ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

       Luận Đàm Đạo Sự kỳ 17: 

“Đại Hội Nhơn Sanh, những điều cần biết!

Có thể mở Đại Hội trong t́nh trạng đạo sự hiện nay không?” 

Điền Lạc thực hiện

Lê thị Minh Trang lược ghi.

 

       Xin giải thích: Chủ đề ngày lấy từ câu hỏi của quư đồng đạo gởi đến. 

       Đây là một câu hỏi thật  cần thiết cho quư đồng đạo muốn t́m hiểu quyền lập pháp của Đại Đạo. Đồng thời cũng giúp cho đồng Đạo đang chờ đợi một sự thay đổi lớn thông qua Đại Hội Nhơn Sanh có dịp nh́n lại sự thật. 

       Phần giải thích, chúng tôi sẽ tŕnh bày gồm ba ư chánh. 

       I. Đôi điều về ba hội lập Quyền Vạn Linh. 

       1. Đại Hội Nhơn Sanh: là một hội nghị lập pháp thuộc trong Ba Hội Lập Quyền Vạn Linh, gồm có :

       - Đại hội Nhơn sanh

       - Đại hội Hội Thánh

       - Thượng hội ( Đại hội cao nhất) để hoạch định các việc phổ độ, trị b́nh cho Đại Đạo được trong ấm ngoài êm. 

       2. Muốn đưa các ư tưởng, sự kiện, một vấn đề hiện thực của đạo thành luật pháp của Đại Đạo, các  Quyết Nghị  phải được xem xét qua ba cấp. Đó là cấp Nhơn Sanh, cấp Hội Thánh, cuối cùng là cấp cao nhất gọi là cấp Thượng Hội. Nói khác hơn, Quyền Vạn Linh muốn lập được luật th́ phải thông qua đến ba cấp hội.

       Thiếu một trong ba cấp đó mọi đề xuất không thể biến thành luật Đạo được. 

       Riêng trong lănh vực cầu phong cầu thăng chức sắc, ngoài Ba hội lập quyền Vạn Linh c̣n phải qua thêm một quyền nữa do thiêng liêng quyết định để ban phẩm vị  chính thức và định phái nếu cầu phong, cầu thăng chức sắc Cửu Trùng Đài. 

       3/ Đi vào chi tiết: 

       a. Đại hội Nhơn sanh:  

       "Điều Thứ Tư: - Hội Nhơn Sanh để bàn tính những việc sau này: 

       Giáo hóa nhơn sanh. 

       Lo liệu phương hay cho Đạo với Đời khỏi điều phản khắc, và nâng cao tinh thần trí thức của nhơn sanh. 

       Phổ độ nhơn sanh vào cửa Đạo, d́u dắt Tín Đồ cho khỏi trái bước và trọn vâng các Luật Lệ của Đạo. 

       Xin sửa cải, thêm bớt hay hủy bỏ những Luật Lệ của Đạo không phù hợp với tŕnh độ trí thức tinh thần của nhơn sanh. 

       Lo cho nền Đạo được trong ấm ngoài êm, và đủ phương tiện đặng phổ thông nền Chơn giáo. 

       Xem xét và công nhận phương diện chánh trị của Đạo, quan sát Sổ Thâu Xuất tài sản, và nghị số phỏng định năm tới." (Trích nội luật Đại Hội Nhơn Sanh)

       Luật ba hội lập quyền Vạn Linh quy định Đại hội Nhơn sanh do Thượng Chánh Phối Sư chủ tọa. 

       Để Đại hội được hiện thực   trước tiên  phải có sự triệu tập mở đại hội. Sự triệu tập này phải có sự đồng ư của ba Chánh Phối Sư thể hiện bằng một văn bản chung gọi là Thông Tri. 

       Các vấn đề cần bàn thảo trong đại hội để lấy biểu quyết phải được ba vị Chánh Phối Sư định trước trong Thông Tri triệu tập khai mở Đại hội Nhơn Sanh. Các nơi sẽ bàn bạc lấy biểu quyết chuẩn bị từ cấp hành chánh đạo nhỏ nhất đồng thời với các vấn đề nhơn sanh để xuất cho Đại hội. 

       Các chi tiết đại hội như nội quy, nghị viên, biểu quyết, phát biểu.. đều được định rơ trong luật ba hội lập quyền Vạn Linh. 

       Điều bắt buộc phải có trong đại hội Nhơn Sanh là sự chứng dự của Hiệp Thiên Đài.

       (Điều Thứ Ba: - Một Chức Sắc Hiệp Thiên Đài đến chứng kiến và bảo thủ Luật Lệ không cho Hội phạm đến. Trích Nội Luật)  

       b. Đại Hội Hội Thánh: được đặt dưới sự chủ tọa của Thái Chánh Phối Sư. Nhiệm vụ thảo luận và biểu quyết các quyết nghị  của Đại Hội Nhơn Sanh đưa lên. 

