũng bỏ luôn. Các em nghĩ sao khi Đạo Cao Đài không có Chí Tôn và chư Thần Thánh Tiên Phật chứng để chấm công? Thánh ngôn dạy, công có công mà thưởng chẳng hề có thưởng là ư này đây.

       5/- Không có Hiệp Thiên Đài, đạo tu ngoài luật pháp, phạm Thiên Điều th́ đạo bế. Đạo hữu h́nh do Hội Thánh Cao Đài quản lư đă bị bế rồi. Bế là do các ông bà trong Hội Thánh bế chớ không phải ai khác. Qua nói câu này Qua chịu trách nhiệm trước thiêng liêng. Bế là do Hội Thánh Cao Đài, do nhơn sanh tin vào sự mị luận mà hại cho ḿnh tu hữu công khổ hạnh không kết quả.

       6/- Tuy nhiên Đạo Cao Đài thiêng liêng vẫn c̣n người ǵn giữ. Đó là những người mà trong câu hỏi số 5 Qua có giải đáp đầy đủ các em gọi là bảo thủ chơn truyền. Qua hỏi các em câu này, không có chức sắc các em có tu được không? Chức sắc giúp em điều ǵ trong việc tu hành? Không được ǵ cả, không giúp ǵ cả. Chúng ta có thể giúp đỡ các thứ nhưng không thể tu giùm. Nhờ người khác tu giùm là một vấn đề mê tín. Đạo đă có luật rồi, cứ theo đó mà làm. Hội Thánh Cao Đài hiện nay chỉ giúp các em một điều duy nhứt là ban phẩm tước cho các người ham. Phẩm tước này không được Chí Tôn và các Đấng công nhận th́ có mang phẩm cao đến đâu về hữu tướng, vẫn không biết đường về cực lạc.

       Trên đây là các ư nói về không có Hiệp Thiên Đài không lẻ bỏ đạo sao? Các em có ǵ chưa thỏa măn th́ cứ comment, Qua sẽ tiếp tục cùng các em t́m chân lư.

       Câu hỏi số 7:

       Và một câu hỏi tương tự: Phục quyền Hội Thánh không lẽ dẹp bỏ Hội Thánh hiện tại?

       Đáp:

       Câu nói này có hai vấn đề:

       1/- Phục quyền Hội Thánh là thêm quyền cho Hội Thánh sao lại dẹp bỏ Hội Thánh? Các ông bà Hội Thánh Cao Đài phải mừng sao lại sợ dẹp bỏ?

       2/- Từ ư số một trên đă hiện rơ các ông bà lănh đạo Hội Thánh Cao Đài hiện tại đă tự nhận ḿnh không phải là Hội thánh của Chí Tôn.

       Đặt vấn đề như vậy để các em bắt đầu suy nghĩ theo hướng tích cực hơn về pháp luật. Chỉ cần các ông bà Hội thánh Cao Đài chịu sửa sai những việc đă làm để đưa Đạo vào khuôn phép th́ nhơn sanh ủng hộ chứ đâu có mất phần của mấy ông bà ấy đâu mà lo lắng?

       Quư vị có thể hiểu tấm ḷng từ bi của Chí Tôn và các đấng sẽ tha thứ cho những ai biết ăn năn sám hối. Mời đọc bài viết chủ đề sửa sai của nhóm tín đồ già trên Diễn Đàn Về Nguồn.

       Qua đặt câu hỏi này: một người học tṛ biết sửa sai phục thiện, và một đứa học tṛ khác ngoan cố ngụy biện th́ ai là học tṛ ngoan? Các em sẽ thân cận với ai?

       Trên Diễn Đàn Về Nguồn có những bài viết chính luận nói rất công bằng: Hội Thánh Cao Đài cũng có công xây dựng nhiều công tŕnh cơ sở thờ tự. Nhưng có tội dẫn nhơn sanh ra ngoài luật pháp làm cho Đạo bị bế. Nên cơ hội chưa đến giờ nạp bài phúc khảo, Quư Ông bà Hội thánh Cao Đài nên sửa sai những việc đă làm. Quyền vạn linh sẽ tha thứ.

       Qua nhấn mạnh SỬA SAI NHỮNG VIỆC ĐĂ LÀM CHỨ KHÔNG PHẢI SỬA SAI NHỮNG VIỆC SẼ LÀM.

       Đến lược ḿnh, các em có chịu tụ tập theo nhóm học sinh của Đạo không giữ pháp luật Đạo không? Câu trả lời của các em quyết định cho linh hồn của các em. Gọi là Hồn ai nấy giữ.

       Đến đây, Qua cũng phải tạm ngưng.

Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.

Lê Thị Minh Trang

 (Lược ghi theo bài nói chuyện của tác giả điền Lạc trên Kênh Luận Đàm Đạo Sự)

 

   

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                             Address: 441 E Parkman Street- Plant City, FL 000000000                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 000-000-0000