ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

T̉A THÁNH TÂY NINH

HƯƠNG ĐẠO FLORIDA

 

TRANG CHÍNH

NỘI QUY

ĐẠO HỌC LUẬN

GÓC NH̀N

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

THƯ TÍN

TIN TỨC SỰ KIỆN XĂ HỘI

LIÊN LẠC

E-MAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

       Luận Đàm Đạo Sự kỳ 14:

Thế nào là “sống tốt đời đẹp đạo” &

Vấn đề bái tế vong thường.

Thực hiện: Điền Lạc

Lược ghi: Lê thị Minh Trang

 

       Câu hỏi số 13: 

       Thế nào là sống Tốt Đời Đẹp Đạo, mong Hiền Huynh Điền Lạc phân tích chi tiết dùm. Xin cảm ơn.  

       Xin đáp như sau: 

       Câu nói này rất rơ ràng không có ǵ ẩn giấu bên trong. Nhưng cũng vẫn có nhiều người hiểu theo nhiều cách khác nhau, do đó đưa đến việc biến ư nghĩa chung của câu sống tốt đời đẹp đạo sang một góc độ khác.

       Lúc nói chuyện Đạo với tín đồ các chức sắc trẻ hiện tại thường tự hào chúng ta đang 'sống tốt đời đẹp đạo" bằng việc răm rắp cúi đầu tùng mạng nhà cầm quyền để thay đổi pháp luật Đạo.

       Người ta giải thích như vậy là để cho tín đồ không c̣n t́m hiểu hay phản biện ǵ thêm v́ coi đó là nhiệm vụ phải làm. Nay được quư bằng hữu đặt câu hỏi này chúng tôi xin có đôi hàng khách quan phân tích: 

       Ngoài nhiệm vụ của một tín hữu Cao Đài, mọi người đều là công dân của một nước. Nước sở tại mà ta đang sống có thể là nước Việt Nam, nước Pháp, nước Mỹ, nước Trung Quốc, hay nước Hồi giáo như Malaysia... 

       Sống trong đất nước nào th́ mỗi công dân phải chấp hành luật pháp của nước đó. Dù là một công dân b́nh thường hay là một công dân có Đạo tất cả mọi công dân đó được xem là một công dân tốt khi họ không vi phạm luật pháp nhà nước. Hay nói khác hơn một Công dân vi phạm pháp luật Nhà nước th́ đó không phải là công dân tốt. 

       Nếu có một công dân trong một đất nước mà không có tín ngưỡng tôn giáo, họ chỉ cần giữ và chấp hành nghiêm luật pháp của nhà nước đó là đầy đủ.

       Ngoài số công dân đó, c̣n có một số công dân có tín ngưỡng tức là có Đạo.

       Mỗi tôn giáo đều có pháp quy và luật lệ cụ thể riêng. Muốn vào tu học một tôn giáo điều tiên quyết phải là phải giữ giới luật của tôn giáo ấy. 

       Với Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, giới luật gồm có Pháp Chánh Truyền, Đạo Nghị Định, Tân Luật và Đạo Luật. Người tín hữu Cao Đài phải giữ nghiêm các luật lệ đó mới được công nhận là một tín đồ sống đẹp Đạo

       Với các phân tích kể trên chúng ta có thể tổng hợp lại bài sống tốt đời đẹp đạo, nghĩa là một người đó có cả hai vai, một là công dân không phạm luật nước, hai là tín đồ không phạm luật đạo mới xứng đáng gọi là sống tốt đời đẹp đạo.

 Các tín đồ Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ hiện tại chỉ c̣n một số ít giữ trọn cả hai luật Đời và Luật Đạo.  Các đạo hữu ấy là những người đă ǵn giữ pháp luật nhà nước một cách nghiêm minh, và ǵn giữ Luật Pháp Chơn Truyền một cách tuyệt đối. 

       Nh́n lại đa số tín đồ Cao Đài  hiện tại đang được Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh (Hội thánh không có đài nào) dắt dẫn họ chỉ giữ không cho phạm luật nước mà thôi. Trong phạm vi  tôn giáo th́ họ xem việc tôn trọng luật pháp đạo  coi như không có. Thậm chí những bộ luật căn bản của đạo là Pháp Chánh Truyền họ cũng không ǵn giữ.

       Những người này mà tự xưng là họ đang sống tốt đời đẹp đạo là một câu nói Mị luận. Họ chỉ sống tốt đời nhưng không đẹp Đạo.