       Đại Hội Hội Thánh có thể thống nhất toàn bộ hoặc bác bỏ hay thêm bớt một số vấn đề mà Đại hội Nhơn Sanh thông qua tùy theo mức độ có phù hợp Thiên Ư hay không? 

       II. Đại Hội Nhơn Sanh trong hoàn cảnh hiện tại. 

       1. Thuận lợi

       Việc hành đạo hiện tại của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ có quá nhiều vấn đề phát sinh gây bất đồng. Tất cả nhơn sanh ai cũng muốn có một đại hội để thống nhất và dung ḥa các bất đồng. Đó là sự mong muốn thiết tha của tất cả nhơn sanh tín đồ Đại Đạo. Đó là sự thuận lợi duy nhất. 

       2. Khó khăn: 

       Theo quy định của Luật  ba hội lập quyền Vạn Linh. Đại Hội Nhơn sanh phải được ba Chánh Phối Sư đồng triệu tập. 

       Hiện tại tất cả các Chánh Phối Sư đều quá cố chưa có người thay. V́ thế việc triệu tập Đại Hội Nhơn Sanh theo đúng luật là không thể. 

       Tuy nhiên luật công cử trong Pháp Chánh Truyền, không có quy định việc công cử Chánh Phối sư. 

       Trong đạo sử của Đại Đạo có một nhiệm kỳ Chánh Phối Sư không phải là chức sắc Cửu Trùng Đài. Hiệp Thiện Đài đă cử  ba vị Thời Quân cấp Khai (Khai Pháp, Khai Đạo, Khai Thế) nắm trách nhiệm Chánh Phối Sư.  

       Do đó, noi theo lịch sử của tiền nhân, Hiệp Thiên Đài có thể bổ nhiệm ba chức sắc cao cấp hiện hữu bên Hiệp Thiên Đài qua nắm Chánh Phối Sư. Dĩ nhiên sự bổ nhiệm này phải có sự phê chuẩn của Đức Lư Giáo Tông. 

       Đại Hội Nhơn Sanh được khai mạc, thảo luận, biểu quyết, bế mạc phải tại một nơi trong Nội ô Ṭa Thánh mới có giá trị. Như vậy làm sao khai mạc được Đại Hội Nhơn Sanh khi cả nội ô Ṭa Thánh đều do Hội Thánh ngoài Pháp Chánh Truyền kiểm soát. Đây là khó khăn lớn nhất.  

       Với các sự khó khăn kể trên, chúng ta thấy c̣n một khoảng cách quá xa để có thể mở được Đại Hội Nhơn Sanh hiện tại. 

       3. Sau khi có nghị quyết của Đại Hội Nhơn Sanh rồi, nghị quyết này c̣n phải qua hai bước nữa trong hai Đại Hội kế tiếp là Hội Thánh và Thượng Hội. Giả sử có cố gắng mở được Đại hội Nhơn sanh, kết quả của Đại Hội vẫn chưa thể đem ra áp dụng hiện thực được. 

       V́ vậy thời điểm hiện tại những ư tưởng hoặc đề xuất mở Đại Hội Nhơn Sanh chỉ là những ước mơ, chưa có ư nghĩa thiết thực khả thi

       III. Một số giải pháp cho hiện tại 

       1/ Xét về nhu cầu thực tế như tŕnh bày ở mục II điểm 1. Muốn cho việc điều hành cơ đạo được hanh thông cải tiến mà không phạm Pháp Chánh Truyền chỉ có thể thực hiện các công việc  sau đây: 

       Nền hành chánh đạo của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ hiện nay chỉ có thể tiến hành mở "Đại Hội Môn Đệ Chí Tôn." Đại Hội này, Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ đă có truyền thống thực hiện rất thường xuyên. Đó chính là các đại hội tại cấp Hương Đạo. Thông thường gọi là hội nhóm (thường lệ và đặc biệt). Hai vị chức sắc đă phát biểu tại "Hội luận bàn tṛn đa tôn giáo kỳ 7"  có đề nghị mở Đại hội Môn Đệ Chí Tôn. Đây là một đề nghị hữu lư và thực tế nhất cho hiện tại.  

       Giá trị của hội nghị Môn Đệ Chí Tôn chỉ có trong khuôn khổ một Hương Đạo làm sao Nhơn Sanh có thể lập được quyết sách? 

       2. Các vấn đề về nghi lễ cúng tế,  Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ đă có các văn bản dạy từ trước. Nay căn cứ theo đó mà thi hành đâu nhất thiết phải có một Đại Hội để xác định việc thống nhất lần nữa. 

       3. Nhiệm vụ và quyền hạn của các phẩm chức việc như Phó Tri Sự, Thông Sự và Chánh Trị Sự  được ghi rất rơ trong Pháp Chánh Truyền, chức việc có ǵ khó hiểu đâu mà cần phải đưa ra đại hội? 