 

       Câu hỏi số 14 : 

       Chúng tôi đi dự lễ tang đạo các nơi mới nhận thấy tại sao có những vị đạo từ phẩm Chánh Trị Sự đổ xuống đến tín đồ,  có nơi bái tế ba lạy, có nơi bái tế bốn lạy. kính xin Hiền Huynh Điền lạc chỉ rơ dùm. Xin cảm ơn. 

       Chúng tôi xin giải đáp phần này như sau:  

       Trước tiên xin nói về luật pháp  của Đạo: người tín đồ Cao Đài khi bái lạy tất cả đều phải bắt ấn tư.  Tùy theo mỗi phẩm cấp mà có số lạy và cách lại khác nhau: 

       Lạy Đức chí tôn 12 lạy 

       Lạy phật tiên chín lạy. 

       Lạy vong Thánh và Thần vị ba lạy. 

       Lạy vong thường là bốn lạy. Trong đó có hai lạy đứng và hai lạy quỳ. 

       Châu Tri số 61 có Đức Hộ Pháp phê duyệt quy định: Hàng chức việc từ phẩm Chánh Phó Thông sự xuống đến Đạo Hữu được kể là hàng ṿng thường,  nên phải lại bốn lạy. 

       Theo châu tri 61 từ Lễ Sanh đến Chánh Phối Sư được đối phẩm hàng Thánh vị và Thần vị nên khi lạy phải ba lạy trơn.  Cúng tế th́ dâng Tam Bửu Bông rượu trà chứ không dâng cơm (Tiến soạn) 

       Như vậy chỉ những vong Linh nào từ phẩm Lễ Sanh đổ lên mới thực hiện ba lạy và cúng Tam Bửu.

       Những vong linh từ Chánh, Phó, Thông Sự đổ xuống và các phẩm tương đương bên Phước Thiện hay các cơ quan Pháp Chánh đều được xem là Vong Thường nên phải thực hiện bốn lạy.  

       Để hiểu rơ vấn đề này chúng ta cũng nên hiểu qua về hai danh từ Đối phẩm Đắc phẩm. 

        Trong đạo Cao Đài Đức Chí Tôn lập Cửu Trùng Đài hữu h́nh gồm có chín phẩm đối phẩm tương đương với Chín bậc ở Cửu Thiên Khai Hóa trên cơi thiêng liêng. 

       Ở cơi Thiêng Liêng, Cửu Thiên Khai Hóa tính từ dưới lên có 3 phẩm Thần, Ba phẩm Thánh và ba phẩm Tiên. 

        Việc đối phẩm cho đủ chín bậc Cửu Trùng Đài hữu h́nh tương ứng với chín phẩm ở Cửu Thiên Khai Hóa để lập công đoạt vị, chứ không phải đối phẩm là định đoạt cho chơn linh đó đă đoạt vị ấy.

       V́ vậy nếu vội vàng gán cho một người đạo hữu mới nhập môn vào đạo là một ông Địa Thần là một việc làm quá đáng v́ đă xem nhẹ phẩm trước nơi cơi thiêng liêng. 

       Lại nữa, Đại Đạo của Cao Đài Ngọc Đế lấy hạnh đức làm tiêu chuẩn chấm chọn chứ không lấy phẩm tước làm tiêu chuẩn chấm chọn.

       Ví dụ dầu cho là phẩm Địa Thánh hay phẩm Thiên Thần mà không ăn chay đủ 10 ngày th́ cũng kể là hàng vong thường theo quyển Quan Hôn Tang Lễ. 

       Ăn chay là một điều luật của Tân Luật của Đại Đạo buộc phải chấp hành. Không ăn chay là phạm Tân Luật coi như là phạm  Thiên Điều. Ngoài Tân Luật c̣n có Pháp Chánh Truyền và nhiều luật khác cao trọng hơn, nếu vi phạm th́ coi như đă Phạm Thiên điều. 

       Một ví dụ cụ thể:

       Phẩm Hành Thiện bên Phước Thiện theo Đạo Nghị Định số 48 của Đức Lư Giáo Tông và Đức Hộ Pháp lập th́ nơi Cung Ngọc Thanh là ông Thánh thứ hai. Phẩm Thính Thiện là ông Thánh thứ ba. Ở mặt thế, hai phẩm này  được quyền Chí Tôn xếp vào hàng vong thường. Tức là  Hành Thiện xuống tới Đạo Sở  đều kể là hàng vong thường. Bên Hành Chánh th́ từ Chánh Trị Sự xuống đến Đạo Hữu cũng được liệt vào hàng vong thường. 