       Trên thực tế vẫn có xảy ra một số dị biệt giữa các Hương Đạo địa phương. Đó là do hiểu sai văn bản của Hội Thánh dạy (vô t́nh hoặc cố ư). Với tư cách của một người đồng phẩm, các chức việc lân cận nên giúp đỡ nhau bằng cách góp ư, chia sẻ văn bản. Nếu đồng phẩm ḿnh không thuận nghe th́ ta phải tôn trọng đó là quy định của Pháp Chánh Truyền. Không nên chỉ trích lẫn nhau, làm phạm Pháp Chánh Truyền. 

       4. Hiện nay môn đệ của Chí Tôn có thể vận dụng Thánh Lịnh 257 của Đức Hộ Pháp để bảo vệ hành chánh đạo sẵn có. (không phải lập mới). Từ đó, các Bàn Tri Sự có thể ngồi lại cử một vị chức việc lănh nhiệm vụ cấp trên kế tiếp. Cụ thể là các Hương Đạo cử một vị lănh Quyền Đầu Tộc Đạo hay Quyền Đầu Phận Đạo để điều hành và thống nhất việc hành đạo địa phương Tộc Đạo hay Phận Đạo. 

       Châu Đạo nào có nhiều Tộc Đạo có thể ngồi lại cử một vị lănh trách nhiệm Quyền Khâm Châu Đạo. 

       Xin nói rơ thêm Thánh Lịnh 257 không cho cử phẩm tước mà chỉ công cử nhiệm vụ nắm quyền hành chánh. Chỉ được cử người bảo vệ cấp hành chánh có sẵn không được phép lập cấp hành chánh mới. 

       KẾT LUẬN: 

       1. Ngày nào chưa có Hiệp Thiên Đài làm việc, ngày ấy chưa thể mở được Đại Hội Nhơn Sanh. 

       Vừa qua, ngày 2 tháng 9 năm Ất Mùi, các chức sắc Hiệp Thiên Đài đă nhen nhúm tái lập phân công người phụ trách chuyên môn công việc của Hiệp Thiên Đài. Phải chi ngày đó Khối Nhơn Sanh không kéo đến phô trương thanh thế, đọc thơ chúc mừng, tặng hoa Đại Hội để làm cớ cho Hội Đồng đóng cửa, có lẽ Hiệp Thiên Đài c̣n làm việc đến ngày nay. 

       Việc làm này của Khối Nhơn Sanh và việc  Hội Đồng Chưởng Quản  đóng cửa văn pḥng của Hiệp Thiên Đài có liên quan hay ngẫu nhiên trùng hợp? 

       2/ Với các mục phân tích vừa kể chúng ta thấy ư tưởng khởi xướng mở một Đại Hội Nhơn Sanh hiện tại là một điều không thật tế. Cái chư môn đệ của Chí Tôn cần chính là Đạo và Luật Pháp của Đạo chứ không phải cơ ngơi. 

       Nếu có tâm thương thầy mến đạo, thương  đồng môn, các huynh đệ chúng ta t́m cách làm thế nào giúp các huynh đệ đồng môn hiểu, phân biệt được đâu là Đạo của Chí Tôn và đâu là Đạo không phải của Chí Tôn để họ bỏ phàm giáo trở về Chánh giáo

       3/ Ở cấp Hương Đạo các Bàn Tri Sự ráng giữ ǵn đạo hữu nơi ḿnh hành nhiệm. Nếu có đồng đạo nào do nhầm tin hoặc do hoàn cảnh đặc biệt nào đó không chịu rời xa cái Đạo không phải của Chí Tôn th́ coi như là duyên phận của chính họ đă quyết định cho họ vậy. 

       4/ Đại Hội Nhơn Sanh Nếu có cưỡng cầu tổ chức trong sự đối đầu hiện tại chẳng những không kéo được nhơn sanh về với Chánh Đạo, trái lại c̣n làm cho họ hiểu nhầm mục đích của anh em chúng ta. Họ không mang ơn, nếu không nói là căm ghét chúng ta hơn.

       Thiên thời, Địa lợi và Nhơn Ḥa đều chưa chín muồi. 

       Với những giải thích kể trên, mong rằng đă giải đáp được phần nào thắc mắc của quư bằng hữu. Nếu có ư kiến ǵ xin comment bên dưới, chúng ta sẽ tiếp tục t́m hiểu thêm. 

       Xin trân trọng kính chào tạm biệt. Kính chúc quư đồng đạo kính mến một năm mới 2022 được b́nh an vượt qua đại dịch. 

       Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.


Lê Thị Minh Trang

(Lược ghi theo bài nói chuyện của tác giả Điền Lạc trên kênh Luận Đàm Đạo Sự)

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                             Address: 441 E Parkman Street- Plant City, FL 000000000                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 000-000-0000