       Cúng tế hàng vong thường th́ không dâng Tam Bửu chỉ cúng cơm (gọi là tiến soạn) và phải lạy bốn lạy gồm hai lạy đứng và hai lạy quỳ.  

        Với câu hỏi của quư bằng hữu chúng ta thấy một sự tréo ngoe: Thần không ra Thần, vong thường không ra vong thường. 

       Nếu xem đạo hữu và chức việc là Thần vị để lạy ba lại theo quy định,  tại sao lại đăng điện hàng vong thường, lễ sĩ phải đăng điện 3 tuần: lưỡng nghi, tứ tượng, bát quái, dâng cơm mà không nhưng Tam Bửu Bông rượu trà? 

       Sự khác biệt này là do Hội Đồng Chưởng Quản thay đổi  từ năm 1991 trong quyển Nghi Lễ Cúng Tế. Sự thay đổi này đại nghịch với thánh ư gồm lời dạy của Châu Tri 61 và Quyễn Quan Hôn Tang Lễ 1975 của Hội Thánh Lưỡng Đài được Đức Lư Giáo Tông phê chuẩn cho phép ban hành. 

       Kính thưa quư vị,

       Việc thay đổi nghi lễ của Hội Đồng Chưởng Quản đă làm cho đạo sự rối loạn mấy chục năm qua chứ không phải hiện nay mới có. Sự thay đổi này khiến cho nhân tâm bất an và phản đối. Khi được hỏi tại sao có chuyện tréo cẳng ngỗng này không một ai trả lời được. 

       Khi phản đối, lại bị khép vào tội chống  Hội Đồng. Đó là một sự rối loạn về Thể Pháp Đại Đạo. Thể Pháp Đại Đạo mà không c̣n th́ làm ǵ c̣n Bí Pháp để đắc Đạo? 

       V́ vậy hôm nay những câu hỏi này chúng tôi xin tŕnh bày rơ hơn.  

       Dầu cho lạy phẩm nào đi nữa ba hay bốn ngay cả chín lạy, th́ chúng ta vẫn là chúng ta.

        Không phải người đến bái  ba lạy là chúng ta được thành Thần hay Thánh đâu. Hoặc đến bái chín lạy là chúng ta  được  thành Tiên hay Phật đâu. 

        Cái quan trọng để định đoạt cho phẩm vị của ḿnh là do sở hành của ḿnh lúc sanh tiền có tùng luật pháp Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ hay không. 

       Giải thích như vậy không phải chúng tôi cố ư bươi móc lên chuyện ǵ làm cho quư vị hoang mang rối loạn. Chúng tôi chỉ muốn cung cấp sự giải thích chính xác giúp quư vị nhận ra đâu là chân lư tức là đâu là Đạo của Chí Tôn và đâu không phải là đạo của Chí Tôn để tự chúng ta quyết định một con đường mà chúng ta đi về với đại từ phụ.

       Chỉ e chúng ta muốn về Đại Từ Phụ mà không đi theo đường của Đại Từ Phụ chỉ dạy, chúng ta  sẽ đi về một nơi khác mà tôi không dám nói tên (đó là Phong đô). 

       Kính chúc quư bạn đồng môn được đạo tâm sáng suốt, sức khỏe dồi dào và đức tin vững mạnh để phân biệt.

       Kính chào tạm biệt. 

Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma ha Tát.

Lê Thị Minh Trang lược ghi

    

 

THƯ GIĂN

THÔNG TIN CHÚC MỪNG

PHÂN ƯU

KINH SÁCH VĂN BẢN

KỸ THUẬT

Y HỌC THƯỞNG THỨC

XEM VIDEOS

NGHE BÀI AUDIO

PHOTO ALBUMS

QUAN ĐIỂM

BÀI VIẾT MỚI

 

 

 

 

 

You're visitor # Hương Đạo Florida
                           Copyright © 2013-2014 HUONGDAOFLORIDA.COM. All Right Reserved. Site designed by Muoi Huynh and Thanh Le and hosted by Godady.com

      www.huongdaoflorida.com                                                                                                                                                             Address: 441 E Parkman Street- Plant City, FL 000000000                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     Tel: 000-000-0000